REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§1 Informacje o projekcie 1. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” (nr projektu WNDPOKL.07.02.01-24-213/08) realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Instytucja Pośrednicząca) przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Katowicach (Lider Projektu); Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach; Stowarzyszenie – Wspólnota Rodu Pinocy w Lędzinach oraz Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”; Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 2. Termin realizacji Projektu: od 01.09.2008r. do 10.11.2009r. 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie. 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. §2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu nazywanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w Projekcie „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” zwanego dalej „Projektem”. 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. 3. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 4. Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników obejmuje: a.Konsultacje lekarskie, b.Warsztaty aktywizacji zawodowej, c.Poradnictwo indywidualne, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1z5

d.Szkolenia. §3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie” zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia następujące kryteria: − jest osobą niepełnosprawną (tzn. posiada aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności); − jest osobą bezrobotną (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z późn. zm.) lub osobą nieaktywną zawodowo (tzn. osobą w wieku 15 – 64 lata niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna); − jest zameldowana na terenie województwa śląskiego. 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, oprócz spełnienia kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wymaganych dokumentów zgłoszeniowych, tj.: a.Formularza Zgłoszeniowego (w oryginale); b.wymaganych Załączników do Formularza: − kserokopii dowodu osobistego; − kserokopii aktualnego Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; − oryginału lub kserokopii aktualnego Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej lub Oświadczenie o nieaktywności zawodowej. oraz pozytywne przejście procesu rekrutacji. 3. O przyjęciu do Projektu decyduje spełnienie zakładanych w projekcie kryteriów oraz ze względu na ograniczona liczbę osób, które mogą zostać objęte projektem, kolejność zgłoszeń. §4 Zasady rekrutacji 1. Proces Rekrutacji będzie przebiegał dwuetapowo. 2. Etap pierwszy stanowi ocena formalna (tj. sprawdzenie poprawności wypełnienia i kompletności Formularza Zgłoszeniowego oraz Załączników, a także spełniania warunków uczestnictwa w Projekcie przez potencjalnego Uczestnika), która zostanie przeprowadzona przez pracowników Projektu. 3. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Biurach Projektu i na stronie internetowej Projektu: www.efs.oswiata.slask.pl. 4. Etap drugi ma formę indywidualnych rozmów potencjalnych Uczestników z Doradcami Zawodowymi, na które skierowane zostaną osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną. Na podstawie opinii wydanych przez Doradców Zawodowych wybranych zostanie 200 Uczestników Projektu. 5. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną powiadomione (pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną) w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2z5

6. Każda osoba zakwalifikowana do Projektu zobowiązana jest do podpisania, najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia, „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”, czym ostatecznie potwierdza swój udział w Projekcie. 7. Docelowa grupa Uczestników stanowi 200 osób, w tym 150 osób nieaktywnych zawodowo i 50 osób bezrobotnych. W momencie zakwalifikowania zakładanej grupy, Partnerstwo utworzy listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z „Listy Uczestników Projektu” propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie otrzyma osoba znajdująca się na liście rezerwowej jako pierwsza spełniająca kryterium szczegółowe Projektu (tj. w zależności od potrzeb osoba bezrobotna lub osoba nieaktywna zawodowo). §5 Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu;  udziału w Targach Pracy będących elementem promocji Projektu oraz prezentacji na nich swoich prac wykonanych na zajęciach realizowanych w ramach Projektu;  zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy; 2. Każdy Uczestnik otrzyma:  materiały szkoleniowe;  bilety okresowe na dojazd na zajęcia;  Certyfikat/Zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie i zdobyte kwalifikacje /umiejętności. 3. Każdy Uczestnik zostanie ubezpieczony na czas udziału w Projekcie. 4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:  podpisania „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie”;  przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;  aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu, tj. konsultacjach lekarskich, Warsztatach aktywizacji zawodowej, poradnictwie indywidualnym (indywidualne rozmowy z Doradcami Zawodowymi i stworzenie Indywidualnych Planów Działań – IPD) oraz szkoleniu;  regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinien przekroczyć 20% godzin przewidzianych na realizacje danego wsparcia)  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, wynikających z wymogów Projektu  udziału w sondażu badającym odroczone efekty działania wśród 15% Uczestników (w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie), jeżeli zostanie wytypowany do tego sondażu;  potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności;  przystąpienia do egzaminu (jeśli jest on przewidziany w programie szkolenia);  bieżącego informowania Pracowników Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;  usprawiedliwienia u prowadzącego zajęcia wszystkich nieobecności wykraczających poza dopuszczalny limit 20 % godzin przewidzianych na realizacje danego wsparcia;  bieżącego informowania Pracowników Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w złożonym Formularzu Zgłoszeniowym. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 3z5

§6 Formy wsparcia przewidziane w Projekcie 1. W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia: a.Konsultacje lekarskie dla każdego Uczestnika mające na celu określenie jego możliwości zawodowych; b.Warsztaty aktywizacji zawodowej w formie 30-godzinnych szkoleń grupowych obowiązkowych dla każdego Uczestnika (grupy średnio 15-osobowe); c.Poradnictwo indywidualne dla każdego Uczestnika w celu stworzenia Indywidualnych Planów Działań (IPD) oraz diagnozy ich predyspozycji zawodowych i określenia ich potencjału zawodowego (5 godzin zegarowych na jednego Uczestnika); d.Kursy „doskonalące” i zawodowe umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i/lub kwalifikacji zwiększających szanse na rynku pracy, tj.:  Obsługa komputera – podstawy;  Obsługa komputera - moduły do wyboru: - Edytor tekstu – Word, - Arkusze kalkulacyjne – Excel, - Bazy danych – Access, - Obsługa internetu i poczty elektronicznej, - Prezentacje multimedialne – PowerPoint, - Tworzenie stron WWW, - Grafika komputerowa.  Operator wózków widłowych;  Profesjonalna obsługa sekretariatu - asystent menedżera;  Uprawnienia SEP;  Bukieciarstwo – Florystyka;  Cukiernik;  Fryzjer;  Gospodarz terenów zielonych;  Kadry i płace w małej firmie wspomagane programem "Płatnik" i "Płace";  Kasjer – Sprzedawca;  Księgowość i finanse wspomagane komputerowo;  Kucharz małej gastronomii;  Magazynier z obsługą wózka jezdniowego (widłowego) i kas fiskalnych;  Manicure - Pedicure i zdobienie paznokci;  Masaż II i III stopnia;  Odnowa biologiczna i masaż;  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Uczestników i będą odbywać się w grupach średnio 10-osobowych. 2. Po zakończeniu cyklu szkoleń zorganizowane zostaną cztery Targi Pracy z udziałem Uczestników, ich rodzin, środowiska oraz pracodawców, połączone z prezentacją prac Uczestników, wykonanych na zajęciach odbywających się w ramach Projektu. 3. 25 Uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki na egzaminie końcowym, otrzyma pomoc w podjęciu zatrudnienia. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 4z5

§7 Rezygnacja z udziału w Projekcie 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, znalezienie pracy, wyjazd za granicę, itd.). 2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz ewentualnie przedłożyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu). 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z „Listy Uczestników Projektu” spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia przypadających na niego kosztów Projektu w pełnej wysokości. §8 Postanowienia końcowe 1. 2. 3. 4.

W przypadkach spraw nie objętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Partnerstwo. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2008r. do dnia zakończenia Projektu. Aktualny Regulamin dostępny jest w Biurach Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www.efs.oswiata.slask.pl.

Katowice, dnia 01.09.2008r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 5z5