M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” Beneficjent: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” Partner: Powiat suski Realizator : Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej ul. Spółdzielców 1 34 – 200 Sucha Beskidzka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego §1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: a. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” b. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” c. realizatorze – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej d. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie: - Lider Szkolny, - Pedagog szkolny, - Wicedyrektor ds. wychowawczych - Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu - Przewodniczący Komisji Przedmiotowej właściwej dla danych zajęć którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia. e. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków, f. Liderze Szkolnym – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną w szkole za koordynację działań prowadzonych na jej terenie w związku z realizacją projektu, w szczególności za nadzór nad procesem rekrutacji oraz za udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących działań szkoły w ramach projektu; g. koordynatorze powiatowym projektu – należy przez to rozumieć pracownika powiatowego biura ds. realizacji projektu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, odpowiedzialnego za koordynowanie działań związanych z realizacją projektu na terenie powiatu, w tym nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu w oparciu o zapisy umowy partnerskiej, wniosku o dofinansowanie projektu, dokumenty programowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej. 1 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

§2

Postanowienia ogólne 1. Projekt realizowany jest od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r. 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. §3

Zakres wsparcia 1. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z Ofertą i wnioskiem : 1) kursy zawodowe (wg załącznika nr 3) 2) zajęcia pozalekcyjne wzmacniające kompetencje kluczowe (wg załącznika nr 4); 3) doradztwo zawodowe (wg załącznika nr 5); 4) staże-wizyty zawodoznawcze; 5) praktyki zawodowe. 2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Lidera Szkolnego i wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole. 3. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. §4

Zasady rekrutacji 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria: a. osoba posiada status ucznia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej b. uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia; 2. W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia o kolejności na liście rankingowej decyduje łączna ilość punktów uzyskanych przez ucznia za: a) dla kursów zawodowych : 1. kształcenie w zawodzie wskazanym dla danego kursu w załączniku nr 3; 2. brak udziału w innym kursie zawodowym w ramach niniejszego projektu; 3. rok nauki (preferowani uczniowie klas najwyższych programowo); 4. średnią ocen uzyskaną w poprzednim roku szkolnym; 5. ocenę z zachowania uzyskaną w poprzednim roku szkolnym; 6. aktywną pracę na rzecz szkoły, udział w pracach samorządu i organizacji szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach, wolontariat itp.; 7. frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym, (w przypadku uczniów klas I bieżącą frekwencję od początku roku szkolnego); b) dla zajęć pozalekcyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe : 1. rok nauki (preferowani uczniowie klas najwyższych programowo); 2. ocenę z przedmiotu, którego dotyczą zajęcia uzyskaną w poprzednim roku szkolnym lub w poprzednim półroczu (w zależności od terminu dokonywania rekrutacji) : 2 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

 dla zajęć rozwijających jak najwyższą  dla zajęć wyrównawczych jak najniższą 3. ocenę z zachowania; 4. aktywną pracę na rzecz szkoły, udział w pracach samorządu i organizacji szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach, wolontariat itp.; 5. frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym, (w przypadku uczniów klas I bieżącą frekwencję od początku roku szkolnego); c) dla doradztwa zawodowego : 1. rok nauki (preferowani uczniowie klas najwyższych programowo); 2. udział w innej formie wsparcia w ramach niniejszego projektu. d) dla staży-wizyt zawodoznawczych oraz praktyk zawodowych: 1. rok nauki (preferowani uczniowie klas najwyższych programowo); 2. ocenę z zachowania; 3. frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym, (w przypadku uczniów klas I bieżącą frekwencję od początku roku szkolnego); 3. Ilość punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów określonych powyżej określa załącznik nr 6. 4. Zakwalifikowanie się ucznia do udziału w niektórych kursach zawodowych oprócz uzyskania wystarczającej liczby punktów jest dodatkowo uzależnione od spełnienia następujących warunków : a. dla kursu prawa jazdy kat. B : ukończone 18 lat; orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla prowadzenia pojazdów kategorii B; b. dla kursu barman – kelner : ukończone 18 lat; brak zastrzeżeń wychowawczych potwierdzony pisemną opinią wychowawcy lub pedagoga. 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie. 6. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Informacje o terminie rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora oraz na jego stronie internetowej. 7. O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie co najmniej 3 -osobowym. 8. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mogą w kwestiach spornych zasięgać opinii koordynatora powiatowego projektu. 9. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia. 10. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 11. O zmianie liczby uczestników projektu decyduje Lider Szkolny po konsultacji z Koordynatorem powiatowym projektu, pod warunkiem, że nie wpłynie ona na zmianę budżetu i jakości przeprowadzanych form wsparcia. 12. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora. 13. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji maksymalnie o 14 dni. 14. Przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, a także inne dokumenty wymagane przez realizatora. 3 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

15. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika. 16. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Lider Szkolny. 17. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równych szans. §5 Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin. 2. Jeden uczeń może brać udział w wielu formach wsparcia. 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: a) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 80% ilości godzin, potwierdzony podpisami na listach obecności, b) wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia), c) podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 1), d) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (załącznik nr 2), e) wypełnienia formularza Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie innych dokumentów wymaganych przez realizatora. 4. Nieobecność powyżej 20% ilości godzin może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia lub certyfikatu uczestnictwa w danej formie wsparcia. Tym samym może skutkować nie zrealizowanie minimalnego obowiązku wymiaru zajęć określonego w odrębnych przepisach/programie kursu. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy. 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust. 4 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie / certyfikat ukończenia / uczestnictwa danej formy wsparcia. 6. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu, chyba że rezygnacja ta była spowodowana chorobą lub wypadkiem losowym. §6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania. 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Lider Szkolny w porozumieniu z koordynatorem powiatowym projektu. 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

4 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Załącznik nr 1 do regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………….. deklaruję udział w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (nr projektu: POKL.09.02.00-12-001/10), Samorządu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie 1.01.2010 do 31.12.2014.

1.

Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” i zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y oraz każdorazowego poświadczania swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach obecności. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.

2.

Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

3.

Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty: a) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu b) wypełniony formularz Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

4.

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.

Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………………… (Miejscowość i Data)

………………………………………… (Czytelny podpis uczestnika projektu)* ………………………………………………… (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak

również jej prawnego opiekuna 5 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Załącznik nr 2 do regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (nr projektu: POKL.09.02.00-12-001/10) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul Wspólna 2/4,00 - 926 Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (nr projektu: POKL.09.02.00-12-001/10), ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (nr projektu: POKL.09.02.00-12-001/10), ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) zostałam/em poinformowany/a o możliwości swojego przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………

…………………………

Miejscowość, data

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU1

………………………………….. CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią)

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno być podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. 1

6

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Załącznik nr 3 do regulaminu

Kursy zawodowe Rok 2011 Liczba L.p.

Nazwa kursu

1.

Kurs prawo jazdy kategorii B

uczniów grup w grupie 10

1

Typ szkoły

Zawód preferowany

Technikum/ ZSZ

Wszystkie zawody

2.

Kurs DTP

10

1

Technikum

t. organizacji reklamy, t. ekonomista t. obsługi turystycznej

3.

Kurs grafiki komputerowej

10

1

Technikum

t. ekonomista t. obsługi turystycznej t. hotelarstwa, t. żywienia i gosp., kucharz, kelner, / ZSZ-kucharz małej gastronomii

4.

Kurs carvingu III stopnia

10

2

Technikum/ ZSZ

5.

Kurs małej księgowości

10

2

Technikum

t. obsługi turystycznej, kelner, t. hotelarstwa

6.

Kurs pilotów wycieczek

15

1

Technikum

t. obsługi turystycznej

7.

Kurs barman - kelner

10

4

Technikum

t. żywienia i gosp. domowego, kucharz

8.

Kurs kuchni śródziemnomorskiej

10

2

Technikum

t. hotelarstwa, kelner, kucharz

9.

Kurs: organizacja cateringu i imprez okolicznościowych

10

2

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, kelner, kucharz kucharz małej gastronomii

10.

Kurs ECDL

10

1

Technikum

Wszystkie zawody

7 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Rok 2012 Liczba Typ szkoły

Zawód preferowany

1

Technikum/ ZSZ

Wszystkie zawody

10

1

Technikum

t. organizacji reklamy, t. ekonomista t. obsługi turystycznej

10

1

Technikum

t. ekonomista t. obsługi turystycznej t. hotelarstwa, t. żywienia i gosp., kucharz, kelner, / ZSZ-kucharz małej gastronomii

L.p.

Nazwa kursu

1.

Kurs prawo jazdy kategorii B

10

2.

Kurs DTP

3.

Kurs grafiki komputerowej

uczniów grup w grupie

4.

Kurs carvingu III stopnia

10

2

Technikum/ ZSZ

5.

Kurs małej księgowości

10

2

Technikum

t. obsługi turystycznej, kelner, t. hotelarstwa

6.

Kurs telemarketingu

10

1

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej, t. ekonomista ZSZ - sprzedawca

7.

Kurs asystencko sekretarski

10

1

Technikum/ ZSZ

t. obsługi turystycznej, t. ekonomista ZSZ- sprzedawca

8.

Kurs pilotów wycieczek

15

1

Technikum

t. obsługi turystycznej

9.

Kurs barman - kelner

10

4

Technikum

t. żywienia i gosp. domowego, t. hotelarstwa, kucharz

10.

Kurs kuchni śródziemnomorskiej

10

2

Technikum

t. hotelarstwa, t. kelner, kucharz

11.

Kurs dietetyki

10

1

Technikum

t. żywienia i gospodarstwa domowego

12.

Kurs: organizacja cateringu i imprez okolicznościowych

10

2

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, t. kelner, kucharz kucharz małej gastronomii

13.

Kurs ECDL

10

1

Technikum

Wszystkie zawody

8 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Rok 2013 Liczba L.p.

Nazwa kursu

1.

Kurs prawo jazdy kategorii B

10

2.

Kurs DTP

10

Typ szkoły

Zawód preferowany

1

Technikum/ ZSZ

Wszystkie zawody

1

Technikum

t. organizacji reklamy, t. ekonomista t. obsługi turystycznej t. hotelarstwa, t. żywienia i gosp., kucharz, kelner, / ZSZ-kucharz małej gastronomii

uczniów grup w grupie

3.

Kurs carvingu III stopnia

10

2

Technikum/ ZSZ

4.

Kurs małej księgowości

10

2

Technikum

t. obsługi turystycznej, kelner, t. hotelarstwa

10

1

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej, t. ekonomista ZSZ - sprzedawca t. obsługi turystycznej, t. ekonomista ZSZ- sprzedawca

Kurs telemarketingu 5.

6.

Kurs asystencko sekretarski

10

1

Technikum/ ZSZ

7.

Kurs pilotów wycieczek

15

1

Technikum

t. obsługi turystycznej

8.

Kurs barman - kelner

10

4

Technikum

t. żywienia i gosp. domowego, t. hotelarz, kucharz

9.

Kurs kuchni śródziemnomorskiej

10

2

Technikum

t. hotelarstwa, t. kelner, kucharz

10.

Kurs dietetyki

10

1

Technikum

t. żywienia i gospodarstwa domowego

11.

Kurs: organizacja cateringu i imprez okolicznościowych

10

1

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, t. kelner, kucharz kucharz małej gastronomii

12.

Kurs ECDL

10

1

Technikum

Wszystkie zawody

9 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Rok 2014 Liczba L.p.

Nazwa kursu

1.

Kurs prawo jazdy kategorii B

10

2.

Kurs grafiki komputerowej

10

Typ szkoły

Zawód preferowany

1

Technikum/ ZSZ

Wszystkie zawody

1

Technikum

t. ekonomista t. obsługi turystycznej t. hotelarstwa, t. żywienia i gosp., kucharz, kelner, / ZSZ-kucharz małej gastronomii

uczniów grup w grupie

3.

Kurs carvingu III stopnia

10

2

Technikum/ ZSZ

4.

Kurs telemarketingu

10

1

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej, t. ekonomista ZSZ - sprzedawca

5.

Kurs asystencko sekretarski

10

1

Technikum/ ZSZ

t. obsługi turystycznej, t. ekonomista ZSZ- sprzedawca

6.

Kurs pilotów wycieczek

15

1

Technikum

t. obsługi turystycznej

7.

Kurs kuchni śródziemnomorskiej

10

1

Technikum

t. hotelarstwa, kelner, kucharz

8.

Kurs dietetyki

10

1

Technikum

t. żywienia i gospodarstwa domowego

9.

Kurs: organizacja cateringu i imprez okolicznościowych

10

1

Technikum/ ZSZ

t. hotelarstwa, t. kelner, kucharz kucharz małej gastronomii

10.

Kurs ECDL

10

1

Technikum

Wszystkie zawody

10 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Załącznik nr 4 do regulaminu

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe Rok 2011

L.p.

Nazwa zajęć

Liczba godzin

1.

Zajęcia z matematyki - (wyrównawcze) Najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie nauk przyrodniczych Zajęcia z geografii turystycznej Zajęcia z języka angielskiego zawodowego Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego

24

2. 3. 4. 5.

Liczba Typ uczniów szkoły grup w grupie 15 4 Technikum

24

12

1

Technikum

28 24 24

12 10 10

2 2 2

Technikum Technikum Technikum

Rok 2012

L.p.

Nazwa zajęć

Liczba godzin

1. 2.

Zajęcia z matematyki - (wyrównawcze) Technologia informacyjna w zawodzie Najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie nauk przyrodniczych Zajęcia z geografii turystycznej Zajęcia z języka angielskiego zawodowego Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego

24 32

3. 4. 5. 6.

Liczba Typ uczniów szkoły grup w grupie 15 2 Technikum 12 1 Technikum

24

12

2

Technikum

28 24 24

12 10 10

3 3 2

Technikum Technikum Technikum

Rok 2013

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nazwa zajęć Zajęcia z matematyki - (wyrównawcze) Technologia informacyjna w zawodzie Najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie nauk przyrodniczych Zajęcia z geografii turystycznej Zajęcia z języka angielskiego zawodowego Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego

Liczba godzin 24 32

Liczba Typ uczniów szkoły grup w grupie 15 2 Technikum 12 1 Technikum

24

12

2

Technikum

28 24 24

12 10 10

3 3 2

Technikum Technikum Technikum

11 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Rok 2014

L.p. 1. 2. 3. 4. 5.

Nazwa zajęć Technologia informacyjna w zawodzie Najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie nauk przyrodniczych Zajęcia z geografii turystycznej Zajęcia z języka angielskiego zawodowego Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego

Liczba godzin 32

Liczba Typ uczniów szkoły grup w grupie 15 1 Technikum

24

12

3

Technikum

28 24 24

12 10 10

4 4 2

Technikum Technikum Technikum

12 P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Załącznik nr 5 do regulaminu

Doradztwo zawodowe Rok 2011 L.p. 1. 2.

Liczba godzin

Nazwa zajęć Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej Doradztwo edukacyjne i zawodowe w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy

Liczba uczniów grup w grupie

Typ szkoły

8

12-15

5

Technikum/ZSZ

8

12-15

10

Technikum/ZSZ

Rok 2012 L.p. 1. 2.

Liczba godzin

Nazwa zajęć Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej Doradztwo edukacyjne i zawodowe w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy

Liczba uczniów grup w grupie

Typ szkoły

8

12-15

5

Technikum/ZSZ

8

12-15

10

Technikum/ZSZ

Rok 2013 L.p. 1. 2.

Liczba godzin

Nazwa zajęć Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej Doradztwo edukacyjne i zawodowe w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy

Liczba uczniów grup w grupie

Typ szkoły

8

12-15

5

Technikum/ZSZ

8

12-15

10

Technikum/ZSZ

Rok 2014 L.p. 1. 2.

Nazwa zajęć Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej Doradztwo edukacyjne i zawodowe w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy

Liczba godzin

Liczba uczniów grup w grupie

Typ szkoły

8

12-15

5

Technikum/ZSZ

8

12-15

10

Technikum/ZSZ 13

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Załącznik nr 6 do regulaminu

Tabela punktów za spełnianie kryteriów określonych w § 4 regulaminu a) dla kursów zawodowych : Lp.

Nazwa kryterium

Punktacja Warunek :

Liczba pkt.

kształcenie w zawodzie wskazanym dla danego kursu w załączniku nr 3 do regulaminu

TAK 10 pkt.

1

udział w innym kursie zawodowym w ramach niniejszego projektu

TAK 0 pkt.

2

NIE 0 pkt.

NIE 10 pkt. Technikum

ZSZ

Klasa IV – 10 pkt. 3

rok nauki

Klasa III – 5 pkt.

Klasa II-III - 10 pkt.

Klasa II – 2 pkt. Klasa I – 2 pkt.

Klasa I - 5 pkt.

5,01 – 6 10 pkt. 4,01 – 5,00 8 pkt. 4

średnia ocen uzyskana w poprzednim roku szkolnym

3,51 – 4,00 6 pkt. 3,01 – 3,50 4 pkt. 2,01 – 3,00 2 pkt. 1 – 2,00 0 pkt. Wzorowa 10 pkt. Bardzo dobra 8 pkt.

5

ocena z zachowania

Dobra 6 pkt. Poprawna 4 pkt. Nieodpowiednia 2 pkt. Naganna 0 pkt.

6

aktywna praca na rzecz szkoły, udział w pracach samorządu i organizacji szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach, wolontariat itp.

1 – 10 pkt. TAK (wg oceny wychowawcy) NIE 0

7

frekwencja na zajęciach szkolnych w poprzednim minus 1 pkt. za każdą godzinę zajęć roku szkolnym, (w przypadku uczniów klas I szkolnych opuszczoną bez bieżąca frekwencja od początku roku szkolnego); usprawiedliwienia

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

b) dla zajęć pozalekcyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe : Lp.

Nazwa kryterium

Punktacja Warunek :

Liczba pkt.

Klasa IV 10 pkt. 1

rok nauki

Klasa III 5 pkt. Klasa II 2 pkt. Klasa I 2 pkt. 5,01 – 6 10 pkt.

ocena z przedmiotu, którego dotyczą zajęcia uzyskana w poprzednim roku szkolnym lub 2a w poprzednim półroczu - zajęcia rozwijające

4,01 – 5,00 8 pkt. 3,51 – 4,00 6 pkt. 3,01 – 3,50 4 pkt. 2,01 – 3,00 2 pkt. 1 – 2,00 0 pkt. 5,01 – 6 0 pkt.

ocena z przedmiotu, którego dotyczą zajęcia uzyskana w poprzednim roku szkolnym lub 2b w poprzednim półroczu - zajęcia wyrównawcze

4,01 – 5,00 2 pkt. 3,51 – 4,00 4 pkt. 3,01 – 3,50 6 pkt. 2,01 – 3,00 8 pkt. 1 – 2,00 10 pkt. Wzorowa 10 pkt. Bardzo dobra 8 pkt.

3

ocena z zachowania

Dobra 6 pkt. Poprawna 4 pkt. Nieodpowiednia 2 pkt. Naganna 0 pkt.

4

5

aktywna praca na rzecz szkoły, udział w pracach samorządu i organizacji szkolnych, udział w konkursach i olimpiadach, wolontariat itp. frekwencja na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym, (w przypadku uczniów klas I bieżąca frekwencja od początku roku szkolnego);

1 – 10 pkt. TAK (wg oceny wychowawcy) NIE 0 minus 1 pkt. za każdą godzinę zajęć szkolnych opuszczoną bez usprawiedliwienia

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

c.) dla doradztwa zawodowego : Lp.

Nazwa kryterium

Punktacja Warunek :

Liczba pkt.

Klasa IV 10 pkt. 1

2

Klasa III 5 pkt.

rok nauki

Klasa II 2 pkt. Klasa I 2 pkt. TAK 10 pkt. NIE 0 pkt.

udział w innej formie wsparcia w ramach niniejszego projektu

d) dla staży-wizyt zawodoznawczych i praktyk zawodowych: Lp.

Nazwa kryterium

Punktacja Warunek :

Liczba pkt.

Klasa IV 10 pkt. 1

Klasa III 5 pkt.

rok nauki

Klasa II 2 pkt. Klasa I 2 pkt. Wzorowa 10 pkt. Bardzo dobra 8 pkt.

2

ocena z zachowania

Dobra 6 pkt. Poprawna 4 pkt. Nieodpowiednia 2 pkt. Naganna 0 pkt.

29 wrzesień 2011

………………………… ( Podpis Lidera Szkolnego)

.…………………………… ( Podpis Dyrektora Szkoły )

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu: Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 e-mail: [email protected], www.edukacja.powiatsuski.pl