Rola rehabilitacji po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena

Wiadomosci Lekarskie 2011, TOM LXIV, Nr 1 PRACE POGLADOWE REVIEW Rola rehabilitacji po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena The importance of reha...
14 downloads 0 Views 2MB Size
Wiadomosci Lekarskie 2011, TOM LXIV, Nr 1 PRACE POGLADOWE REVIEW

Rola rehabilitacji po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena The importance of rehabilitation after operative treatment of Dupuytren's disease Marek Bielecki 1 ', Maciej Wysocki 2 'Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku 2 II Wydzial Lekarski z Oddzialem Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku STRESZCZENIE

ABSTRACT

Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena nalezy do ogolnie przyj^tych zasad leczenia ww. schorzenia r^ki. Rozwaznie stosowane unieruchomienie r^ki wraz z programem cwiczeri moze poprawic srodoperacyjnie uzyskan^ korekcj^ przykurczow zgi^ciowych palcow. Plan leczenia usprawniaj^cego powinien bye elastyczny i uwzgl^dniac odpowiedz organizmu na zabieg operacyjny. Fizjoterapia r^ki p o leczeniu operacyjnym przykurczu Dupuytrena powinna polegac na: 1) wczesnym wykrywaniu ewentualnych pooperacyjnych powiklari, w tym gojenia rany; 2) leczeniu obrz^kow r^ki; 3) piel^gnacji blizny pooperacyjnej; 4) utrzymaniu chirurgicznej korekeji palcow; 5) przywroceniu palcom r^ki zginania do wartosci przedoperacyjnych. Leczenie pooperacyjnie pacjenta uzaleznione jest od rodzaju przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, a takze od doswiadczenia fizjoterapeuty. Rehabilitant powinien bye obecny w czasie pierwszej zmiany opatrunku i brae udzial w planowaniu czynnego usprawniania palcow. Pacjenta nalezy oceniac co tydzieri, celem ewentualnej modyfikacji sposobu usprawniania r^ki.

Postoperative h a n d therapy in patients after surgery for Dupuytren's contracture is common in medical practice. Through an effective splinting and exercise program, the surgical outcome can be enhanced. The treatment plan must take into account the wide range of reactions to surgery. The management plan must be flexible, more than in most areas of hand surgery. The most important points in hand therapy after surgery for Dupuytren's disease include: 1) early detection of potential postoperative complications including disturbances in wound healing; 2) edema control; 3) scar management; 4) maintenance of surgical correction; 5) restoration of finger flexion to the degree of preoperative range of motion. T h e p o s t o p e r a t i v e p r o g r a m of h a n d rehabilitation depends on type of surgery, and therapist's education. The hand therapist should see all patients initially on removal of the operative dressing and provide advice on a program of active mobilization. Thereafter, patients should be seen routinely at weekly intervals to ensure that recovery of motion is progressing.

StOWA KLUCZOWE

KEY WORDS

choroba Dupuytrena, pooperacyjne usprawnianie, ortezy.

Dupuytren's disease, postoperative rehabilitation, splints.

W i a d Lek 2011; 64 (1): 26-30 Choroba Dupuytrena charakteryzuje si£ wyst^powaniem guzkow i pogrubialych, podluznych pasm rozci^gna dloniowego r^ki. Pasma wywoluj^ zwykle narastaj^ce przykurcze zgi^ciowe jednego b^dz kilku palcow. Etologia i patogeneza choroby do dnia dzisiejszego jest niejasna. Agresywnosc choroby i jej sklonnosc do nawrotow po leczeniu chirurgicznym jest wi^ksza gdy: 1) przykurcze palcow pojawiaj^ si£ w mlodszym wieku (ponizej 40. r.z.);

26

2) choroba objawia si^ obustronnie; 3) jednoczesnie wyst^puj^ przykurcze ektopiczne (powi^zi stopy, pr^cia); 4) obcicjzaj^cy jest wywiad rodzinny [1]. Leczenie operacyjne przykurczu Dupuytrena jest najbardziej wlasciwym post^powaniem terapeutycznym, ale niesie ze sob^ wiele potencjalnych powiklari jak: martwica skory, ograniczenie zginania palcow, algodystrofia

Material may be protected by copyright law (Title 17, U.S. Code)

Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena wspotczulna r^ki, krwiak w ranie pooperacyjnej, przykurcze zgi^ciowe w stawach mi^dzypaliczkowych blizszych (PIP), obrz

Suggest Documents