PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

pt. „Kornelówka – Atrakcyjna Podstawówka” Nr projektu POKL.09.01.02-10-157/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§1 Postanowienia ogólne 1. Projekt „Kornelówka - Atrakcyjna Podstawówka” jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, w partnerstwie z Fundacją Dar edukacji w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL.09.01.02-10-157/13 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 2. Niniejszy Regulamin określa: a) kryteria uczestnictwa w Projekcie, b) procedury rekrutacji Uczestników Projektu, c) zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu, d) prawa i obowiązki Uczestników Projektu, e) zasady monitoringu, f) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie. 3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

4. W celu sprawnego realizowania Projektu z Koordynatorem Projektu współpracuje Asystent/ka Koordynatora oraz Koordynator/ka Szkolny/a. 5. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. §2 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie: 1. Projektodawca (zwany też Beneficjentem) – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. 2. Partner – Zespół Fundacja Dar edukacji w Łodzi, 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 4. Uczestnik/czka Projektu (Beneficjent Pomocy – BP, Beneficjent Ostateczny – BO) – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 5. Projekt – projekt „Kornelówka – Atrakcyjna podstawówka”, nr POKL.09.01.0210-157/13 6. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem. 7. Biuro Projektu – ul. Sucharskiego 3, 91-349 Łódź. 8. Strona internetowa Projektu – www.kornelowka.edu.pl/atrakcyjna 9. PSPK – Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka. 10.

Regulamin – niniejszy Regulamin Projektu „Kornelówka – Atrakcyjna

podstawówka”. §3 Główne założenia 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku na terenie Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka. Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

2. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczniów w Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka w Łodzi poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z zastosowaniem nowych technologii. 3. Zajęcia dla Uczestników Projektu są bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów, pomocy dydaktycznych oraz materiałów szkoleniowych. §4 Zakres wsparcia Projekt obejmuje następujące wsparcie: 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do uczniów o najsłabszych wynikach w nauce (66h). Zakres: a) zajęcia matematyczne: 12 uczniów, 33h (1gr); b) zajęcia humanistyczne: 12 uczniów,33h (1gr); Celem zajęć jest wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów mających trudności w nauce - zwiększenie szans na poprawę wyników. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu z wykorzystaniem interesujących materiałów i narzędzi aby zwiększyć ich efektywność i zachęcać do pracy w domu. 2. zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe (440h): a)  koło języka angielskiego: podniesienie umiejętności językowych, oswajanie się z językiem obcym, 176h (2gr);  zajęcia z przedsiębiorczości: rozwój przestrzennego i twórczego myślenia, pobudzanie kreatywności, 132h (3gr);  koło dziennikarskie: rozwój umiejętności komunikacji, zwalczanie stresu, podnoszenie kompetencji językowych, 44h (1gr).

Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

b) dla uczniów zdolnych:  koło matematyczno-logiczne, 44h (1gr);  koło języka francuskiego, 44h (1h); zajęcia dają możliwość dzieciom, które mają zdolności i chęci do pogłębiania swojej wiedzy, prowadzone są w oparciu o tablice interaktywne i inny sprzęt multimedialny. 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (75h). Utworzenie Szkolnego ośrodka kariery. Z doradztwa indywidualnego korzystają dzieci klas starszych (V/VI). Zajęcia umożliwią określenie dzieciom ich preferencji dalszej edukacji i wpłynie na wybór kierunku zawodowego uczniów. Samorząd szkolny wraz w doradcą zawodnym utworzy Szkolny Ośrodek Kariery. §5 Procedury rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie 1. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 50 Uczestników Projektu. 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a) Wypełnienie przez Kandydata wymaganych dokumentów, b) Weryfikacja kryteriów formalnych (szkoła oraz świadectwo), c) Weryfikacja kryteriów merytorycznych, d) Podjęcie

decyzji

przez

Koordynatora

szkolnego

o

zakwalifikowaniu

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, e) Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, 3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: a) dokumenty dostępne są w sekretariacie Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka w Łodzi mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Sucharskiego 3, w dniach od 15 do 30 września 2014r. oraz na stronie internetowej Projektu, b) dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście do Biura Projektu,

Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

c) terminy rekrutacji upływa 30 września 2014r., kandydaci o decyzji zakwalifikowania się do Projektu są informowani indywidualnie. 4. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe: a) Formularz zgłoszeniowy, b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) Ksero świadectwa z poprzedniej klasy oraz legitymacja szkolna w przypadku osób nie będących uczniami Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka. 5. Kryteria kwalifikacji do Projektu: a)

Kryteria formalne: 

posiadanie statusu ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka, innej szkoły podstawowej lub 1 klasy gimnazjum,

 b)

złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wymienionych w pkt. 4.

Kryteria merytoryczne kwalifikacji do udziału w zajęciach wyrównawczych matematycznych lub humanistycznych: w pierwszej kolejności do udziału w zajęciach kwalifikowani będą uczniowie osiągający najsłabsze wyniki z przedmiotów objętych zajęciami,

c) Kryteria merytoryczne kwalifikacji do udziału w zajęciach pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe: rekomendacja przez wychowawcę (opinia na podstawie obserwacji), O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Projektodawca poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą faksu, w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia przewidzianej dla danego Uczestnika Projektu. §6 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

1. Uczestnik

Projektu

uprawniony

jest

do

nieodpłatnego

udziału

w

Projekcie oraz do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych. 2. Uczestnik

Projektu

aktywnego

zobowiązany

uczestnictwa

każdorazowo

na

liście

jest

w

do:

regularnego,

zajęciach,

obecności

potwierdzania

(własnoręcznym

wypełniania ankiet ewaluacyjnych i

punktualnego

i

uczestnictwa

czytelnym

podpisem),

monitoringowych w czasie trwania

Projektu. 3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia projektu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 75% zajęć objętych programem. 4. Projektodawca chorobą

dopuszcza

lub

usprawiedliwienie

ważnymi

nieobecności

spowodowane

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest

dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 3. 5. W

przypadku

pisemnego

przekroczenia

dozwolonego

usprawiedliwienia

zobowiązany jest

do

limitu

nieobecności,

swojej nieobecności, Uczestnik

uzyskania

zgody

Koordynatora

oprócz Projektu

Projektu

na

kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 6. Decyzja

Koordynatora

Projektu

o

wyrażeniu

zgody

na

kontynuację

uczestnictwa w Projekcie jest rozpatrywana indywidualnie. 7. Uczestnik przypadku

Projektu

zostaje

przekroczenia

skreślony

z

listy

dozwolonego

uczestników

limitu

w

nieobecności,

nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie lub złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami jego uczestnictwa w Projekcie za okres od otrzymania

pierwszej

formy

wsparcia

do

momentu

skreślenia

z

listy

uczestników kosztami dotychczas poniesionymi na daną osobę, za okres od otrzymania

pierwszej

formy

wsparcia

do

momentu

Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

skreślenia

z

listy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

uczestników.

Niniejsze

postanowienie

finansowany ze środków

wynika

publicznych,

w

z

faktu,Projekt

jest

z

czym

na

związku

Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 9. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 10.

Uczestnik

ma

prawo

do

wglądu

i

poprawiania

swoich

danych

osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm. §7 Zasady monitoringu Uczestników Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu oraz potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych. 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane osobowe i teleadresowe oraz niezwłocznie informować o ich zmianie. 3. Uczestnik Projektu w trakcie rekrutacji potwierdza akceptacje zasad ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na stosownym oświadczeniu. 4. Dane osobowe, o których mowa w p. 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. §8 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej uzasadnionej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 3. W

przypadku

obciążyć

nieusprawiedliwionej

Uczestnika

Projektu

rezygnacji

Projektodawca

może

kosztami dotychczas poniesionymi na daną

osobę, za okres od otrzymania pierwszej formy wsparcia do momentu skreślenia z listy uczestników. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z tym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3. § 9. Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2014r. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. Krzysztof Makowski – Prezes Zarządu Projekt „KORNELÓWKA – ATRAKCYJNA PODSTAWÓWKA” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizator Projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań Tel. 61 642 94 46, Fax 61 642 94 47