Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Wersja 2016.c 4 Sage Symfoni...
1 downloads 0 Views 2MB Size
Sage Symfonia ERP Opis zmian

Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć.

Wersja 2016.c

4

Sage Symfonia ERP

4

Compatibility level

4

Nadpisywanie ustawień na serwerze

4

Komunikat – limit zalogowanych użytkowników

4

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

4

Pobranie danych kontrahenta z GUS

4

Wymiarowanie – operacje zbiorcze

5

Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia

5

Nowe zestawienia BI Inne zmiany

6 6

Sage Symfonia ERP Handel

7

Pobranie danych kontrahenta z GUS

7

Wymiarowanie – operacje zbiorcze

7

Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia

8

Import kursów walut z NBP

9

Inne zmiany

10

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

10

Uwagi do konwersji

10

Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a

10

Import e-zwolnień

10

Oświadczenie zleceniobiorcy Urlopy rodzicielskie

14 14

Umowa o pracę

17

Umowy cywilnoprawne

18

Dane urzędów skarbowych

19

Wartości danych kadrowych na rok 2016

19

Inne zmiany

19

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe

20

Sage Symfonia ERP Business Intelligence

21

MS Excel – formuły do danych Inne zmiany

21 21

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 1 z 66

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów

21

Konta banku Nordea

21

Wyciągi banku ING

21

Wersja 2016.b

22

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

22

Wzory deklaracji CIT-8, CIT8/O, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

22

Inne zmiany

22

Wersja 2016.a

22

Błąd zapisu dokumentu w module Finanse i Księgowość

22

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

23

Uwagi do konwersji

23

Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C

23

Wartości danych kadrowych na rok 2016 Aktualizacja kodów świadczeń

23 23

Inne zmiany

23

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

24

Wersja 2016

24

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

24

Sprawozdania finansowe

24

Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP

24

Definiowanie planów budżetowych

33

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

34

Uwagi do konwersji

34

Opieka nad dzieckiem w godzinach

34

Nowy wzór skierowania na badania Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych

37 37

Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych

38

Wymiary analityczne BI

39

Okna importu i eksportu z FK Edycja zdarzeń a zamknięte okresy

40 40

Wartości danych kadrowych

40

Kalendarz firmy na rok 2016

41

Wartości elementów w podsumowaniach zestawień wg okresów

41

Ambasic – wydruk raportów do wielu plików PDF

42

HRFramework – zdarzenia godzinowe

43

Definicje zdarzeń

43

Definicje akcji Inne zmiany

43 43

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

44

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 2 z 66

Sage Symfonia ERP Handel

44

Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach mieszanych 44 Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP

49

Inne zmiany

63

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów

64

Zmiana sposobu dodawania podpisów z karty

64

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe

64

Limit długości nazwy środka trwałego

64

Sage Symfonia ERP Administracja

65

Uprawnienia do wymiarów analitycznych

65

Uprawnienie do rejestrów pieniężnych modułu Handel

65

Uprawnienia do tworzenia definicji budżetu

65

Sage Symfonia ERP Business Intelligence

65

Zestawienia BI korzystające z wymiarów analitycznych

65

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 3 z 66

Wersja 2016.c Sage Symfonia ERP Compatibility level Dla baz tworzonych w MS SQL 2014 parametr Compatibility level ustawiony będzie na SQL Server 2014 (120).

Nadpisywanie ustawień na serwerze Usunięto możliwość nadpisania listy baz danych na serwerze w trakcie zmiany ustawień na stacji roboczej aplikacją CMNConfig.exe.

Komunikat – limit zalogowanych użytkowników Poprawiono treść komunikatu informującego o przekroczeniu limitu zalogowanych użytkowników na bardziej adekwatną.

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Pobranie danych kontrahenta z GUS Usprawniono sposób dodawania kontrahentów o możliwość pobrania danych udostępnionych przez GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON. Aktualizacja danych uruchamiana jest przyciskiem Pobierz z GUS na oknie Kontrahent.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 4 z 66

Wymiarowanie – operacje zbiorcze Dodano możliwość wykonywania operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach. Przycisk Wymiarowanie dostępny na oknie Lista dokumentów w buforze oraz Lista dokumentów zaksięgowanych otwiera okno wymiarowania dla zaznaczonych dokumentów. Na oknie wymiarowania dodano opcje:  

Pola wyboru elementów – przełącza wyświetlanie pól zaznaczenia zapisów dla wykonywanych na oknie operacji zbiorczych (ustawienie wartości wymiarów, rozbicie pozycji). Pokaż tylko błędne pozycje – przełącza wyświetlanie tylko dla pozycji zawierających błędy (błędne rozbicia lub nieuzupełnione wymagane wartości wymiarów).

Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia Na oknie Ustaw szablon rozbicia dodano możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia. Szablony zapisywanie są w formacie plików XLS oraz XLSX programu MS Excel.

Do prawidłowej obsługi importu szablonu rozbicia, na stanowiskach:  

bez MS Excel, z zainstalowanym MS Excel 2016,

należy zainstalować Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Instalator znajduje się na stronie: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 5 z 66

Nowe zestawienia BI Do listy zestawień BI, dostępnych z modułu Finanse i Księgowość dodano zestawienia służące do kontroli realizacji budżetu:    

Kontrola realizacji budżetu w układzie Bilansu - prezentuje wartości bilansu w porównaniu z wybranym budżetem w układzie Bilansu. Kontrola realizacji budżetu w układzie RZiS - prezentuje wartości bilansu w porównaniu z wybranym budżetem w układzie RZiS. Kontrola realizacji budżetu w układzie kont - prezentuje wykonanie budżetu per saldo w porównaniu z wybranym budżetem w układzie kont. Kontrola realizacji budżetu - przychody i koszty według wymiarów - prezentuje przychody i koszty w porównaniu z wybranym budżetem dla wybranego wymiaru.

Inne zmiany          

W słowniku Odsetki ustawowe wprowadzono obowiązującą od 2016-01-01 wartość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zablokowano możliwość usunięcia konta użytkownika powiązanego z danymi wprowadzonymi w programie. Zablokowano ustawienie opcji Korekta dla rejestrów, które zostały już wykorzystane w dokumentach. Zamiana nazwy profilu importu specjalnego nie będzie powodowała kasowania uzgodnionych pozycji. Naprawiono uwzględnianie danych z bufora przy generowaniu deklaracji PIT-8/O. Poprawiono mechanizm usuwania wielu pozycji dekretów. Wyłączono rejestry należne użyte w dokumentach WNT z wyliczenia proporcji VAT za dany rok. W Potwierdzenia sald - PLN.SBC poprawiono obsługę domyślnego formatu daty polskich ustawień regionalnych w Windows 10. Naprawiono błędy synchronizacji rozrachunków. Zoptymalizowano mechanizm wczytywania kartoteki pracowników.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 6 z 66

Sage Symfonia ERP Handel Pobranie danych kontrahenta z GUS Usprawniono sposób dodawania kontrahentów o możliwość pobrania danych udostępnionych przez GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON. Aktualizacja danych uruchamiana jest przyciskiem Pobierz z GUS na oknie Kontrahent.

Wymiarowanie – operacje zbiorcze Dodano możliwość wykonywania operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach. Do rozwijanego menu przycisku Operacje w kartotekach Sprzedaż, Magazyn, Zakup dodano polecenie Wymiarowanie. Otwiera ono okno wymiarowania zaznaczonych dokumentów. Okno wymiarowania zbiorczego posiada funkcjonalność zakładki Wymiar (w oknie dokumentu) rozbudowaną o:  

Pola wyboru elementów – przełącza wyświetlanie pól zaznaczenia zapisów dla wykonywanych na oknie operacji zbiorczych (ustawienie wartości wymiarów, rozbicie pozycji). Pokaż tylko błędne pozycje – przełącza wyświetlanie tylko pozycji zawierających błędne ustawienie rozbicia. Nie jest możliwe wymiarowanie dokumentów aktualnie otwartych w trybie edycji oraz dokumentów z nimi powiązanych.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 7 z 66

Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia Na oknie Ustaw szablon rozbicia dodano możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia. Szablony zapisywanie są w formacie plików XLS oraz XLSX programu MS Excel.

Do prawidłowej obsługi importu szablonu rozbicia, na stanowiskach:  

bez MS Excel, z zainstalowanym MS Excel 2016,

należy zainstalować Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Instalator znajduje się na stronie: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 8 z 66

Import kursów walut z NBP Dodano możliwość importu kursów walut z NBP. W menu podręcznym dla listy dokumentów kartoteki Sprzedaż dodano polecenie Import kursów walut NBP.

Polecenie otwiera okno ustawień importu danych:

Adres strony – określa adres strony, na której publikowany jest plik z kursami walut NBP. Typ tabeli – określa, która tabela kursów zostanie zaimportowana. Typ daty – określa czy kursy pobrane zostaną według daty publikacji czy daty notowania. Importuj od dnia – określa datę, od której zaimportowane zostaną kursy walut. Czy dodawać nowe waluty? – gdy zaznaczone: importowane będą kursy dla wszystkich walut (nawet jeśli nie zostały jeszcze zdefiniowane w programie); gdy odznaczone: zaimportowane zostaną kursy walut zdefiniowanych w programie.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 9 z 66

Inne zmiany           

Dla wydruków RTF dodano makro @BkSwift reprezentujące kod swift konta bankowego. Naprawiono błąd przy dekretacji korekty kwoty faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem. Naprawiono błędy synchronizacji rozrachunków. Usunięto błąd wyświetlania dekretacji w dokumentach płatności. Usunięto błąd zamykający aplikację w trakcie synchronizacji pracowników. Usunięto błąd zamykający aplikację w trakcie zmiany towaru na dokumencie WZ. Naprawiono wyliczanie rabatu, gdy klientowi przysługuję upust indywidualny oraz rabat. Usunięto błędy blokujące zamknięcie lub zapisanie tworzonych dokumentów. Zlikwidowano tworzenie dodatkowej pozycji przy tworzeniu dokumentu eksportowego na podstawie dokumentu WZ dla kontrahenta zarejestrowanego w VIES. Naprawiono generowanie rezerwacji towarów, gdy użytkownik nie ma praw do magazynu domyślnego. Poprawiono obsługę skalowania interfejsu programu mechanizmami systemu Windows.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a Dostosowano do nowych wzorów zaświadczeń raporty Zaświadczenie płatnika składek Z-3 oraz Zaświadczenie płatnika składek Z-3a. W oknach parametrów raportów dodano nowe sekcje i parametry oraz zaktualizowano podgląd wymienionych zaświadczeń. Dane generowane z zaświadczeń Z-3 i Z-3a zapisywane są do pliku XML, w celu przesłania ich w formie elektronicznej do Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W górnej części okna podglądu raportu Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostępne są opcje umożliwiające wydrukowanie raportu, przesłanie go e-mail lub zapisanie do pliku w formacie PDF i MS Word.

Import e-zwolnień Program Kadry i Płace umożliwia importowanie elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA) pobranych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Na podstawie wczytanych e-zwolnień dodawane są do kalendarzy pracowników następujące zdarzenia: Choroba, Pobyt w szpitalu, Opieka nad dzieckiem, Opieka nad chorym członkiem rodziny. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie importowane są do programu wyłącznie z pliku w formacie CSV. W związku z tym, podczas pobierania zaświadczeń z konta PUE należy wybrać odpowiedni rodzaj eksportu danych. Pobrany plik nie zawiera polskich liter - nie stanowi to przeszkody do zaimportowania danych. Istotne jest, aby pobrany plik e-zwolnień zawierał dane w niezmienionym formacie. Więcej na temat eksportu zaświadczeń lekarskich z konta PUE znajduje się na stronie Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 10 z 66

Polecenie Import e-zwolnień dostępne jest dla użytkownika z nadanym uprawnieniem Zarządzanie dziennikiem zdarzeń.

Proces importu e-zwolnień rozpoczyna się od wybrania z menu Firma polecenia Import e-zwolnień.

W otwartym oknie systemowym wskazuje się plik zawierający listę e-zwolnień (plik w formacie .csv).

Komunikaty o niepowodzeniu importu wyświetlane są w następujących sytuacjach:    

identyfikator płatnika w e-zwolnieniach jest niezgodny z danymi identyfikacyjnymi firmy, nie wszystkie e-zwolnienia mają ten sam identyfikator płatnika NIP\PESEL (i\lub typ identyfikatora), nie udało się odczytać pliku (np. użytkownik wskazał plik uszkodzony, plik pusty lub plik, w którym nie ma e-zwolnień), plik jest otwarty w innym programie.

W takich sytuacjach należy sprawdzić wczytywany plik i ponowić proces importu.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 11 z 66

Po wczytaniu pliku otwiera się okno Import e-zwolnień z listą elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Na liście znajdują się zaświadczenia, na podstawie których w dalszym kroku zostaną wstawione do kalendarza nieobecności. Zaświadczenia oznaczone kolorem czerwonym nie przeszły weryfikacji (np. błędne daty ZLA) i nie zostaną zaimportowane do programu. Z listy zaświadczeń lekarskich możliwe jest bezpośrednie przejście do danych pracownika. Po zaznaczeniu nazwiska pracownika i wybraniu z menu kontekstowego opcji Przejdź do okna danego pracownika otwiera się okno kalendarza pracownika.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 12 z 66

Przechodzenie do danych pracownika bezpośrednio z okna importu (opcja Przejdź do okna danego pracownika) możliwe jest tylko dla użytkownika posiadającego prawa do danych pracownika. W oknie listy e-zwolnień przeprowadza się następujące operacje:    

uruchomienie importu e-zwolnień – przycisk Importuj, zapisanie danych do pliku w formacie .xls, .pdf – przycisk Eksportuj, wydruk listy e-zwolnień – przycisk Drukuj, przycisk Zamknij zamyka okno i tym samym kończy proces importu.

Po wybraniu przycisku Importuj generowane są zdarzenia nieobecności pracowniczych.

W górnym wierszu wyświetlana jest lista e-zwolnień. Poniżej widoczne są wstawione na ich podstawie zdarzenia: Choroba, Pobyt w szpitalu, Opieka nad dzieckiem, Opieka nad chorym członkiem rodziny. Każde zdarzenie opisane jest poprzez Status, nazwę zdarzenia - Zdarzenie oraz okres nieobecności - Data od, Data do. W szczególnych sytuacjach, dla jednego pracownika na podstawie jednego e-zwolnienia mogą zostać wstawione dwa lub więcej zdarzeń np. Pobyt w szpitalu i Choroba. Statusy zdarzeń: Zdarzenia wstawione do kalendarza:  Zaimportowane (zdarzenie wstawione do kalendarza)  Okres zamknięty (zdarzenie dodane do kalendarza w zamkniętym okresie) Zdarzenia niezaimportowane:  Konflikt zdarzeń (w danym okresie występuje inna nieobecność)  Brak uprawnień (użytkownik nie ma nadanych uprawnień do danych pracownika)  Błąd pracownika (brak pracownika o podanym numerze PESEL lub pracownik znajduje się w archiwum)  Po terminie (okres zwolnienia przypada wcześniej niż ostatni zamknięty okres)  Błąd wstawiania zdarzenia (niepowodzenie we wstawieniu zdarzenia do kalendarza)  Wielu pracowników (w programie znajduje się wielu pracowników o podanym numerze PESEL)

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 13 z 66

Jeżeli na podstawie e-zwolnienia nie uda się utworzyć żadnego zdarzenia, to wiersz danych podświetlony jest na czerwono. Pozycje te nie przeszły weryfikacji i nie zostaną zaimportowane. Funkcjonalność bezpośredniego przejścia z listy e-zwolnień do okna pracownika (opcja Przejdź do okna danego pracownika) umożliwia poprawienie danych i ponowienie importu e-zwolnień.

Oświadczenie zleceniobiorcy Do listy raportów pracowników dodano raport Oświadczenie zleceniobiorcy. Raport ten pozwala zebrać informacje o zleceniobiorcy potrzebne do określenia rodzaju i charakteru ubezpieczeń, którym zleceniobiorca będzie podlegał.

Urlopy rodzicielskie Zmiany w zdarzeniach dodatkowych urlopów macierzyńskich W związku z wycofaniem z przepisów dodatkowych urlopów macierzyńskich zostały zmodyfikowane zdarzenia dotyczące tych urlopów. Informacja o tym, że zdarzenie dotyczy nieobecności wycofanej z przepisów prawnych od stycznia 2016 roku wyświetlana jest podczas wstawiania następujących zdarzeń:    

Dodatkowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 14 z 66

Nowy opis zdarzeń - Nieobecność wycofana z przepisów od stycznia 2016r. Wprowadzono blokadę wstawiania zdarzeń dodatkowych urlopów macierzyńskich od roku 2017.

Opisy i domyślne okresy trwania zdarzeń związanych z urlopem rodzicielskim Wycofanie dodatkowych urlopów macierzyńskich wydłużyło czas trwania urlopów rodzicielskich. Nowe wymiary i opisy zdarzeń: zdarzenie Urlop rodzicielski Opis: Urlop rodzicielski zgodnie z art. 182(1a) Kodeksu Pracy: do 32 tygodni (224 dni) - urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie do 34 tygodni (238 dni) - poród mnogi Domyślny czas trwania zdarzenia 224 dni. zdarzenie Urlop rodzicielski łączony z pracą Opis: Urlop rodzicielski zgodnie z art. 182(1e) Kodeksu Pracy Domyślny czas trwania zdarzenia 448 dni.

Aktualizacja wzorów wniosków związanych z rodzicielstwem Następujące wnioski dostosowano do wzorów opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej:    

Wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop macierzyński dla ojca Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopów w pełnym wymiarze

Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu rodzicielskiego Podczas realizacji zdarzenia Urlop rodzicielski bezpośrednio po urlopie macierzyńskim atrybut %zasiłku będzie wynosił 100% w trakcie:  

6 tygodni urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 8 tygodni urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, należy uzupełnić dane dzieci w elemencie Potomstwo (zestaw danych kadrowych Dane osobowe pracownika\Rodzina).

W przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka atrybut %zasiłku w Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem należy zmienić ręcznie.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 15 z 66

Jeżeli zdarzenie Urlop rodzicielski nie występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, podczas realizacji zdarzenia należy ustawić odpowiedni %zasiłku. W takiej sytuacji zdarzenie Urlop rodzicielski należy wstawić odpowiednio na 6 lub 8 tygodni, aby zasiłek wynosił 100%. Dotyczy również zdarzenia Urlop rodzicielski łączony z pracą.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują przepisy wprowadzające minimalną wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z tą nowelizacją miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek (czyli kwota netto zasiłku) nie może być niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, które w tym roku wynosi 1 000,00 zł. Jeśli wyliczona kwota netto zasiłku wynosi mniej niż kwota świadczenia rodzicielskiego, to należy dokonać podwyższenia tej kwoty do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Dodano elementy kadrowe:   

element kwota świadczenia rodzicielskiego do zestawu kadrowego ZUS\Parametry ZUS (ustawowe). Wartość parametru ustawiona jest na 1 000,00 zł. element Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do zestawu kadrowego ZUS\Parametry ZUS (indywidualne). Wartość parametru ustawiona jest na Tak od 2016-01-01 (do 2015-12-31 na Nie). element Kwota zasiłku macierzyńskiego wypł. przez innych płatników do zestawów kadrowych Urlopy, Zasiłki\Choroby, Zasiłki oraz Dane osobowe pracownika\Przebieg zatrudnienia\Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców.

Dodano elementy płacowe:    

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego rozlicz. w bieżącym okr (dodany do wzorca Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego) Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nierozlicz. w pop. okr. (dodany do wzorca Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego) Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP rozlicz. w bieżącym (dodany do wzorca Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego UCP) Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP nierozlicz. w poprz (dodany do wzorca Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego UCP)

Naliczanie elementu zasiłki nieopodatkowane (ogółem) dolicza wartość elementów:    

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego rozlicz. w bieżącym okr. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nierozlicz. w pop. okr. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP rozlicz. w bieżącym Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP nierozlicz. w poprz

Zmiany w raportach    

Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze - dodano elementy płacowe dla podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. Zestawienie wypłaconych zasiłków - wydruk uwzględnia elementy dotyczące podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. ZUS RSA eksport - deklaracja uwzględnia podwyższenie zasiłku macierzyńskiego i wykazuje je z kodem 329. ZUS DRA eksport - deklaracja wykazuje kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w deklaracji DRA.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 16 z 66

 

Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy - wprowadzono zmiany takie jak dla deklaracji RSA i DRA w ujęciu zbiorczym. Raport ZUS Z-17(karta zasiłkowa) - usunięto raport z listy raportów.

Zmiany w elementach kadrowych zgrupowanych Od elementów kadrowych zgrupowanych:  Rozliczenie zasiłku  Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem  Rozliczenie wyrównania zasiłku  Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem odpięto elementy: przypis podatku, potrącona zaliczka na podatek, kwota netto zasiłku i kwota netto wyrównania zasiłku.

Zmiany w słownikach W słowniku Typ wniosku związany z rodzicielstwem wyłączono aktywność elementów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zmiany w zestawach kadrowych Z zestawów kadrowych ZUS\Parametry ZUS (ustawowe) oraz Wynagrodzenia\Składniki\Zasiłki usunięto nieużywane elementy.

Zmiany w formułach Dodano formułę:  Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego - wyliczenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w bieżącym i za poprzedni okres. Funkcjonalność programu Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 2016.c została przygotowana w oparciu o stanowisko ZUS sprzed 10.03.2016 roku. Do czasu wydania kolejnej aktualizacji u pracowników, którzy otrzymują zasiłek macierzyński niższy od świadczenia rodzicielskiego, należy ręcznie poprawić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Umowa o pracę Aktualizacja wzoru umowy o pracę zawieranej na czas określony W związku ze zmianami prawnymi w zakresie umów o pracę zaktualizowano wzór umowy o pracę zawieranej na czas określony. Aktualnie na wydruku Umowa o pracę i Umowa o pracę uproszczona, za punktem Termin rozpoczęcia pracy znajduje się punkt Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy. W trakcie realizacji zdarzeń dotyczących umowy o pracę na czas określony w konkretnym celu, w danych kadrowych pracownika, w elemencie przyczyny uzasadniające zawarcie umowy można wprowadzić informacje związane z przyczyną zawarcia umowy. Informacja ta zostanie przeniesiona na wydruk umowy o pracę. Zmiana dotyczy również umowy na zastępstwo.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 17 z 66

Zmiany w elementach Nowy atrybut kadrowy przyczyny uzasadniające zawarcie umowy dodany został do elementu kadrowego zgrupowanego Umowa o pracę oraz do następujących widoków elementów kadrowych:      

Przyjęcie do pracy do pracy na czas określony - dniówka Przyjęcie do pracy do pracy na czas określony - stawka godzinowa Przyjęcie do pracy do pracy na czas określony - wynagr zasadnicze Podpisanie umowy o pracę - dniówka Podpisanie umowy o pracę - stawka godzinowa Podpisanie umowy o pracę - wynagr zasadnicze

Wycofanie umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy Następujące zdarzenia zostały przeniesione do archiwum:   

Przyjęcie do pracy na czas wykonywania określonej pracy Przyjęcie do pracy na czas wykonywania określonej pracy - dniówka Przyjęcie do pracy na czas wykonywania określonej pracy - stawka godzinowa

Zmiany w słownikach W słowniku Rodzaj stosunku pracy wyłączono aktywność elementu czas wykonywania określonej pracy.

Umowy cywilnoprawne Od 1 stycznia 2016 roku osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu do momentu, kiedy łączna podstawa wymiaru składek w ramach miesiąca osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasady podpowiadania składek przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych Podczas rozliczania umów cywilnoprawnych w ramach tego samego miesiąca podpowiadany jest rodzaj składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli nie została przekroczona wartość minimalnego wynagrodzenia, podczas rozliczania każdej umowy podpowiadane jest ubezpieczenie społeczne (atrybut naliczanie ubezpieczenia ? wartość: ub. społ. + wypadk.). Po przekroczeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia, dla każdej kolejnej umowy podczas rozliczania podpowiadane jest tylko ubezpieczenie zdrowotne (atrybut naliczanie ubezpieczenia ? wartość: ). W przypadku osób, które zgłoszone są do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego podpowiadane jest pełne ubezpieczenie społeczne (atrybut naliczanie ubezpieczenia ? wartość: ub. społ. + chorob. + wypadk.). Kwota uzyskanych przychodów u innych pracodawców traktowana jest, jako podlegająca obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i jest uwzględniana podczas rozliczania umów cywilnoprawnych.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 18 z 66

Kwotę uzyskanych przychodów u innych pracodawców uzupełnia się w nowym elemencie kadrowym - miesięczna kwota uzyskanych wynagrodzeń u innych pracodawców. Element ten został dodany do następujących zestawów kadrowych:   

Umowy zlecenia Umowy zryczałtowane Umowy z art.13 pkt 9 W przypadku, gdy wartość elementu miesięczna kwota uzyskanych wynagrodzeń u innych pracodawców została wprowadzona lub zmodyfikowana po rozliczeniu umów cywilnoprawnych w ramach danego miesiąca, należy odblokować rozliczenia i wykonać operację przeliczenia danych.

Obecny sposób rozliczania składek nie wpływa na rozliczenia umów cywilnoprawnych rozliczonych przed 1 stycznia 2016 roku.

Zmiany w formułach Zmodyfikowano formułę K: Naliczanie ubezp. społecznego umowy cywilnopr.

Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 18 stycznia 2016 roku.

Wartości danych kadrowych na rok 2016 Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel

od 2016-01-01 do 2016-12-31

3 210,60 zł.

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne)

od 2016-01-01 do 2016-12-31

3 210,60 zł.

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS

od 2016-01-01 do 2016-12-31

3 210,60 zł.

od 2016-04-01 do 2016-06-30

105,50

od 2016-03-01

882,56 zł.

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Kwota najniższej emerytury

Inne zmiany 

Poprawiono wyliczanie elementu Wynagrodzenie za urlop nierozliczony w poprzednim okresie w sytuacji wstawienia zdarzenia Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do zamkniętego okresu.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 19 z 66

   

 

Poprawiono zliczanie czasu na raporcie Karta czasu pracy. W pozycji Faktyczny czas pracy w godzinach program uwzględnia czas wolny odebrany przez pracownika za godziny nadliczbowe. Usunięto problem generowania ZUS RZA w przypadku umowy z art. 13 pkt 7 z kodem 2241 dla pracowników z przekroczeniem podstawy składek ZUS. Rozwiązano problem generowania danych adresowych podatnika na e-deklaracji PIT-40 po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach wydruku opcji Tymczasowy adres zamieszkania. Rozwiązano problem generowania nadmiarowych deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT40 dla pracowników, którzy nie osiągnęli przychodu w roku 2015. Problem występował w sytuacji wykonywania deklaracji z zaznaczoną opcją Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym. Usunięto problem migającego interfejsu podczas generowania raportów. Dodano wdrożeniową funkcjonalność kompilowania formuł i raportów. Opcje dostępne w menu podręcznym, odpowiednio Kompilowanie zaznaczonych formuł i Kompilowanie zaznaczonych raportów dostępne są tylko dla użytkownika z włączonym prawem Wdrażanie programu Kadry i Płace.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Poprawki w programie:          

Poprawiono mechanizm operacji Zmiana wartości dla wartości bilansowych z zaznaczoną opcją częściowa likwidacja oraz nie zaznaczoną opcją wykonaj amortyzację w miesiącu. Poprawiono mechanizm wyliczenia planu amortyzacji przy zmianie wartości środka, gdy zaznaczony został parametr Zmiany wartości podlegają amortyzacji w miesiącu następnym po jej przeprowadzeniu. Poprawiono wykazywanie planu amortyzacji na raporcie Przewidywany plan amortyzacji, gdy uwzględnia on środki sprzedane i zlikwidowane. Naprawiono zapamiętywanie stanu ustawień aktywnego desktopu. Na raporcie Amortyzacja środków – graficzny przy grupowaniu po miejscu użytkowania, usunięto wyświetlanie grupy z miejscem nieprzypisanym, gdy jest ono puste. Poprawiono wyświetlanie w MS Excel kwot rocznego NKUP dla dwunastego miesiąca i kolejnych, gdy ustawione zostało rozbijanie na KUP i NKUP. Zablokowano możliwość sprzedaży zlikwidowanego środka trwałego. Poprawiono wykazywanie ilości środków na dokumencie MT zmiana miejsca użytkowania środka. W dokumentach przesyłanych do modułu finansowo-księgowego poprawiono wykazywanie opisu dekretu przy rozbiciu amortyzacji na wiele kont. W wersji graficznej raportów Amortyzacja środków oraz Umorzenie środków poprawiono wykazywanie kwot w planie amortyzacji dla roku dłuższego niż 19 miesięcy.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 20 z 66

Sage Symfonia ERP Business Intelligence MS Excel – formuły do danych W dodatku Analizy BI dla programu MS Excel przygotowano formuły odwołujące się do danych w kostce korzystając ze zdefiniowanych miar.

Inne zmiany Poprawiono mechanizm informujący o błędach w rozbiciu kwot.

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Konta banku Nordea Rachunki bankowe byłego banku Nordea będą identyfikowane jako rachunki banku PKO BP.

Wyciągi banku ING Naprawiono rozpoznawanie formatu wyciągów banku ING.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 21 z 66

Wersja 2016.b Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Wzory deklaracji CIT-8, CIT8/O, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D Zaktualizowano wzory deklaracji:     

CIT-8(23) CIT-8/O(10) VAT-7(16) VAT-7K(10) VAT-7D(7)

Inne zmiany           

Poprawiono układ elementów okna definiowania typów dokumentów, aby były widoczne w całości przy minimalnej zalecanej rozdzielczości ekranu (1024x768). Poprawiono mechanizm łączenia rozrachunków. Poprawiono mechanizm informowania o błędach podczas generowania przelewów zbiorczych. Usunięto błąd raportu Wydruk bilansu skutkujący brakiem wyliczenia stanu na koniec ubiegłego roku. Usunięto błąd blokujący aplikację po kliknięciu opcji Rozrachunki podczas przeglądania dokumentów. Naprawiono obsługę profili importu specjalnego dla użytkowników, których sygnatury były dłuższe niż 20 znaków. Naprawiono przenoszenie plików do katalogu archiwum po wykonanym imporcie specjalnym. Usunięto błąd powodujący brak definicji stawki VAT Zwolnione po konwersji. Rozwiązano problem przy wydruku rozrachunków z opcją Opis zamiast konta, gdy w zapisie użyto tabulatora. Naprawiono błędny stan znacznika EDP – rozliczone częściowo, gdy transakcje zostały w pełni rozliczone lub w całości skorygowane. W oknie Plan kont otwieranym z okna Zapisy lub z okna dokumentu dodano możliwość wydruku listy elementów słownika. Kliknięcie przycisku Kartoteka, gdy wciśnięty jest przycisk SHIFT, wywołuje okno podglądu słownika, dla którego można wykonać raport Elementy słownika.

Wersja 2016.a Błąd zapisu dokumentu w module Finanse i Księgowość Usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie edytowanych dokumentów w module Finanse i Księgowość, do których dodano nową pozycję. Poprawka instalowana jest automatycznie podczas logowania do firmy z modułu administracyjnego zaktualizowanego tą wersją. Odpowiedź na pytanie o aktualizację modułu Kadry i Płace nie wypływa na wgranie tej poprawki.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 22 z 66

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów:     

PIT-11(23) PIT-40(22) PIT-4R(6) PIT-8AR(6) PIT-8C(8)

Wartości danych kadrowych na rok 2016 Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

współczynnik do ekwiwalentu*

od 2016-01-01

21,00

maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.

od 2016-01-01

121 650,00

maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe

od 2016-01-01

10 137,50

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

od 2016-01-01

2 433,00

* W 2016 roku współczynnik do wyliczenia urlopu może wynosić 20.67 lub 21.00 (w zależności od sposobu naliczania współczynnika). W programie Kadry i Płace przyjęto wartość 21.00 dla współczynnika do ekwiwalentu. Wyliczenie tej wartości wynika z odjęcia wyłącznie dni świątecznych przypadających w dni pracujące, wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika - w 2016 roku jest to 9 dni.

Aktualizacja kodów świadczeń W słowniku kodów Świadczenie / przerwa dodano element kod RSA 329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Inne zmiany 

W aktualnej wersji modułu wydruk raportu PIT-11 uwzględnia ręczną zmianę wartości dla zamkniętych okresów podatkowych.Rozwiązano problem z uwzględnianiem liczby nadgodzin w rozliczeniu urlopu w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 23 z 66

Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Wersja 2016 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Sprawozdania finansowe W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości (Dz.U. poz. 1333) zaktualizowano układy bilansu i RZiS na obowiązujące od roku 2016. Każdy zakładany w wersji 2016 rok będzie korzystał z nowego układu bilansu i RZiS. Przy pierwszym logowaniu do firmy układy bilansu i RZiS na rok 2016, utworzone we wcześniejszej wersji programu, zostaną skonwertowane do nowego układu. Stary układ zostanie zachowany pod nazwą z dopiskiem „wzór sprzed nowelizacji”. Uaktualnianie układów bilansów i RZiS można wykonać w późniejszym czasie. Raport Aktualizacja sprawozdań z grupy Własne umożliwia ustawienie przypominania o potrzebie aktualizacji sprawozdań. Ze względu na możliwość porównywania Bilansu z poprzednim rokiem - dodano możliwość edycji wartości bilansowych w kolumnie rok ubiegły dla zestawienia Bilans.

Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Extra 2016 został rozszerzony o możliwość gromadzenia i analizy szczegółowych danych analitycznych powiązanych z pojedynczym zapisem księgowym modułu Finanse i Księgowość. Zapisy księgowe mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, a następnie opisane dodatkowymi informacjami analitycznymi. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 24 z 66

analityczne Business Intelligence poprzez wersyfikację kosztów i przychodów według własnych kryteriów (np. projekty, kontrakty). W związku z powyższym, w module Finanse i Księgowość rozbudowano ustawienia wymiarów analitycznych o nowe grupy ustawień – definiowanie zestawu wymiarów analitycznych BI (Wymiary finasowe), wskazanie domyślnych wartości wymiarów analitycznych dla poszczególnych syntetyk (Wymiarowanie planu kont) oraz określanie widoczności i wymagalności wymiarów kont księgowych (Widoczność i wymagalność wymiarów kont).

Wymiary finansowe - definiowanie zestawu wymiarów analitycznych BI W ustawieniach wymiarów modułu Finanse i Księgowość, w grupie Wymiary finansowe definiuje się zestaw wymiarów analitycznych wykorzystywanych podczas wymiarowania kont planu kont oraz zapisów księgowych na dokumentach. Po wybraniu w ustawieniach wymiarów opcji Wymiary finansowe otwiera się okno Wymiary analityczne: Finansowe. W oknie tym dodaje się kolejne wymiary słownikowe i przypisuje im odpowiednie poziomy wymiarów Business Intelligence. Najpierw wybiera się przycisku Edytuj, a następnie Dodaj, który otwiera okno Wybór wymiaru. Dodawanie kolejnych wymiarów polega na wskazaniu wymiaru słownikowego z listy słowników systemu, a następnie przypisaniu do niego odpowiedniego wymiaru Business Intelligence (kolumna Wymiary BI). Sekwencja wymiarów analitycznych może zawierać do 10 wymiarów. Jako pierwszym zawsze jest słownik MPK - miejsce księgowania kosztów lub przychodów w zależności od miejsca ich powstania. Pozostałe 9 wymiarów słownikowych ustawianych jest dowolnie. Zdefiniowany zestaw pozwala prowadzić szczegółową ewidencję pozaksięgową związaną z najmniejszą daną księgową - zapisem.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 25 z 66

Okno dodawania nowego wymiaru analitycznego BI:

Wymiarowanie kont planu kont Wymiarowanie planu kont wprowadzone w wersjach wcześniejszych obowiązuje także w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2016.

W ustawieniach wymiarów finansowych (Wymiary analityczne: Finansowe) definiuje się zestaw wymiarów analitycznych BI wykorzystywany podczas wymiarowania kont planu kont lub wymiarowania zapisów bezpośrednio na dokumencie. Sposób wymiarowania - albo kont planu kont albo bezpośrednio zapisu księgowego, uzależniona jest od przyjętej metody pracy. Wymiarowanie kont planu kont ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartości z danego konta zawsze będą miały stałą wartość wymiaru. Dla przykładu konto 405 - wynagrodzenie zawsze jest przypisane do wymiaru konto osobowe 405-1 i konto bez osobowe 405-2. Zwymiarowanie planu kont obowiązuje także dla zapisów księgowych na dokumencie. Wymiary przypisane z planu kont nie są jednak widoczne na zapisie księgowym, ale obowiązują i są uwzględniane na analizach Business Intelligence. W razie potrzeby, można zmienić wymiarowanie zapisu bezpośrednio na dokumencie. Jeśli wartość zapisu ma być powiązywana z różnymi wymiarami – sugerowane jest wymiarowanie zapisów bezpośrednio na dokumencie księgowym. Po określeniu zestawu wymiarów analitycznych można przejść do etapu przypisywania wartości wymiarów do poszczególnych kont planu kont. Wymiarowanie planu kont przeprowadza się w oknie Wymiarowanie planu kont, uruchamianym z dwóch lokalizacji:  

Ustawienia \ Plan kont - przycisk Wymiarowanie Ustawienia \ Wymiary \ Wymiarowanie planu kont

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 26 z 66

Przypisywanie wartości wymiarom kont planu kont przeprowadza się w oknie Wymiary planu kont. Po lewej stronie okna widoczna jest lista kont, a po prawej - zestaw wymiarów analitycznych dla zaznaczonego konta. W polach wymiarów wybiera się odpowiednie wartości wymiarów i zapisuje wprowadzone dane. Przypisywanie wartości wymiarów dla grupy kont księgowych przeprowadza się przy użyciu przycisku Edytuj zaznaczone. Po zaznaczeniu grupy kont na liście kont planu kont i zaznaczeniu ich na liście, w prawej części okna wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. Otwierane jest wówczas okno grupowego przypisywania wartości dla wymiarów analitycznych. Wprowadzone wartości zapamiętuje się przyciskiem Zatwierdź. Całość operacji nadawania wartości wymiarom analitycznym kont księgowym kończy przycisk Zapisz. Proces grupowego nadawania wartości wymiarom analitycznym zaznaczonych kont księgowych:

W oknie wymiarowania planu kont następuje przypisanie każdemu z kont indywidulanych wartości wymiarów według wcześniej dodanego zestawu wymiarów analitycznych BI. Kwoty księgowane na dane konta będą miały przyporządkowane stałe wartości wymiarów analitycznych.

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych BI W ustawieniach wymiarów występuje grupa Widoczność i wymagalność wymiarów kont, która umożliwia określanie widoczności i wymagalności wymiarów kont księgowych. Cechy te dotyczą tylko wymiarów wykorzystywanych na zapisach księgowych, nie mają zastosowania podczas opisywania wymiarami kont planu kont. W modelu pracy z wymiarowaniem planu kont nie należy ustawiać wymagalności dla wymiarów. Domyślnie wymiary każdego konta ustawione są jako widoczne i niewymagane. Oznacza to, że podczas opisywania wymiarami kont na zapisach księgowych wszystkie wymiary zestawu wymiarów analitycznych są możliwe do użycia (widoczne), ale ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe (nie wymagane). Wymagalny może być tylko wymiar, który jest widoczny. Jeśli wymagalność dla konta zostanie zaznaczona, to dokument może zostać zapisany do bufora bez wypełnionej wartości wy-

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 27 z 66

miarów, ale zaksięgowanie wymaga uzupełnienia wartości wymaganych. Dokument taki jest oznaczany wykrzyknikiem. Dokument z wymiarem, który nie jest wymagany może zostać zaksięgowany bez określenia wartości wymiarów analitycznych. Po wybraniu opcji Widoczność i wymagalność wymiarów kont uruchamiane jest okno Widoczność i wymagalność wymiarów. W celu grupowej zmiany ustawień zaznaczonych kont wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. W otwarty oknie zaznacza się, które wymiary mają być widoczne i wymagane. Po wprowadzeniu zaznaczeń wybiera się przycisk Zatwierdź, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Całość ustawień zapisuje przycisk Zapisz. Okno Widoczność i wymagalność wymiarów na tle grupy ustawień dla wymiarów:

Wymagalność wymiarów nie jest respektowana dla dokumentów Różnic kursowych i Przeksięgowania końca roku.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 28 z 66

Wymiarowanie zapisów na dokumencie księgowym Zapisy księgowe mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, dwóch handlowców, a następnie każda z tych pozycji może zostać opisana informacją analityczną. Możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów analitycznych na zapisach warunkowana jest posiadanymi przez użytkownikami prawami Zmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów w buforze oraz Zmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów zaksięgowanych. Okno Wymiarowanie dokumentu dla dokumentu zaksięgowanego lub zapisanego w buforze uruchamia się na dwa sposoby. Po pierwsze, okno wymiarowania zapisów można uruchomić dla dokumentu znajdującego się na liście dokumentów, bez otwierania dokumentu. Dla podświetlonego dokumentu wybiera się wówczas przycisk Wymiarowanie:

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 29 z 66

Po drugie, okno wymiarowania może zostać otwarte bezpośrednio z okna otwartego dokumentu – przycisk

:

W oknie wymiarowania dokumentu księgowego zapisy można rozpisywać pojedynczo lub grupowo, z zastosowaniem funkcji szablonu rozbicia (przycisk Rozbij). Podczas rozpisywania pojedynczego zapisu można określać procentowe i kwotowe wartości rozbić. Przy grupowym rozpisywaniu pozycji z wykorzystaniem szablonu, określa się tylko procentowe rozbicia dla zaznaczonych zapisów. W obu przypadkach dla wymiarów zestawu wymiarów analitycznych wskazuje się odpowiednie wartości wymiarów. Jeśli w ustawieniach widoczności i wymagalności oznaczono konto jako niewidoczne, to podczas wymiarowania zapisu nie jest możliwe rozwinięcie listy wartości wymiarów dla tego konta. W górnej części okna wymiarowania dokumentu znajdują się następujące przyciski: 

Rozbij (skrót klawiaturowy Ctrl+N) - przycisk uruchamia okno, w którym określa się procentowe rozbicia pozycji wraz ze wskazaniem domyślnych wartości wymiarów dla poszczególnych rozbić. Zdefiniowane ustawienia rozbić i wartości wymiarów mogą zostać przypisane do wszystkich zaznaczonych zapisów. Po zaznaczeniu w oknie wymiarowania pojedynczego zapisu lub kilku zapisów, staje się aktywny przycisk Rozbij. Jego użycie uruchamia okno Ustaw szablon rozbicia, w którym określa się procentowe rozbicie zapisu oraz domyślne wartości wymiarów poszczególnych rozbić. Wprowadzone ustawienia będą obowiązywały dla zaznaczonych zapisów. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje tym, że rozbicia zapisów i domyślne wartości wymiarów zostaną przepisane do zapisów wcześniej nierozpisanych. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony to ustawienia rozbić zostaną nadane tylko pozycjom wcześniej nierozbitym (dla pozycji wcześniej rozpisanych zostaną pominięte).

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 30 z 66

Okno Ustaw szablon rozbicia na tle okna Wymiarowanie dokumentu:Zwiń/Rozwiń (skrót klawiaturowy Ctrl+U) - przycisk rozwija szczegóły dla wszystkich pozycji. W efekcie otrzymuje się widok wszystkich rozbić dla każdego zapisu. Poszczególne kwoty zapisu można rozbijać procentowo i kwotowo. W polu % domyślnie widoczna jest wartość 100 %, a w polu Kwota - przepisywana wartość zapisu. Rozpisywanie można rozpocząć od wpisywania odpowiedniej kwoty lub procentu. Po zmianie wartości procentowej np. 80%, w polu Kwota automatycznie wpisuje się kwota stanowiąca wybrany procent całości kwot zapisu. Po zmianie wartości procentowej, zmienia się wartość kwotowa i program dodaje automatycznie koleją pozycję do wprowadzenia % i kwoty kolejnego rozbicia zapisu. Analogicznie, po wpisaniu odpowiedniej wartości kwotowej, procent uzupełnia się odpowiednio. Program proponuje nowe rozbicia aż do momentu osiągnięcia 100 % wartości zapisu / kwoty równej kwocie zapisu. Program nie pozwoli zapisać rozpisanego zapisu, dla którego suma kwot rozbić nie będzie zgodna z kwotą zapisu. Należy wówczas własnoręcznie poprawić kwotę w ostatniej pozycji rozbicia. Usuniecie dodanego rozbicia możliwe jest z menu kontekstowego myszy komputerowej – przycisk Usuń rozbicie. Dla każdej rozpisanej pozycji zapisu wprowadza się odpowiednie wartości wymiarów według wcześniej zdefiniowanego zestawu wymiarów analitycznych BI. W polu wyboru elementu dla wymiaru analitycznego BI wskazuje się odpowiednią wartość. Po kliknięciu w pole wyboru wyświetlana jest lista elementów słownika. Z listy wybiera się właściwy element. Z tej pozycji można także uruchomić okno do dodawania nowego nowej wartości wymiaru – przycisk Dodaj nowy. 

Ustaw (skrót klawiaturowy Ctrl+H) – przycisk ten uruchamia okno ustawiania i nadpisywania wartości wymiarów. Po zaznaczeniu rozbić i wybraniu przycisku Ustaw, otwierane jest okno Ustaw wartość wymiarów. Po zaznaczeniu pola obok nazwy wymiaru, pole wyboru wartości wymiaru staje się aktywne i pozwala wybrać odpowiednią wartość dla wymiaru. Użycie przycisku OK zamyka okno i przypisuje wybraną wartość do wymiaru na wskazanych rozbiciach. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje tym, że wartości zostaną nadane dla wymiarów niewypełnionych i wypełnionych. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony – dla wymiarów niewypełnionych wartości zostaną nadane, a dla wymiarów wypełnionych pominięte.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 31 z 66

Zmiany w tym oknie mogą być przeprowadzane dla wielu wymiarów jednocześnie, dla pojedynczego rozbicia lub grupy zaznaczonych rozbić zapisu księgowego. Okno grupowego ustawiania wartości wymiarów analitycznych:

Przycisk Wyczyść znajdujący się w oknie listy wartości wymiaru pozwala usunąć wcześniej wprowadzoną wartość z zapisu dokumentu księgowego.   

Odśwież (skrót klawiaturowy Alt+F5) - przycisk odświeża widok okna po zmianach przeprowadzonych w ustawieniach wymiarów. Zapisz (skrót klawiaturowy Ctrl+S) / Anuluj (skrót klawiaturowy Ctrl+X) - zapisuje zmiany / anuluje zmiany, nie zamyka okna. Szukaj (skrót klawiaturowy Ctrl+F) - przycisk uruchamia pole przeszukiwania.

Wymiarowanie Planu kont nie jest widoczne na zapisach. W modelu pracy z wymiarowaniem Planu kont nie należy ustawiać wymagalności dla wymiarów – wymagalność dotyczy tylko wymiarowania przeprowadzanego bezpośrednio na zapisach dokumentu księgowego. Jeśli w programie wprowadzono wymagalność dla wymiarów analitycznych, to w oknie Wymiarowanie dokumentów widoczna jest ikona informująca o tej wymagalności. Po kliknięciu w nią, wyświetlane jest okno z listą wymaganych do uzupełnienia wymiarów analitycznych.

Nowe zestawienie BI - Analiza przychodów i kosztów według wymiarów Na liście zestawień BI, dostępnych z modułu Finanse i Księgowość widnieje nowy raport Analiza przychodów i kosztów według wymiarów. Zestawienie to pozwala analizować przychody i koszty według wartości wymiarów analitycznych.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 32 z 66

Definiowanie planów budżetowych Dodano możliwość przygotowania planów budżetowych na potrzeby analizy biznesowej.

W nowym oknie Definiowanie budżetu można wprowadzić pozycje budżetu w rozbiciu na poszczególne konta i wymiary analityczne. Użytkownik może utworzyć listę pozycji budżetu automatycznie na podstawie planu kont firmy. Prezentacja pozycji budżetu możliwa jest w predefiniowanych układach:    

Domyślny - lista pozycji budżetu bez grupowania, Struktura kont - konta są grupowane według pierwszego poziomu analityki, Układ bilansu - konta są grupowane zgodnie z układem bilansu, Układ RZIS - konta są grupowane zgodnie z układem RZiS.

Możliwość przeglądania i edycji definicji budżetu warunkowana jest posiadanym przez użytkownika prawem Zarządzanie budżetami.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 33 z 66

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Opieka nad dzieckiem w godzinach Rejestracja urlopów z tytułu opieki nad dzieckiem została dostosowana do zmian w kodeksie pracy wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268 - Art. 1 pkt 22). Zmiana umożliwia pracownikom wybór sposobu wykorzystania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze dziennym lub godzinowym. Przed skorzystaniem z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem, pracownik powinien złożyć oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od pracy z tego tytułu. Oświadczenie można zarejestrować w programie poprzez nowe zdarzenie Oświadczenie dotyczące urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem. Podczas realizacji zdarzenia, należy ustalić prawo i rodzaj wymiaru urlopu w elemencie Prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem oraz podać dane dziecka w elemencie Potomstwo. Na podstawie wprowadzonych danych wykonywany jest wydruk oświadczenia pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień. Oświadczenie można również wydrukować wykonując dla pracownika raport Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem. W sytuacji, gdy pracownik nie ma uzupełnionych odpowiednich danych (prawa i rodzaju wymiaru urlopu, dane dziecka) podczas realizacji pierwszego w roku urlopu z tego tytułu należy uzupełnić te dane. Dane rejestrowane są w zestawie danych kadrowych Rodzina w elementach:  

Prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem Potomstwo

Urlop w wymiarze godzinowym rejestrowany jest nowym zdarzeniem Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem godzinowy. Program pozawala zarejestrować urlop odpowiednim zdarzeniem:  

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem - gdy zadeklarowano wymiar dzienny Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem godzinowy - gdy zadeklarowano wymiar godzinowy

Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu godzinowego z tytułu opieki nad dzieckiem wyliczany jest proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy i zaokrąglany w górę do pełnej godziny. Do czasu rejestracji oświadczenia lub urlopu, pracownikowi nie przysługuje urlop z tytułu opieki nad dzieckiem. W elemencie Bilans urlopowy pełny atrybuty: przysługuje dni opieki i przysługuje godzin opieki mają ustawianą wartość 0.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 34 z 66

Zmiany w elementach Do elementu kadrowego zgrupowanego Parametry do wyliczania urlopów dodano nowy atrybut wymiar godzin urlopu opieki nad dzieckiem z domyślną wartością globalną 16:00 od 2016-01-01. Dodano element Prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem z atrybutami:  

przysługuje rodzaj wymiaru urlopu

Do elementu kadrowego zgrupowanego Bilans urlopowy pełny dodano atrybuty:     

przysługuje godzin opieki zarejestrowane godziny opieki korekta godzin opieki wykorzystano godziny opieki pozostało godzin opieki

Do elementu kadrowego zgrupowanego Bilans urlopowy dodano atrybuty:     

przysługuje godzin opieki zarejestrowane godziny opieki wykorzystano dni opieki wykorzystano godziny opieki pozostało godzin opieki

Naliczenia za urlop z tytułu opieki nad dzieckiem w dniach i godzinach rozliczane będą w elemencie Rozliczenie urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem. Do elementu kadrowego zgrupowanego Okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców dodano nowe atrybuty:   

liczba dni urlopu na żądanie wyk. w ostatnim roku liczba dni opieki wyk. w ostatnim roku liczba godzin opieki wyk. w ostatnim roku

Do elementu Stan urlopów dołączono atrybuty:  wykorzystano godziny z tyt. op. nad dzieckiem #stan  godziny z tyt. op. nad dzieckiem w miesiącu #stan  godziny z tyt. op. nad dzieckiem pozostałe #stan Zmieniono nazwy elementów:    

pozostało opieki na pozostało dni opieki, korekta opieki na korekta dni opieki, wykorzystano opieki na wykorzystano dni opieki, wykorzystano z tyt. op. nad dzieckiem #stan na wykorzystano dni z tyt. op. nad dzieckiem #stan.

Dodano elementy:   

S: Czy korzysta z uprawnienia do urlopu z tytułu opieki? K: Blokuj wstawienie zdarzenie urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem K: Data końca roku obowiązywania wartości kadrowej

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 35 z 66

Zmiany w formułach Dodano nowe formuły:       

K: przysługuje dni opieki K: przysługuje godzin opieki K: Data końc. roku obowiązywania wart. kadrowej S: Czy korzysta z upraw. do urlopu z tyt. opieki? K: Blokuj wstawienie zdarzenia url. z tyt. Opieki S: Czy jest brak wartości? V: Walidacja rodzaju wymiaru urlopu

Zmodyfikowano formułę K: Data generowania bilansu urlopowego.

Zmiany w zdarzeniach Dodano nowe zdarzenia:  

Oświadczenie dotyczące urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem godzinowy

Zmiany w słownikach Dodano słownik Rodzaj wymiaru urlopu.

Zmiany w raportach Dodano nowy raport Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem umożliwiający wydruk oświadczenia pracownika. Do raportu Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem dodano wniosek Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem. Prezentacja informacji o urlopach godzinowych z tytułu opieki nad dzieckiem będzie wykazywana na raportach:       

Świadectwo pracy Karta czasu pracy Karta ewidencji czasu pracy Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze Stan wykorzystania urlopów Zestawienie urlopów Rozliczenie czasu pracy z RCP

Uwagi do konwersji W trakcie konwersji dla pracownicy, którzy w roku 2016 mają zarejestrowane zdarzenie Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem będą mieli automatycznie ustawione wartości atrybutów elementu Prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem na:  

przysługuje: Tak, rodzaj wymiaru urlopu: Dzienny,

obowiązujące od 2016-01-01.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 36 z 66

Nowy wzór skierowania na badania Dołączono do programu uzupełnienie wzoru skierowania na badania w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 457). Dla Symfonii ERP Kadry i Płace w wersji 2015b oraz 2015c wzór skierowania był dostępny w formie raportu uzupełniającego.

Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych Rozliczenia umów cywilnoprawnych zabezpieczono przed zmianą naliczeń elementów płacowych liczonych narastająco w ramach miesiąca. Zrealizowane rozliczenia będą blokowane przed automatycznym przeliczeniem mogącym wystąpić, jeśli rozliczenia nie są realizowane chronologicznie. Blokada nie zostanie zastosowana, gdy w rozliczeniu transakcji nie jest ustawiony okres płacowy rozliczania.

W sytuacji, gdy rozliczenia umów nie są realizowane chronologicznie program wspiera użytkownika informując o potrzebie zmiany kolejności rozliczeń okresów, aby zapewnić ciągłość naliczeń narastających. Program sugeruje poprawę kolejności rozliczeń okresów, jeśli wprowadzone rozliczenie umowy mogłoby mieć wpływ na:  

kwoty naliczane narastająco, rozliczone i zablokowane transakcje.

Nie zastosowanie się do zaleceń w komunikatach programu może skutkować różnicami w naliczeniach składek i innych elementach. Funkcjonalność zrealizowana jest za pomocą nowej opcji Zablokuj wartość transakcji na zakładce Atrybuty dla elementów rozliczających transakcje.

Modyfikacja zrealizowanych rozliczeń umów cywilnoprawnych Aby zmodyfikować rozliczenie umowy cywilnoprawnej w ramach otwartego miesiąca należy wybrać polecenie Odblokuj rozliczenie transakcji dostępne z menu podręcznego lub pod przyciskiem Narzędzia

. Po zapisaniu zmian rozliczenia zostaną ponownie zablokowane.

Możliwe jest również zablokowanie otwartego rozliczenia za pomocą polecenia Zablokuj rozliczenie transakcji dostępnego w menu podręcznym. Polecenia te dostępne są także na oknie Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych. Mechanizm automatycznego blokowania można wyłączyć poprzez odznaczenie na zakładce Atrybuty pola Zablokuj rozliczenie transakcji dla elementów kadrowych zgrupowanych obsługujących rozliczenie transakcji (np. element Rozliczenie umowy zlecenia).

Dodatkowe informacje Konwersja firmy do wersji 2016 spowoduje automatyczne zablokowanie wszystkich rozliczeń umów cywilnoprawnych.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 37 z 66

Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych Umożliwiono regulację szerokości kolumn danych kadrowych. Domyślne ustawienia dostosowane są do długości nazw w nagłówkach kolumn. Ustawienia są zapamiętywane dla poszczególnych użytkowników. W menu podręcznym dodano polecenie Ustaw domyślne szerokości kolumn. Polecenie wycofuje wprowadzone przez użytkownika zmiany ustawień szerokości kolumn. Zmieniono domyślne ustawienia wyświetlania danych kadrowych na:  

Podwójną wysokość nagłówków Wyświetlanie bitmap kontekstowych w drzewku kadrowym

Aby zmienić ustawienia wyświetlania danych kadrowych kliknij świetlanie.

Sage Symfonia ERP 2016.c

i wybierz polecenie Wy-

Strona 38 z 66

Wymiary analityczne BI Umożliwono przesyłanie danych analitycznych do modułu Finanse i Księgowość wraz z poleceniem księgowania. Rozbudowany format eksportu dokumentów PK umożliwia dołączenie do polecenia księgowania 10 wymiarów analitycznych. Obsługa księgowań z wymiarami analitycznymi realizowana jest z wykorzystniem kartoteki Dane księgowo-analityczne na podstawie schematów księgowo-analitycznych. Do grupy ustawień Współpraca z FK dodano okno konfiguracji Wymiary analityczne. Konfiguracja obejmuje:  

dodawanie/usuwanie wymiarów wykorzystywanych w kartotece Dane księgowo-analityczne, powiązanie wymiarów analitycznych w module Kadry i Płace z wymiarami BI modułu Finanse i Księgowość.

W module Kadry i Płace rozbicie księgowania na wymiary analityczne można podejrzeć w kartotece Dane księgowo-analityczne.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 39 z 66

Okna importu i eksportu z FK Poprawiono ergonomię komunikatów okien importu i eksportu danych z FK w formatach 2.0 i 3.0/4.0. Eksport księgowań w formacie 3.0/4.0 będzie wykorzystywał domyślny katalog zdefiniowany w ustawieniach Współpraca z FK. Wybranie innego katalogu podczas eksportu spowoduje jego zmianę w ustawieniach firmy. Ustawienie domyślnego katalogu wymiany danych jest zapamiętywane indywidualne dla każdego użytkownika. Jeśli niezdefiniowany został domyślny katalog wymiany danych, program zaproponuje: c:\users\{użytkownik}\documents\sage\symfonia erp\kdf\katalog współpracy z fk\

Edycja zdarzeń a zamknięte okresy W ramach otwartych okresów umożliwiono edycję daty zakończenia zdarzeń nieobecności, gdy ich rozpoczęcie wypada w zamkniętym okresie. Edycja jest możliwa dla zdarzeń rejestrujących nieobecności z katalogów:   

1 Choroby 2 Urlopy 3 Urlopy związanie z rodzicielstwem

Wartości danych kadrowych Obowiązuje

Wartość

od 2015-07-01 do 2015-09-30

107,20

od 2015-10-01 do 2015-12-31

97,80

współczynnik do ekwiwalentu

od 2016-01-01

20,67

Najniższe wynagrodzenie pracownika

od 2016-01-01

1850,00 zł.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłków

od 2016-01-01

1596,36 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS

od 2016-01-01

555,00 zł.

Element kadrowy

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2016-02-01 Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz.

do 2016-02-29 od 2016-03-01

Sage Symfonia ERP 2016.c

Nie Tak

Strona 40 z 66

Kalendarz firmy na rok 2016 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok 2016.            

Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (27 marca) Poniedziałek Wielkanocny (28 marca) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (15 maja) Boże Ciało (26 maja) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

Ustawione święta na rok 2017: 

Nowy Rok (1 styczeń)

Wartości elementów w podsumowaniach zestawień wg okresów Dla prawidłowego wykazywania sumy wartości elementów na zestawieniach list płac i kartach wynagrodzeń rozszerzone zostały możliwości prezentowania elementów przy podsumowaniach. Liczby dni i godzin będą pobierane z uwzględnieniem odpowiednich dla nich okresów. Do rozwijanej listy Przy podsumowaniach w atrybutach elementów dodano opcje: Suma wartości przy grupowaniu okresów liczona formułą do wyliczenia sumy wartości zgrupowanej wykorzystywana będzie formuła elementu. Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach bazowych. Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty ZUS wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach ZUS. Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty POD wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach podatkowych.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 41 z 66

Na zakładce Atrybuty dla poniższych elementów została ustawiona opcja: Nazwa elementu

Przy podsumowaniach - opcja:

Liczba dni zasiłku rozliczonego w okresie pła- Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględcowym nia jedną wartość według dat ZUS Liczba dni roboczych w danym okresie

Suma wartości przy grupowaniu okresów liczona formułą

Liczba dni roboczych w danym miesiącu

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat ZUS

Liczba dni przeprac.w danym okresie

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych

Liczba godzin roboczych w danym okresie

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych

Liczba dni w danym miesiącu z kalendarza

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych

Ambasic – wydruk raportów do wielu plików PDF Do języka raportów dodano polecenie RUN umożliwiajace uruchomienie raportu i przekazanie mu parametrów. Polecenie można wykorzystać np. do utworzenia przy operacjach zbiorczych oddzielnych plików PDF dla poszczególnych pracowników. Run (”Nazwa raportu”, sposób_wykonania, ścieżka_zapisu, Arg0 … Arg8)

Gdzie: Nazwa raportu – Nazwa uruchamianego raportu. Sposób_wykonania – Określa sposób wykonania jako: -2 – zapis wyniku raportu do pliku PDF, -1 – wykonanie raportu bez podglądu/wydruku, 0 – wyświetlenie podglądu wydruku raportu, 1 – wydruk raportu. Ścieżka_zapisu – Określa ścieżkę zapisu plików PDF. Wykorzystywane tylko przy sposobie wykonania -2. Arg0 … Arg8 – Parametry przekazywane do uruchamianego raportu. Przekazywanych jest do 9 parametrów. Parametry odbierane są w uruchamianym raporcie jako zmienne specjalne Arg0 ... Arg8. Raport zwraca: -1 – Gdy wystąpią problemy z wykonaniem raportu. 0 – Gdy raport został wykonany prawidłowo.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 42 z 66

HRFramework – zdarzenia godzinowe Umożliwiono rejestrację indywidualnych.

zdarzeń

godzinowych

poprzez

HRFramework

w

rozwiązaniach

Definicje zdarzeń Na zakładce Konflikty dodano opcję Blokuj wstawienie zdarzenia przy pomocy elementu kadrowego wyliczanego. Opcja uniemożliwi wstawienie zdarzenia jeżeli wartość elementu kadrowego wyliczanego będzie różna od 0. Dzięki temu w formule takiego elementu można zdefiniować warunek wykonania. Opcja nie ma zastosowania dla zdarzeń rejestrujących i rozliczających transakcje.

Definicje akcji Definicje akcji Wypełnianie elementu kadrowego oraz Wypełnianie zestawu danych kadrowych rozszerzono możliwości ustawienia końcowej daty obowiązywania. Datę tą będzie można ustawić na podstawie elementu kadrowego wyliczanego lub daty zakończenia zdarzenia. Dla wszystkich typów akcji na zakładce Warunek dodano opcję Akcja warunkowa realizowana z zachowaniem kolejności akcji. Akcje z zaznaczoną tą opcją wykonywane będą wraz z innymi akcjami tego samego typu. Dostępna we wcześniejszych wersjach opcja Akcja jest wykonywana warunkowo dostępna będzie pod nazwą Akcja warunkowa realizowana na zakończenie realizacji zdarzenia.

Inne zmiany    

    

Rozwiązano błąd wykonania raportu ZUS Z-3 z zaznaczoną opcją Pkt 6 i 7 – Prezentuj okresy tylko z danego roku, gdy pracownik nie ma zarejestrowanej choroby. W przypadku wystąpienia rozliczeń składników wchodzących do podstawy chorobowego w przesuniętych okresach, raport ZUS Z-3 dołączy w pozycji Uwagi informację: Podstawa za rok/miesiąc zawiera składniki wypłacone w następnym miesiącu. Poprawiono tworzenie wydruków raportów – na niektórych raportach widoczna była pusta ramka w ostatniej kolumnie. Poprawiono komunikat przy: o próbie usunięcia wzorca rozliczonego w zamkniętym okresie. o próbie usunięcia pracownika przypisanego do wzorca rozliczonego w zamkniętym okresie. o dodawaniu/usuwaniu okresów, gdy zamknięty jest miesiąc w listach płac. Rozwiązano problem zaniżania podstawy wymiaru zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy w sytuacji, gdy pracownik etatowy otrzymuje nagrodę roczną, a w ciągu roku miał wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej. W składniku Zasiłek macierzyński UCP nierozliczony w poprzednim okresie podpięto element Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem zamiast Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem. Poprawiono zabezpieczenia dostępu do danych kadrowych pracowników. Rejestracja w jednym dniu wielu zdarzeń tego samego typu dotyczących odbioru czasu wolnego za nadgodziny nie będzie powodować zwielokrotnienia rejestrowanej wartości w elemencie godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracownika. Poprawiono mechanizm przeliczania elementu liczba godzin przepracowanych w okresie w sytuacji, gdy pracownik rozliczany jest w dłuższych niż miesiąc okresach rozliczeniowych, a w okresie rozliczeniowym zarejestrowana została choroba oraz praca poza harmonogramem.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 43 z 66

Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Sage Symfonia ERP Handel Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach mieszanych W Sage Symfonia ERP Handel wprowadzono zmiany usprawniające proces rozliczania faktur kosztowych, złotówkowych i walutowych związanych z 50% odliczeniem podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych poniesionych na auta firmowe.

Rejestracja dokumentu kosztowego z odliczeniem 50% VAT W poprzednich wersjach programu, użytkownik rejestrujący zakup z odliczeniem 50% VAT samodzielnie dokonywał podziału wartości zakupu i umieszczał dwie pozycje na dokumencie. W aktualnej wersji modułu Handel, we właściwościach pozycji towarowej dokumentu zakupu dodany został parametr VAT 50%. Parametr ten określa, czy pozycja ma podlegać odliczeniu 50% VAT, czy

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 44 z 66

nie. Jeśli parametr jest włączony, to na dokumencie następuje automatyczne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. W celu przejścia do okna właściwości pozycji, w polu Ilość dokumentu wybiera się przycisk ze strzałką. Otwiera się wówczas okno Właściwości pozycji, w którym można własnoręcznie ustawiać parametr VAT 50%.

Próba włączenia parametru na dokumencie, który nie ma wskazanego w typie dokumentu rejestru NP skutkuje wyświetleniem komunikatu - Błędnie zdefiniowany rejestr VAT NP w typie dokumentu. Aby opisana automatyzacja procesu zadziała, w typie dokumentu zakupowego musi być wskazany rejestr NP. Brak wskazanego rejestru niepodlegającego VAT dla typu dokumentu uniemożliwi wystawienie dokumentu. Ustawienie tego parametru można zmienić także na dokumencie już wystawionym, bez konieczności jego edytowania. W tym celu przechodzi się do okna Właściwości pozycji i odznacza/zaznacza pole parametru „VAT 50%”. Każdorazowe przełączenie parametru wymaga potwierdzenia.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 45 z 66

Po zaakceptowaniu zmiany program informuje o automatycznym przeliczeniu rejestrów VAT dla pozycji dokumentu oraz pozostawieniu wartości kosztu bez zmian. Zmiany dotyczące obsługi procesu rejestrowania faktur z 50% odliczeniem VAT obowiązują dla dokumentów złotówkowych i walutowych o następującym charakterze: Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt. Fakt odliczenia 50% podatku VAT dla pozycji nie ma wpływu na wartości Netto, VAT i Brutto w podsumowaniu dokumentu. Wartości VAT niepodlegającego odliczeniu i podlegającego widoczne są w oknie rejestrów VAT dokumentu.

W polu Koszt [PLN] pozycji dokumentu prezentowana jest wartość będąca sumą Wartości netto z pozycji oraz część kwoty VAT niepodlegająca odliczeniu.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 46 z 66

Na wystawionym dokumencie, pozycja towarowa podlegająca odliczeniu 50% VAT oznaczana jest odpowiednim symbolem - %.

Korekta pozycji podlegającej odliczeniu 50% VAT Korygowanie pozycji podlegającej odliczeniu 50% VAT przebiega standardowymi mechanizmami korekt programu Handel. Ustawienie parametru VAT 50% na fakturze korygowanej jest automatycznie przenoszona na korektę, a rejestry VAT są aktualizowane zgodnie ze zmienioną wartością parametru. Parametr ten można przełączać jedynie na dokumencie korygowanym.

Schemat księgowań dokumentu z pozycją podlegającą odliczeniu 50% VAT Na potrzeby dekretowania podzielonej kwoty podatku VAT zmienił się sposób działania dotychczasowego parametru vat. Dodany został również nowy parametr vat bez prawa odliczenia.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 47 z 66

Schemat księgowań dla dokumentów z pozycjami podlegającymi odliczeniu 50% VAT zawiera dwa zapisy dla VAT:  

parametr vat księguje wartość podatku podlegającego odliczeniu, parametr vat bez prawa odliczenia księguje wartość podatku niepodlegającego odliczeniu.

W programach użytkowników aktualizujących się z wcześniejszych wersji programu Handel, konieczne jest dodanie w schemacie księgowań nowej pozycji z parametrem vat bez prawa odliczenia tak, aby program odpowiednio dekretował podzielone kwoty podatku VAT.

Wyliczanie kwot VAT dla pozycji z odliczeniem 50% VAT Wyliczenia kwot podatku VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu przeprowadzane są w ramach każdej pozycji dokumentu z osobna. Następnie są sumowane dla całego dokumentu. Na podstawie kwot Netto, VAT i Brutto z pozycji towarowej podlegającej 50% odliczeniu VAT, przedstawiony zostanie sposób wyliczania kwot podatku VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu.

Obliczenia dla rejestru podlegającego VAT wyglądają następująco:   

Wartość Netto liczona jest, jako połowa kwoty „Netto” dla pozycji. VAT podlegający odliczeniu 50% liczony jest w ten sposób, że kwota „VAT” dzielona jest na połowę, a następnie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w dół. Wartość Brutto liczona jest, jako suma wyliczonych kwot Netto i VAT.

Netto

VAT

Brutto

499,00 PLN / 2 = 249,50 PLN

144,77 PLN / 2 = 57,38 PLN

249,50 PLN + 57,38 PLN = 306,88 PLN

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 48 z 66

Jeśli kwota podatku VAT nie jest możliwa do podzielenia na dokładnie równe połowy, program tak zaokrągla kwoty, aby wyższa wartość podatku była ujęta, jako niepodlegająca odliczeniu.

Obliczenia dla rejestru niepodlegającego odliczeniu VAT wyglądają następująco:   

Wartość Netto w rejestrze NP liczona jest, jako suma połowy kwoty „Netto” dla pozycji oraz połowy kwoty „VAT”, zaokrąglonego do dwóch miejsc po przecinku w górę. VAT w tym przypadku jest zerowy. Wartość Brutto liczona jest, jako suma wyliczonych kwot Netto i zerowego VAT-u.

Netto

VAT

Brutto

249,50 PLN + 57,39 PLN = 306,89 PLN

0

306,89 PLN + 0 = 306,89 PLN

Towar – parametr „zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie” Na formatce towarów typu artykuł i usługa dodany został parametr zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie. Dla towarów, które na formatce mają zaznaczony ten parametr, we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%.

Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Extra 2016 został rozszerzony o możliwość gromadzenia i analizy szczegółowych danych analitycznych powiązanych z pozycją dokumentu magazynowego, pozycją dokumentu sprzedaży oraz pozycją dokumentu zakupu. Pozycje dokumentów mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, dwóch handlowców a następnie opisane dodatkowymi informacjami analitycznymi. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości analityczne Business Intelligence

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 49 z 66

poprzez wersyfikację sprzedaży, kosztów według własnych kryteriów (np. projekty, kontrakty, budowy, segmenty klientów, grupy towarowe, handlowcy). W związku z powyższym rozbudowano ustawienia wymiarów analitycznych o nowe grupy ustawień – definiowanie zestawu wymiarów analitycznych (Pozycje dokumentów), określanie domyślnych wartości dla poszczególnych wymiarów (Wartości domyślne - Pozycje dokumentów magazynowych / Pozycje dokumentów sprzedaży / Pozycje dokumentów zakupu) oraz określania widoczności i wymagalności wymiarów (Widoczność i wymagalność). Grupa ustawień wymiarów analitycznych:

Wymiarowanie pozycji dokumentów - definiowanie zestawu wymiarów analitycznych Na potrzeby wymiarowania analitycznego, w pierwszej kolejności definiuje się zestaw wymiarów analitycznych. Zestaw ten posłuży do opisania rozbitych pozycji dokumentów sprzedaży, zakupu oraz dokumentów magazynowych. Pod pojęciem zestawu wymiarów analitycznych rozumie się zestaw dziesięciu wymiarów słownikowych Sage Symfonia ERP. Zestaw ten może składać się z mniejszej ilości wymiarów, jednak nie większej niż dziesięć. Pierwszym wymiarem domyślnie jest MPK - Miejsce Powstawania Kosztów. Pozostałe wymiary słownikowe definiowane są dowolnie. W części Wymiary analityczne > Pozycje dokumentów definiuje się zestaw wymiarów analitycznych wspólny dla pozycji dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów magazynowych oddzielnie. Po wybraniu grupy ustawień Pozycje dokumentów, w prawej części okna dodaje się zestaw wymiarów analitycznych. Przycisk Edytuj przestawia okno w tryb edycji i pozwala dodawać kolejne pozycje wymiarów. Przycisk Dodaj otwiera okno Wybór wymiarów, w którym wybiera się

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 50 z 66

odpowiednie wymiary słownikowe Sage Symfonia ERP. Przycisk Użyj dodaje wymiar do listy, a przycisk Zamknij zamyka okno wyboru wymiarów słownikowych. Dla każdego z wymiarów zestawu wymiarów analitycznych należy wskazać odpowiedni wymiar BI (kolumna Wymiar BI). Ustawienia pozycji dokumentów z wprowadzonym zestawem siedmiu wymiarów analitycznych:

Wartości domyślne wymiarów analitycznych dla kategorii dokumentów – sprzedaży, zakupu i dokumentów magazynowych Po dodaniu zestawu wymiarów analitycznych można przejść do przypisywania domyślnych wartości wymiarów analitycznych, oddzielnie dla każdej z kategorii dokumentów (Wymiary analityczne > Wartości domyślne > Pozycje dokumentów magazynowych / Pozycje dokumentów sprzedaży / Pozycje dokumentów zakupu). Po wybraniu jednej z grup ustawień wartości domyślnych wymiarów, np. Pozycje dokumentów sprzedaży uruchamiane jest okno Wartości domyślne wymiarów dla pozycji wybranej kategorii dokumentów. W oknie tym, oddzielnie dla pojedynczego użytkownika lub dla zaznaczonej grupy użytkowników, określa się domyślne wartości wymiarów analitycznych.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 51 z 66

Na poniższym obrazku widoczne są ustawienia wartości domyślnych dla wymiarów analitycznych pozycji dokumentów - wybór wartości dla wymiaru MPK:

Program umożliwia wprowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnych wartości domyślnych wymiarów pozycji dokumentów. Administrator systemu ma możliwość grupowego ustawienia użytkownikom domyślnych wartości wymiarów pozycji dokumentów. W zależności od tego, dla której kategorii dokumentów mają zostać określone wartości domyślne wymiarów, wybiera się odpowiednią grupę ustawień - Pozycje dokumentów magazynowych / Pozycje dokumentów sprzedaży / Pozycje dokumentów zakupu. Wartości wymiarów można przypisywać dla każdego użytkownika oddzielnie, albo dla grupy użytkowników. W celu grupowego nadania wartości wymiarów, w uruchomionym oknie Wartości domyślne wymiarów zaznacza się wielu użytkowników i wybiera przycisk Edytuj zaznaczone. W nowym widoku wybiera się dla wymiaru właściwe wartości i zapisuje zmiany przyciskiem Zatwierdź.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 52 z 66

Na poniższym obrazku widoczny jest proces wyboru wartości domyślnej wymiaru MPK dla wcześniej zaznaczonej grupy użytkowników:

Grupowe usuwanie wprowadzonych wartości wymiarów również przeprowadza się w oknie grupowej zmiany wartości wymiarów – pod prawym przyciskiem dostępny jest przycisk Usuń wartość. Na poniższym obrazku widoczny jest proces usuwania wartości wymiaru “Projekt” dla wcześniej zaznaczonej grupy użytkowników:

Wartości domyślne wymiarów analitycznych można określić w ustawieniach oraz wprowadzić lub zmienić bezpośrednio na dokumencie (zakładka Wymiary, przycisk Domyślne wymiary pozycji).

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 53 z 66

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych W ustawieniach wymiarów analitycznych występuje grupa Widoczność i wymagalność, która umożliwia określanie widoczności wymiarów i wymagalności przypisania wartości do wymiarów dla dokumentów trzech kategorii: dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu. Domyślnie wymiary każdego konta ustawione są, jako widoczne i niewymagane. Oznacza to, że podczas opisywania wymiarami pozycji dokumentu wszystkie wymiary zestawu wymiarów analitycznych są możliwe do użycia (widoczne), ale ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe (nie wymagane). Wymagalny może być tylko wymiar, który jest widoczny. Po wybraniu w ustawieniach wymiarów grupy Widoczność i wymagalność otwiera się okno Widoczność i wymagalność, w którym zaznacza się kategorie dokumentów, a następnie określa dla poszczególnych wymiarów widoczność i wymagalność. W celu grupowej zmiany ustawień zaznaczonych kategorii dokumentów wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. W otwartym oknie zaznacza się, które wymiary mają być widoczne i wymagane. Po wprowadzeniu zaznaczeń wybiera się przycisk Zatwierdź, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Całość ustawień zapisuje przycisk Zapisz. Na poniższym obrazku widoczna jest grupa ustawień widoczności i wymagalności kategorii dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu:

Jeśli wymagalność dla kategorii dokumentów zostanie zaznaczona, to dokument może zostać zapisany do bufora bez wartości wymiarów, ale wystawienie dokumentu wymaga uzupełnienia wartości wymaganych. Dokument z wymiarem, który nie jest wymagany może zostać zapisany i wystawiony bez określenia słownika dla tego wymiaru.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 54 z 66

Wymiarowanie pozycji na dokumencie – zakładka Wymiary Pozycje dokumentów mogą zostać opisane dodatkowymi informacjami analitycznymi. Każda z pojedyńczej pozycji dokumentu może zostać rozbita np. na dwa działy, trzy projekty, dwóch handlowców, a następnie opisana informacją widoczną na zestawieniach Business Intelligence. Możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów analitycznych dla pozycji dokumentów warunkowana jest posiadanymi przez użytkownika prawami. Są to następujące prawa modułu administracyjnego, z grupy modułu Handel:   

Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów przekazanych do FK - daje możliwość wprowadzania i zmiany wymiarów dla dokumentu przesłanego do FK. Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów w buforze - daje możliwość wprowadzania wartości wymiarów zarówno dla nowego dokumentu jak i będącego w buforze. Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów wystawionych - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentu wystawionego, nieprzesłanego do FK.

Na zakładce Wymiary dokumentu handlowego i magazynowego rozpisuje się procentowo oraz kwotowo wartość netto pozycji dokumentu według wcześniej zdefiniowanego w ustawieniach zestawu wymiarów analitycznych BI. Rozpisywanie wartości pozycji oraz wprowadzanie wartości domyślnych wymiarów analitycznych przeprowadza się na dokumencie wystawionym (zapisanym) oraz na dokumencie znajdującym się w buforze programu. Wymiarowanie wystawionego dokumentu odbywa się wyłącznie w trybie nieedycyjnym (zakładka Wymiary jest niedostępna podczas edycji wystawionego dokumentu). Każda pierwsza zmiana wprowadzona na tej zakładce dokumentu wystawionego, przestawia ją w tryb edycji i pozwala przejść do etapu rozpisywania kwot oraz wymiarowania pozycji dokumentu. W przypadku dokumentu znajdującego się w buforze, rozpisywanie wymiarowania pozycji jest możliwe dopiero po wyedytowaniu dokumentu (inaczej nie są widoczne przyciski funkcyjne). Jeśli wartości domyślne zestawu wymiarów zostały wcześniej wprowadzone w ustawieniach modułu Handel, to dokument jest automatycznie zwymiarowany. Podczas rozpisywania pozycji dokumentu można zmienić wartości wymiarów analitycznych, pojedynczo lub grupowo.

Użytkownik z odebranym prawem Podgląd cen i wartości magazynowych nie ma możliwości przejścia na zakładkę Wymiary dokumentu magazynowego i ręcznego wymiarowania pozycji dokumentu. W tej sytuacji pozycje mogą zostać opisane wartościami domyślnymi wymiarów. Trzeba je wcześniej zdefiniować w ustawieniach (Wymiary analityczne > Wartości domyślne > Pozycje dokumentów magazynowych).

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 55 z 66

Widok zakładki Wymiary dokumentu sprzedaży:

W górnej części zakładki Wymiary znajdują się następujące przyciski: 

Rozbij (skrót klawiaturowy Ctrl+N) - przycisk uruchamia okno, w którym określa się procentowe rozbicia pozycji wraz ze wskazaniem domyślnych wartości wymiarów dla poszczególnych rozbić. Zdefiniowane ustawienia rozbić i wartości wymiarów są przypisane do wszystkich zaznaczonych pozycji.

W oknie wymiarowania dokumentu, pozycje dokumentu można rozpisywać pojedynczo lub grupowo (przycisk Rozbij). Podczas rozpisywania pojedynczej pozycji można określać procentowe i kwotowe wartości rozbić, natomiast w grupowym rozpisywaniu pozycji - tylko wartości procentowe. Po zaznaczeniu w oknie wymiarowania pojedynczej pozycji lub kilku z nich, staje się aktywny przycisk Rozbij. Jego użycie uruchamia okno Ustaw szablon rozbicia, w którym określa się procentowe rozbicie pozycji oraz domyślne wartości wymiarów poszczególnych rozbić. Wprowadzone ustawienia będą obowiązywały dla zaznaczonych pozycji. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje nadpisaniem wartości rozbić i wartości wymiarów dla wszystkich zaznaczonych rozbić lub przypisaniem wartości do rozbić, które nie miały wybranych wartości. Jeśli nie zostanie zaznaczone to pole, wartości wprowadzone w oknie Ustaw szablon rozbicia zostaną przypisane tylko tym pozycjom, które nie miały ustawionych rozbić i wartości wymiarów. Wartości wcześniej wybrane nie zostaną nadpisane.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 56 z 66

Widok okna Ustaw szablon rozbicia – wybór wartości dla wymiaru MPK:

Przycisk Wyczyść znajdujący się w oknie listy wartości wymiaru pozwala usunąć wcześniej wprowadzoną wartość z pozycji dokumentu. Przycisk Dodaj nowy uruchamia okno dodawania nowej wartości wymiaru analitycznego. 

Ustaw (skrót klawiaturowy Ctrl+H) - przycisk uruchamia okno ustawiania i zmiany (nadpisywania) wartości wymiarów dla zaznaczonych rozbić pozycji dokumentu.

Po zaznaczeniu rozpisanych pozycji i wybraniu przycisku Ustaw uruchamiane jest okno Ustaw wartość wymiarów. Po zaznaczeniu pola obok nazwy wymiaru, pole wyboru wartości staje się aktywne i pozwala wybrać odpowiednią wartość wymiaru. Użycie przycisku OK zamyka okno i przypisuje wybraną wartość do wymiaru na wskazanych rozbiciach. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje nadpisaniem wartości wymiaru dla wszystkich zaznaczonych rozbić lub przypisaniem wartości dla wymiarów, które nie miały wybranych wartości. Jeśli nie zostanie zaznaczone to pole, wartość wymiaru zostanie przypisana tylko tym wymiarom, które nie miały ustawionych wartości. Wartości wymiarów wcześniej wybrane nie zostaną nadpisane.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 57 z 66

Zmiany w tym oknie mogą być przeprowadzane dla wielu wymiarów jednocześnie, dla pojedynczego rozbicia lub grupy zaznaczonych rozbić pozycji dokumentu. Widok okna Ustaw wartości wymiarów - nadpisywanie wartości wymiaru MPK dla zaznaczonych rozbić pozycji:Zwiń/Rozwiń (skrót klawiaturowy Ctrl+U) - przycisk rozwija szczegóły dla wszystkich pozycji. W efekcie otrzymuje się widok wszystkich rozbić.

Poszczególne kwoty pozycji dokumentu można rozpisywać procentowo i kwotowo. Jeśli wartości domyślne zestawu wymiarów zostały wcześniej wprowadzone w ustawieniach modułu Handel, to pozycja jest automatycznie zwymiarowana. W polu % domyślnie widoczna jest wartość 100%, a w polu Kwota - przepisywana wartość z pozycji dokumentu. Rozpisywanie można rozpocząć od wpisywania odpowiedniej kwoty lub procentu. Po zmianie wartości procentowej np. 80%, w polu Kwota automatycznie wpisuje się kwota stanowiąca wybrany procent całej wartości pozycji dokumentu. Po zmianie wartości procentowej, zmienia się wartość kwotowa i program dodaje automatycznie kolejną pozycję do wprowadzenia % i kwoty kolejnego rozbicia pozycji. Analogicznie, po wpisaniu odpowiedniej wartości kwotowej, procent uzupełnia się odpowiednio. Program proponuje nowe rozbicia aż do momentu osiągnięcia 100% wartości pozycji / kwoty równej kwocie pozycji. Program nie pozwoli zapisać rozpisanej pozycji dokumentu, dla której suma kwot rozbić nie będzie zgodna z wartością pozycji. Należy wówczas własnoręcznie poprawić kwotę w ostatniej pozycji rozbicia. Usunięcie dodanego rozbicia możliwe jest z menu kontekstowego myszy komputerowej – przycisk Usuń

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 58 z 66

rozbicie (skrót klawiaturowy Ctrl+D). Po wprowadzeniu rozbicia pozycji, pod nazwą wymiaru analitycznego dostępne jest pole wyboru wartości wymiaru - Wybierz element… .W kolejnym uruchomionym oknie, z rozwijanej listy można wybrać odpowiednią wartość wymiaru, lub uruchomić okno dodawania nowego elementu - przycisk Dodaj nowy. Lista wartości wymiaru MPK:

W przypadku edycji kwoty dokumentu zwymiarowanego następuje automatyczne przeliczenie kwot zwymiarowanych zgodnie z wprowadzonymi wartościami procentowymi.    

Zapisz (skrót klawiaturowy Ctrl+S) / Anuluj (skrót klawiaturowy Ctrl+X) - zapisuje zmiany / anuluje zmiany, nie zamyka okna. Odśwież (skrót klawiaturowy Alt+F5) - przycisk odświeża widok okna po zmianach przeprowadzonych w ustawieniach wymiarów. Szukaj (skrót klawiaturowy Ctrl+F) - przycisk uruchamia pole przeszukiwania. Domyślne wymiary pozycji (skrót klawiaturowy Alt+C) - przycisk otwiera okno definiowania domyślnych wymiarów pozycji. Okno można także uruchomić z menu kontekstowego.

W prawym górnym rogu okna zakładki Wymiary dokumentu sprzedaży, zakupy i dokumentu magazynowego widoczny jest przycisk Domyślne wymiary pozycji. Po jego wybraniu uruchamiane jest okno Wartości domyślne, w którym określa się domyślne wartości wymiarów dla dokumentu. W pierwszej kolejności wybiera się przycisk Edytuj lub dwuklikiem przestawia w stan edycji pole wartości wymiaru. Następnie w otwartym oknie Wybór elementu wskazuje się nową wartość wymiaru. Przycisk Użyj przepisuje wartość do pola wartości wymiaru dokumentu wymiarowanego. Zmienione dane należy zapisać. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane dla użytkownika, który je wprowadził i będą wartościami domyślnymi podczas wymiarowania kolejnych pozycji dokumentu określonej kategorii.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 59 z 66

Widok okna definiowania domyślnych wartości wymiarów analitycznych:

Wymiary analityczne na korekcie dokumentu Wymiarując dokument korekty, wartości wymiarów dla pozycji przed korektą i po korekcie muszą być takie same. W innym wypadku na zestawieniach Business Intelligence będą występowały niezgodności wartości przed korektą i po korekcie. Po korekcie dokumentu Przyjęcia magazynowego, która zmienia cenę przyjęcia wydanego towaru, na zakładce Wymiary wartości są wyświetlane z odwrotnym znakiem. Jeżeli zmniejszono cenę przyjęcia - na KWM wartość wymiaru jest dodatnia, a jeżeli zwiększono cenę przyjęcia - na KWM wartość wymiaru jest ujemna. Związane jest to z tym, że wymiarowana jest wartość pozycji dokumentu KWM.

Przepływy informacji analitycznej pomiędzy dokumentami Funkcjonalność wymiarowania pozycji dokumentów umożliwia przenoszenie danych analitycznych z wystawionego dokumentu do dokumentu wygenerowanego z dokumentu źródłowego. Wartości wymiarów przenoszone są w obie strony - z dokumentów sprzedaży i zakupu do dokumentów magazynowych wydań i przyjęć oraz z dokumentów magazynowych do handlowych. W przypadku korekt, informacja analityczna przenoszona jest tylko w jednym kierunku - z dokumentu źródłowego do korekty.

Współpraca z programem finansowym - nowe makra i nowe schematy księgowe W ustawieniach modułu Handel konfiguruje się współpracę z modułem Finanse i Księgowość oraz tworzy schematy księgowań dla dokumentów kategorii Magazyn, Sprzedaż oraz Zakup. Nowe makra, mające zastosowanie w dekretacji wartości wymiaru i w opisie dekretu to:

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 60 z 66

  

Wymiar kontrahenta – makro oznaczające wymiar BI dla kontrahenta, który znajduje się na dekretowanym dokumencie (np. segment klienta, region, kategorię klientów) #WK01, #WK02, #WK03, #WK04, #WK05, #WK06, #WK07, #WK08, #WK09, #WK10. Wymiar towaru – makro oznaczające wymiar BI dla towaru, który znajduje się na dekretowanym dokumencie (np. grupy produktowe, linie produktowe) #WT01, #WT02, #WT03, #WT04, #WT05, #WT06, #WT07, #WT08, #WT09, #WT10. Wymiar pozycji - makro oznaczające wymiar dla dokumentów (np. projekt, handlowca, zlecenie, kontrakt) #WP01, #WP02, #WP03, #WP04, #WP05, #WP06, #WP07, #WP08, #WP09, #WP10; dodatkowo #MPK oznacza pierwszy wymiar dokumentu, czyli powiązaną z dokumentem wartość MPK.

Dla dokumentów zakupu i sprzedaży makro #WP01 jest równoznaczne z makrem #MPK. W związku z możliwością opisywania wymiarami analitycznymi pozycji dokumentów sprzedaży, zakupu oraz dokumentów magazynowych, w schematach księgowań kategorii tych dokumentów wprowadzono dodatkową pozycję dla zapisu księgowego Wymiary oraz wyżej wymienione makra księgowe umożliwiające opisanie tej pozycji. Schemat sprzedaży – pierwszy wymiar analityczny #MPK:

W polu Wymiar schematu księgowego wybiera się z listy odpowiednie makro - wymiar z grupy wymiarów towarów #WT, kontrahentów #WK lub pozycji dokumentów #WP. Pierwszym wymiarem każdego zapisu jest zawsze wymiar #MPK. Można nie wypełniać tego wymiaru, pozostawiając pole puste. Makra pozostałych wymiarów zapisu wybiera się z rozwijanej listy makr. Usunięcie makra z pola Wymiar możliwe jest poprzez wybranie z listy makr wartości .pusty (nie ma możliwości ręcznego wykasowania makra). W oknie edycji schematu księgowania można przypisać do dziesięciu makr wymiarowania do każdego ze zdefiniowanych zapisów księgowych – zapis Wymiary (od Wymiar 01 do Wymiar 10). Po wprowadzeniu wartości dla poszczególnych wymiarów zapisu można je skopiować do pozostałych zapisów z użyciem przycisków Kopiuj i Wklej. Makra związane z wymiarowaniem dostępne są również w polu Opis dla zapisu księgowego.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 61 z 66

Schemat sprzedaży – skopiowane wartości wymiarów z zapisu pierwszego do pozostałych zapisów:

Aby poprawnie zadekretować dokument i przesłać go do modułu księgowego wymagana jest zgodność definicji wymiarowania dekretacji z definicją wymiarów finansowych planu kont (nie dotyczy pierwszego wymiaru tj. MPK, który może pozostać pusty).

Okno podglądu dekretacji dokumentów magazynowych oraz handlowych (sprzedaży i zakupu) prezentuje dodatkową informację związaną z wymiarowaniem poszczególnych zapisów księgowych. Wymiarowanie zapisów jest prezentowane zależnie od ustawienia przełącznika pokaż wymiary (prawy górny róg okna). W oknie podglądu dekretacji dostępna jest automatyczna podpowiedź informująca (chmurka informacyjna) o wierszu, kolumnie i wartości wymiaru – informacja wyświetlana jest po wskazaniu myszą komputerową na daną pozycję. W podglądzie dekretacji widać rozbicia pozycji, tylko wtedy, gdy dla wymiarów zostały wskazane różne wartości.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 62 z 66

Podgląd dekretacji z widocznymi informacjami dotyczącymi rozbić i wymiarowania pozycji:

Eksport dokumentów - zwymiarowane pozycje dokumentów Podczas eksportu zwymiarowanego dokumentu (pozycje dokumentów mają wypełnione wartości domyślne wymiarów analitycznych) informacja analityczna jest umieszczana w pliku tekstowym – oddzielna sekcja pliku tekstowego. Opis wymiarowania dołączany jest zarówno do pozycji dokumentu, jak i zapisu księgowego występującego w wyeksportowanym pliku tekstowym.

Inne zmiany Poprawiono wydruki: 

Poprawiono wydruk daty wystawienia duplikatu raportem Faktura VAT RR.Poprawiono wyświetlanie danych wartości zerowych na korekcie WZ w pozycji Po korekcie dla wydruku Wydanie z magazynu - korekta RTF.Poprawiono wydruk danych teleadresowych odbiorcy raportem Dokument eksport I ang.W oknie wydruku dokumentu, na zakładce Drukarki umożliwiono usuwanie nazwy wprowadzonej w polu Nazwa kontekstu drukarki.

Pozostałe zmiany: 

W polu konto schematu księgowań rozszerzono ilość znaków możliwych do wpisania do 40.Poprawiono przeliczanie kursu na dokumentach walutowych. Po zmianie kursu na dokumencie sprzedaży w walucie, w pozycjach przeliczają się wartości w wartościach złotówkowych.Poprawiono pobieranie daty zakupu z dokumentu przyjęcia magazynowego na dokument zakupu.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 63 z 66Poprawiono domyślną prezentację listy płatności kontrahentów w oknie rozrachunków. Nierozliczone płatności kontrahenta aktualnie wyświetlane są od najstarszych do najnowszych.Poprawiono zapamiętywania stawki VAT na fakturze sprzedaży kopiowanej do Bufora.Poprawiono przenoszenie daty wejścia do rejestru dla dokumentu oraz rejestry VAT dla pozycji przy zapisywaniu dokumentu do Bufora.Poprawiono zestawienie Niezrealizowana sprzedaż, aby nie prezentowało pozycji typu usługa.Poprawiono zestawienie Towary zalegające w magazynach, aby nie uwzględniało rezerwacji towarów jako wydania dokonane.W module Administracja, w grupie Prawa do dokumentów płatności dodano nowe prawo: Rozliczanie rozrachunków z rejestrów pieniężnych, do których nie ma praw. W zależności od ustawień tego prawa użytkownik widzi wszystkie płatności bądź tylko z rejestrów, do których ma prawa.Zmieniono nazwę kolumny w dokumencie płatności - obiecnie jest to kolumna Rejestr, w której wyświetlany jest odpowiedni rejestr. W poprzedniej wersji modułu kolumna ta wyświetlała informacje o dziale.

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Zmiana sposobu dodawania podpisów z karty Uległ zmianie sposób dodawania podpisów oraz pieczęci w przypadku, kiedy ich dane umieszczone są na karcie. Dotychczasowa opcja z karty zastąpiona została istniejącą już opcją z magazynu certyfikatów. W celu dodania podpisu bądź pieczęci znajdującego się na karcie, np. podpisu kwalifikowanego, należy wybrać opcję Dodaj w oknie e-Podpisy, a jako źródło certyfikatu wybrać wczytaj z magazynu certyfikatów, po czym wskazać certyfikat, który chcemy użyć. W przypadku, w którym certyfikat nie znajduje się w magazynie, należy go do niego dodać korzystając z oprogramowania dostarczonego razem z otrzymaną kartą.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Limit długości nazwy środka trwałego Zwiększono limit znaków w polu nazwy środka trwałego z 50 do 100 znaków.

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 64 z 66

Sage Symfonia ERP Administracja Uprawnienia do wymiarów analitycznych W związku z rozszerzeniem funkcjonalności wymiarów analitycznych w Sage Symfonia ERP Extra 2016, w module administracyjnym dodano nowe prawa związane z wymiarowaniem. Na liście praw, w grupie Prawa modułu Handel, Rodzaj: Uprawnienia specjalne dodano prawa: 

Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów przekazanych do FK - daje możliwość wprowadzania i zmiany wymiarów dla dokumentu przesłanego do FK.  Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów w buforze - daje możliwość wprowadzania wartości wymiarów zarówno dla nowego dokumentu jak i będącego w buforze.  Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów wystawionych - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentu wystawionego, nieprzesłanego do FK. Na liście praw, w grupie Prawa modułu Finanse i Księgowość, w Rodzaj: DOK dodano prawa:  

Zmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów w buforze - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentów znajdujących się w buforze. Zmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów zaksięgowanych - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentów zaksięgowanych.

Uprawnienie do rejestrów pieniężnych modułu Handel Na liście praw, w grupie Prawa modułu Handel, Rodzaj: Prawa do dokumentów płatności dodano prawo: Rozliczanie rozrachunków z rejestrów pienieżnych, do których nie ma praw. Zaznaczenie tego uprawnienia umożliwia użytkownikowi rozliczanie dokumentów z rejestrów pieniężnych, do których ma prawa.

Uprawnienia do tworzenia definicji budżetu W związku z dodaniem definicji budżetu w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Extra 2016, w module administracyjnym dodano nowe prawo. Na liście praw, w grupie Prawa modułu fiansne i Księgowość, Rodzaj: Budżety dodano prawo Zarządzanie budżetami.

Sage Symfonia ERP Business Intelligence Zestawienia BI korzystające z wymiarów analitycznych Sage Symfonia ERP umożliwia gromadzenie i analizę szczegółowych danych analitycznych. Zapisy dokumentów księgowych oraz pozycje dokumentów handlowych i magazynowych mogą zostać rozbite i opisane wartościami wymiarów analitycznych. Wykorzystanie wymiarów na zestawieniach Business Intelligence pozwala analizować wybrany obszar według własnych kryteriów (np. projektów, kontraktów, segmentów klientów itd.). Analiza handlowa według wymiarów jest zestawieniem analizującym sprzedaż, zakup, rentowność i poziom rabatów według wartości wymiarów analitycznych. Zestawienie to pozwala filtrować i

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 65 z 66

grupować dane wybranego obszaru w oparciu o wymiary analityczne pozycji dokumentów, wymiarów MPK, wymiarów kontrahentów i wymiarów towarów. Nowym zestawieniem analizy przychodów i kosztów jest Analiza przychodów i kosztów według wymiarów. Wymiarowanie zapisów księgowych wykorzystują także zestawienia RZiS analityczny, Bilans Analityczny oraz Analiza kont księgowych. Zestawienie Analiza handlowa według wymiarów:

Sage Symfonia ERP 2016.c

Strona 66 z 66