Projekt „Profesjonalne kadry – zarzadzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w Projekcie § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz umowy o dofinansowanie Projektu zawartej między Instytucją Pośredniczącą a Maculewicz Consulting – S. Maculewicz, zwaną dalej Maculewicz Consulting. 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie: „Profesjonalne kadry – zarządzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji”, organizacji procesu szkoleniowego oraz praw i obowiązków Uczestników Projektu. 3. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie, zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej pisemnej akceptacji wszystkich jego postanowień. § 2 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt – Projekt „Profesjonalne kadry – zarządzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” realizowany przez Maculewicz Consulting z siedzibą w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Biuro Projektu – biuro zlokalizowane w Krakowie przy ul. Brackiej 7 lok. 4. 3. Szkolenie – cykl szkoleń organizowanych w ramach Projektu przez Maculewicz Consulting, jeden cykl obejmuje 6 tematów szkoleniowych, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych. 4. Kandydat – osoba ubiegająca się o kwalifikację do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie. 5. Uczestnik – Kandydat, który spełnia wymogi określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie i który został zakwalifikowany do udziału w nim. 6. Umowa Szkoleniowa – Umowa Szkoleniowa pomiędzy Uczestnikiem a Maculewicz Consulting. § 3 Ogólne założenia Projektu 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie i realizowany jest w okresie od 01.05.2014 roku do 30.04.2015 roku. 3. Projekt jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (posiadających tu jednostkę organizacyjną)

www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu

Projekt „Profesjonalne kadry – zarzadzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i ich pracowników/pracownic wykonujących pracę w ramach form organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim. 4. Głównym celem Projektu jest wzrost potencjału MŚP z obszaru woj. małopolskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników (kobiet i mężczyzn), w tym w wieku 50+ z zakresu zarządzania kwalifikacjami personelu w kontekście realizacji strategii biznesowej organizacji do końca kwietnia 2015 r. 5. Szkolenia dla Uczestników są w 100% dofinansowane.

1. 2.

3.

a) b) c) d)

e)

f) g) h) i) j) 4.

a) b) 5.

6. 7.

§ 4 Rekrutacja na szkolenia Rekrutacja rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji projektu, tj. 01.05.2014 r. Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać droga mailową lub pobrać ze strony internetowej (www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu) bądź osobiście w Biurze Projektu. Wypełnione dokumenty można składać lub wysłać pocztą do Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne muszą znaleźć się w Biurze Projektu, najpóźniej w terminie 14 dni przed przewidywanym terminem szkolenia. W momencie zgłoszenia Kandydaci są zobowiązani dostarczyć następujące wypełnioną i czytelnie podpisane Dokumenty Zgłoszeniowe: Odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa Oświadczenie przedsiębiorstwa o niekorzystaniu z pomocy w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL, Formularz informacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości/oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską Ankieta zgłoszeniowa pracownika Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Zaświadczenie o zatrudnieniu Komisja rekrutacyjna będzie zbierać się cyklicznie w celu wyłonienia uczestników szkoleń na podstawie przesłanych Dokumentów Zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu decyduje: poprawne, czytelne wypełnienie i złożenie Dokumentów Zgłoszeniowych, zgodność danych podanych przez Kandydata z wymogami projektowymi. Po wyłonieniu uczestników, zostaną wysłane drogą mailową umowy szkoleniowe, które niezwłocznie powinny zostać czytelnie podpisane i złożone w Biurze Projektu bądź wysłane na numer faksu: 22 738 71 61 lub pocztą tradycyjną. Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do 31.12.2014 r. Rekrutacja ma charakter otwarty.

www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu

Projekt „Profesjonalne kadry – zarzadzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Zgłoszenia niezgodne z powyższym będą odrzucane.

1. 2. a) b) c) 3. 4.

1. 2. a) b) c) 3. 4. 5. d) e) f) g) h) i) 6. 7.

8.

§ 5 Przystąpienie do Projektu Przystąpienie Kandydata do Projektu następuje na podstawie Decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Warunkiem przystąpienia Kandydata do Projektu jest: podpisanie Umowy Szkoleniowej, podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, podpisanie Regulaminu Projektu. O zakwalifikowaniu się na Szkolenie, Maculewicz Consulting powiadomi Kandydata najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia drogą mailową lub telefoniczną. Kandydaci, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne, a nie zakwalifikowali się z braku miejsc na szkolenie w wybranym przez siebie terminie, automatycznie zapisani zostaną na listę rezerwową. Informowani będą również drogą e-mailową o najbliższych terminach Szkoleń. § 6 Organizacja szkolenia Wszystkie informacje, dokumenty i formularze, dotyczące realizacji Projektu, dostępne są na stronie internetowej www. profesjonalnekadry.maculewicz.eu oraz w Biurze Projektu. Zajęcia będą prowadzone w trybie uzgodnionym z Przedsiębiorcą: tryb dzienny w dni robocze (szkolenia całodzienne w dni robocze od godziny 8 lub 9); tryb wieczorowy w dni robocze (szkolenia po godzinie 16 w dni robocze); tryb weekendowy (szkolenia całodzienne w dni wolne od pracy od godziny 8 lub 9). Szkolenia będą odbywać się w salach szkoleniowych wyposażonych w komputery oraz pomoce dydaktyczno–naukowe. Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących 12 osób. Szkolenia będą realizowane w 6 odrębnych tematach: Kompetencje specjalisty HR a strategia firmy Mind Manager jako narzędzie wizualizacji procesu zarządzania kwalifikacjami Skuteczna rekrutacja i selekcja Zarządzanie kwalifikacjami Projektowanie ścieżek karier Coaching i Mentoring jako narzędzia rozwoju pracownika Dodatkowo wszystkie osoby powyżej 50 roku życia odbędą 2 godzinne sesje z coachem. Liczba i terminy szkoleń w poszczególnych modułach, są z góry ustalone. Harmonogram Szkoleń (obejmujący liczbę godzin oraz terminy) będzie dostępny na stronie internetowej www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu, Maculewicz Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć. Szkolenie będzie składało się z części wykładowej oraz warsztatowej, wszystkie tematy będą realizowane z wykorzystaniem komputera do samodzielnego realizowania zakresu ćwiczeń przez każdego uczestnika.

www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu

Projekt „Profesjonalne kadry – zarzadzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9. W pierwszym dniu zajęć zostanie podany szczegółowy spis tematyki zajęć. Ponadto, Uczestnicy zostaną zapoznani z systemem ewaluacji przebiegu Szkolenia. Szkolenie zakończone jest przyznaniem Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia. § 7 Monitorowanie i kontrola 1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w procesie ewaluacji Projektu, w szczególności do: a) uczestnictwa we wszystkich testach i sprawdzianach wiedzy w wybranym temacie szkoleniowym, b) wypełniania ankiet i kwestionariuszy oceniających osiągnięcia (umiejętności i kompetencje) Uczestników. 2. Informacje wskazane w § 7 pkt 1 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu. 3. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji Projektu. 4. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Maculewicz Consulting o każdej zmianie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 5. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne będą składane i przechowywane w Biurze Projektu. Po zakończeniu realizacji projektu zostaną one przeniesione do siedzimy Maculewicz Consulting w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 48 lok. 5. Uczestnik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

1. 2. 3. a) b) c)

d) 4.

5.

§ 8 Prawa i obowiązki Uczestnika Udział Uczestnika w Szkoleniu prowadzonym przez Maculewicz Consulting w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik jest zobowiązany do podpisywania listy obecności na zajęciach. Maculewicz Consulting zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi materiałów szkoleniowych, zgodnie z założeniami Projektu. Każdy Uczestnik ma prawo do: bezpłatnego udziału w Projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, otrzymania materiałów szkoleniowych i innych przewidzianych pomocy dydaktycznych, otrzymania wyżywienia przewidzianego dla danego trybu w ciągu pojedynczego dnia szkolenia; w przypadku trybu dziennego i weekendowego jest to lunch oraz dwie przerwy kawowe, w przypadku trybu wieczorowego jest to jedna przerwa kawowa, otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie Szkolenia, Uczestnicy zamieszkali poza obszarem aglomeracji krakowskiej mają prawo do korzystania z noclegu. Chęć skorzystania z noclegu każdy Uczestnik do tego uprawniony powinien zgłosić każdorazowo najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Obszar aglomeracji krakowskiej obejmuje Kraków oraz gminy: Alwernia, Babice, Biskupice, Brzeżnica, Czernichów, Dobczyce, Gdów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, JerzmanowicePrzeginia, Kalwaria Zebrzydowska, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Lanckorona, Liszki, Lubień, Michałowice, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Pcim, Przeciszów, Siepraw, Skawina, Słomniki, Spytkowice, Stryszów, Sułkowice, Świątniki Górne, Tokarnia, Tomice,

www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu

Projekt „Profesjonalne kadry – zarzadzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

Wadowice, Wieliczka, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zator, Zielonki [według koncepcji P. Swianiewicza i U. Klimskiej]. Maculewicz Consulting wymaga od Uczestników obecności, punktualności, aktywnego uczestnictwa w Szkoleniu oraz właściwego zachowania. Warunkiem ukończenia Szkolenia oraz otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na zajęciach przystąpienie do Egzaminu końcowego oraz przygotowanie prezentacji na zakończenie Szkoleń. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Maculewicz Consulting może obciążyć Uczestnika całkowitym kosztem uczestnictwa w Projekcie, który wynosi 5.750,07 PLN. W przypadku odmowy wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym, opisanym w § 7 pkt 1 Regulaminu, Uczestnik zostanie obciążony całkowitym kosztem uczestnictwa w Projekcie. Postanowienia pkt 7 oraz 8, wynikają z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Maculewicz Consulting spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. Maculewicz Consulting zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, osoby która rażąco narusza porządek organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem. Maculewicz Consulting zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestnika - do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Szkolenia. § 9 Warunki rezygnacji Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem Szkolenia, informując o tym Maculewicz Consulting nie później niż na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem Szkolenia, na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie Szkolenia nastąpić może z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia. Rezygnacja w trakcie Szkolenia następuje w drodze wypowiedzenia Umowy Szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Szkolenia, Maculewicz Consulting może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony całkowitym kosztem uczestnictwa w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Maculewicz Consulting spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. Wypowiedzenie określone w pkt 3 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi drogą listową oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Maculewicz Consulting na rozwiązanie umowy. Maculewicz Consulting może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie bądź Umowy Szkoleniowej.

www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu

Projekt „Profesjonalne kadry – zarzadzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 7, skuteczne jest od dnia doręczenia Uczestnikowi drogą pocztową (na adres wskazany w Dokumentach Zgłoszeniowych) oświadczenia o jej rozwiązaniu. § 10 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy rezygnacja ze Szkolenia jest spowodowana wyższą koniecznością, co należy udowodnić, Maculewicz Consulting może zwolnić z dokonania wpłaty i wpisać Uczestnika na kolejne Szkolenie z wybranego tematu szkoleniowego. 2. Maculewicz Consulting zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do realizacji Projektu, decyzje podejmuje Kierownik Projektu. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2014 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między Stronami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Maculewicz Consulting. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść:

………………………………………………………… Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorstwa

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść:

………………………………………………………… Data i podpis Uczestnika projektu

www.profesjonalnekadry.maculewicz.eu