Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nowoczesne kształcenie zawodowe” realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

§1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Nowoczesne kształcenie zawodowe ” realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. 2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkól Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 2 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności 185 uczniów (w tym 50 dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia w terminie do 30.06.2015r. 3.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 5. Projekt realizowany jest w terminie od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 6. Projekt przewiduje realizację działań w ramach programu rozwojowego szkoły partnerskiej. 7. Nadzór nad organizacją zajęć w ramach programu rozwojowego szkoły sprawuje Koordynator szkolny za zgodą dyrektora szkoły. 8. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć w szkole i poza jej terenem sprawują nauczyciele i osoby prowadzące zajęcia, nauczyciele opiekunowie. 9. Regulamin określa: 1) 2) 3) 4)

definicje, zasady rekrutacji uczestników projektu, prawa i obowiązki uczestnika projektu, zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

§2 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt – „Nowoczesne kształcenie zawodowe”. 2. Uczestnik projektu – osoba biorąca udział w projekcie. 3. Projektodawca – Zachodnia Izba Przemysłowo–Handlowa w Gorzowie Wlkp.,ul.Kazimierza Wielkiego 1 4. Partner - Powiat Świebodziński / Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w 5. Koordynator projektu 6. Koordynator szkolny 7. Personel projektu

Świebodzinie. – osoba koordynująca i nadzorująca realizację zadań w ramach projektu. – osoba koordynująca i nadzorująca realizację działań programu rozwojowego w szkole. – osoby realizujące działania w ramach programu rozwojowego szkoły.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 95 7390 313, Fax. 95 7 390 310, e-mail: [email protected]

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 74 99, Fax. 68 475 74 98

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§3 Zasady rekrutacji uczestników projektu 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która posiada status ucznia Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a oraz zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego w rozumienie KC. 2. Nabór do udziału w projekcie będzie zgodny z zasadą równości szans, praw, korzyści obu płci. 3. Informacje o prowadzonym naborze do projektu upowszechniane będą przy wykorzystaniu plakatów, oraz strony www projektu, a także podczas spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców. 4. Rekrutacja odbywa się w marcu 2014 r. 5. Rekrutacja prowadzona będzie w macierzystej szkole uczestnika projektu. 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 1)

wypełnienie i złożenie przez potencjalnego uczestnika projektu kwestionariusza rekrutacyjnego,

2)

weryfikacja kryteriów formalnych (wiek ucznia, płeć, miejsce zamieszkania, średnia wyników nauczania, profil klasy) przez komisję rekrutacyjną ( Koordynatora szkolnego i Koordynatora projektu),

3)

podjęcie przez komisję rekrutacyjną (Koordynatora szkolnego i Koordynatora projektu) decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,

4)

ustalenie przez komisję rekrutacyjną (Koordynatora szkolnego i Koordynatora projektu) listy podstawowej (185 uczestników Projektu) i rezerwowej uwzględniając kryteria wyboru i kolejność zgłoszeń,

5)

poinformowanie przez wychowawców uczestników o wynikach rekrutacji.

7. Kwestionariusz rekrutacyjny, opatrzony datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika projektu (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument podpisuje zarówno uczeń, jak również jego rodzic lub prawny opiekun) należy dostarczyć osobiście do sekretariatu lub Koordynatorowi szkolnemu podczas spotkań. 8. O przyjęciu ucznia do projektu decydować będą następujące kryteria: a) b)

podstawowe:  status ucznia Powiatowego Zespołu Szkól Technicznych i Zawodowych.  zamieszkiwanie na terenie województwa lubuskiego w rozumieniu KC. uzupełniające: 

wyniki w nauce

Kryterium Średnia wyników nauczania na koniec I semestru roku szkolnego 2013/2014. Na zajęcia wyrównawcze pierwszeństwo będą mieli uczniowie ze średnią ocen poniżej 3,0. Na zajęcia rozwoju kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne oraz staże pierwszeństwo będą mieli uczniowie ze średnią powyżej 3,0 

poziom nauczania

Kryterium Na warsztaty z doradcą zawodowy pierwszeństwo będą mieli uczniowie ostatnich klas.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 95 7390 313, Fax. 95 7 390 310, e-mail: [email protected]

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 74 99, Fax. 68 475 74 98

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopłeć

Kryterium Grupą docelową jest 185 uczniów ( 50 dziewcząt i 135 chłopców) uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa). W grupie docelowej jest 20 osób niepełnosprawnych (13 dziewcząt i 7 chłopców) 

kierunek nauczania

Kryterium Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie: - Technikum PZSTiZ w Świebodzinie z kierunków: technik informatyk, technik mechanik, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w PZSTiZ w Świebodzinie z kierunków: handlowiec, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, ślusarz.  Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC (zajęcia dla t. mechanik)  Język angielski zawodowy (zajęcia dla t. logistyk)  Organizator ruchu turystycznego VCC (zajęcia dla t. hotelarz i t. obsługi turystycznej)  Transport towarów niebezpiecznych kurs na licencji APTECH VCC ( zajęcia dla t.logistyk i t. spedytor)  Operator wózków widłowych VCC (zajęcia dla t. logistyk, t. mechanik, t. spedytor)  Spawanie ręczne metodą MAG VCC (zajęcia dla kierunku: ślusarz)  Elektryk VCC (zajęcia dla kierunku elektromechanik)  Grafik komputerowy VCC (zajęcia dla t. informatyk)  Staże zawodowe (zajęcia dla t. informatyk, t. mechanik)  Praktyki zawodowe (zajęcia dla t. mechanik, t. spedytor, t. logistyk, ślusarz, elektromechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń)  Opieka psychologiczno – pedagogiczna ( osoby niepełnosprawne) 

kolejność zgłoszeń Kryterium

Numer kolejny zgłoszenia

9. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci spełniający wyżej wymienione kryteria. 10. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do projektu ujęci zostaną na liście rezerwowej. 11. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane ustnie wszystkim kandydatom przez wychowawców. 12. Rekrutację prowadzoną przez komisję rekrutacyjną kończy protokół zawierający proponowaną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową. 13. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z aktualnej listy, o ile stopień zaawansowania realizacji działania na to pozwoli. 14. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Koordynator projektu i Koordynator szkolny. 15. W terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji wszystkie złożone kwestionariusze rekrutacyjne oraz protokół, o którym mowa w § 3 ust. 12 Koordynator szkolny przekazuje Koordynatorowi projektu.

§4

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 95 7390 313, Fax. 95 7 390 310, e-mail: [email protected]

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 74 99, Fax. 68 475 74 98

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 1) 2) 3)

udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgłaszania uwag dotyczących projektu Koordynatorowi szkolnemu, oceny organizacji i przebiegu zajęć.

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności, bieżącego informowania Personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach, udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu, udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu monitorowania realizacji działań, przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu, informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

3. W przypadku nieobecności na zajęciach przekraczającej 20% godzin objętych programem lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego bądź niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu.

§5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczeń zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć informację o tym fakcie Koordynatorowi szkolnemu osobiście bądź telefonicznie. 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach. 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 4. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji i dołączenia dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

§6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Projektodawcę i Partnera. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora projektu. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 5. Regulamin dostępny będzie u Koordynatora szkolnego oraz na stronie www projektu.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 95 7390 313, Fax. 95 7 390 310, e-mail: [email protected]

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 74 99, Fax. 68 475 74 98

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 95 7390 313, Fax. 95 7 390 310, e-mail: [email protected]

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 74 99, Fax. 68 475 74 98