Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

Wydanie świąteczne Kwiecień 2014 Nr 3 (134) Rodzinne Warsztaty Wielkanocne Dokładnie 7 dni przed niedzielą palmową Stowarzyszenie Spektrum Możliwości...
33 downloads 0 Views 2MB Size
Wydanie świąteczne Kwiecień 2014 Nr 3 (134)

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne Dokładnie 7 dni przed niedzielą palmową Stowarzyszenie Spektrum Możliwości zorganizowało w  remizie OSP w  Kostomłotach Drugich Rodzinne Warsztaty Wielkanocne, podczas których uczestnicy mogli przygotować ozdoby wielkanocne na zbliżające się święta. - Pomysł na warsztaty wyszedł od samych mieszkańców gminy. W  zeszłym roku spontanicznie zorganizowaliśmy malowanie pisanek, co spodobało się tak bardzo, że w  tym roku rozszerzyliśmy formułę o dodatkowe atrakcje – mówi Małgorzata Popiel koordynatorka akcji. W  warsztatach wzięło udział ponad 50 osób w wieku od 5 do ponad 80 lat. Wśród dzieci największą atrakcją cieszyło się stanowisko, gdzie mogły stworzyć własne mazurki wielkanocne. Wśród pań najbardziej popularne było stanowisko gdzie Anna Szkotak, z  Pracowni Kwiatowej Bajka, przygotowywała przepiękne palemki. dokończenie na str. 7

Drodzy Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra, życzymy Wam, aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję na lepszą przyszłość. Przewodniczący Rady Gminy

Robert Pokrzywiński

Wójt Gminy

Maciej Lubecki

Do życzeń dołącza się Redakcja „Głosu Miedzianej Góry”

Te Wielkanocne Święta niech będą czasem radości, spokoju i nadziei na lepsze jutro. Życzę, abyście Państwo w Rodzinie, domu i pracy byli zawsze razem ze sobą. Te świąteczne życzenia wszystkim Mieszkańcom Gminy składa:

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pobór do Narodowych Sił Rezerwowych z Gminy Miedziana Góra W dniach 9 - 11 kwietnia 2014 r. odbył się pobór do sił zbrojnych z gminy Miedziana Góra. Przy tej okazji zapytaliśmy wiceminister obrony narodowej Beatę Oczkowicz m.in. o Narodowe Siły Rezerwowe. - Co to są NSR i czego mogą oczekiwać potencjalni „rezerwiści”? - Narodowe Siły Rezerwowe powstały 3 lata temu jako uzupełnienie Sił Zbrojnych RP, w  których to żołnierze rezerwy odbywają służbę na podstawie zawartych kontraktów. Kandydaci chcąc służyć w  NSR bez żadnego przeszkolenia wojskowego, trafiają najpierw do służby przygotowawczej, gdzie przez trzy miesiące przechodzą szkolenie podstawowe, a  po zdaniu egzaminów odbywają miesięczne szkolenie specjalistyczne. Według założeń kierownictwa resortu w  Narodowych Siłach Rezerwowych ma pełnić służbę 20 tysięcy rezerwistów. Narodowe Siły Rezerwowe to przede wszystkim możliwość rozwijania swoich pasji i samorealizacji, ale także szereg uprawnień. W trakcie pozostawania na przydziale Wiceminister obrony narodowej Beata kryzysowym żołnierz NSR nie może zostać Oczkowicz. zwolniony z  pracy, należy mu się urlop na sie czynnej służby żołnierzom zapewnia czas służby w NSR, a okres czynnej służby się opiekę medyczną, bezpłatne badania zostaje wliczony do wysługi pracowniczej. i szczepienia oraz turnusy profilaktyczne dla Wojsko zapewnia także dofinansowanie tych, którzy powracają do kraju z zagraniczkosztów nauki, studiów, staży, kursów i spe- nych misji. Za każdy dzień służby należy się cjalizacji, które są przydatne w  służbie na także uposażenie. Ponadto członkom NSR stanowisku określonym kontraktem. W cza- przysługuje prawo do nagród, a okres służ-

by w NSR ma znaczenie przy ubieganiu się o pracę w administracji oraz szkolnictwie. - Wiemy, że startuje Pani w  wyborach do Europarlamentu. - Tak. Po tym jak pełniłam funkcję wicewojewody świętokrzyskiego, a  obecnie zajmuję stanowisko Vice wiceministra obrony narodowej, czuję jak bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo Unii Europejskiej i naszego Kraju i to nie tylko w sensie wojskowym, ale również pod względem ekonomicznym i  gospodarczym. Prezes PSL województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas umożliwił mi kandydowanie, dlatego też proszę o poparcie w wyborach i głosowanie na moją osobę. - Zbliżają się święta wielkanocne, czego by Pani życzyła Mieszkańcom Gminy Miedziana Góra? - Wielkanoc to czas otuchy i  nadziei, podczas którego odradza się wiara w  siłę Chrystusa i  wiara w  drugiego człowieka. Życzę, aby tegoroczne Święta przyniosły Państwu zdrowie, radość oraz wzajemną życzliwość, stając się źródłem niegasnącej motywacji w czynieniu dobra. Niech Zmartwychwstanie symbolizujące triumf dobra nad złem, napełni Was pokojem i wiarą, które przynosząc siłę w pokonywaniu trudności pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. Dominik Słoń

Gminny, czyli NASZ Samorządowy Ośrodek Zdrowia

Na koniec nadmienię, że jako samorządowy, a nie niepubliczny, czyli „prywatny” ZOZ jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia opieki medycznej w stanach klęski żywiołowej, czy wojny. Fakt, że jest to Samorządowy Ośrodek Zdrowia /w związku z  istniejącymi przepisami prawa/ powoduje też, że nie mamy wielokrotnie możliwości starać się o  jakiekolwiek dotacje „unijne”, np. na zakup sprzętu medycznego, czy wspomnianej już komputeryzacji. Z  drugiej strony dzięki temu, że ośrodek jest samorządowy, a  więc jego właścicielem jest gmina, to możemy mieć nadzieję, że tak jak od wielu lat świadczył pomoc wszystkim potrzebującym, tak i przez kolejne lata będzie to czynił z powodzeniem w czasach, gdzie ciągle powstają i upadają nowe firmy /w tym medyczne/. Korzystając z  okazji, że artykuł ten ukazuje się przed Świętem Wielkiej Nocy w  imieniu wszystkich pracowników Samorządowego Ośrodka Zdrowia pragnę wszystkim naszym pacjentom oraz mieszkańcom naszej gminy życzyć dużo zdrowia i spędzenia tego okresu świątecznego w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Mieszkańcy naszej gminy od dziesięcioleci mogą liczyć na opiekę medyczną w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Najpierw w starym budynku, a od 1992 roku w nowym. Budynek ten jest własnością gminy, dlatego władze gminy zdecydowały, że będzie w nim też gabinet stomatologiczny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Gospodarki Komunalnej. Od momentu powstania Narodowe- wydatków na badania pacjentów i ogranigo Funduszu Zdrowia /NFZ/ utrzymanie czenia zakresu udzielanych świadczeń. ośrodka jest pokrywane w całości, z comieTe 8 zł miesięcznie, przekazywane „na sięcznych transz, jakie przekazuje na ten pacjenta” przez NFZ, umożliwiły w  ciągu cel NFZ. Jest to kwota identyczna w całym ostatnich 10 miesięcy informatyzację ośrodkraju dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ka /zakup programów komputerowych czyli 8 zł miesięcznie na jednego zade- i  całego sprzętu/, dzięki której sprostamy klarowanego w ośrodku pacjenta. nowym przepisom, jakie będą obowiązyZ  tych pieniędzy wypłacane jest wy- wać od sierpnia 2014 roku. To za nie w tym nagrodzenie dla wszystkich pracowników okresie wyremontowaliśmy następne gabi/lekarzy, pielęgniarek, sprzątaczki, itd./. nety i dzięki nim pacjenci mogą korzystać Z  nich pokrywa się koszty wszystkich z opieki: 3 pediatrów, 6 internistów, 4 pieświadczeń diagnostycznych, badań la- lęgniarek /w tym środowiskowo - rodzinnej boratoryjnych, radiologicznych i  innych. i  pielęgniarki szkolnej/. Poszerzyliśmy zaMuszą one wystarczyć na inne codzienne kres świadczeń zdrowotnych o stałe konsulwydatki jak środki dezynfekcyjne, sprzęt tacje: kardiologa, diabetologa i pulmonolojednorazowy, leki i wiele innych. ga. Samorządowy Ośrodek Zdrowia dzięki Ze środków, otrzymanych z NFZ, prze- wygranemu konkursowi otrzymuje jeszcze prowadzono prace remontowe dostosowu- dodatkowe wpłaty od NFZ na funkcjonojące pomieszczenia naszego ośrodka do wanie Poradni Ginekologicznej, w  której obowiązujących norm, bez ograniczenia przyjmuje lekarz ginekolog i położna.

2

„Głos Miedzianej Góry”

lek. Piotr Foltyn - kierownik Samorządowego Ośrodka Zdrowia Miedziana Góra

Z sesji Rady Gminy

Pracowite obrady Aż 30 punktów liczył porządek obrad sesji Rady Gminy – 25 marca br. Znalazły się w nim sprawy i bieżące problemy gminy, ktore należało pilnie rozpatrzyć. Zanim radni przystąpili do realizacji porządku obrad, odbyła się miła ceremonia: na sesji pojawili się niezwykli goście: najmłodsi szachiści z  Miedzianej Góry, którzy 2 marca, w WDK w Kielcach, wywalczyli I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego Młodzików w szachach. Drużyna w  składzie: Piotr Paździerz, Maciej Moćko, Magdalena Rysińska i Wiktor Kumorowski, prowadzona i  szkolona

Oficjalne obrady otworzył i poprowadził przewodniczący rady Robert Pokrzywiński, który powitał uczestników sesji z wójtem gminy Maciejem Lubeckim. Radni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Wójt przedstawił informację ze swoich prac między sesjami RG (omówienie publikujemy osobno). Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał, które dotyczyły m.in.:

Wyróżnieni młodzi szachiści ze swoim instruktorem oraz gospodarzami gminy. -  zmian  w  budżecie  gminy przez Eugeniusza Tylkowskiego, odebrała z  rąk wójta Macieja Lubeckiego – w związku ze zmniejszeniem (o poi  przewodniczącego Rady Gminy Ro- nad 146 tys. zł) subencji oświatowej berta Pokrzywińskiego dyplomy i  na- przez ministra finansów oraz zmiagrody ufundowane przez samorząd za ten nami w  zadaniach inwestycyjnych sukces. Nagrody ufundowała też LGD (przebudowa drogi gminnej i  prze„Dorzecze Bobrzy”, a wręczył je prezes pustu drogowego w  Ćmińsku ŚwiaLGD Jarosław Wałek. Podziękowanie tełku – 400 tys. zł oraz zakupem otrzymał również Eugeniusz Tylkowski, środków trwałych (sieci wodociągoktóry z pasją i wielkim zaangażowaniem wej – 52 tys. zł), - wyrażenia zgody na wyodrębnieprowadzi zajęcia szachowe z młodzieżą z terenu gminy. Były gratulacje i życze- nie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki, nia dalszych sukcesów! Wójt gminy, Maciej Lubecki złożył, na ostatniej sesji Rady Gminy, informację o  swojej pracy w  okresie między sesjami, tj. od 30 stycznia do 25 marca br. W  omawianym okresie wójt zawarł umowę na dostawę koszy na śmieci dla gminy, prowadził rozmowy i  uzgodnienia z: Zakładem Gazowniczym, Powiatowym Zarządem Dróg, Komitetem Sterującym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą oczyszczalni ścieków. Kwiecień 2014

Organizował i  prowadził: Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy, posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorze-

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy cze Bobrzy”, spotkanie z mieszkańcami w sprawie planów ochrony Natury 2000, rady społeczne samorządowych ośrodków zdrowia, rozważano także utworzenie grupy energetycznej. „Głos Miedzianej Góry”

- zatwierdzenia sprawozdań finansowych ośrodków zdrowia w Miedzianej Górze i  Ćmińsku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, - zmiany uchwały dot. Planu Odnowy Miejscowości Ćmińsk na lata: 2010 – 2017, - zmiany uchwały w sprawie połączenia szkół w  zespół szkół w  Kostomotach Drugich - korekta „kosmetyczna” w nazewnictwie miejscowości, - zmiany uchwały w sprawie nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkół w Kostomłotach Drugich, - ustalenia planu sieci publicznych SP i  gimnazjów, granic ich obwodów, sieci oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, - wniesienia skargi do WSA na rozstrzygniecie nadzorcze Kolegium RIO w sprawie finansowania rozwoju sportu w gminie, - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”, - zmian w  planach zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych, Miedziana Góra i Porzecze, Rada przyjęła sprawozdania: z działalności GOPS w  Miedzianej Górze za rok 2013, z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi i  innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2013, także sprawozdania z  działalności Rady Gminy i  jej komisji oraz przyjęła plany pracy tych komisji na rok 2014. W  ramach interpelacji radny Jacek Syska złożył do wójta zapytanie na piśmie w sprawie zmian godzin kursowania autobusu MPK linii 32 (jakie kryteria o tym decydują ?). Radny Edward Fornalski złożył wniosek o  rozwiązanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i ten wniosek radni... poparli. Zatwierdzono również harmonogram remontu dróg gminnych i  czyszczenia rowów przydrożnych. Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję zamknięto. (J.K.) Gospodarz gminy uczestniczył w tym czasie w: Zgromadzeniu Forum Inicjatyw Gospodarczych Gminy Miedziana Góra, w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP, Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, rozprawie Kolegium Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Kielcach, zgromadzeniu Spółki Wodnej, w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz sesji powiatu kieleckiego. Ponadto, na bieżąco, rozwiązywał problemy wynikłe z pracy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców.

3

Z życia szkół W ZS w Kostomłotach Drugich Dzień Kobiet Z okazji Dnia Kobiet, męskie grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, wraz z  uczniami, przygotowało program artystyczny dla pań – tych małych i tych dużych. Humorystyczne spojrzenie na relacje damsko-męskie rozbawiło damską publiczność, a  nostalgiczne piosenki wywołały refleksję i  wzruszenie. Nie obyło się bez życzeń i kwiatów. Pierwszy dzień wiosny Pierwszy Dzień Wiosny w  gimnazjum w  Kostomłotach Drugich obchodzony był kolorowo i  w  wesołych nastrojach. Uczniowie, przebrani w różne baśniowe stroje, konkurowali o tytuł najlepiej, najbardziej pomysłowo przebranej klasy. Punktowana była także frekwencja w  danej grupie. Jury w  składzie: p. dyrektor G. Wierzchowska, p. M. Mac, p. A.  Galus i  ks. T. Kaczówka zdecydowało, iż  pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, drugie – ex aequo IIIc i IIb, trzecie – klasa Ib. Radosna, wiosenna atmosfera zapanowała w całym gimnazjum. Wiosenna aranżacja okien W  Gimnazjum w  Kostomłotach Drugich odbyła się I  edycja Konkursu „Wiosenna aranżacja okna”, w ramach którego każda klasa dekorowała według własnego pomysłu jedno okno w swojej sali lekcyjnej. Dekoracje miały wiosenny, świąteczny charakter. Mogły nawiązywać do motywów Świąt Wielkiej Nocy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 3 kwietnia br. Kryteria oceny były następujące: pomysłowość (własna inwencja), własnoręczne wykonane elementy, ogólny wyraz artystyczny. Pracę uczniów oceniało jury w składzie: p. Piotr Kwiecień, p. Grażyna Wierzchowska, p. Marzena Mac, p. Agnieszka Galus i  ks. Tomasz Kaczówka. Wszystkie okna były niezwykle ciekawie zaaranżowane. Ostatecznie jury ogłosiło następujący wer-

dykt: I miejsce zajęły ex aequo klasy: III b i III d, II miejsce – ex aequo klasy: II a i III c, a miejsce III zajęły klasy: I b i II b. Sukces w „Miniaturach scenicznych” Po raz kolejny uczniowie gimnazjum w Kostomłotach Drugich zaznaczyli swoją obecność w konkursie teatralnym, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie, znaczącym sukcesem. Uczennica klasy I a – Katarzyna Zapiór – zajęła III miejsce w  „Miniaturach scenicznych”, po tym jak zaprezentowała wiersz Julina Tuwima pt. „Ewa”. Kasia posiada uzdolnienia artystyczne i  sportowe. W  prezentowanym przez siebie monodramie znakomicie wcieliła się w  różne kobiece osobowości, wzbogacając swój występ popisem akrobatycznym. Dziewczynka uczestniczy w  spotkaniach koła teatralnego „Maska”.

Młody geniusz - Piotrek Rysiński. Mamy geniusza! Niektórzy rówieśnicy mówią tak o Piotrze Rysińskim, uczniu klasy VI b. W  tym roku szkolnym uzyskał on podwójny tytuł LAUREATA XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego oraz XI Konkursu Humanistycznego. Tym sposobem nie będzie pisał sprawdzianu przewidzianego na koniec szóstej klasy.

Hotspot przed placem zabaw przy Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze Serdecznie zapraszamy do korzystania z  bezpłatnego dostępu do Internetu WiFi przed placem zabaw przy Urzędzie Gminy w  Miedzianej Górze. Aby móc skorzystać z Internetu, należy posiadać bezprzewodową kartę sieciową (w nowszych laptopach, notebookach i  telefonach jest wbudowana). Klikając w  ikonkę połączeń sieciowych (ikona z dwoma komputerkami na pulpicie, w prawym dolnym rogu) należy kliknąć w  link „połącz z  siecią”. Po wyświetleniu wszyst-

4

kich dostępnych sieci bezprzewodowych wybieramy sieć o nazwie „hotspot_gmina_miedziana_gora” i klikamy „połącz”. Po nawiązaniu połączenia otwieramy przeglądarkę na stronie startowej pojawia się prośba o  akceptację regulaminu poprzez wpisanie loginu i hasła. Należy wpisać login miedzianagora oraz hasło gmina. Teraz można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Miłego surfowania Mariola Jarubas

„Głos Miedzianej Góry”

Jest z  niego zwolniony, a  tytuł Laureata sprawił, że uzyska maksymalną liczbę punktów, czyli wymarzoną czterdziestkę. Dodatkowo te zasługi zostaną wpisane na świadectwie w  rubryce: Szczególne osiągnięcia. Z  regulaminu konkursów wojewódzkich wynika również, że nauczyciele uczący języka polskiego, historii, plastyki, matematyki i przyrody, zobowiązani są postawić Piotrowi na koniec roku szkolnego oceny celujące. Do konkursu Matematyczno – Przyrodniczego przygotowały go: Iwona Benewiat – Słoń, Irena Zacharska oraz Magdalena Wesołowska. Do sukcesu przyczyniły się również nauczycielki od przyrody i  matematyki uczące Piotra w klasie czwartej i piątej - Ewa Kwiecień i  Bożena Opasińska. Wiedzę do Konkursu Humanistycznego zdobywał pod kierunkiem Jolanty Jarząb i Lucyny Gębskiej. - Praca z Piotrem Rysińskim to ogromna przyjemność. Jest chlubą Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Kostomłotach Drugich. Życzymy mu dalszych sukcesów w gimnazjum! Gminny Konkurs Ortograficzny im. Agnieszki Cedro Z  okazji Tygodnia Kultury Języka, 25 marca odbył się w Gminny Konkurs Ortograficzny im. Agnieszki Cedro. Jak co roku, uczniowie zmierzyli się z trudną sztuką bezbłędnego posługiwania się językiem polskim. Powszechnie wiadomo, że polska ortografia nie należy do najłatwiejszych. Najeżone pułapkami wyrazy czyhały na młodzież w tegorocznym tekście dyktanda. I tym razem jednak prawdziwi mistrzowie ortografii popisali się nie lada umiejętnościami. Na poziomie gimnazjum mistrzami ortografii zostali: I miejsce – Patrycja Żak, II miejsce – Magdalena Ludwinek, III miejsce – Kamila Żak – wszystkie z ZS Kostomłoty Drugie. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Półtorak (Ćmińsk), Aleksandra Sozańska (Kostomłoty Drugie), Marika Ślusarczyk (Ćmińsk), Joanna Mróz (Kostomłoty Drugie), Cezary Lisowski (Ćmińsk). Zgodnie z  kilkuletnią już tradycją, konkurs odbył się pod patronatem wójta gm. Miedziana Góra Macieja Lubeckiego, który był fundatorem cennych nagród książkowych. Laureatka z Porzecza Patrycja Walasek, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Porzeczu odniosła duży sukces, zajmując I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym im. Agnieszki Cedro, który odbył się 25 marca w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich. Serdecznie gratulujemy Patrycji, którą do konkursu przygotowała Małgorzata Kolus, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Porzeczu.

Sukcesy uczniów z ZS w Ćmińsku w konkursach przedmiotowych

Cezary Moskal to uczeń klasy VB ZS w Ćmińsku. W konkursach tego typu startują najczęściej uczniowie klas VI, gdyż tematyka konkursowa obejmuje zagadnienia realizowane w klasach IV-VI. Jak łatwo się domyśleć, uczniowie klas piątych, jak i ich nauczyciele muszą podjąć podwójny wysiłek w trakcie przygotowań, aby opanować zagadnienia konkursowe. Czarek to uczeń, który od klas młodszych interesował się matematyką i zagadnieniami przyrodniczymi. Jak twierdzi te przedmioty po prostu lubi, ich nauka jest dla niego przyjemnością. W  trakcie przygotowań do konkursu Cezary uczestniczył w  dodatkowych zajęciach organizowanych przez nauczycieli, rozwiązywał przygotowywane przez nich testy, czytał dodatkowe książki oraz wyszukiwał dodatkowych informacji w Internecie. Jakub Romanek jest uczniem klasy VIB. Bardzo lubi się uczyć, a  przyjemność sprawiają mu osiągane przez niego sukcesy, jak i  świadomość opanowanej wiedzy i umiejętności. Kuba wystartował w tym roku

szkolnym w innych konkursach przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, lecz to właśnie w ulubionej przez siebie tematyce przyrodniczo - matematycznej czuł się najlepiej, czego efektem były kolejne awanse, a ostatecznie zdobycie tytułu laureata. Grzegorz Żak jest uczniem klasy VIA. Od lat interesował się matematyką i przyrodą. Aby przygotować się do konkursu, zdobywał wiedzę podczas zajęć organizowanych w  szkole, rozwiązywał przygotowane przez nauczycieli testy, korzystał z  portali edukacyjnych w  Internecie. Jak sam twierdzi pomocni w nauce byli dla niego także rodzice. Do Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego uczniów przygotowywali nauczyciele: z matematyki Cezarego Moskala - Jolanta Korba, Jakuba Romanka i  Grzegorza Żaka - Iwona Radlica - Kita, z  przyrody wszystkich uczniów przygotowywał pan Grzegorz Szlefarski. Metody te są efektywne, gdyż od sześciu lat (licząc z rokiem obecnym) szkoła w Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym miała 5 finalistów i 11 laureatów. Nagrody dla laureatów W  hali Omega, w  Targach Kielce, 9  kwietnia br., odbyła się uroczystość

Duże możliwości w... Spektrum Możliwości Rozmowa z Małgorzatą Popiel założycielką stowarzyszenia Spektrum Możliwości. - Organizacje pozarządowe i  różne in- Pokutuje wyobrażenie, że ludzie, dziastytucje, podsumowują właśnie miniony łający społecznie, nie potrzebują środków do rok, tworzą i układają plany na przyszłość. swojej działalności. Nie ma się co oszukiwać Jak Pani podsumuje działalność stowarzy- pieniądze może szczęścia nie dają, ale bez nich szenia w 2013 roku? nie można efektywnie działać. Na szczęście - 2013 rok był dla nas bardzo udanym okre- stowarzyszenie potrafi sobie z tym radzić. Pozysem. Stowarzyszenie, które założyłam w  celu skujemy środki z różnych źródeł. Sami piszemy realizacji zadań związanych z poprawą zdrowia, projekty, realizujemy je i rozliczamy. propagowaniem gimnastyki, zostało wsparte - Skąd pozyskujecie środki na waszą siłami młodych ludzi. Udało nam się pozyskać działalność? grono przyjaciół, którzy z oddaniem włączyli się - Obecnie głównym źródłem naszych dow  działalność stowarzyszenia. Spektrum Moż- chodów są dotacje. Wszystkich nie sposób wyliwości zgromadziło młodzież o  niezwykłym mienić. Dotacja z Urzędu Gminy w Miedzianej potencjale. Niewątpliwym sukcesem Spektrum Górze stanowi niecałe 18% pozyskanych przez Możliwości jest stworzenie aktywnym, młodym nas środków na realizację naszych celów statuludziom przestrzeni dla poznania się i nawiąza- towych. Pozostałe środki pozyskaliśmy sami ze nia współpracy. Obserwując atmosferę współ- środków samorządowych i z Unii Europejskiej. działania, wytężonej pracy i  przyjaźni, mogę Stowarzyszenie działa na terenie naszej gminy, śmiało powiedzieć, że jest to bardzo udany rok. ale również w  całym województwie świętokrzy- Nie miała Pani obaw przed współpracą skim, co pozwala nam uczestniczyć w konkursach z młodymi ludźmi? dotacyjnych na szczeblu gminnym, wojewódzkim - Wręcz przeciwnie, to dzięki nim stowa- i ogólnopolskim. Wciąż pojawiają się nowe pomyrzyszenie rozwinęło skrzydła i  zrealizowało sły, skąd brać pieniądze na działalność. Rok 2014 w 2013 roku ponad 40 projektów, których efek- będzie decydującym co do źródeł finansowania orty możemy podziwiać do dzisiaj. Jestem pod ganizacji. Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem nieustającym wrażeniem tego, jak ci młodzi ak- kapitału finansowego stowarzyszenia. tywiści, których połączył udział w projektach, - Podobno ze środków przeznaczonych potrafili w praktyce zrealizować ideę „Szlachet- na działania zrealizowane na terenie Mienej Paczki” czy „Młodzieży w Działaniu!”. dzianej Góry sfinansowaliście projekty - Ludzie są bardzo ważni, ale nie da w innych gminach? się nic zrobić bez finansów, jak to wygląda - Wręcz przeciwnie to środki pozyskane u Państwa? z zewnątrz wykorzystaliśmy na terenie Miedzia-

Kwiecień 2014

wręczania nagród dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Gimnazjum w  Ćmińsku reprezentowało w  tym elitarnym gronie trzech uczniów: Emilia Szczerek- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Bartosz Ciołak i  Piotr Papros – laureaci z  matematyki. Uczniom towarzyszyły ich nauczycielki: Anna Adamczyk i Małgorzata Wójcikowska. Dzięki swoim osiągnięciom, laureaci będą zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i mają zagwarantowany wstęp do każdego liceum. Dodatkowo wezmą udział w  projekcie „Fascynujący Świat Nauki , w ramach którego zorganizowanych będzie kilka obozów edukacyjnych.

„Głos Miedzianej Góry”

Trójka laureatów ze swoimi nauczycielkami. nej Góry. Dotacja, otrzymana z Urzędu Gminy, została w całości wydatkowana na akcje zrealizowane u nas. Dobrym przykładem jest dotacja, którą zdobyli nasi wolontariusze na stworzenie Mobilnego Centrum Kultury. Osoby, w  wieku od 16 do 21 lat, otrzymały z  Unii Europejskiej ponad 16 tysięcy złotych. Dzięki temu mogliśmy zorganizować Letni Maraton Filmowy w Porzeczu, Ćmińsku, Kostomłotach Drugich, ale również w Samsonowie. Ponadto wolontariusze organizowali gry i zabawy dla dzieci w okresie wakacji i  podczas festynu gminnego. Te działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, do dziś słyszymy bardzo pozytywne opinie ze strony mieszkańców Miedzianej Góry i nie tylko. - Mieszkacie w Miedzianej Górze, skąd więc działania na ternie całej gminy i u naszych sąsiadów? - Od ponad 10 lat przypatruję się działalności stowarzyszeń na terenie naszego województwa. Mała organizacja, może niewiele zdziałać, tylko tam gdzie stowarzyszenia działają razem i łączą siły można pozyskać większe środki i przyczynić się do rozwoju gminy. Nasze stowarzyszenie działa od niedawna, dlatego chcieliśmy pokazać nasze pomysły innym stowarzyszeniom i instytucjom i zachęcić ich do współpracy. Takie działania jak Klub Gier Planszowych i Mobilny Plac Zabaw, które organizowaliśmy w remizie OSP w Bobrzy, Klubie Wolna Strefa w Kostomłotach Drugich i w szkole w Ćmińsku zrealizowaliśmy jako stowarzyszenie na rzecz innych organizacji całkowicie za darmo. - Jakie plany na przyszłość ? - Spektrum Możliwości cały czas działa. Nie zwalniamy tempa, idziemy do przodu. Opierając się na doświadczeniu tego roku, jestem przekonana, że będzie co robić w kolejnych latach.

5

Szukają kulinarnych wizytówek regionu Konkurs na „Najlepszą potrawę tradycyjną regionu Gór Świętokrzyskich” ogłosił Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Najlepsze przepisy znajdą się w regionalnej książce kucharskiej, której wydanie będzie częścią realizowanego przez ŚODR projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”,  współfinansowanego ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 maja 2014 roku. Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego oraz kieleckiego. Mogą w  nim uczestniczyć osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i lokale gastronomiczne, ale także lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, a  przede wszystkim pasjonaci sztuki kulinarnej. Celem konkursu jest zgromadzenie wiedzy o  oryginalnych potrawach tradycyjnych, charakterystycznych dla

czterech wymienionych powiatów, powszechnie znanych i rozpoznawalnych, które mogłyby stać się ich wizytówką. Podczas oceny potraw premiowane będą m. in.: wykorzystanie produktów lokalnych lub wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, tradycja i pochodzenie potrawy, jej prezentacja na podstawie nadesłanych zdjęć, ale też jasność i precyzja przepisu na potrawę. Dodatkowym wyróżnieniem dla najlepszych potraw będzie  publikacja przepisów w  pierwszej  regionalnej książce kucharskiej. Ma ona popularyzować dziedzictwo kulinarne województwa świętokrzyskiego i  przyczyniać się do wprowadzania regionalnych potraw do oferty gospodarstw agroturystycznych i lokalnej gastronomii. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na www.sodr.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca czerwca 2014 roku. źródło: http://www.sejmik.kielce.pl Mariola Jarubas

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROODPADÓW Urząd Gminy w Miedzianej Górze przypomina, że w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi firma EKOM Maciejczyk Sp.j. w kwietniu br. przeprowadzi obwoźną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem: Miejscowość

Termin odbioru

Przyjmo, Porzecze, Bobrza i Ćmińsk

26 kwietnia 2014 r. - sobota

Miedziana Góra, Ciosowa, Tumlin-Wykień i Tumlin-Podgród Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie

29 kwietnia 2014 r. - wtorek 30 kwietnia 2014 r. - środa

Podczas zbiórki będzie można oddać następujące rodzaje odpadów: -  wielkogabarytowe: wszelkiego rodzaju meble, -  elektroodpady: wielkogabarytowe (np. pralki, kuchenki, lodówki itp.), małogabarytowe (np. odkurzacze, suszarki do włosów, żelazka itp.), teleinformatyczne (np. komputery, laptopy, drukarki, faksy itp.), audiowizualne (np. telewizory, kamery itp.), oświetleniowe (np. lampy, świetlówki itp.), narzędzia przemysłowe (np. wiertarki, piły, maszyny do szycia itp.). Prosimy nie wystawiać szkła okiennego, części samochodowych, opon i materiałów budowlanych, w tym eternitu. Uwagi: •  Odpady należy wystawiać do godz. 700 przed posesjami w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym. •  Odpady wystawione przed posesjami po podanym wyżej terminie i czasie nie będą odbierane. •  Kontakt w sprawie odbioru: EKOM Maciejczyk Sp.j., ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce, tel./fax. 41 315-40-03, 41 368-46-61.

6

„Głos Miedzianej Góry”

826,42 zł na 1 mieszkańca naszej gminy w 2014 roku

Podatki podstawą dochodów Jak podaje Ministerstwo Finansów, dochody własne gmin nadal opierać się będą głównie na podatkach wnoszonych przez mieszkańców oraz tzw. osoby prawne (firmy). Podstawę tych wyliczeń stanowią dane o  dochodach podatkowych za 2012 rok z uwzględnieniem późniejszych korekt. Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca, dla wszystkich gmin w kraju (2479), oszacowanio w tym roku na 1.358,98 zł. Dochody powyżej średniej mają osiągnąć 453 gminy w  Polsce, w  tym tylko dwie z  naszego powiatu: Sitkówka – Nowiny (3.627,15 zł) oraz Kielce (1.438,18 zł). Jako ciekawostkę warto podać fakt, iż najwyższe dochody podatkowe w  kraju osiągnie gmina Kleszczów, w  woj. łódzkim: 33.560,89 zł na jednego mieszkańca. W  pow. kieleckim i  całym województwie świętokrzyskim najbogatszą gminą jest Sitkówka – Nowiny, w której dochód na jednego mieszkańca oszacowano na 3.627,15 zł. Na drugim miejscu jest gm. Morawica – 1.355,12 zł. Kwotę tysiąca złotych przekroczą jeszcze tylko dwie gminy: Masłów (1.115,71 zł) oraz Piekoszów (1.085,45 zł) Najbiedniejszą gminą pod tym względem jest sąsiednia gmina Mniów (454,01 zł), niewiele lepiej jest u  drugiego sąsiada – w gminie Łopuszno - 567,62 zł. Na 19 gmin w pow. kieleckim nasza gmina plasuje się w środku z dochodami oszacowanymi na 826,42 zł. Z dochodów własnych gmina musi pokryć część kosztów na planowane inwestycje. Te, jak już informowaliśmy, muszą być ,z konieczności, (zadłużenie gminy) ograniczone do najpilniejszych. W rozmowie z „Głosem Miedzianej Góry”, zamieszczonej w poprzednim numerze, wójt tak mówił o  zamierzeniach inwestycyjnych w roku bieżącym: - Czekamy przede wszystkim na nowe rozdanie funduszy unijnych. Na pewno chcemy zmodernizować i rozbudować gospodarkę wodno – kanalizacyjną w gminie oraz rozbudować oczyszczalnię ścieków w  Kostomłotach Drugich, tak aby mogła działać dla całej gminy. Są do zagospodarowania pieniądze w  ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Z  pewnością będziemy się w  tym roku przygotowywać do wzięcia tych pieniędzy. Cały czas wiążemy duże nadzieje, że budowa centrum handlowego w  Kostomłotach Pierwszych i całej infrastruktury z tym związanej wpłynie pozytywnie na rozwój naszej gminy. Jako gmina zyskamy dodatkowe dochody i prestiż, mieszkańcy znajdą zatrudnienie i pojawią się nowe możliwości dla firm i usług. Zamierzamy poprawić także nawierzchnie przynajmniej kilku dróg szutrowych. Na realizację tych zamierzeń potrzebne będą także środki własne gminy. I  dlatego do podatków, czyli dochodów własnych gminy, przywiązuje się tak wielką wagę. (J.K.)

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne dokończenie ze str. 1

Każdy chętny mógł, przy wykorzystaniu: zieleniny, suszu, piór, kwiatów i  wstążek stworzyć swoją wymarzona palemkę, która będzie się pięknie prezentowała w  czasie nadchodzącej Niedzieli Palmowej, oraz będzie miała duże szanse na wygraną w konkursie na najpiękniejszą palemkę corocznie orga-

nizowanym przez miejscową parafię. Wszyscy uczestnicy podziwiali również umiejętności Józefy Buckiej, znanej w całym województwie artystki ludowej, która zaprezentowała techniki tworzenia kwiatów z bibuły. Jak informują organizatorzy akcji, w  przyszłym roku, oprócz warsztatów, odbędzie się też kiermasz wielkanocny.

Posprzątano stanowiska dokumentacyjne Stanowiskami dokumentacyjnymi są ważne pod względem naukowym i  dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z  namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. W  naszej gminie stanowiskiem dokumentacyjnym jest nieczynny kamieniołom w  miejscowości Wykień. Wydobywano tu piaskowiec dolnotriasowy zwany „tumlińskim”. Charakteryzuje się on czerwonawym odcieniem, który nadają mu związki żelaza. Piaskowiec ten jest pochodzenia wydmowego. Patrząc na piaskowce tak naprawdę patrzymy jakby na „skamieniałe wydmy”.  Niestety, te cenne elementy geologiczne były z roku na rok coraz mniej widoczne. Rozrastające się wierzby i olchy skutecznie zasłaniały walory widokowe tego miejsca. Dlatego też uczniowie Zespołu Szkół w Ćmińsku postanowili oczyścić to miejsce z krzewów. Przez dwie soboty zespół składający się z uczniów: Marcelin Pasierbek, Kwiecień 2014

Piotr Chaja i Albert Górecki, pod opieką Grzegorza Szlefarskiego, wyposażony w  odpowiedni sprzęt, oczyścił kamieniołom z krzewów zasłaniających skały. Z  inicjatywy członków Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody działającego w  Szkole Podstawowej w  Ćmińsku, „uporządkowano” kolejne miejsce w naszej gminie. Tym razem był to pomnik przyrody nieożywionej Kamieniołom „Ciosowa”. Po uzgodnieniu formalności z  Lasami Państwowymi, przy współpracy z  Urzędem Gminy członkowie koła LOP: Wiktor Szcześniak, Jakub Romanek, Dawid Szewczyk i Dawid Wołcerz, pod opieką Grzegorza Szlefarskiego, uprzątnęli to cenne pod względem geologicznym miejsce. Przez wiele lat roślinność zasłoniła prawie całkowicie ścianę skalną, uniemożliwiając w ten sposób podziwianie ciekawych form skalnych, tropów dolnotriasowych gadów, kopalnych wydm, skamieniałych kropli deszczu itp. Pracy było dużo, ale efekt jest wyraźny. Zapraszamy do odwiedzania tego pięknego miejsca. Dominik Słoń „Głos Miedzianej Góry”

LGD „Dorzecze Bobrzy” na targach turystycznych w Łodzi Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, tradycyjnie już, brała ostatnio udział w  XX Targach – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi. Motywem przewodnim była turystyka konna. Przedstawiony został łódzki szlak konny, który jest najdłuższy w Europie.

Stoisko LGD na targach turystycznych w Łodzi dobrze promowało nasz świętokrzyski region. Stoisko naszego LGD cieszyło się dużym zainteresowaniem. Reprezentanci LGD promowali atrakcje turystyczne i  walory krajobrazowe regionu poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych, folderów i map. Na naszym stoisku odbyła się również prezentacja twórczości rękodzieła artystycznego i  biżuterii witrażowej wykonanej przez artystkę z naszego terenu p. Elżbietę Chrobot.

Także na Targach Agrotravel w Kielcach LGD uczestniczyło także w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i  Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się od 11 do 13 kwietnia 2014 na terenie Targów Kielce. Targi AGROTRAVEL to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury i  wyjątkowa okazja zaprezentowania swojej oferty dla firm z branży turystycznej. Jest to jedyna w  swoim rodzaju impreza wystawiennicza ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej oraz idealne miejsce spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców i partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. LGD dobrze zapromowalo pięć gmin, które reprezentuje, w  tym Miedzianą Górę, prezentując liczne materiały reklamowe, jak: foldery, ulotki, wizytówki, czy prace twórcow ludowych. Szerzej o  targach – w następnym numerze „GMG”.

7

Kolejne sukcesy karateków Młodzi adepci sztuki walki Karate z Centrum Kulturalno - Sportowego z Kostomłotów Pierwszych oraz z  Ćmińska wzięli udział w  dziesiątym jubileuszowym Świętokrzyskim Turnieju Karate Kyokushin jaki odbył się w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Kielcach. Naszą gminę reprezentowała dwudzie- – 2 miejsce, Kasia Jaśkowska – 2 miejsce, stojednoosobowa grupa dzieci i młodzieży: Julcia Sobczyk – 2 miejsce, Kasia Sobczyk Julia Wójcik, Julia Kumor, Kasia Jaś- – 1 miejsce, Karina Kaniowska – 1 miejsce, kowska, Julia Sobczyk, Kasia Sobczyk, Filip Zygała – 2 miejsce, Piotr Jaśkowski Karina Kaniowska, Radek Wójcik, Ksa- – 1 miejsce, w  kategorii Kumite – Kasia wery Sękowski, Filip Zygała, Marcin Jaśkowska – 1 miejsce, Julcia Rogula, Piotrek Jaśkowski, Krzysiek Sobczyk – 3 miejsce, Kasia Wójcik, Kuba Marcisz, Szymon Olczyk, Sobczyk – 2 miejsce i  Karina Kamil Duś, Patryk Gumuła, Antoś Do- Kaniowska – 1 miejsce. Pozomagała, Filip Bugaj, Kuba Olczyk, Ja- stali nasi zawodnicy również siek Pietraszak i Piotruś Mróz. wypadli bardzo dobrze plasując Nasi zawodnicy wypadli bardzo dobrze się co prawda poza „pudłem”, zdobywając czołowe miejsca w  swoich ale na wysokich miejscach rangrupach wiekowych. Turniej był rozgrywa- kingowych. Wszyscy zawodniny w dwóch konkurencjach: Kata i Kumite cy startowali w swoich grupach (walka w  lekkim kontakcie). Puchary dla wiekowych. Łącznie w  zawonaszej grupy zdobywali: w  kategorii Kata dach wzięło udział około 600 - Julcia Wójcik – 1 miejsce, Julcia Kumor zawodników z całego regionu.

Ogłoszenia wójta gminy Wójt Gminy Miedziana Góra informuje, że 09.04.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Miedzianej Górze, na okres 21 dni ,został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. Informacje na temat dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i  Rolnictwa Urzędu Gminy w  Miedzianej Górze (pokój 19), w  dniach i  godzinach jego pracy, telefon: 41 303 16 26, wew. 46. Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości, winny do 30.04.2014 r. złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. Druk wniosku można pobrać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Miedzianej Górze lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

*** Wójt Gminy Miedziana Góra informuję, iż  w  związku z  licznymi uwagami do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów: 1.  Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kostomłoty Pierwsze, część 3 2.  Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kostomłoty Pierwsze, część 4 ponawia się wyłożenie w/w  planów w  dniach: 14 kwietnia 2014 do 15 maja 2014 r. Obszar wyłożenia obejmuje trasę linii energetycznej 220 kV na odcinku od granicy Kielc do obwodnicy oraz od Centrum Handlowego w  kierunku Gminy Piekoszów. Wszelkie informacje dostępne na stronie BIP Miedziana Góra.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja życzy

Piotr Żołądek

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Nasi zawodnicy stawali na podium łącznie 12 razy. Sześciokrotnie na pierwszym miejscu, pięciokrotnie na drugim i raz na trzecim. Można powiedzieć, że nasi zawodnicy to czołówka województwa świętokrzyskiego. Odnoszą oni również sukcesy na arenach krajowych. Z  II Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i  Młodzieży w Rawie Mazowieckiej, który odbył się w czerwcu 2013 roku przywieźli łącznie 11 medali w tym 5 złotych i po 3 srebrne i brązowe.

„Tydzień Bibliotek” w Miedzianej Górze GBP w  Miedzianej Górze, w  dniach 8 - 15 maja 2014 r., będzie obchodzić „Tydzień Bibliotek”. W tych dniach zorganizowany będzie dla dzieci i młodzieży program promocji czytelnictwa i  biblioteki. Ma on na celu podkreślenie czytania i roli biblioteki w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i  zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z  tej też okazji pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w  konkursie na najładniejszy plakat promujący  „Tydzień Bibliotek” oraz pomysł na najciekawszą inicjatywę  „Pomysłową akcję biblioteczną”. Akcja ta zostanie przeprowadzona przez bibliotekę w 2014 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego udziału. Prace można składać w bibliotece. Również, przy tej okazji, Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze pragnie zaprosić i zachęcić dzieci do czytania. W  związku z  tym wszystkie dzieci, które odwiedzą bibliotekę w  tych dniach i wypożyczą książki, wezmą udział w losowaniu specjalnie przygotowanych nagród książkowych. Losowanie nagród odbędzie się 19 maja o  godz14.00. Bardzo gorąco zapraszamy do wzięcia udziału, odwiedzania biblioteki i korzystania ze zbiorów nie tylko w te dni, ale również przez cały rok. Dyrektor GBP - Anna Socha