PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów ” §1 Postanowienia ogólne 1. Projekt „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów” jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, w partnerstwie z Zespołem Szkół w Przegini, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-12-140/12 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 2. Niniejszy Regulamin określa: a) kryteria uczestnictwa w Projekcie, b) procedury rekrutacji Uczestników Projektu, c) zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu, d) prawa i obowiązki Uczestników Projektu e) zasady monitoringu f) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie. 3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 4. W celu sprawnego realizowania Projektu z Koordynatorem Projektu współpracuje Asystent/ka Koordynatora oraz Koordynator/ka Szkolny/a. 5. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. §2 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie: 1. Projektodawca (zwany też Beneficjentem) – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. 2. Partner – Zespół Szkół w Przegini. 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 4. Uczestnik/czka Projektu (Beneficjent Pomocy – BP, Beneficjent Ostateczny – BO) – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 5. Projekt – projekt „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów”, nr POKL.09.01.02-12-140/12 6. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem. 7. Biuro Projektu – ul. Garczyńskiego 17/3, 31-524 Kraków. 8. Strona internetowa Projektu – www.gimnazjum.malopolskie.firs.org.pl. 9. ZS-G – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini - Zespołu Szkół w Przegini. 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Projektu „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów”.

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 1 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

§3 Główne założenia 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 31 maja 2015 roku na terenie gminy JerzmanowicePrzeginia. 2. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczniów w Gimnazjum w Przegini poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z zastosowaniem nowych technologii. 3. Warsztaty i kursy dla Uczestników Projektu są bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i dowozu do domu z miejsca realizacji zajęć. §4 Zakres wsparcia Projekt obejmuje następujące wsparcie: 1. Zajęcia dla wszystkich 120 uczestników: a) Doradztwo zawodowe: zajęcia grupowe - 10 grup /po 12 osób/ x 24h, zajęcia indywidualne – 120 osób x 4h, łączna liczba godzin: zajęcia grupowe - 240h zajęcia indywidualne – 4800h; 2. Zajęcia dodatkowe: a) Warsztaty matematyczno-przyrodnicze – 10 grup /po 12 osób/ x 60h, łączna liczba godzin – 600h; b) Warsztaty informatyczno-konstruktorskie – 3 grupy /po 12 osób/ x 60h, łączna liczba godzin – 180h; c) Warsztaty artystyczno-teatralne – 2 grupy /po 12 osób/ x 60h, łączna liczba godzin – 120h; d) Warsztaty językowe Język angielski – 2 grupy /po 12 osób/ x 48h, Język francuski – 3 grupy /po 12 osób/ x 48h, Język hiszpański – 3 grupy /po 12 osób/ x 48h, łączna liczba godzin – 384h; e) Warsztaty z przedsiębiorczości – 6 grup /po 12 osób/ x 24h, łączna liczba godzin – 144h; f) Zajęcia psychoterapeutyczne: zajęcia grupowe - 4 grupy /po 9 osób/ x 24h, zajęcia indywidualne – 36 osób x 3h, łączna liczba godzin: zajęcia grupowe – 96h; zajęcia indywidualne – 108h; g) Zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze- 4 grupy /po 6 osób/ x 32h, łączna liczba godzin – 128h.

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 2 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

4. a) b) c) d) e) f)

3. Utworzenie i funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK) – SzOK będzie ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w roku szkolnym min. 4h/dzień. W SzOK będą odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym i wykładowcą warsztatów z przedsiębiorczości, będą dostępne zasoby informacji edukacyjno-zawodowej. W SzOK będą prowadzone usługi poradnictwa zawodowego, rozpoznanie lokalnych branż, ukierunkowanie na kształcenie w zakresie nauk ścisłych. Współpraca ze szkołami średnimi, wyższymi, przedsiębiorstwami. W ramach SzOK organizowane będą wizyty studyjne na uczelniach wyższych i spotkania z pracodawcami z Małopolski. Wdrożenie nowoczesnej platformy edukacyjnej – platforma będzie spełniać rolę: forum, profesjonalnego programu służącego do zarządzania warsztatami; portalu wymiany doświadczeń między wykładowcami; bazy gotowych rozwiązań dydaktycznych; narzędzia ewaluacji wewnętrznej; narzędzia do analizy wyników egzaminów. §5 Procedury rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie

1. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 120 Uczestników Projektu (66 kobiet i 54 mężczyzn). 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a) Wypełnienie przez Kandydata wymaganych dokumentów, b) Weryfikacja kryteriów formalnych, c) Weryfikacja kryteriów merytorycznych, d) Podjęcie decyzji przez Koordynatora szkolnego o zakwalifikowaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, e) Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, f) Podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie. 3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: a) dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej Projektu, w Biurze Projektu oraz w ZS-G, b) dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć listownie lub osobiście do Biura Projektu lub ZS-G, c) terminy rekrutacji będą systematycznie publikowane na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń ZS-G. 4. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe: a) Formularz zgłoszeniowy, b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, d) Test motywacji, e) Oświadczenie o wysokości dochodu – składane fakultatywnie przez osoby chcące uzyskać dodatkowe punkty, zgodnie z zapisami pkt.5, ppkt. e). 5. Kryteria kwalifikacji do Projektu: a) Kryteria formalne - posiadanie statusu ucznia Gimnazjum nr 2 w Przegini, FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 3 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

- złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wymienionych w pkt. 4. b) Kryteria merytoryczne kwalifikacji do udziału w warsztatach:  ocena z wybranych przedmiotów z poprzedniego okresu kwalifikacyjnego (śródrocznego lub końcowego) – odpowiednio do poszczególnych zajęć (waga punktowa: 1-4) - warsztaty matematyczno-przyrodnicze: ocena 4 lub 5 z przynajmniej jednego z przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, informatyka; - warsztaty informatyczno-konstruktorskie: ocena 4 lub 5 z przynajmniej jednego z przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, informatyka; - warsztaty artystyczno-teatralne: ocena 4 lub 5 z przynajmniej jednego z przedmiotów: język polski, muzyka, plastyka; - warsztaty językowe: ocena 4 lub 5 z przynajmniej jednego z przedmiotów: język angielski, język niemiecki; - warsztaty z przedsiębiorczości: średnia wszystkich ocen na poziomie przynajmniej 3,5.  Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu danego przedmiotu – w zależności od rodzaju zajęć (waga punktowa: 0-10) - warsztaty matematyczno-przyrodnicze - z przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, informatyka; - warsztaty informatyczno-konstruktorskie - z przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, informatyka; - warsztaty artystyczno-teatralne - z przedmiotów: język polski, muzyka, plastyka; - warsztaty językowe - z przedmiotów: język angielski, język niemiecki; - warsztaty z przedsiębiorczości – ogólne zagadnienia związane z tematyka przedsiębiorczości. Warunkiem kwalifikacji będzie uzyskanie minimum 60% punktów z testu.  Ocena zainteresowań i motywacji – na podstawie uzupełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego (zainteresowania), test motywacji przeprowadzony przez pedagoga. Waga punktowa: 0-10. Warunkiem kwalifikacji będzie uzyskanie minimum 60% punktów. c) Kryteria merytoryczne kwalifikacji do udziału w zajęciach wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych - w pierwszej kolejności do udziału w zajęciach kwalifikowani będą uczniowie osiągający najsłabsze wyniki z przedmiotów objętych zajęciami, tj. tacy, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub dopuszczająca w poprzednim okresie kwalifikacyjnym (śródrocznym lub końcowym) z przynajmniej jednego z przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, informatyka; w dalszej kolejności – uczniowie z oceną dostateczną z w/w przedmiotów; waga punktowa 1-5. - dodatkowo przeprowadzony zostanie test sprawdzający, mający na celu weryfikację obszarów najsłabszych, z zakresu przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, informatyka. d) Kryteria merytoryczne kwalifikacji do udziału w zajęciach psychoterapeutycznych: - rekomendacja przez wychowawcę/pedagoga szkolnego (opinia na podstawie obserwacji), - fakultatywnie – posiadanie przez ucznia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. e) Kryterium dodatkowe – niski dochód; dodatkowe 5 pkt. przyznawane będzie osobom, u których w rodzinie osiągane odchody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, tj. 456,00zł na członka rodziny. 6. Maksymalną liczbę punktów do zdobycia, kwalifikującą do udziału w warsztatach i zajęciach wyrównawczych obrazuje poniższa tabela:

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 4 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

Ocena z wybranych przedmiotów Test sprawdzający Ocena zainteresowań i motywacji Niski dochód Razem

7.

8. 9. 10.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia Warsztaty rozwijające Zajęcia wyrównawcze 4 5 10 10 5 5 29 10

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które zdobędą największą liczbę punktów w ramach poszczególnych edycji rekrutacji, z uwzględnieniem kwalifikacji do danej grupy szkoleniowej, przy czym przynajmniej 55% uczestników zajęć stanowić będą kobiety. W przypadku braku zainteresowania udziałem projekcie zaplanowanej liczby kobiet, zakwalifikowani do udziału w zajęciach zostaną mężczyźni, pod warunkiem spełnienia ogólnych wymogów. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Projektodawca poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą faksu, w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia przewidzianej dla danego Uczestnika Projektu. Spośród Kandydatów zgłaszających udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie zostanie utworzona lista osób rezerwowych. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie Kandydata z listy rezerwowej podejmuje Koordynator Projektu. §6 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności (własnoręcznym czytelnym podpisem), wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu. 3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia projektu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 75% zajęć objętych programem. 4. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 3. 5. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 6. Decyzja Koordynatora Projektu o wyrażeniu zgody na kontynuację uczestnictwa w Projekcie jest rozpatrywana indywidualnie. 7. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie lub złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 5 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa w Projekcie za okres od otrzymania pierwszej formy wsparcia do momentu skreślenia z listy uczestników kosztami dotychczas poniesionymi na daną osobę, za okres od otrzymania pierwszej formy wsparcia do momentu skreślenia z listy uczestników. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 9. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 10. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm. §7 Zasady monitoringu Uczestników Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu oraz potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i wyżywienia. 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane osobowe i teleadresowe oraz niezwłocznie informować o ich zmianie. 3. Uczestnik Projektu trakcie rekrutacji potwierdza akceptacje zasad ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na stosownym oświadczeniu. 4. Dane osobowe, o których mowa w p. 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. §8 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej uzasadnionej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami dotychczas poniesionymi na daną osobę, za okres od otrzymania pierwszej formy wsparcia do momentu skreślenia z listy uczestników. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z tym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3.

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 6 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów POKL.09.01.02-12-140/12

§ 9. Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2013. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu i ZS-G.

Bartosz Witkowski – Prezes Zarządu

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ul. Wierzbięcice 16/1, 60-658 Poznań T 61/6772954 F 61/624 32 97

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA Zespól Szkół w Przegini Przeginia 403, 32-049 Przeginia T 12/ 389 80 14

Strona 7 z 7