ROADSCAN MASTER GPS KULLANIM KLAVUZU

▶ VEDR ( Video data kay t edici ) Bu fonksiyonda cihaz kazay gerçek zaman içinde arac n h z n , 3 boyuttaki hareketini, GPS mevki belirleme ve güzergah yerini kay t eder. ▶ DIT ( Araç Takometresi ) Bu fonksiyonda cihaz zaman, h z ve görüntüleri digital ortamda kay t eder.

3çindekiler 1. Kullan nca dikkatli olunuz 2. Parçalar n aç klamalar 3. Parçalar n isimleri 4. VEDR (Video deta kay t edici) 5. DIT (Digital görünüm Takometresi) 6. Cihaz n üstündeki dü*melerin fonksiyonu 7. Led I. klar n ve sesin manalar 8. Firma yaz l m güncellemesi

Yaz l m program 1. Yaz l m n yüklemesi 2. Yaz l m program na ba.lamadan önce • Ana yaz l m program n fonksiyonu • Dü*melerin fonksiyonu ve manalar 3. Yaz l m program n n aç klanmas 4. Görüntüleri kay t etme yöntemi * Internet ortam yokken • • 5. 6.

*

VEDR display ( Görüntü ) DIT display ( Görüntü ) H z program n n analiz etme yöntemi Darbe data grafi*i

Montaj yöntemi

1. Montajda dikkat edilecek konular 2. Montaj 3. Montaj kademeleri 4. Kablolama yöntemi 5. Montajdan sonraki dikkat edilecek noktalar * Hata gerçekle9meden önce * Tüm malzemeyi kontrol etmek ve çal 9ma alan sahas * Garanti :artlar

Malzemenin kullan m yöntemleri 1. Kullan mda dikkat ediniz Bu yöntem kullan c n n sa