Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: „NP - Nie podlega” 2 Zmiany związ...
5 downloads 0 Views 804KB Size
Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel

2

Wersja 2015.b

2

Nowa stawka podatkowa VAT: „NP - Nie podlega”

2

Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem

4

Logowanie – lista firm

12

Uruchomienie wersji demonstracyjnej

12

Mechanizm komunikacji Sage

12

Pozostałe zmiany

13

Wersja 2015.a

14

Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES

14

Raporty graficzne - okno definiowania przedziałów

14

Pozostałe zmiany

14

Wersja 2015

15

Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E

15

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 1 z 15

Sage Symfonia Start Handel Wersja 2015.b Nowa stawka podatkowa VAT: „NP - Nie podlega” W ramach realizacji postulatów Użytkowników programu Handel wprowadzono zmiany mające na celu zniesienie ograniczeń fakturowania niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z czym wprowadzono nową stawkę podatkową VAT NP: NP - Nie podlega. Użycie nowej stawki „NP - Nie podlega” na dokumentach pozwala wystawić dokumenty np. o charakterze „Faktura VAT” jedynie z pozycją niepodlegającą opodatkowaniu. Nie ma konieczności, tak jak w poprzednich wersjach programu umieszczania pozycji towarowych ze stawką NP jedynie na dokumencie typu rachunek, czy też wprowadzania na fakturze kolejnej pozycji podlegającej VAT. Nowa stawka nie podlega umożliwia również dokonanie korekty stawki VAT jednym dokumentem. Korygowanie stawki VAT dla pozycji z nową stawką „NP - Nie podlega” przebiega standardowymi mechanizmami korekt. Jednak korekty do dokumentów wystawionych z poprzednią stawką NP wystawiane są według wcześniejszej metody korygowania pozycji niepodlegających VAT. Na przykład, zmiana starej stawki VAT NP polega na skorygowaniu pozycji towarowej do zera, a następnie dodanie na korekcie pozycji z właściwą stawką VAT. Na formatkach dokumentów sprzedaży oraz na ich wydrukach, pozycje z nową stawką NP sumowane są w jednej stopce VAT wraz z pozycjami ze stawkami opodatkowanymi oraz numerowane są wraz z pozostałymi pozycjami ze stawkami opodatkowanymi. Formatki i wydruki dokumentów zawierających pozycje z poprzednią stawką NP pozostają bez zmian. Ustawienie, jako domyślnej nowej stawki „NP - Nie podlega” nie powoduje samoistnej zmiany stawki na dokumentach wystawionych przed aktualizacją. Jeśli kontrakty i zamówienia wprowadzone w poprzedniej wersji programu mają być kontynuowane według nowej stawki, należy je przeedytować. Poniżej wyszczególniono najważniejsze cechy nowej stawki podatkowej VAT NP wraz ze zmianami, jakie niesie jej wprowadzenie w bazach aktualnych użytkowników programu Handel.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 2 z 15

Ustawienia i zmiana domyślnej stawki VAT NP W nowych bazach danych programu Sage Symfonia Start Handel, w ustawieniach stawek VAT występuje tylko stawka VAT: NP - Nie podlega. W bazach zaktualizowanych, w ustawieniach widoczne są dwie stawki VAT nie podlega: 

poprzednia: NP - Nie podlega (pozycje wydzielone na dokumencie),nowa: NP - Nie podlega – po aktualizacji ta stawka jest ustawiona, jako domyślna.

W programie może być aktywna tylko jedna stawka NP – aktywacja jednej automatycznie dezaktywuje drugą. W razie potrzeby można zmienić domyślną stawkę VAT NP. W tym celu należy: 1. Przejść do kartoteki Ustawienia programu Handel. 2. Na liście ustawień wybrać Stawki VAT. 3. Zaznaczyć wybór przy stawce NP, która ma zostać włączona. 4. Po zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem Kontynuuj, następuje aktywacja wybranej stawki VAT.

Wybrana stawka zostanie zmieniona na wszystkich towarach kartotekowych, które posiadają na formatce wybraną stawkę NP.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 3 z 15

Nowa stawka VAT NP na towarach Po aktualizacji bazy danych stawka VAT w kartotece towarowej zostanie automatycznie zmieniona na nową, domyślaną stawkę NP: NP - Nie podlega. Użytkownik może przywrócić starą stawkę NP, poprzez zmianę domyślnej stawki NP w ustawieniach programu Handel. W takiej sytuacji stawka w towarach jest automatycznie zmieniana na wybraną, jako domyślną stawkę NP.

Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem Zmiany wprowadzone w aktualnej wersji Sage Symfonia Start Handel w dużej mierze dotyczą usprawnienia procesu wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Modyfikacja istniejącego mechanizmu oraz dodanie nowych funkcjonalności pozwala zoptymalizować proces wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Główne zmiany to dodanie: 

na formatce kontrahenta oznaczenia Podatnik VAT czynny,na formatce towaru oznaczenia towar z odwrotnym obciążeniem,możliwości wskazania w typie dokumentu sprzedaży rejestru VAT dla odwrotnego obciążenia (uzależnione od charakteru typu dokumentu),na formatkach dokumentów oznaczenia dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem (ikonka),w dokumencie sprzedaży, we właściwościach pozycji, pole wyboru odwrotne obciążenie,na wydrukach dokumentów sprzedaży wystawionych w ramach odwrotnego obciążenia informacji „odwrotne obciążenie”,automatycznego podpowiadania rejestrów dla zakupu objętego odwrotnym obciążeniem,informacji o transakcji objętej odwrotnym obciążeniem w danych przekazywanych z programu Handel do programu Sage Symfonia Start Mała Księgowość.

Kontrahent - pole wyboru "Podatnik VAT czynny" Na potrzeby zoptymalizowania procesu obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem, na formatce kontrahenta dodano pole wyboru Podatnik VAT czynny. Informacja o tym czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u, czy nie, jest wykorzystywana podczas wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Na jej podstawie, jak również informacji o tym, czy towar jest objęty odwrotnym obciążeniem podpowiadana jest stawka NP oraz ustawiany odpowiedni rejestr dla pozycji towarowej i oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 4 z 15

W bazach zaktualizowanych do nowej wersji Sage Symfonia Start Handel, pole Podatnik VAT czynny jest automatycznie włączane dla kontrahentów spełniających poniższe warunki:  w polu „kraj” wybrana wartość PL,  w polu „NIP” kontrahenta wpisany numer identyfikacji podatkowej podatnika. Pole to będzie również automatycznie włączane podczas dodawania nowego kontrahenta, spełniającego powyższe warunki. Dla kontrahenta, dla którego wybrano inny kraj niż „PL”, pole „Podatnik VAT czynny” nie będzie widoczne. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia powyższego zaznaczenia dla wybranych kontrahentów przy użyciu raportu pomocniczego „Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów - Podatnik VAT czynny”. W tym celu należy:    

W kartotece Kontrahenci zaznaczyć wybranych kontrahentów. W prawym dolnym rogu okna wybrać przycisk Operacje. Wybrać opcję Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów. W uruchomionym oknie zaznaczyć Podatnik VAT czynny. Po wybraniu przycisku OK parametr na formatkach kontrahentów zostanie ustawiony.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 5 z 15

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 6 z 15

Towar - pole wyboru "towar z odwrotnym obciążeniem" Na potrzeby zoptymalizowania procesu obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem, na formatce towaru dodano oznaczenie towar z odwrotnym obciążeniem. Oznaczenie to widoczne jest dla towarów typu: artykuł, usługa i komplet.

Oznaczenie to wypełniane jest własnoręcznie na formatce towaru. Istnieje możliwość uruchomienia raportu pomocniczego, który przeprowadzi grupową zmianę tego parametru. W tym celu należy:    

W kartotece Towary zaznaczyć pozycje towarowe. W prawym dolnym rogu okna wybrać przycisk Operacje. Wybrać opcję Zmiana parametrów dla wybranych towarów. W oknie zmiany parametrów zaznaczyć Towar z odwrotnym obciążeniem. Po wybraniu przycisku OK parametr na formatkach towarów zostanie ustawiany.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 7 z 15

Rejestr „odwrotne obciążenie” w typie dokumentu sprzedaży Na formatce wybranych typów dokumentów sprzedaży można wskazać rejestr dla odwrotnego obciążenia. Wybrany rejestr będzie domyślnym rejestrem, podpowiadanym we właściwościach pozycji towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Pole rejestru „odwrotne obciążenie” widoczne jest dla typów dokumentów o charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korekta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Faktura zaliczkowa, Faktura korygująca zaliczkowa. W nowych bazach, na liście predefiniowanych typów dokumentów nie ma dokumentów o charakterze rachunek. Tworzenie dokumentu o tym charakterze nie jest blokowane.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 8 z 15

Właściwości pozycji z oznaczeniem „odwrotne obciążenie” Na formatce „Właściwości pozycji” dokumentu sprzedaży pojawia się pole wyboru odwrotne obciążenie dla tych dokumentów, dla których może być zdefiniowany rejestr odwrotnego obciążenia (lista tych dokumentów została wymieniona powyżej, w ramach opisu rejestru dla odwrotnego obciążenia w typie dokumentu).

Pole „odwrotne obciążenie” można w trybie edycji dokumentu włączać i wyłączać, niezależnie od ustawień dla kontrahenta („Podatnik VAT czynny”) i towaru („towar z odwrotnym obciążeniem”). W sytuacji wystawiania dokumentu z pozycją typu komplet objętą odwrotnym obciążeniem, oznaczenie „odwrotne obciążenie” jest widoczne tylko we właściwościach pozycji nagłówka kompletu.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 9 z 15

Wystawianie dokumentu sprzedaży dla pozycji towarowej objętej odwrotnym obciążeniem Aby we właściwościach pozycji dokumentu sprzedaży automatycznie zaznaczało się pole „odwrotne obciążenie”, muszą być spełnione następujące warunki: 

kontrahent z zaznaczonym polem Podatnik VAT czynny,towar z zaznaczonym polem towar z odwrotnym obciążeniem.

Jeśli spełnione są powyższe warunki, to na dokumencie podpowiadana jest dla towaru stawka NP, niezależnie od stawki wprowadzonej na formatce towaru. We właściwościach takiej pozycji towarowej widnieje rejestr niepodlegający VAT oraz zaznaczane jest pole „odwrotne obciążenie”. Jeśli podczas wystawiania dokumentu dla pozycji towarowej zostanie zmieniona stawka z NP na inną, to we właściwościach pozycji zostanie odznaczone pole "odwrotne obciążenie" oraz zmieniony rejestr, zgodny z rejestrem typu dokumentu. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy odznaczy się pole „odwrotne obciążenie” - zmienia się rejestr na ten z typu dokumentu oraz na formatce dokumentu zmieniana jest dla pozycji stawka VAT z „NP” na tę z formatki towaru. Dla całego dokumentu, niezależnie od tego, jakie pozycje są na dokumencie, podlegające, czy niepodlegające VAT rejestr jest podpowiadany z typu dokumentu. Na formatce wystawianego dokumentu, sprzedaży oraz zakupu, pozycja objęta odwrotnym obciążaniem oznaczona jest specjalną ikoną.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 10 z 15

Podpowiadanie rejestru odwrotnego obciążenia na dokumentach z samoopodatkowaniem Wystawiając fakturę zakupu, która w definicji typu dokumentu ma zaznaczoną opcję "samoopodatkowanie", program automatycznie podpowiada w poszczególnych pozycjach dokumentu użycie jednego lub dwóch rejestrów VAT na podstawie oznaczenia w towarze:  

jeśli towar nie jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program ustawia we właściwościach tej pozycji tylko rejestry naliczony, jeśli towar jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny.

Podpowiadanie rejestrów (należny, naliczony) następuje na podstawie ustawionych w typie dokumentu rejestrów VAT. Podpowiadanie rejestrów dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 11 z 15

Informacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu sprzedaży W opcjach ustawień wydruku została dodana lista wyboru, umożliwiająca wyświetlenie informacji o odwrotnym obciążeniu. Powyższa informacja możne być prezentowana w osobnej kolumnie, obok nazwy towaru, po przecinku lub można zrezygnować z jej pokazywania.

Informacje o odwrotnym obciążeniu mogą być wyświetlane na następujących typach wydruków: „Dokument VAT nie podlega”, "Dokument VAT I", Dokument VAT w walucie", „Dokument VAT I org+kop na stronie", „Faktura zaliczkowa”, „Faktura VAT korygująca w walucie", Faktura VAT Korygująca".

Logowanie – lista firm Widoczna w oknie logowania lista firm, sortowana jest alfabetycznie. Zwiększona została również ilość firm jednocześnie wyświetlanych na liście.

Uruchomienie wersji demonstracyjnej Firmy demonstracyjne będą wymagały podania danych kontaktowych oraz zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej i kontakt telefoniczny.

Mechanizm komunikacji Sage Zintegrowano z programem mechanizm komunikacji pomiędzy firmą Sage a Klientem, umożliwiający przekazywanie Państwu informacji. Aby korzystać z niego zezwól programowi na połączenie z adresem http://sdc.sage.com.pl.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 12 z 15

Pozostałe zmiany Zmiana umiejscowienia w typie dokumentu parametrów ustawień z programem księgowym: „FK” i „obsługuj jako” W związku z dodaniem nowego pola dla rejestru odwrotnego obciążenia, pola FK i obsługuj jako zostały przeniesione do panelu poniżej.

Dziesięciocyfrowy kod CN Wprowadzono możliwość wpisywania dziesięciocyfrowych kodów CN towarów.

Korekta z datą sprzedaży wcześniejszą niż sprzedaż Umożliwiono wystawianie korekt dokumentów sprzedaży z datą sprzedaży wcześniejszą niż data sprzedaży na fakturze korygowanej.

Pobieranie towarów z PZ na Fakturę nabycia Podczas wystawiania Faktury nabycia powiązanej z dokument PZ, do którego wcześniej wystawiono Fakturę wewnętrzną, pozycje towarowe z dokumentu przyjęcia są przepisywane na fakturę.

Aktualizacja waluty na rozrachunku przy zmianie typu dokumentu Podczas zmiany typu dokumentu np. z „Faktura sprzedaży” na „Faktura w walucie”, na rozrachunku tego dokumentu automatycznie zmienia się waluta rozrachunku (zgodnie z walutą dla wybranego typu dokumentu).

Okno wyboru kursu na walutowym dokumencie zakupu wystawianym z PZ Podczas wystawiania z dokumentu PZ walutowego dokumentu zakupu, okno „Wybierz kursu” wyświetlane jest tylko raz, tak jak to ma miejsce przy wystawianiu walutowego dokumentu zakupu bez wcześniejszego przyjęcia towaru.

Rabat na Fakturze sporządzonej z Paragonu wystawionego w cenie innej niż cena brutto Poprawiono przenoszenie ceny bazowej i rabatu w pozycji dokumentu wystawianego z Paragonu, na którym cena sprzedaży jest inna niż „D BRUTTO”.

Poprawiono wydruki: 

Poprawiono wydruk faktur operacją grupową Drukowanie dokumentów w sytuacji, w której domyślnym formatem wydruku jest RTF, a użytkownik pracuje na zdalnym pulpicie.Poprawiono zapamiętywanie ustawień parametrów wydruku Faktury VAT RR dla wydruku: Oświadczenie o naliczeniu wpłat na FPR.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 13 z 15

Wersja 2015.a Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL1234567890. Wprowadzona zmiana umożliwia wystawianie dokumentów wewnątrzwspólnotowych dla kontrahenta polskiego.

Raporty graficzne - okno definiowania przedziałów Na zestawieniach należności i zobowiązań kontrahentów, dla wymiaru “Okresy przeterminowania” dostępna jest funkcjonalność definiowania przedziałów czasowych, według których filtrowane są zobowiązania i należności kontrahentów. W aktualnej wersji Raportów graficznych, w celu poprawy ergonomii zarządzania listą przedziałów dodano w oknie Definiowanie przedziałów przyciski „Dodaj” i „Usuń”.

Pozostałe zmiany 

Poprawiono raporty wydruków dla noty korygującej i duplikatu faktury RR. Na wydruku kopii noty korygującej prezentowane są własnoręcznie wprowadzone w szablonie noty zmiany. Na wydruku duplikatu raportem „Faktura VAT RR”, obok napisu „Duplikat” prezentowana jest aktualna data wydruku

 Poprawiono

pobieranie do Raportu kasowego wartości stanu początkowego wprowadzonego raportem pomocniczym: „Pomocnicze\Wprowadzenie stanu początkowego rejestru płatności”.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 14 z 15

Wersja 2015 Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Novitus: Bono E oraz Deon E. Istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na danych drukarkach fiskalnych. Dodatkowo jest możliwość wydrukowania wartości rabatu lub narzutu, a w przypadku drukarki Bono E wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie). W przypadku drukarki fiskalnej Deon E, NIP nabywcy można wydrukować w stopce dokumentu, używając w tym celu odpowiedniego makra.

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian 2015.b

Strona 15 z 15

Suggest Documents