Rysunek 1: LabelMANAGER 450 Elektroniczna drukarka etykiet

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Złącze USB Złącze zasilania prądem zmiennym (AC) Szczelina wyjściowa taśmy w w w. d Styl/Rozmiar czcionki Czc...
5 downloads 0 Views 3MB Size
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Złącze USB Złącze zasilania prądem zmiennym (AC)

Szczelina wyjściowa taśmy

w w w. d

Styl/Rozmiar czcionki Czcionka/Stała długość Obramowanie/ Wyrównanie

y mo. c om

Symbole Zasilanie Nożyk Ustawienia Pamięć Język Przeglądaj/Wstaw

Settings Language

1

A

?

2

Z Q

Tabulator CAPS

Symbols

Insert

!

CAPS

,3

E

W

+

4

R

S

6/

5

T

D X

Drukuj Anuluj Strzałki nawigacji i klawisz OK

1,2...n

Memory Preview

C

=

9&

B

Cancel

,

Clear

,

. P

.

@

SPAC E

M

L

K

J N

0

O

I

H

G V

8%

U

Y

F

Shift

7

Enter

*

Shift

Klawisz spacji Zmiana rejestru (Shift)

Rysunek 1: LabelMANAGER 450 Elektroniczna drukarka etykiet

Kasowanie/ Czyszczenie Powrót/Enter Waluta

PL

Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet Dzięki nowej drukarce etykiet DYMO LabelMANAGER™ 450 możesz tworzyć różnorodne, wysokiej jakości etykiety samoprzylepne. Możesz wybierać różne formaty i style drukowanych etykiet. Drukarka etykiet używa kasetek z taśmą DYMO D1 o szerokościach 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8” ), 12 mm (1/2” ), 19 mm (3/4”) i 24 mm (1”). Kasetki z taśmą są wytwarzane na szerokiej gamie materiałów. Na stronie www.dymo.com znajdziesz informacje dotyczące uzyskiwania etykiet i akcesoriów do drukarki etykiet.

Rejestracja Gwarancyjna Wypełnij kartę rejestracji gwarancyjnej i wyślij ją na właściwy adres biura obsługi klienta w ciągu siedmiu dni od daty zakupu. Na stronie www.dymo.com znajdziesz szczegóły.

Zaczynamy Aby wydrukować pierwszą etykietę, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym rozdziale.

Podłączenie zasilania Drukarka etykiet może być zasilana prądem zmiennym lub bateriami. Aby oszczędzać energię, drukarka etykiet automatycznie wyłącza się po dwóch minutach przerwy w pracy.

Wkładanie baterii Drukarka etykiet używa sześciu baterii alkalicznych AA o dużej pojemności i napięciu 1,5 V. Aby włożyć baterie 1. Zdejmij klapkę przegródki baterii. Zobacz Rysunek 2.

Rysunek 2 2. Włóż baterie, zwracając uwagę na oznaczenie biegunów (+ i -). 3. Załóż klapkę przegródki baterii ponownie. Wyjmij baterie, jeżeli drukarka etykiet nie będzie używana przez dłuższy okres czasu.

Podłączenie zasilacza Podłączenie zasilacza do drukarki etykiet odłącza baterie jako źródło zasilania. Aby podłączyć zasilacz 1. Podłącz zasilacz do złącza znajdującego się u góry i po lewej stronie drukarki etykiet. 2. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda zasilania.

Wkładanie kasetki z taśmą Z drukarką etykiet jest dostarczana jedna kasetka z taśmą DYMO D1. Na stronach www.dymo.com znajdziesz informacje o zakupie dodatkowych kasetek z taśmą. Aby włożyć kasetkę z taśmą 1. Naciśnij i zwolnij klapkę kasetki, aby otworzyć przegródkę na taśmę. Zobacz Rysunek 3.

3

KLIK!

Rysunek 3 Przy pierwszym użyciu drukarki etykiet musisz wyjąć tekturową przekładkę zabezpieczającą spomiędzy głowicy drukującej i wałka dociskowego. Zobacz Rysunek 4. Wyjmij tekturową przekładkę

Rysunek 5 4. Dociśnij mocno, aż kasetka wskoczy na miejsce. Upewnij się, że taśma i wstęga są prawidłowo ułożone. 5. Zamknij klapkę kasetki z taśmą i naciśnij klawisz , aby włączyć zasilanie. Natychmiast po włożeniu nowej kasetki z taśmą pojawi się menu Ustawienia taśmy. 6. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz szerokość taśmy w kasetce znajdującej się aktualnie w drukarce etykiet i naciśnij klawisz .

A

Ustawienia Rysunek 4 2. Upewnij się, że taśma i wstęga są naprężone w poprzek otworu kasetki, i że taśma przechodzi między słupkami prowadzącymi. Jeśli to konieczne, przekręć szpulę w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby naprężyć wstęgę. 3. Włóż kasetkę z taśmą i wstęgą umieszczoną między głowicą drukującą i wałkiem dociskowym. Zobacz Rysunek 5.

Możesz ustawić język, bieżącą godzinę i datę oraz jednostki miar, które drukarka etykiet ma stosować.

Wybór języka Możesz dokonać wyboru spośród różnych opcji językowych. Domyślnie ustawiony jest język angielski. Aby wybrać język 1. Naciśnij klawisz . 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz język, którego chcesz używać, i naciśnij klawisz . Language

Ustawianie bieżącej daty Domyślny format daty zależy od języka, który ma być używany przez drukarkę etykiet. Domyślny format daty możesz zmienić, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale Zmiana formatu daty na stronie 10. Aby ustawić datę 1. Naciśnij klawisz . Settings

4

2. Wybierz pozycję Ustaw datę i naciśnij klawisz . Wyświetlana jest domyślna data. 3. Przenieś kursor nad każde ustawienie (miesiąc, dzień i roku) i zwiększ lub zmniejsz wartość za pomocą klawiszy ze strzałkami. 4. Po zakończeniu naciśnij klawisz .

Ustawianie bieżącej godziny Domyślny format godziny zależy od języka, który ma być używany przez drukarkę etykiet. Domyślny format godziny możesz zmienić, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale Zmiana formatu godziny na stronie 10. Aby ustawić godzinę 1. Naciśnij klawisz Ustawienia. 2. Wybierz pozycję Ustaw godzinę i naciśnij klawisz . Wyświetlana jest domyślna godzina. 3. Przenieś kursor nad każde ustawienie (godziny i minuty) i zwiększ lub zmniejsz wartość za pomocą klawiszy ze strzałkami. 4. Po zakończeniu naciśnij klawisz .

Wybór jednostki miary Możesz wybrać wyświetlanie wymiarów w calach lub milimetrach. Domyślne jednostki miary zależą od wybranego języka. Aby ustawić jednostki miar 1. Naciśnij klawisz . 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz pozycję Ustaw jednostki i naciśnij klawisz . 3. Wybierz cale lub milimetry i naciśnij klawisz .

3. Odbierz etykietę. Gratulacje! Wydrukowałeś pierwszą etykietę. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach tworzenia etykiet, przeczytaj kolejną część instrukcji.

Poznajemy drukarkę etykiet Poniższe punkty opisują szczegółowo każdą z funkcji. Zapoznaj się z rozmieszczeniem klawiszy właściwości i funkcji drukarki etykiet. Zobacz Rys. 1.

Zasilanie

A

Klawisz włącza i wyłącza zasilanie. Po dwóch minutach przerwy w pracy zasilanie wyłączanie jest automatycznie. Ostatnia utworzona etykieta jest zapamiętywana i wyświetlana po ponownym włączeniu zasilania. Przywracane są również ostatnio wybrane ustawienia stylu.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Wyświetlacz LCD drukarki etykiet pokazuje jeden wiersz o długości szesnastu znaków. Można jednak wprowadzić do 99 znaków ze spacjami. Wyświetlacz przypomina okno, które przesuwa się po tekście. (Zobacz Rysunek 6.) Liczba wyświetlanych w danej chwili znaków może być różna w zależności od szerokości znaków (czcionka proporcjonalna). Szybki brązowy lis skacze przez leniwego

Settings

Drukowanie pierwszej etykiety

Rysunek 6 Ponadto na wyświetlaczu pojawiają się wskaźniki funkcji informujące, że dana funkcja została wybrana. Zobacz Rysunek 7.

Teraz możesz wydrukować pierwszą etykietę. Aby wydrukować etykietę 1. Wprowadź tekst, aby stworzyć prostą etykietę. 1,2...n 2. Naciśnij klawisz . Etykieta zostanie automatycznie odcięta. Funkcja automatycznego cięcia jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć tę funkcję, zobacz Zmiana opcji cięcia na stronie 12. 5

Czcionka i rozmiar

Styl

Przewijanie

Klawisz Backspace Klawisz Clear usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora. Kombinacja klawiszy + Clear czyści całą treść i formatowanie etykiety.

BIG

Shift

Anuluj Klawisz umożliwia wyjście z menu bez dokonywania wyboru lub anulowanie działania. Automatyczne cięcie

Liczba kopii

Pokreślenie/ Obramowanie Formaty mieszane

Wyrównaj/ Wyjustuj

Stała długość

Tekst wielowierszowy

Tryb CAPS

Cancel

Rysunek 7

Tryb CAPS Klawisz CAPS włącza i wyłącza wielkie litery. Po włączeniu trybu CAPS, wskaźnik CAPS pojawia się na wyświetlaczu i wszystkie wpisywane litery będą wielkimi literami. W ustawieniu domyślnym tryb CAPS jest włączony. Gdy tryb CAPS jest wyłączony, wszystkie wprowadzane litery pojawiają się jako małe litery.

Klawisz zmiany rejestru (Shift) Klawisz , użyty razem z klawiszem litery, zmienia rozmiar wybranej litery. Użyty razem z klawiszem numerycznym lub funkcyjnym, klawisz wybiera alternatywną funkcję pokazaną na danym klawiszu. Na przykład naciśnięcie klawisza Clear usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora, ale naciśnięcie kombinacji klawiszy + Clear powoduje usunięcie całej treści i formatowania etykiety, po czym wyświetlacz jest gotowy do wpisania nowej etykiety. Shift

Klawisze nawigacji

C

Klawisze umożliwiają przeglądanie i edytowanie etykiety oraz nawigowanie w menu. Klawisze ze strzałkami w lewo i w prawo służą do poruszania się po treści etykiety i przechodzenia między polami. Klawisze ze strzałkami w górę i w dół służą do zwiększania i zmniejszania ustawień oraz do wybierania pozycji w menu. Aby zaakceptować wybór, naciśnij klawisz .

Podłączenie do komputera Drukarka do etykiet może być używana jako drukarka autonomiczna lub drukować etykiety z komputera, korzystając z oprogramowania DYMO Label Software. Drukarkę etykiet należy podłączyć do komputera za pomocą łącza USB umiejscowionego na górnej części drukarki. Zobacz Rysunek 8.

Shift

Shift

Klawisz spacji Klawisz tekście.

6

V wstawia jedną lub więcej spacji w

Rysunek 8 Zobacz dokument LabelMANAGER 450 Karta szybkiego startu, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, oraz dokument Przewodnik Użytkownika DYMO Label Software, aby uzyskać informacje o projektowaniu i drukowaniu etykiet.

Formatowanie etykiety

Dodawanie stylów czcionki

Dla ulepszenia wyglądu etykiet możesz wybierać spośród wielu opcji formatowania.

W etykietach możesz stosować sześć różnych stylów czcionki:

Drukarka etykiet zapamiętuje ostatnio wybraną funkcję i po każdorazowym otwarciu jednego z opisanych w tym rozdziale menu funkcji przechodzi do ostatnio wybranej pozycji w tym menu.

Zmiana czcionki

Pogrubienie Kursywa Kontur Cień

Do tworzenia etykiet można używać siedmiu czcionek: Arial Narrow

3W Przekreślenie Pionowy

Arial Normal Arial Wide

Normalny

BIG

Lustrzane odbicie

Times New Roman

Kursywa + Pogrubienie

Wybrana czcionka ma zastosowanie do wszystkich znaków danej etykiety. Aby ustawić czcionkę 1. Naciśnij klawisz . 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do żądanej czcionki i naciśnij klawisz .

Kursywa + Kontur Kursywa + Cień Kursywa + 3W

Jednocześnie można używać tylko jednego stylu. Style można stosować do znaków alfanumerycznych i symboli. Więcej informacji o drukowaniu symboli – zobacz Używanie symboli i znaków specjalnych na stronie 9. Aby ustawić styl czcionki 1. Naciśnij klawisz . 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do żądanego stylu czcionki i naciśnij klawisz .

Dodawanie obramowania i stylów tła Tekst możesz bardziej uwydatnić, wybierając obramowanie, podkreślenie lub styl tła. Możesz także użyć tekstu etykiety zachowanego w pamięci jako tekstu tła etykiety.

7

Etykieta może być podkreślona lub zawarta w obramowaniu lub na jakimś tle; jednakże niemożliwe jest stosowanie tych dwóch stylów równocześnie. Dostępne style przedstawia Rysunek 9.

DYMO

Podkreślenie Obramowanie prostokątne Obramowanie trójkątne

DYMO DYMO

Obramowanie zaokrąglone Obramowanie w kształcie krokodyla Obramowanie w kształcie zwoju Obramowanie 3W

DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO

Kropki Słoje drewna Cegiełki Szachownica Parkiet Diamenty

DYMO

LabelMANAGER

Tworzenie etykiet wielowierszowych Liczba wierszy, które możesz wydrukować na etykiecie zależy od szerokości używanej etykiety: • maksymalnie pięć wierszy na etykietach o szerokości 19 mm (3/4") i 24 mm (1"), • maksymalnie trzy wiersze na etykietach o szerokości 9 mm (3/8") i 12mm (1/2"), • maksymalnie jeden wiersz na etykietach o szerokości 6 mm (1/4"). Aby utworzyć etykietę wielowierszową 1. Wpisz tekst pierwszego wiersza i naciśnij klawisz Enter. Na końcu pierwszego wiersza jest umieszczany znacznik nowego wiersza ( ), który nie jest jednak drukowany na etykiecie. 2. Wpisz tekst następnego wiersza. Wyświetlacz pokazuje wiersz, w którym aktualnie wpisujesz tekst. W poniższym przykładzie widać, że aktywnym wierszem jest drugi wiersz etykiety.

Tkanina

Za pomocą klawiszy ze strzałkami możesz poruszać się między wierszami.

Tło tekstu

Stosowanie formatów mieszanych

Rysunek 9 Desenie tła nie są dostępne dla taśmy o szerokości 6 mm. Aby ustawić styl obramowania 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz styl obramowania i naciśnij klawisz . Na etykietach wielowierszowych wszystkie wiersze są podkreślone. Jednak wszystkie wiersze są zawarte w obramowaniu. Aby wybrać tło tekstu 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz tło tekstu i naciśnij klawisz . Wyświetlane jest pierwsze miejsce w pamięci. 8

3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz zachowany tekst, którego chcesz użyć jako tła, i naciśnij klawisz .

Aby zastosować różne czcionki i style do tekstu etykiety, podziel ją na bloki tekstu, czyli strony. Strony są rozdzielane znacznikami podziału strony. Liczba wierszy, które można wstawić na stronie, jest określana przez szerokość etykiety. W każdej etykiecie możesz wstawić dwa znaczniki podziału strony. W obrębie etykiety nie można łączyć różnych ustawień wyrównania i podkreślenia stylów obramowania i deseni tła. Te style dotyczą całej etykiety. Aby wstawić znacznik podziału strony 1. Wprowadź i sformatuj tekst pierwszej strony. 2. Naciśnij klawisz . 3. Wybierz pozycję Wstaw separator formatów i naciśnij klawisz . Preview

Insert

4. Kontynuuj wprowadzanie i formatowanie tekstu następnej strony etykiety.

Używanie tabulatorów

Wstawianie symboli Drukarka etykiet obsługuje rozszerzony zestaw symboli, co przedstawia Rysunek 10:

Aby wyrównać tekst na etykietach wielowierszowych, możesz dodać tabulatory. Tabulatory są wyrównane do lewej, a domyślne odstępy wynoszą 50 mm (2,0”). Aby zmienić odstępy tabulatorów 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Ustaw szerokość tabulatora i naciśnij klawisz . 3. Zwiększ lub zmniejsz ustawienie tabulatorów za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę/w dół, a następnie naciśnij klawisz . Aby wstawić tabulator 1. Wprowadź tekst. 2. Naciśnij klawisz i kontynuuj wprowadzanie tekstu. Settings

Używanie symboli i znaków specjalnych W etykietach można zastosować symbole i inne znaki specjalne.

Wstawianie znaków międzynarodowych Drukarka etykiet obsługuje rozszerzony zestaw znaków alfabetu łacińskiego przy użyciu technologii RACE. Podobnie, jak w przypadku klawiatury w telefonie komórkowym, naciskając daną literę wielokrotnie i w krótkich odstępach, otrzymasz kolejne wersje tej litery. Na przykład, jeżeli wybierzesz język francuski i kilka razy naciśniesz klawisz a, zobaczysz wyświetlane kolejno litery a à â æ i wszystkie inne możliwe wersje. Wersje znaków oraz kolejność, w jakiej te wersje się pokazują, jest uzależniona od wybranego języka.

Symbole walut Także klawisz waluty € używa technologii RACE do przewijania listy symboli walut: € Ł $ ˘ Ą Kolejność, w jakiej te symbole się pokazują, jest uzależniona od wybranego języka.

Rysunek 10

9

Aby wstawić symbol 1. Naciśnij klawisz . Na wyświetlaczu ukazuje się pierwszy rząd symboli przedstawionych w tabeli. 2. Przejdź do pożądanego symbolu za pomocą klawiszy ze strzałkami. Za pomocą strzałek w lewo/w prawo przesuwasz się w poziomie wzdłuż rzędu symboli. Za pomocą strzałek w górę/w dół przesuwasz się po rzędach symboli w pionie. Aby szybko znaleźć jakiś rząd symboli, możesz nacisnąć literę odpowiadającą poszukiwanemu rzędowi. 3. Po zlokalizowaniu żądanego symbolu, naciśnij klawisz , aby wstawić go w etykiecie. Symbols

Wstawianie daty w etykiecie

Wstawianie daty i godziny

Datę można wstawić jako tekst ustalony (pozostanie zawsze ta sama) lub jako tekst zmienny, automatycznie zastępowany bieżącą datą w momencie drukowania etykiety. Aby wstawić datę 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Wstaw datę i naciśnij klawisz . 3. Wybierz pozycję DATA USTALONA lub AKTUALIZ. AUTOM. i naciśnij klawisz . Wybranie pozycji Aktualiz. autom. powoduje wstawienie w etykiecie ikony daty , a wybranie pozycji Data ustalona — wstawienie bieżącej daty w wybranym formacie.

W etykietach możesz wstawiać datę i godzinę.

Zmiana formatu godziny

Zmiana formatu daty

Godzinę możesz wyświetlać w formacie 12godzinnym lub 24-godzinnym. Aby ustawić format godziny 1. Naciśnij klawisz , wybierz pozycję Ustaw godzinę i naciśnij klawisz . 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz format godziny (24-godzinny lub 12-godzinny) i naciśnij klawisz . Wyświetlacz pokazuje domyślną godzinę.

Możesz wybrać spośród dwunastu różnych formatów daty: 24/12/2004 12/24/2004 24/12/04

12/24/04

24 Gru 2004

Gru 24, 2004 (domyślny dla USA)

24 Gru 04 (domyślny dla UE)

Gru 24, 04

24 Grudzień 2004

Grudzień 24, 2004

24 Grudzień 04

Grudzień 24, 04

Aby zmienić format daty 1. Naciśnij klawisz , wybierz pozycję Ustaw datę i naciśnij klawisz . 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz format daty i naciśnij klawisz . Wyświetlacz pokazuje ustawioną datę. Settings

3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami zmień kolejno części daty (miesiąc, dzień i rok), naciskając klawisz po każdej zmianie.

10

Preview

Insert

Settings

3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami zmień kolejno części godziny (godziny i minuty), naciskając klawisz po każdej zmianie.

Wstawianie godziny w etykiecie Godzinę można wstawić jako tekst ustalony (bieżącą godzinę) lub jako tekst zmienny, automatycznie zastępowany bieżącą godziną w momencie drukowania etykiety. Aby wstawić godzinę 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Wstaw godzinę i naciśnij klawisz . 3. Wybierz pozycję Godzina ustalona lub Aktualiz. autom. i naciśnij klawisz . Preview

Insert

Wybranie pozycji Aktualiz. autom. powoduje wstawienie w etykiecie ikony godziny ,a wybranie pozycji Godzina ustalona — wstawienie bieżącej godziny w wybranym formacie.

Opcje drukowania Możesz wydrukować daną etykietę w kilku egzemplarzach za jednym razem, drukować etykiety o stałej długości, przeglądać tekst i formatowanie etykiet oraz ustawiać kontrast wydruku.

Drukowanie większej liczby kopii Jednorazowo można wydrukować do 16 kopii jednej etykiety. Przy drukowaniu większej liczby kopii, między poszczególnymi etykietami drukowana jest kropkowana linia oznaczająca miejsce cięcia. Aby wydrukować większą liczbę kopii etykiety 1. Naciśnij klawisz i wybierz pozycję Ustaw liczbę kopii. 2. Naciśnij przycisk ze strzałką do góry, aby zwiększyć liczbę kopii do wydruku. 3. Naciśnij przycisk ze strzałką do dołu, aby zmniejszyć liczbę kopii z 16. 4. Naciśnij klawisz . 5. Naciśnij klawisz 1,2...n , aby rozpocząć drukowanie. Drukowanie wielu etykiet o bardziej złożonych formatach może przebiegać z krótkimi przerwami. Po zakończeniu drukowania liczba kopii do wydruku powraca do wartości domyślnej: Settings

Etykiety seryjne Możesz drukować serię etykiet, gdzie ostatnia liczba kolejnej etykiety zwiększa się o 1. Liczba etykiet seryjnych zależy od wybranej przez Ciebie liczby kopii do wydrukowania. Tylko ostatnia grupa liczb następujących po literze, spacji lub znaku interpunkcyjnym traktowana jest jako seria. Na przykład, abc123 zostanie wydrukuje się jako abc123, abc124, abc125; zaś 123-998 jako 123998, 123-999, 123-1000, itd. Aby utworzyć etykietę seryjną 1. Wprowadź tekst etykiety.

2. Naciśnij klawisz i wybierz pozycję Ustaw # kopii. 3. Naciśnij klawisz ze strzałką do góry, aby zwiększyć liczbę kopii do wydrukowania i naciśnij klawisz . 1,2...n 4. Naciśnij kombinację klawiszy + . Etykiety są drukowane automatycznie i uzyskują numery kolejne z serii. Settings

Shift

Drukowanie etykiet o stałej długości Zazwyczaj długość etykiety zależy od długości wprowadzanego tekstu. Możesz jednak zażyczyć sobie etykiety o określonym przeznaczeniu, która będzie mieć stałą długość niezależnie od długości tekstu. Stałą długość etykiet można zwiększać lub zmniejszać o 2 mm (0,1”), w przedziale od 40 mm (1,5”) do 400 mm (15,0”). Ustawiona fabrycznie stała długość wynosi 100 mm (4”). Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach stałej długości obowiązują do momentu ich zmiany. Aby ustawić długość etykiety 1. Naciśnij kombinację klawiszy + . 2. Naciśnij klawisz ze strzałką do góry, aby wybrać pozycję Stała długość włączona , a następnie naciśnij klawisz . 3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami ustaw długość etykiety. 4. Naciśnij klawisz . Po wydrukowaniu etykiety musisz ponownie zmienić ustawienie stałej długości etykiety na WYŁ. W przeciwnym razie kolejne drukowane etykiety będą miały określoną ustaloną długość. Shift

Wstawianie kodów kreskowych w etykietach Drukarka etykiet może drukować kody kreskowe w sześciu standardowych formatach: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39 oraz CODE-128. Kody kreskowe możesz drukować na taśmach o szerokości 19 mm (3/4”) i 24 mm (1”). Na każdej etykiecie możesz wydrukować tylko jeden kod kreskowy. 11

Kod kreskowy drukuje się poziomo wzdłuż etykiety drobnym drukiem pod symbolem kodu kreskowego. Według uznania można wstawić tekst przed i po kodzie kreskowym. Można też wstawić tekst nad lub pod kodem kreskowym, tworząc etykietę dwuwierszową. Zobacz Tworzenie etykiet wielowierszowych na stronie 8. W czterech standardowych kodach kreskowych wymagana jest stała liczba znaków: EAN-8, EAN13, UPC-A oraz UPC-E. W kodach CODE-39 i CODE-128 można wpisywać zmienną liczbę znaków. Aby ustawić typ kodu kreskowego 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Ustaw kod kreskowy i naciśnij klawisz . 3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz typ kodu kreskowego i naciśnij klawisz . Między symbolami kodu kreskowego pojawia się jeden lub więcej znaków zapytania ( ). Settings

???????0 Niektóre typy kodów kreskowych są zakończone cyfrą 0 (z prawej strony). Jest to cyfra kontrolna, którą zastąpi liczba, gdy dane kodu kreskowego zostaną wprowadzone. 4. Wprowadź dane kodu kreskowego, zastępując znaki zapytania, a następnie naciśnij klawisz . Wybrany typ kodu kreskowego obowiązuje do momentu wybrania innego typu. Aby wstawić kod kreskowy 1. Wprowadź tekst, który ma się pojawić przed kodem kreskowym na etykiecie. (Według uznania) 2. Naciśnij klawisz . 3. Wybierz pozycję Wstaw kod kreskowy i naciśnij klawisz . 4. Wprowadź tekst, jaki ma się pojawić za kodem kreskowym. (Według uznania) 5. Naciśnij klawisz 1,2...n . Preview

Insert

12

Przeglądanie etykiety Zanim wydrukujesz etykietę, możesz przeglądać jej tekst lub formatowanie. Etykieta dwuwierszowa jest wyświetlana jako etykieta jednowierszowa. Aby przeglądać etykietę 1. Naciśnij kombinację klawiszy + . 2. Wybierz pozycję Tekst lub Format, a następnie naciśnij klawisz . Jeżeli wybierzesz pozycję Tekst, możesz przewijać tekst etykiety na wyświetlaczu. Jeżeli wybierzesz pozycję Format, na krótko zostanie wyświetlony wybrany format. Preview

Shift

Insert

Wyrównanie tekstu Drukując etykietę o stałej długości, możesz wyrównać tekst do lewej, do środka lub do prawej strony etykiety. Przy etykietach wielowierszowych wszystkie wiersze tekstu są wyrównywane do lewej, do środka i do prawej względem siebie. Aby wyrównać tekst 1. Naciśnij kombinację klawiszy + . 2. Wybierz żądany rodzaj wyrównania i naciśnij klawisz . Ustawienie wyrównania pozostaje aktywne do momentu jego ponownej zmiany. Shift

Zmiana opcji cięcia Możesz wybrać opcję automatycznego odcinania każdej wydrukowanej etykiety lub odcinać je ręcznie, naciskając klawisz . Etykiety są domyślnie odcinane automatycznie. W przypadku wybrania opcji odcinania ręcznego i drukowania większej liczby kopii lub etykiet seryjnych, między poszczególnymi etykietami jest drukowana kropkowana linia, oznaczająca miejsce cięcia. Aby zmienić opcję cięcia 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Ustaw automatyczne cięcie i naciśnij klawisz . 3. Wybierz pozycję Włącz lub Wyłącz, a następnie naciśnij klawisz . Ustawienie będzie obowiązywało do momentu jego ponownej zmiany. Settings

Ustawianie kontrastu wydruku

Zachowywanie formatów

Aby uzyskać pożądaną jakość wydruku etykiety, możesz ustawić kontrast wydruku. Aby ustawić kontrast 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Ustaw kontrast i naciśnij klawisz . 3. Wybierz żądane ustawienie kontrastu i naciśnij klawisz .

Poza tekstem etykiet możesz zachować do dziesięciu często stosowanych przez Ciebie formatów etykiet. Ta funkcja zachowuje wyłącznie informacje o formacie, nie o tekście etykiet. Aby zachować bieżący format 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Zapisz , a następnie pozycję Format. Wyświetlana jest lista dziesięciu pól, reprezentujących miejsca w pamięci. W polach zawierających formaty są wyświetlane nazwy. Nowe formaty możesz zapisać w dowolnym polu, jeśli jednak wybierzesz miejsce już wypełnione, wcześniej zapisany format etykiety zostanie zastąpiony przez nowy. 3. Wybierz pole i naciśnij klawisz . Wyraz Nazwa? pojawia się w polu. 4. Wprowadź nazwę danego formatu i naciśnij klawisz . Format etykiety został zapisany, a Ty powracasz do etykiety.

Settings

Korzystanie z pamięci drukarki etykiet Drukarka etykiet posiada rozbudowaną funkcję pamięci, która przechowuje tekst i format w następujący sposób: • Automatycznie zapamiętuje piętnaście ostatnio wydrukowanych etykiet. • Pozwala zachować teksty do dziesięciu często używanych przez Ciebie etykiet. • Umożliwia nazwanie i zachowanie do dziesięciu powszechnie stosowanych formatów.

Zachowywanie tekstów etykiet Drukarka automatycznie zachowuje w pamięci buforowej piętnaście ostatnio wydrukowanych etykiet. Ponadto możesz przechować do dziesięciu często stosowanych przez Ciebie etykiet. Aby zachować bieżący tekst etykiety 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Zapisz i naciśnij klawisz . 3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz pozycję Etykieta i naciśnij klawisz . Wyświetlanych jest dziesięć pól, reprezentujących miejsca w pamięci. Pola wypełnione wskazują zachowany tekst etykiety. Nowy tekst możesz zapisać w dowolnym miejscu w pamięci; jeśli jednak wybierzesz miejsce już zajęte, wcześniej zapisany tekst etykiety zostanie zastąpiony przez nowy. 4. Wybierz miejsce w pamięci i naciśnij klawisz . Tekst etykiety został zapisany, a Ty powracasz do etykiety. Memory

Memory

Wywoływanie etykiet i formatów zapisanych w pamięci Zapisane w pamięci etykiety i formaty możesz łatwo wywołać, gdy będą Ci potrzebne. Aby wywołać etykiety lub formaty 1. Naciśnij klawisz . 2. Wybierz pozycję Wywołaj, a następnie pozycję Etykieta, Format lub Ost. drukowany. Wyświetlana jest lista miejsc w pamięci, podobnie jak przy zapisywaniu etykiet lub formatów. 3. Wybierz etykietę lub format, który chcesz wywołać, i naciśnij klawisz . Memory

Konserwacja drukarki etykiet Drukarkę etykiet zaprojektowano tak, by służyła Ci długo i bezproblemowo, a jednocześnie wymagała sporadycznej konserwacji. Drukarkę etykiet należy okresowo czyścić, aby działała prawidłowo. Przy każdej wymianie kasetki z etykietami należy wyczyścić ostrze nożyka.

13

Aby wyczyścić ostrze 1. Naciśnij klawisz , aby wyłączyć zasilanie. 2. Naciśnij jednocześnie klawisze i . Na ekranie pojawi się komunikat Test cięcia. 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisze + . Stopniowo pojawi się ostrze nożyka. 4. Gdy obie strony ostrza będą dostępne, zwolnij klawisze. 5. Przy pomocy wacika nasączonego alkoholem wyczyść obie strony ostrza nożyka. 6. Po wyczyszczeniu ostrza naciśnij klawisz , aby cofnąć je położenia początkowego. Powyższą procedurę możesz też zastosować, jeśli ostrze nożyka zablokuje się w pozycji wesuniętej. Aby wyczyścić głowicę drukującą ♦ Głowicę drukującą należy czyścić przy użyciu narzędzia do czyszczenia, znajdującego się w pokrywie przegródki z etykietami. Zobacz Rysunek 11.

A

A Shift

Rysunek 11

14

Wykrywanie i usuwanie usterek W przypadku problemów podczas używania drukarki etykiet przeanalizuj następujące możliwe rozwiązania. Komunikat o błędzie/problemie

Rozwiązanie

Brak obrazu

• Upewnij się, że drukarka etykiet jest włączona. • Wymień rozładowane baterie.

Słaba jakość wydruku

• Wymień rozładowane baterie lub podłącz zasilacz. • Upewnij się, że kasetka z taśmą jest odpowiednio zainstalowana. • Wyczyść głowicę drukującą. • Wymień kasetkę z taśmą.

Słabe cięcie

Wyczyść ostrze nożyka. Patrz Konserwacja drukarki etykiet.

Drukowanie

Nie jest wymagane żadne działanie. Komunikat znika po zakończeniu drukowania.

Usuń część lub całość tekstu z bufora pamięci. Zbyt wiele znaków Przekroczono maksymalną liczbę znaków w pamięci buforowej. Zbyt wiele wierszy Przekroczono maksymalną liczbę dozwolonych wierszy.

Wybierz inny format.

Włóż kasetkę z taśmą Brak kasetki z taśmą

Włóż nową kasetkę z taśmą

Słaba bateria Baterie są prawie rozładowane.

Wymień baterie lub podłącz zasilacz na prąd zmienny.

Zaklinowana taśma Utyk silnika w wyniku zaklinowania taśmy.

• Wyjmij zaklinowaną taśmę i wymień kasetkę z taśmą. • Wyczyść ostrze nożyka.

Ustaw Wybrano etykietę o stałej długości, lecz długość potrzebna do wydrukowania etykiety przekracza wybraną długość.

• Po tym komunikacie wyświetlana jest wartość stałej długości, która pokazuje minimalną długość etykiety potrzebną do tego, by zmieścić tekst. Wykonaj jeden z poniższych kroków: • Zmień ustawienia stałej długości etykiety na odpowiednie lub • wybierz węższy rozmiar czcionki.

Jeżeli mimo to nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta DYMO dla Twojego kraju. Patrz Kontakt z Biurem Obsługi Klienta na trzeciej stronie okładki, aby poznać numer kontaktowy dla Twojego kraju.

15

Opinie na temat dokumentacji Nieustannie staramy się opracowywać najwyższej jakości dokumentację dla naszych produktów. Czekamy na Państwa opinie. Prosimy o przesyłanie uwag lub sugestii odnośnie naszych instrukcji dla użytkowników. Prosimy o zamieszczenie następujących informacji w Państwa opiniach: • Nazwa produktu, numer wersji i numer strony • Krótki opis treści (instrukcje, które są niedokładne lub niejasne; miejsca, gdzie potrzeba więcej szczegółów, itd.) Czekamy również na Państwa sugestie odnośnie dodatkowych tematów, które według Państwa powinna obejmować ta dokumentacja. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres: [email protected] Proszę pamiętać, że ten adres e-mail służy do przesyłania wyłącznie opinii na temat dokumentacji. W przypadku pytań natury technicznej prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Klienta.

Niniejszy produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywą w sprawie niskiego napięcia; produkt zaprojektowano zgodnie z następującymi międzynarodowymi normami: US FCC Kompatybilność Klasy B Bezpieczeństwo – UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick EMC - Zgodność z EMI EN 55022; EN 61000 (+ uzupełnienia) Esselte jest firmą posiadającą zarejestrowany system ISO 14001. Części tej drukarki wykonane z tworzywa sztucznego oznaczono dla umożliwienia ich utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

16

17