Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m.st. Warszawy” Niniejszy

dokument

określa

ramowe

zasady

i

warunki

oraz

kryteria

naboru

uczestników

do udziału w projekcie „Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m.st. Warszawy”

– projekt nr POKL.07.04.00-14-080/14

§1 Informacje ogólne o projekcie 1.

Projekt „Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m.st. Warszawy”

zwany dalej Projektem realizowany jest przez Fundację Pomocy

Ludziom Niepełnosprawnym, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Konarskiego 60; 01-355 Warszawa (NIP: 5261016592; REGON: 001282472). 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i obejmuje na dzień

dzisiejszy swym zasięgiem teren miasta st. Warszawa. 4. Biuro projektu mieści się w Warszawie pod adresem: ul. Woronicza 29A, 02-640 Warszawa, tel./fax: 22 852 01 82 , mail: [email protected] a od dnia 1 października pod adresem: Zgrupowania AK Kampinos 4, 01-943 Warszawa Tel: 22 6660877 mail: [email protected] 5. Głównym

celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 niezatrudnionych osób

niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat (24K/16M), z lekką, umiarkowaną lub znaczną Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

niepełnosprawnością zamieszkujących Warszawę, zakończone

uzyskaniem zatrudnienia przez

minimum 8 uczestników projektu. Cele szczegółowe: 

Do 30 czerwca 2015r. min. 36 niepełnosprawnych UP z m.st. Warszawy w woj. mazowieckim wzmocni kompetencje i umiejętności niezbędne do pełnej integracji społecznej.

Ogólny

nadzór

nad

realizacją

projektu,

a

także

rozstrzyganie

spraw,

które

nie

są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Koordynatora projektu w porozumieniu ze Specjalistką ds. merytorycznych oraz Specjalistą ds. sprawozdawczości i rozliczeń projektu.

§2 Definicje Użyte w Regulaminie definicje oznaczają: 

Projekt - projekt „Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m.st. Warszawy”;Beneficjent - Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym z siedzibą 01-350 Warszawa ul. Konarskiego 60;Uczestnik/czka projektu - osoba zakwalifikowana do projektu, spełniająca wymagania opisane w niniejszym Regulaminie;Biuro projektu – zgodnie zUczestnik/czka Szkolenia - Uczestnik/czka Projektu biorąca udział w szkoleniu;Uczestnik/czka Stażu - Uczestnik/czka Projektu odbywający/a staż.

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:  posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;  pozostają bez zatrudnienia;  na dzień dzisiejszy są osobami zamieszkującymi na terenie m. st. Warszawy w wieku 15-30 lat. 2. W projekcie nie mogą brać udział osoby:  prowadzące działalność gospodarczą;  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych;  osoby będące rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonego w KRUS. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy.

§4 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób otwarty, po ukazaniu się ogłoszeń w prasie lokalnej, w stacjach radiowych oraz na stronach internetowych Projektu,

Powiatowych

Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji wspierających. Osoby zainteresowane będą mogły także zapisać się do projektu podczas 4 spotkań informacyjno – promocyjnych, które realizowane będą na terenie Warszawy - do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Zorganizowana będzie także akcja plakatowa i ulotkowa. Uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny także na stronie internetowej projektu) w biurze Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projektu działającym w Warszawie, wysyłać droga mailową, lub zgłosić się telefonicznie. Warunkiem zakwalifikowania do procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie (jedną z w/w form) formularza zgłoszeniowego oraz innych niezbędnych dokumentów (oświadczenia, deklaracje, kserokopie dokumentów potwierdzających warunki kwalifikowalności) do Koordynatora/ki lub Specjalisty/ki ds. merytorycznych. W przypadku zbyt małego zainteresowania odbędą się rekrutacje uzupełniające. 2. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci. 3. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria formalne: 

wiek 15 – 30 lata (dokument tożsamości);na dzień dzisiejszy zamieszkanie na terenie m.st. Warszawa;deklaracja uczestnictwa, zgoda na przetwarzanie danych;status osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o niepełnosprawności ZUS/ PsdSOoN);status osoby niezatrudnionej (oświadczenie/ zaświadczenie z PUP);

oraz kryteria punktowe: 

wykształcenie (świadectwa, dyplomy): gimnazjalne / niższe +6 pkt, zasadnicze zawodowe +4 pkt, wyższe/policealne / średnie +2 pkt;staż pracy (świadectwa pracy/umowy): brak + 8 pkt; poniżej 1 roku +6 pkt; 1-5 lat +4 pkt; powyżej 5 lat +2 pkt (oświadczenie);okres pozostawania bez pracy (oświadczenia): powyżej 5 lat +8 pkt; 2–5 lat +6 pkt; 1-2 lata +6 pkt; do 1 roku +4 pkt.

4. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą Projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć/określonej formy wsparcia w ramach ścieżki w projekcie): 

kompletnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;deklaracji uczestnictwa w Projekcie;oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w Projekcie;

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegooświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;innych zaświadczeń, oświadczeń, oraz dokumentów jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika/czki;

5. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc. 6. Nie

złożenie

przez

kandydata/tkę

wymaganych

dokumentów

w

terminie

ustalonym

z kadrą zarządzającą Projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

§5 Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie 1. Projekt „Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani. Integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców m.st. Warszawy”

jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim

związanych. 2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez Organizatora na stronie internetowej projektu. O nagłych zmianach Uczestnicy Projektu będą informowani telefonicznie lub mailowo. 3. Uczestnicy Projektu otrzymają dofinansowanie do biletu miesięcznego. 4. Każdy/a Uczestnik/czka Projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek. 5. Każdy/a Uczestnik/czka Szkolenia z kompetencji społecznych przy 100% frekwencji na szkoleniach (4 szkolenia po 18 godzin) otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 279,75 zł brutto miesięcznie (w tym 42,53 zł składki społeczne) przy średniej licznie 36 godzin zajęć w ciągu miesiąca – łącznie 72 godziny szkolenia. 6. Każdy/a Uczestnik/czka Szkolenia zawodowego przy 100% frekwencji na szkoleniach otrzymuje stypendium

szkoleniowe

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

w

zależności

od

typu

szkolenia

w

wysokości:

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

a) operator wprowadzania danych (135 godzin, średnio 45 godz./m-c) 349,68 zł brutto miesięcznie ( w tym 53,16 zł składki społeczne) przy średniej licznie 45 godzin zajęć w ciągu miesiąca – łącznie 135 godzin szkolenia. b) organizator obsługi i sprzedaży internetowej (180 godzin, średnio 60 godz./m-c) 466,25 zł brutto miesięcznie (w tym 70,89 zł składki społeczne) przy średniej licznie 60 godzin zajęć w ciągu miesiąca – łącznie 180 godzin szkolenia. c) pracownik obsługi monitoringu (210 godzin, średnio 70 godz./m-c) 543,95 zł brutto miesięcznie (w tym 82,70 zł składki społeczne) przy średniej licznie 70 godzin zajęć w ciągu miesiąca – łącznie 210 godzin szkolenia. 7. Każdy Uczestnik Stażu uzyska stypendium stażowe w wysokości 2022,39 zł brutto miesięcznie (w tym składki społeczne z Funduszem Pracy 342,39 zł). 8. Na zakończenie udziału we wsparciu każdy z Uczestników Szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia projektu poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. 9. Projekt obejmuje realizację następujących form wsparcia dla Uczestników Projektu: 

Poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji coachingowych w wymiarze 20 godzin (10 spotk. x 2h) na każdego uczestnika;Dodatkowe poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji coachingowych dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 20 godzin (10 spotk. x 2h) na każdego uczestnikaPoradnictwo zawodowe w formie indywidualnych sesji coachingowych w wymiarze: 4 godziny na każdego Uczestnika/czki Projektu;Poradnictwo zawodowe w formie grupowych sesji coachingowych w wymiarze: 8 grup 5-cio osobowych - 6 spotkań x 2 godziny;Szkolenie: "Jak aktywnie szukać pracy?" – 4 grup 10-osobowych w wymiarze: 6 spotkań x 3 godziny;

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szkolenie: "Jak się odpowiednio zaprezentować?" - 4 grup 10-osobowych w wymiarze: 6 spotkań x 3 godziny;Szkolenie: "Jak być asertywnym?" - 4 grup 10-osobowych w wymiarze: 6 spotkań x 3 godziny;Szkolenie: "Jak stać się przedsiębiorczym?" - 4 grup 10-osobowych w wymiarze: 6 spotkań x 3 godziny;Jedno z trzech szkoleń zawodowych: - Szkolenie: "Operator wprowadzania danych" - 1 grupa 14-osobowa w wymiarze: 27 spotkań x 5 godziny; - Szkolenie: "Organizator obsługi i sprzedaży internetowej" - 1 grupa 14-osobowa w wymiarze: 36 spotkań x 5 godziny; - Szkolenie: "Pracownik obsługi monitoringu" - 1 grupa 12-osobowa w wymiarze: 42 spotkania x 5 godziny;Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych konsultacji w

wymiarze 6 spotkań

x 1 godzinnych na każdego uczestnika; 

Staże zawodowe trwające 3 miesiące dla wszystkich uczestników projektu.

10. Warsztaty i szkolenia odbywać się mogą od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:00.

§6 Obowiązki Uczestnika Projektu 1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie. 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Beneficjent. 3. Uczestnik

projektu

zobowiązany

jest

do

przestrzegania

zasad

obowiązujących

na poszczególnych etapach realizacji Projektu.

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności. 5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu w czasie jego trwania. 6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta a związanych z realizacją Projektu. 7. Uczestnik projektu zobowiązany jest do informowania o planowanych nieobecnościach. 8. Uczestnik projektu zobowiązany jest do informowania o zamiarze rezygnacji z dalszego udziału w Projekcie. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w Projekcie. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, koordynatorka projektu sporządza stosowną informację.

§7 Prawa Uczestnika Projektu 1.

Uczestnik projektu spełnia posiada prawo do:  bezpłatnych coatchingów oraz konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym  bezpłatnego udziału w szkoleniach, na które został zakwalifikowany;  bezpłatnych materiałów szkoleniowych;  ubiegania się o dopłatę do biletu miesięcznego w ramach dojazdów na szkolenia i staże;  nieodpłatnego serwisu kawowego i/lub cateringu podczas szkoleń;  otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniach (certyfikat będzie wydany tylko w przypadku obecności Uczestnika Projektu, w co najmniej 80% godzin przewidzianych zajęć) oraz zaświadczenia potwierdzającego odbycie stażu;

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§8 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku. 2. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu. 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 6. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu po dyskusji z Beneficjentem.

Warszawa, 01.07.2014 MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

……………………………………… PODPIS KOORDYNATORA PROJEKTU

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: ul. J.P Woronicza 29A 02-640 Warszawa

tel. 509 619 259 [email protected] www.fpln.org.pl