Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 534/POKL.08.01.01-06-275/12-00 zgodnie z konkursem numer: 2/POKL/8.1.1/2012

Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 1/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1 Definicje 1. Organizator: (beneficjent projektu) – Orylion Ewolucja w Biznesie Beata Momot, z siedzibą przy ul. Mgielnej 6b w Lublinie posiadającą numer NIP: 7122686226, REGON: 060676239, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem 99943 2. Projekt: projekt pt. „Lubelska akademia zarządzania projektami” nr projektu: POKL.08.01.01-06-275/12 3. Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Lubelska akademia zarządzania projektami”. 4. Beneficjent ostateczny (BO): mikroprzedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, spełniające przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa lubelskiego. 5. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 6. Uczestnik projektu (UP, uczestnik): osoba fizyczna zatrudniona (pracownik) w mikroprzedsiębiorstwie, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła wymagane regulaminem dokumenty. 7. Pracownik: oznacza pracownika w rozumieniu obowiązującego Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którym może być: a) pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.–Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. b) właściciel pełniący funkcje kierownicze, c) wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 8. Beneficjent pomocy: to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną/ de minimis. 9. Pomoc de minimis: pomoc publiczna przyznana beneficjentowi pomocy na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 15 grudnia 2006 r. Nr 1998/2006. 10. Kierownik Projektu: osoba zarządzająca projektem „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” 11. EFS: Europejski Fundusz Społeczny. 12. PO KL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. § 2 Informacje ogólne 1.Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 534/POKL.08.01.01-06-275/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 2/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na terenie województwa lubelskiego. 4. W ramach projektu uczestnicy mają do wyboru udział w jednym z tematów szkoleń: a) PRINCE2 ® FOUNDATION-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN(24 godz. szkoleniowych- 3 dni, egzamin bezpośrednio po szkoleniu) b) PRINCE2 ® PRACTITIONER-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN (16 godz. szkoleniowych- 2 dni, egzamin bezpośrednio po szkoleniu) c) RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI (16 godz. szkoleniowych- 2 dni) d) ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW (16 godz. szkoleniowych- 2 dni) e) ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE Z WYKORZYSTANIEM MS PROJECT (16 godz. szkoleniowych- 2 dni) Projekt przewiduje uczestnictwo 10 osób, które będą mogły wziąć udział w 2 tematach szkoleniowych: a) PRINCE2 ® FOUNDATION-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN oraz b) PRINCE2 ® PRACTITIONER-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu ze znajomości metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation i Proctitioner (potwierdzony międzynarodowym certyfikatem PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner wydawanym przez APMG za pośrednictwem ATO). 5. Głównym celem projektu jest: Wzmocnienie konkurencyjności 95 mikroprzedsiębiorstw z woj. lubelskiego poprzez podniesienie przez 190 pracowników i kadry zarządzające kwalifikacji, umiejętności w zakresie zarządzania projektami. 6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Kierownik Projektu. § 3 Warunki udziału 1. Beneficjentem ostatecznym projektu może być przedsiębiorca, który: a) posiada status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, b) prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa lubelskiego, c) nie należy do kategorii przedsiębiorstw wykluczonych z ubiegania się o możliwość otrzymania pomocy de minimis tzn: Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 3/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy Ponadto Pomoc de minimis nie może być: 1) udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), 2) udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 3) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą i udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, 4) udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, 5) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi; 6) udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego; 7) udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej: przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc: • w przypadku spółki akcyjnej, z o. o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego(zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa wysokości tego kapitału, • w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa wysokości tego kapitału, • spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym. • spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym 8) udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 9) udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu; Szczegółowe wyjaśnienia na stronie www.orylion.pl w dokumencie pt: „Ogólne informacje dotyczące pomocy de minimis” d) 80 % przedsiębiorstw zgłoszonych do udziału w projekcie nie korzystało dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL 2007 - 2011 (wykaz przedsiębiorstw dotychczas objętych wsparciem w ramach 8.1.1 i 8.1.2 PO KL dostępny jest na stronie www.efs.lubelskie.pl, oraz www.orylion.pl) tj 76 przedsiębiorstw (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego przed przystąpieniem do projektu). Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 4/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

e) firma osiąga małe przychody a jej pracownicy posiadają niskie kwalifikacje z zarządzania projektami 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która: a) została oddelegowana na szkolenie przez Beneficjenta Ostatecznego (Przedsiębiorcę), b) jest pracownikiem (definicja zawarta w regulaminie), c) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracuje na terenie województwa lubelskiego. d) posługuje się w obowiązkach służbowych zagadnieniami z zarządzania projektami i/lub rachunkowością w zarządzaniu projektami, pracuję w środowisku projektowym. W związku z pełnionymi funkcjami w tym zakresie potrzebuję podwyższenia umiejętności, kwalifikacji e) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu z zakresu PRINCE2 ® PRACTITIONER: osoby, które ukończyły poziom Foundation i posiadają certyfikat PRINCE2 Foundation. § 4. Rekrutacja 1. Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły, rozpocznie się w I 2013 roku i potrwa do momentu wyczerpania miejsc. 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą gender mainstreaming, każdy z potencjalnych UP będzie miał zapewniony równy dostęp do uczestnictwa w Projekcie bez względu na płeć. 3. Łączna liczba osób przeszkolonych w Projekcie: 190 (114K/76M), przedsiębiorstwa objęte wsparciemw liczbie 95, w tym: a) 70 samozatrudnionych, b) 120 pracowników/nic z mikroprzedsiębiorstw, 4. Każdy Uczestnik Projektu może wziąć udział tylko w jednym z proponowanych szkoleń. (z wyjątkiem 10 osób które będą mogły wziąć udział w 2 tematach szkoleniowych: PRINCE2 ® FOUNDATIONSZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN oraz PRINCE2 ® PRACTITIONER-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN 5. Rekrutacja będzie prowadzona przez specjalistę ds szkoleń i rekrutacji. 6. Kwalifikacja Uczestników Projektu będzie polegała na kontroli kolejno następujących kryteriów: a) dostępności miejsc, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem i wskaźnikami realizacji Projektu, b) preferowane są osoby, które posługują się w obowiązkach służbowych zagadnieniami z zarządzania projektami i/lub rachunkowością w zarządzaniu projektami, pracuję w środowisku projektowym. W związku z pełnionymi funkcjami w tym zakresie potrzebuję podwyższenia umiejętności, kwalifikacji, c) preferowane są kobiety, d) analizie kolejności poprawnie wypełnionych zgłoszeń i dokumentacji rekrutacyjnej. 7. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, przewyższy liczbę dostępnych miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. 8. Powstanie lista rezerwowa z 20% zapasem uczestników. Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 5/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu pełnej dokumentacji rekrutacyjnej wymaganej w projekcie. 10. Podjęcie przez Organizatora wstępnej decyzji o kwalifikacji kandydata na szkolenie realizowane w Projekcie następuje nie później niż na 1 dzień przed szkoleniem. 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na szkolenia lub wyczerpania miejsc. 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu planowanego szkolenia. 13. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są dostarczyć dokumentację rekrutacyjną, stanowiące jednocześnie załączniki do umowy zawieranej pomiędzy Projektodawcą a beneficjentem pomocy publicznej, obejmującą: •

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwaZałącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy pracownikówZałącznik nr 3 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwaZałącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności danych na dzień podpisywania umowy- zostanie

wypełniony i dołączony z dniem podpisywania umowy •

Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie- zostanie wypełniony i dołączony z dniem

rozpoczęcia szkolenia •

Kopia statutu lub innego dokumentu (np. wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji) potwierdzającego rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę (jeśli dotyczy)Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu przedsiębiorcy z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia kompletu wymaganych dokumentów, (wyciąg elektroniczny potwierdzony za zgodność z oryginałem)Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Beneficjent pomocy otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (jeśli dotyczy)Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe w przypadku przedsiębiorstw zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych rocznych zgodnie z zapisami art. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223(jeśli dotyczy)1

1

Zgodnie z art. 2 ust. 1-3 powyższej ustawy obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy: 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro; 3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 6/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14. Organizator stwierdziwszy brak uchybień i zgodność zgłoszenia z kryteriami kwalifikowalności Uczestników Projektu, wysyła uczestnikom szkoleń na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres email lub przekazuje telefonicznie „Potwierdzenie szkolenia”, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. 15. Złożone przez kandydatów dokumenty w Biurze Projektu nie podlegają zwrotowi. 16. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu www.orylion.pl . 17. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacji jego. 18. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 19. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach projektu. 20. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 21. Kwalifikacja kandydatów do udziału w projekcie prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu i Specjalista ds. szkoleń i rekrutacji. § 5. Obowiązki i zasady dla Uczestnika Projektu 1. Każdy uczestnik szkoleń jest wydelegowany do udziału w danym module tematycznym przez przedsiębiorcę będącego beneficjentem ostatecznym projektu na mocy umowy z Organizatorem. 2. Udział uczestników w szkoleniach jest bezpłatny. 3. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w godzinach pracy (1 godz. szkoleniowa = 45 minut). 4. Jedna grupa szkoleniowa składa się z ok. 10 Uczestników. 5. Organizator zapewnia Uczestnikom lunch oraz przerwę kawową każdego dnia szkolenia. 6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników. 7. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia. 8. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe (m.in. segregator, notatnik, długopis, płyta CD, autorski materiał, podręczniki Prince2-uczestnicy szkoleń z Princa2), które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w Projekcie. 9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego codziennie osobistym podpisem na liście obecności.

4. osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Inne niż wymienione powyżej podmioty nie są zobowiązane do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych. Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 7/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest odpowiednia frekwencja Uczestnika na zajęciach. 11. Każdy Uczestnik może opuścić maksymalnie 20% czasu trwania szkolenia nie tracąc prawa do otrzymana zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i materiałów szkoleniowych a osoby uczestniczące w szkoleniach Prince2 Foundation zaświadczenia potwierdzającego zapoznanie się uczestnika z wiedzą o metodyce PRINCE2 Foundation w zakresie uprawniającym do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2 Foundation, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem PRINCE2 Foundation wydawanym przez APMG za pośrednictwem ATO. 12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz testów na początku i na zakończenie szkolenia oraz innych testów badających potrzeby uczestników szkoleń. 13. Niespełnienie obowiązków zawartych w Regulaminie powoduje skreślenie z listy Uczestników szkolenia. 14.W przypadku nie stawienia się Uczestnika na szkolenie lub opuszczenie więcej niż 20% zajęć, bez względu na przyczynę, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do zapłaty kary umownej odpowiadającej zryczałtowanym kosztom szkolenia przypadającym na jedynego uczestnika szkolenia odpowiednio w szkoleniach: Prince2 Fundation: 2294 zł netto, Prince2 Practitioner: 2946 zł netto, dla pozostałych szkoleń z zarządzania projektami (Rachunkowość w zarządzaniu projektami”, „Zarządzanie portfelem projektów”, „Zarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem MS PROJECT”: 531 zł netto. 15. Zwrot, o którym mowa w pkt. 8 nastąpi na podstawie otrzymanego od Projektodawcy wezwania. 16. Na wezwanie Projektodawcy Uczestnik oraz Beneficjent Ostateczny zobowiązani są do dostarczenia innych niż wcześniej wymienione niezbędne dokumenty, w szczególności w sytuacji gdy taki obowiązek będzie wynikał z dokumentów określających zasady realizacji projektów w ramach PO KL, wytycznych Instytucji Pośredniczącej lub będzie to z innych względów konieczne dla realizacji projektu. 17. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki szkolenia poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Organizatorowi bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia. § 6. Zasady rezygnacji lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np. choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) firmy delegujące osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia, a w miejsce zgłoszonego uczestnika zostanie wydelegowany inny pracownik beneficjenta ostatecznego (przedsiębiorcy), spełniający kryteria rekrutacyjne projektu. W przypadku późniejszej rezygnacji Przedsiębiorstwo zostanie obciążone 100 % ceny szkolenia. 2. Organizator może skreślić z listy już zakwalifikowanych Kandydatów, którzy nie wypełniają obowiązków zawartych w Regulaminie lub osoby delegowane z firm, z których Uczestnicy nie przestrzegają Regulaminu. 3. W uzasadnionych wypadkach losowych Organizator- w miarę posiadanych miejsc i możliwości może zgodzić się na zmianę terminu uczestnictwa przez Kandydata w szkoleniu już po dokonanej kwalifikacji na dany termin.

Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 8/9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub w przypadku nieobecności powyżej 20 % czasu szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych Organizatorowi szkolenia najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji oraz wpłaty pełnej kwoty za szkolenie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu lub miejsca. Informacja o odwołaniu terminu lub zmianie jego terminu, miejsca zostanie przesłana emailem na adres Uczestnika szkolenia niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za jakiekolwiek swoje poniesione koszty, szkody lub utracone korzyści, wynikłe z powodu odwołania, zmiany miejsca czy terminu szkolenia. § 7. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu jego aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora- www.orylion.pl 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 08.01.2013r. Zatwierdził: Kierownik projektu: Beata Momot

Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI” Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06 e-mail: [email protected], www.orylion.pl strona 9/9