Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2012 Wójta Gminy Zbójno z dnia 01.02.2012 r. Projekt: „Internet krokiem w przyszłość – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zbójno”

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE §1 Definicje 1. Biuro Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 35A, 87-645 Zbójno, pokój nr 24 (tel. 54 280 19 32, adres e-mail: [email protected]). 2. Beneficjent końcowy – Gmina Zbójno; 3. Beneficjent ostateczny – uczestnik projektu (gospodarstwo domowe); 4. Formularz zgłoszeniowy – dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie; 5. Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem pod jednym adresem zamieszkania i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwo domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach – bez obiektów zbiorowego zakwaterowania; 6. Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie; 7. Projekt – projekt p.n. „Internet krokiem w przyszłość – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zbójno” dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych; 8. Realizator Projektu – Urząd Gminy Zbójno 9. Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 10. Wnioskodawca – każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Zbójno składający Formularz zgłoszeniowy do naboru w ramach projektu „Internet krokiem w przyszłość – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zbójno”; 11. Dochód netto – suma miesięcznych dochodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania(wyłączając świadczenia z pomocy społecznej), pomniejszona o: a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób; §2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Informacje o dofinansowaniu projektu Projekt „Internet krokiem w przyszłość – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zbójno” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Udział w projekcie jest bezpłatny. §3 Cel projektu Celem głównym projektu jest umożliwienie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 30 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Zbójno zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, poprzez dostarczenie laptopów z dostępem do internetu w okresie realizacji i trwałości projektu. Również osiągnięcie celu głównego związane jest z doposażeniem w sprzęt komputerowy jednostek podległych Gminie, co umożliwi społeczności lokalnej szerszy dostęp do usług internetowych. §4 Grupa docelowa Grupę docelową stanowić będą Gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym z uwagi na trudną sytuację materialną, spełniające niżej wymienione kryteria I i II progu. I Próg kryterium 1. Rodzina prowadząca wspólne gospodarstwo domowe zamieszkująca na terenie Gminy Zbójno. 2. Rodzina spełniająca warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.). 3. Rodzina nie posiadająca sprzętu komputerowego. Jeżeli liczba zgłoszeń spełniających warunki I progu przewyższy limit potencjalnych beneficjentów ostatecznych, grupa będzie weryfikowana wg II progu kryteriów. II Próg kryterium 1. Minimum 1 osoba niepełnosprawna w rodzinie oraz liczba dzieci w rodzinie pobierających naukę. 2. Minimum 1 osoba niepełnosprawna w rodzinie. 3. Liczba dzieci w rodzinie pobierających naukę. 4. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Wyżej wymienione kryteria zostały ułożone w sposób hierarchiczny poczynając od najważniejszego. W sytuacji nie wyłonienia przy zastosowaniu kryteriów z progu I i II 30 rodzin nie posiadających sprzętu komputerowego, będą brane pod uwagę rodziny posiadające sprzęt komputerowy bez dostępu do internetu, starszy niż 3 lata. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

§5 Sposób wyliczenia dochodu netto na osobę w rodzinie Dochód netto na osobę w rodzinie ustala się sumując dochody netto wszystkich członków rodziny z 2010 r., które następnie dzieli się przez liczbę miesięcy w roku, tj. 12 oraz dzieląc przez liczbę osób w rodzinie. §6 Sposób wypełniania formularza zgłoszeniowego 1. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w naborze jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z wymienionymi w pkt 6 dokumentami. 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim. 3. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do Biura Projektu. 4. Jedna rodzina jest upoważniona do złożenia tylko jednego Formularza zgłoszeniowego. 5. Jeśli dana część Formularza zgłoszeniowego nie dotyczy Wnioskodawcy, to należy wpisać: „nie dotyczy”. 6. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć: a) kserokopię dowodu osobistego, b) zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny, c) kserokopie nakazów płatniczy za rok 2010 i 2011 (dotyczy rolników), d) zaświadczenie o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy), e) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), f) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci (dotyczy osób, które nie pobierały świadczeń rodzinnych). 7. Dokumentacji wymienionej w pkt 6 nie składają osoby, które pobierają świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2011/2012. 8. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, Beneficjent ostateczny jest zobowiązany ją uzupełnić, jednakże dokumentacja ta musi zostać złożona w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia. Brakująca dokumentacja, która wpłynie po ww. terminie nie będzie przyjmowana, a Formularz zgłoszeniowy nie zawierający pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji zostanie odrzucony.

§7 Pobieranie i składanie formularzy 1. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin będą dostępne w Biurze Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójno pod adresem: www.zbojno.pl w zakładce ogłoszenia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

2. Formularze zgłoszeniowe można składać od 6 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. Formularze, które wpłyną 29 lutego 2012 r. po godzinie 1530 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. O dotrzymaniu terminu przez Wnioskodawcę decyduje data wpływu Formularza zgłoszeniowego z załącznikami. 3. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do udziału w projekcie. 4. Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i pozostają w zasobach Gminy Zbójno. 5. Szczegółowych informacji o Projekcie udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. §8 Ocena formularzy zgłoszeniowych 1. Złożone Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z ustaleniami Regulaminu Uczestnictwa w projekcie. 2. Oceny formalnej dokonają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. 3. Do oceny merytorycznej zostaną przekazane tylko kompletne Formularze zgłoszeniowe. 4. Do oceny merytorycznej Wójt Gminy Zbójno powoła Zarządzeniem 5-osobową komisję rekrutacyjną, w skład której wejdzie: - 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. - 1 pracowników Urzędu Gminy Zbójno - 1 przedstawiciel Rady Gminy Zbójno 5. Komisja w wyniku oceny merytorycznej utworzy listę 30 Beneficjentów ostatecznych kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz listę rezerwową, które zostaną zatwierdzone przez Wójta Gminy. 6. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do objęcia wsparciem gospodarstwo domowe zostanie poinformowane pisemnie. 7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. §9 Zobowiązania Beneficjenta Ostatecznego 1. Beneficjent ostateczny podpisze umowę użyczenia, w której zobowiąże się do: a) obligatoryjnego udziału w 9-cio godzinnym bezpłatnym szkoleniu z podstawowej obsługi komputera i internetu. b) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez okres 6 lat, liczonego od daty jego przekazania. c) użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa. d) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia pokrycia kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu. e) nie zbywania i nie obciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, a w przypadku jego zbycia zakupu nowego sprzętu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

2. 3.

4.

5. 6. 7.

f) udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora Projektu i inne instytucje. g) natychmiastowego poinformowania Realizatora Projektu o rezygnacji z dalszego udziału w projekcie oraz o zmianie miejsca zamieszkania. h) przestrzegania legalności oprogramowania oraz nie pobierania z internetu plików, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i filmowych. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta ostatecznego zostaną określone w umowie użyczenia sprzętu. Brak udziału Beneficjenta ostatecznego w szkoleniu, o którym mowa w pkt 1, ppkt a) będzie skutkować wykluczeniem Beneficjenta ostatecznego z dalszego udziału w Projekcie. Rezygnacja Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku złożenia rezygnacji przez Beneficjenta ostatecznego jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej. Projekt nie przewiduje zakupu dodatkowego specjalistycznego wyposażenia komputera. § 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji i trwałości projektu. 2. Beneficjent końcowy zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu w każdym czasie. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej. 4. Nabór do projektu będzie przebiegał z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych. 5. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Wójta Gminy.

Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Umowa użyczenia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5