REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

Repetytorium „Prawo publiczne gospodarcze” podzielone jest na trzy czêœci: czêœæ pierwsza – TESTY wraz z odpowiedziami dotycz¹ce m.in.: 3 pojêcia dzia...
Author: Henryka Urban
1 downloads 1 Views 272KB Size
Repetytorium „Prawo publiczne gospodarcze” podzielone jest na trzy czêœci: czêœæ pierwsza – TESTY wraz z odpowiedziami dotycz¹ce m.in.: 3 pojêcia dzia³alnoœci gospodarczej, 3 czynów nieuczciwej konkurencji, 3 pojêcia dominuj¹cej pozycji rynkowej, czêœæ druga – KAZUSY z rozwi¹zaniami uwzglêdniaj¹ce zagadnienia dotycz¹ce m.in.: 3 pojêcia przedsiêbiorcy, 3 Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, 3 zakazanej reklamy, czêœæ trzecia – TABLICE przedstawiaj¹ce m.in.: 3 postêpowanie koncesyjne, 3 rejestracjê w KRS, 3 postêpowania antymonopolowe. Dziêki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomoœci z zakresu prawa publicznego gospodarczego.

Miaskowska-Daszkiewicz / Pal Prawo publiczne gospodarcze

Repetytoria C. H. Beck adresowane s¹ do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagaj¹ one w szybkim i skutecznym przygotowaniu siê do egzaminów i kolokwiów. Materia³ poszczególnych pozycji, jego ujêcie oraz uk³ad porz¹dkuj¹ i sprawdzaj¹ wiedzê z danej dziedziny prawa.

9 788374 838757

Cena: 44,99 z³

C·H·BECK

www.sklep.beck.pl, e-mail: [email protected] http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601

REPETYTORIA

ISBN 978-83-7483-875-7

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz Renata M. Pal

Prawo publiczne gospodarcze testy • kazusy • tablice

REPETYTORIA

C·H·BECK

REPETYTORIA C·H·BECK Prawo publiczne gospodarcze

W sprzeda¿y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze

M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze

A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE, t. II, wyd. 2 Studia Prawnicze

J. Olszewski PRAWO GOSPODARCZE. KOMPENDIUM, wyd. 4 Skrypty Becka

A. Gawrysiak-Zab³ocka, E. Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka

M. Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka

USTAWA O SWOBODZIE DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ, wyd. 4 Twoje Prawo

www.sklep.beck.pl

Prawo publiczne gospodarcze testy • kazusy • tablice dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz dr Renata Maria Pal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II

Redakcja: Iwona Duda

© Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6

ISBN 978-83-7483-875-7

Przedmowa

Przedmowa Oddawane do r¹k Czytelników Repetytorium z prawa publicznego gospodarczego sk³ada siê z trzech czêœci: czêœæ pierwsza – testy wraz z odpowiedziami, czêœæ druga – kazusy wraz z propozycj¹ rozwi¹zania oraz czêœæ trzecia – tablice. Zamys³em Autorek by³o ukazanie zarówno zagadnieñ ustrojowych, materialnych, jak i proceduralnych zwi¹zanych z ingerencj¹ pañstwa w sferê relacji rynkowych. Prawo publiczne gospodarcze jest dziedzin¹ niezmiernie szerok¹, w zwi¹zku z czym, ze wzglêdu na ograniczenia objêtoœciowe, Repetytorium stanowi próbê okreœlenia pewnego kanonu zagadnieñ omawianych podczas wyk³adu z tego przedmiotu. W ksi¹¿ce uwzglêdniono przede wszystkim: prawo dzia³alnoœci gospodarczej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, podstawowe zagadnienia dotycz¹ce pomocy publicznej dla przedsiêbiorców, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, strukturê, zasady i procedurê rejestracji przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym i Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz zagadnienia przestêpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Testy i tablice opracowane zosta³y w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa z uwzglêdnieniem zagadnieñ budz¹cych najwiêcej w¹tpliwoœci wœród studentów. Niektóre tablice odwo³uj¹ siê do wczeœniej obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych, zabieg taki by³ niezbêdny, aby ukazaæ ewolucjê pewnych pojêæ czy instytucji. Kazusy nie stanowi¹ odzwierciedlenia zaistnia³ych stanów faktycznych, a ich treœæ zosta³a tak skonstruowana, aby umo¿liwiæ prawid³owe zrozumienie podstawowych instytucji prawa publicznego gospodarczego. Zgodnie z zamierzeniem Autorek Repetytorium stanowiæ ma niezbêdne kompendium wiedzy z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Ma ono pe³niæ funkcjê systematyzuj¹c¹ oraz s³u¿yæ pomoc¹ w skontrolowaniu ju¿ nabytych wiadomoœci. Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz aplikantów. Autorki wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e niniejsze opracowanie spe³ni oczekiwania siêgaj¹cych po nie Czytelników. Autorki Lublin, grudzieñ 2007 r.

Spis treœci

Spis treœci Spis Przedmowa treœci

V

Wykaz skrótów Literatura

XIII XVII

Czêœæ A. Testy Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

1 4 7 10 14 17 19 23 26 29 32 36 39 42 46

Odpowiedzi do testu 1 Odpowiedzi do testu 2 Odpowiedzi do testu 3 Odpowiedzi do testu 4 Odpowiedzi do testu 5 Odpowiedzi do testu 6 Odpowiedzi do testu 7 Odpowiedzi do testu 8 Odpowiedzi do testu 9 Odpowiedzi do testu 10 Odpowiedzi do testu 11 Odpowiedzi do testu 12 Odpowiedzi do testu 13 Odpowiedzi do testu 14 Odpowiedzi do testu 15

50 51 53 55 56 58 60 62 63 65 67 68 70 71 73

Czêœæ B. Kazusy Dzia³alnoœæ gospodarcza Kazus 1. Wolnoœæ gospodarcza Kazus 2. Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej Kazus 3. Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej Kazus 4. Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej Kazus 5. Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej Kazus 6. Pojêcie przedsiêbiorcy Kazus 7. Pojêcie przedsiêbiorcy Kazus 8. Osoby zagraniczne

75 75 76 77 78 79 80 81 82

VIII

Spis treœci

Kazus 9. Obowi¹zki przedsiêbiorców Kazus 10. Rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej Kazus 11. Wykreœlenie z EDG Kazus 12. Postêpowanie koncesyjne Kazus 13. Koncesja Kazus 14. Zezwolenie Kazus 15. Regulowana dzia³alnoœæ gospodarcza Kazus 16. Kontrola przedsiêbiorcy Kazus 17. Pojêcie mikroprzedsiêbiorcy Kazus 18. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez gminê Ochrona konkurencji i konsumentów – czyny nieuczciwej konkurencji Kazus 19. Postêpowanie w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Kazus 20. Pozycja dominuj¹ca Kazus 21. Odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK Kazus 22. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Kazus 23. Czyny nieuczciwej konkurencji Kazus 24. Czyny nieuczciwej konkurencji Kazus 25. Zakazana i nieuczciwa reklama

83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 96 96 97 99 100 101 102 104

Czêœæ C. Tablice Tabl. 1. Publiczne prawo gospodarcze – pojêcie Tabl. 2. Funkcje prawa w gospodarce rynkowej Tabl. 3. Ustrój gospodarczy RP Tabl. 4. Zakresy wolnoœci gospodarczej Tabl. 5. Ograniczenia wolnoœci gospodarczej Tabl. 6. Zakres przedmiotowy ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 7. Zakres obowi¹zywania ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej – wy³¹czenia przedmiotowe Tabl. 8. Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 9. Pojêcie przedsiêbiorcy Tabl. 10. Pojêcie przedsiêbiorcy a spó³ka cywilna (art. 4 ust. 2 SwobGospU) Tabl. 11. Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w polskim prawie gospodarczym – ewolucja pojêcia przedsiêbiorcy Tabl. 12. Pojêcie przedsiêbiorcy w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa polskiego Tabl. 13. Formy organizacyjnoprawne prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 14. Pojêcie osoby zagranicznej Tabl. 15. Pojêcie przedsiêbiorcy zagranicznego Tabl. 16. Europejski Obszar Gospodarczy Tabl. 17. Obowi¹zki zwi¹zane z podejmowaniem i wykonywaniem dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 18. Ewidencja i rejestracja przedsiêbiorców Tabl. 19. Zasady EDG na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej

107 108 108 109 110 110 111 112 113 113 114 116 117 117 118 118 119 120 120

Spis treœci Tabl. 20. Postêpowanie ewidencyjne na podstawie ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej obowi¹zuj¹cej do 30.9.2008 r. Tabl. 21. Wykreœlenie wpisu z EDG na podstawie ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 22. Postêpowanie ewidencyjne przedsiêbiorców na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej obowi¹zuj¹cej w tym zakresie od 1.10.2008 r. Tabl. 23. Wykreœlenie wpisu z EDG na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 24. Usprawnienia ewidencjonowania dzia³alnoœci gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 25. Krajowy Rejestr S¹dowy – struktura Tabl. 26. Podmioty rejestrowane w KRS Tabl. 27. Zasady prowadzenia KRS Tabl. 28. Postêpowanie rejestrowe w KRS Tabl. 29. Konwalidacja z³o¿enia wniosku do KRS Tabl. 30. Forma reglamentacji publicznoprawnej w zakresie podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 31. Rodzaje dzia³alnoœci koncesjonowanych (art. 46 SwobGospU) Tabl. 32. Koncesje na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – aspekt historyczny Tabl. 33. Rodzaje dzia³alnoœci podlegaj¹cej obowi¹zkowi uzyskania zezwolenia Tabl. 34. Rodzaje dzia³alnoœci regulowanej Tabl. 35. ród³a ograniczeñ prowadzenia dzia³alnoœci objêtej koncesj¹ Tabl. 36. Ogólne postêpowanie koncesyjne na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 37. Szczególne postêpowanie koncesyjne – przetarg na udzielenie koncesji Tabl. 38. Przes³anki cofniêcia koncesji Tabl. 39. Promesa koncesji Tabl. 40. Rejestracja dzia³alnoœci regulowanej Tabl. 41. Zakaz wykonywania dzia³alnoœci regulowanej objêtej wpisem Tabl. 42. Zasady kontroli przedsiêbiorcy Tabl. 43. Formy prowadzenia przez przedsiêbiorców zagranicznych dzia³alnoœci na terytorium RP Tabl. 44. Oddzia³y i przedstawicielstwa – ró¿nice Tabl. 45. Oddzia³y i przedstawicielstwa – podobieñstwa Tabl. 46. Pojêcie mikroprzedsiêbiorcy Tabl. 47. Pojêcie ma³ego przedsiêbiorcy Tabl. 48. Pojêcie œredniego przedsiêbiorcy Tabl. 49. Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej przez jednostki samorz¹du terytorialnego Tabl. 50. Dzia³alnoœæ gospodarcza gminy poza sfer¹ u¿ytecznoœci publicznej Tabl. 51. Dzia³alnoœæ gospodarcza województwa poza sfer¹ u¿ytecznoœci publicznej Tabl. 52. Modele konkurencji

IX

121 122

123 124 125 125 126 128 129 130 131 132 134 136 144 146 147 148 149 150 151 152 153 155 156 157 157 158 158 159 160 160 161

X

Spis treœci Tabl. 53. Rodzaje konkurencji Tabl. 54. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów Tabl. 55. Prezes UOKiK Tabl. 56. Organizacja UOKiK Tabl. 57. Zadania Prezesa UOKiK Tabl. 58. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów Tabl. 59. Uprawnienia i obowi¹zki rzecznika konsumentów Tabl. 60. Rada Rzeczników Konsumentów Tabl. 61. Organizacje konsumenckie Tabl. 62. Inspekcja Handlowa – kompetencje Tabl. 63. Organizacja Inspekcji Handlowej Tabl. 64. Wy³¹czenia podmiotowe spod zakresu kontroli Inspekcji Handlowej Tabl. 65. Wy³¹czenia przedmiotowe spod zakresu kontroli Inspekcji Handlowej Tabl. 66. Uprawnienia Prezesa UOKiK wobec Inspekcji Handlowej Tabl. 67. Pojêcie rynku w³aœciwego wed³ug OchrKonkurU (art. 4 pkt 9) Tabl. 68. Porozumienia ograniczaj¹ce konkurencjê Tabl. 69. Wy³¹czenia spod zakazu zawierania porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê Tabl. 70. Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenia wy³¹czaj¹ce okreœlone rodzaje porozumieñ spod zakazu zawierania porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê (wydane na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) Tabl. 71. Pojêcie pozycji dominuj¹cej Tabl. 72. Nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej Tabl. 73. Pozycja dominuj¹ca – posiadanie a nadu¿ywanie Tabl. 74. Rodzaje postêpowañ przed Prezesem UOKiK Tabl. 75. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce Tabl. 76. Postêpowanie w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Tabl. 77. Decyzje Prezesa UOKiK w postêpowaniu w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Tabl. 78. Bezwzglêdny zakaz wszczêcia postêpowania w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Tabl. 79. Wzglêdny zakaz wszczêcia postêpowania w sprawie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Tabl. 80. Pojêcie koncentracji Tabl. 81. Kontrola koncentracji przedsiêbiorców Tabl. 82. Postêpowanie w sprawie koncentracji Tabl. 83. Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach koncentracji Tabl. 84. Zakaz wszczynania postêpowania w sprawie koncentracji Tabl. 85. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Tabl. 86. Postêpowanie w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów Tabl. 87. Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Tabl. 88. Weryfikacja decyzji Prezesa UOKiK

162 162 163 163 164 165 166 167 168 169 170 170 171 171 172 173 174

175 176 177 178 178 179 180 181 182 182 182 183 184 185 185 186 186 187 187

Spis treœci Tabl. 89. Odwo³anie od decyzji Prezesa UOKiK Tabl. 90. Kara pieniê¿na za naruszenie przepisów antymonopolowych Tabl. 91. Pojêcie czynu nieuczciwej konkurencji Tabl. 92. Czyny nieuczciwej konkurencji – katalog otwarty Tabl. 93. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy Tabl. 94. Odpowiedzialnoœæ z tytu³u czynów nieuczciwej konkurencji (art. 18–27 ZNKU) Tabl. 95. Pojêcie pomocy publicznej w TWE Tabl. 96. Wyj¹tki od generalnego zakazu pomocy publicznej Tabl. 97. Pomoc podlegaj¹ca obowi¹zkowi notyfikacji KE na podstawie art. 88 TWE Tabl. 98. Pomoc zwolniona z obowi¹zku notyfikacji KE Tabl. 99. Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. – 31.12.2013 r. (zatwierdzona przez KE 13.9.2006 r.). Regiony kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a TWE do dnia 31.12.2013 r. Tabl. 100. Przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu z Rozdzia³u XXXVI Kodeksu karnego Indeks rzeczowy

XI 188 189 189 190 193 194 194 195 196 197 198 199 201

Wykaz skrótów

Wykaz Wykaz 1. Akty skrótów normatywne skrótów AlkU

DrogU Dzia³GospU GospKomU InsHandlU KC KH KK Konstytucja RP KPA KPC KPK KRSU KRSZmR

KSH OchrKonkurU OchrOiMU

ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.) Kodeks cywilny rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Kodeks karny ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Kodeks postêpowania administracyjnego Kodeks postêpowania cywilnego Kodeks postêpowania karnego ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 5.2.2002 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Rejestru S¹dowego oraz szczegó³owej treœci wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 17, poz.165) Kodeks spó³ek handlowych ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)

XIV PomocPublU

PrBank PrDrog PrEnerg PrFarm PrGeolGórn PrGosp PrStow PrTelekom RTVU SamGminU SamPowiatU SamWojU SwobGospU TWE ZNKU

Wykaz skrótów ustawa z 30.4.2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorz¹dzie wojewódzkim (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

2. Czasopisma Gl. MoP PiP PPH PUG RPEiS SP ST

Glosa Monitor Prawniczy Pañstwo i Prawo Przegl¹d Prawa Handlowego Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Samorz¹d Terytorialny

Wykaz skrótów

XV

3. Inne skróty Dz.U. EDG EFTA EOG GIF KE KNB KNF KPWiG KRRiT KRS MSiG nast. NBP NFZ PE PIP PIS PKD RE RM RPP s. tekst jedn. UE UKE UOKiK URE URTiP WE z. ze zm. zob.

Dziennik Ustaw Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu Europejski Obszar Gospodarczy G³ówny Inspektor Farmaceutyczny Komisja Europejska Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowy Rejestr S¹dowy Monitor S¹dowy i Gospodarczy nastêpny (-a, -e) Narodowy Bank Polski Narodowy Fundusz Zdrowia Parlament Europejski Pañstwowa Inspekcja Pracy Pañstwowa Inspekcja Sanitarna Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci Rada Europejska Rada Ministrów Rada Polityki Pieniê¿nej strona tekst jednolity Unia Europejska Urz¹d Komunikacji Elektronicznej Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urz¹d Regulacji Energetyki Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty Wspólnota Europejska zeszyt ze zmianami zobacz

Literatura

I. Wybrane komentarze i podrêczniki Literatura Literatura C. Banasiñski, Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004 S. Biernat, A. Wasilewski, Wolnoœæ gospodarcza w Europie, Kraków 2000 A. Borkowski, A. Che³moñski, M. Guziñski, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, wyd. II popr., Wroc³aw 2005 Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004 Z. Brodecki (red.), Wolnoœæ gospodarcza, Warszawa 2003 J. Ciechanowicz-McLean, A. Powa³owski, Prawo gospodarcze publiczne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003 E. Kie¿el, Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa 2007 C. Kosikowski, Koncesje i zezwolenia w prawie polskim, Warszawa 2002 C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2003 C. Kosikowski, Przedsiêbiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego, Warszawa 2003 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2006 A. £azowski (red.), Meritum. Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2007, Warszawa 2007 C. Mik (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruñ 2002 E. Modzelewska-W¹chal (red.), Pomoc publiczna dla przedsiêbiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003 E. Nowiñska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005 J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2007 J. Olszewski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005 B. Pêczalska, Ochrona konkurencji, Warszawa 2007 I. Postu³a, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006 A. Powa³owski, S. Koroluk, Podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej w œwietle regulacji prawnych, Bydgoszcz–Gdañsk 2005 J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007 T. Szymanek, Swoboda prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, Warszawa 2005 T. Szymanek, D. Czajka, Prawo gospodarcze. Podrêcznik akademicki, Warszawa 2005 E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwiñski, Z. Okoñ, M. O¿óg, P. Podrecki, G. Sibiga, M. Œwierczyñski, T. Targosz, Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007

XVIII

Literatura

M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2005 M. Zdyb, Dzia³alnoœæ gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2002 II. Wybrane artyku³y i glosy P. Bieliñska-Grotthuss, Porozumienia ograniczaj¹ce konkurencjê w prawie polskim i wspólnotowym, Gl. 2004, Nr 3 P. Bielski, Spó³ka kapita³owa w organizacji a status przedsiêbiorcy, PPH 2002, Nr 6 E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieñczy³o-Chlabicz, Reglamentacja dzia³alnoœci gospodarczej w ustawie Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, PPH 2000, Nr 6 M. Bychowska, Zakaz porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, Gl. 2003, Nr 5 M. Etel, Regulowana dzia³alnoœæ gospodarcza a zasada wolnoœci gospodarczej, PiP 2007, z. 2 M. Jasiakiewicz, Jeszcze o pojêciu przedsiêbiorcy, PPH 2005, Nr 5 J. Jastrzêbski, Wpis w rejestrze handlowym – glosa do wyroku SN z 9.2.2001 r. (III CKN 578/00), PPH 2003, Nr 6 J. Jastrzêbski, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – glosa do wyroku SN z 11.10.2001 r. (II CKN 578/99), PPH 2003, Nr 4 A. Jurkowska, D. Mi¹sik, T. Skoczny, M. Szyd³o, Nowa UOKiK z 2007 r. – kolejny krok w kierunku doskonalenia podstaw publicznoprawnej ochrony konkurencji w Polsce, PUG 2007, Nr 4 P. Kaczmarek, Nowe zasady ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, RPEiS 2005, z. 4 A. Kamiñski, Pomoc publiczna dla przedsiêbiorców w Polsce – aspekty prawne, Gl. 2004, Nr 11 S. Kania, Status prawny powiatowego rzecznika konsumentów, ST 2001, Nr 5 R. Kaszubski, K. Radzikowski, Wolnoœæ gospodarcza i warunki dopuszczalnoœci jej ograniczeñ, cz. I, Gl. 2000, Nr 3 W. J. Katner, Podstawowe zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, PPH 2004, Nr 12 W. J. Katner, Pojêcie przedsiêbiorcy – polemika, PPH 2007, Nr 4 A. Kidyba, Dzia³alnoœæ gospodarcza fundacji – glosa do postanowienia SN z 30.11.2000 r., PPH 2002, Nr 1 K. Kohutek, Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej – wybrane zagadnienia, PUG 2005, Nr 5 K. Kohutek, Zasady podejmowania dzia³alnoœci regulowanej, PPH 2005, Nr 6 J. Maliszewska-Nienartowicz, Pozycja dominuj¹ca przedsiêbiorstwa i jej nadu¿ycie w œwietle orzeczeñ s¹dów wspólnotowych, Prawo UE 2004, Nr 7–8 Z. Miczek, Osoba fizyczna jako przedsiêbiorca – na tle ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej i kodeksu cywilnego, PPH 2005, Nr 9 B. Popowska, Zezwolenia a swoboda dzia³alnoœci gospodarczej, RPEiS 2005, z. 4 I. Postu³a, Problemy implementacji wspólnotowych regu³ dopuszczalnoœci pomocy publicznej do prawa polskiego, PUG 2004, Nr 5 A. Powa³owski, Ewolucja ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, SP 2004, Nr 3 A. Powa³owski, Regulowana dzia³alnoœæ gospodarcza, SP 2005, Nr 3 M. Skowron, Regulacja pomocy publicznej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, PUG 2007, Nr 6 E. Skowroñska-Bocian, Pojêcie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, PUG 2005, Nr 9

Literatura

XIX

K. Strzyczkowski, Kontrola koncentracji przedsiêbiorców w prawie wspólnotowym, PUG 2006, Nr 4 A. Stuglik, Kontrola przedsiêbiorcy w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, PPH 2006, Nr 9 T. Szanci³o, Koncesje i zezwolenia w dzia³alnoœci gospodarczej (konsultacje prawne), PPH 2002, Nr 7 T. Szanci³o, Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej bez koncesji – glosa do wyroku SN z 2.2.2001 r., IV CKN 255/00 (OSNC 2001, Nr 9, poz. 137), PPH 2002, Nr 5 T. Szanci³o, Przedsiêbiorca w prawie polskim, PPH 2005, Nr 3 M. Szyd³o, Charakter prawny oddzia³ów przedsiêbiorców zagranicznych, Gl. 2004, Nr 12 M. Szyd³o, Koncepcja koncesji w ujêciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim, PiP 2004, z. 1 M. Szyd³o, Kontrola koncesjonowanej dzia³alnoœci gospodarczej, SP 2002, Nr 3 M. Szyd³o, Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej na gruncie nowej ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, PS 2005, Nr 2 M. Szyd³o, Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, MoP 2004, Nr 17 M. Szyd³o, Reglamentacja dzia³alnoœci gospodarczej, SP 2003, Nr 2 M. Szyd³o, Reglamentacja podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, PUG 2004, Nr 12 M. Szyd³o, T. Skoczny, D. Mi¹sik, A. Jurkowska, Nowa UOKiK z 2007 r.: krytyczna analiza niektórych rozwi¹zañ, PUG 2007, Nr 5 M. Tomaszewska, Porozumienia w œwietle orzecznictwa antymonopolowego, Gl. 2005, Nr 1 A. Trela, Nowe zasady koncesjonowania dzia³alnoœci gospodarczej, RPEiS 2002, z. 2 A. Werner, Polskie postêpowanie notyfikacyjne dotycz¹ce udzielenia pomocy publicznej, Gl. 2004, Nr 9 A. Werner, Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej nieprawid³owo z przeznaczeniem, PUG 2004, Nr 8