Centrum Kształcenia Kadr Biuro Projektu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 3/10, 14-100 Ostróda Biuro Projektu w Iławie ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iławie

Tel./fax. 089-646-97-42 Tel./fax. 089-646-23-96

www.ckk.edu.pl

„KAMIZELKA RATUNKOWA” Ostróda, 01.12.2009           

REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE   

1. 2.

3. 4.  

§1  POSTANOWIENIA  OGÓLNE    Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Kamizelka ratunkowa”  Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Priorytetu  VIII:  Regionalne  kadry  gospodarki,  Działanie  8.1:  Rozwój  pracowników  i  przedsiębiorstw  w  regionie,  Cel  działania:  Podniesienie  i  dostosowanie  kwalifikacji        i  umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki , Poddziałanie 8.1.2 : Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  i  modernizacyjnych  w  regionie,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013.  Wnioskodawcą  i  realizatorem  projektu  jest  Centrum  Kształcenia  Kadr  Anita  Graczyk,  14‐100  Ostróda,  ul.  Jana  III  Sobieskiego  3/10.  Projekt  jest  realizowany  na  podstawie  umowy  podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej.  Okres realizacji projektu: 01.12.2009 – 31.12.2010.  Uczestnikami projektu będą Beneficjenci Ostateczni wybrani zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.  §2  SŁOWNIK  POJĘĆ 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  a) Organizator – Centrum Kształcenia Kadr ‐ Anita Graczyk  b) Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie  c) Beneficjent  Ostateczny  (BO)  –  zakwalifikowana  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym  Regulaminie  osoba  z  terenu  powiatu  ostródzkiego,  iławskiego,  z  którą  pracodawca  rozwiązał  umowę o pracę nie później niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.  d) Projekt – „Kamizelka ratunkowa”  e) PO KL 2007‐2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007‐2013  f) Strona internetowa Realizatora Projektu – www.ckk.edu.pl  g) Biuro Projektu :   • Biuro Centrum Kształcenia Kadr w Ostródzie, 14‐100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3/10  • Biuro Centrum Kształcenia Kadr w Iławie, 14‐200 Iława, ul. Jagiellończyka 16              P r oj ek t w s p ó ł fi n an s ow an y p r ze z U n i ę E u r o pe j s k ą ze ś r o d k ó w E u r o p ej s k i e go F u n d us zu S p o ł ec zn e g o

Centrum Kształcenia Kadr Biuro Projektu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 3/10, 14-100 Ostróda Biuro Projektu w Iławie ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iławie

Tel./fax. 089-646-97-42 Tel./fax. 089-646-23-96

www.ckk.edu.pl

„KAMIZELKA RATUNKOWA” §3  CEL  PROJEKTU    1. Głównym  celem  projektu  jest  zwiększenie  szans  jak  najszybszego  zatrudnienia  osób,  których  umowa  o  pracę  została  rozwiązana  przez  pracodawcę  za  wypowiedzeniem,  nie  później  niż              6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.   2. Cele  szczegółowe  obejmują:  wsparcie  osób,  których  umowa  o  pracę  została  rozwiązana  przez  pracodawcę za wypowiedzeniem, nie później niż  6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu  poprzez  doradztwo  zawodowe  w  tym  również  poradnictwo  zawodowe  indywidualne    jak  również  poradnictwo psychologiczne.   

3. 4.

1. 2. 3.

§4  ZAKRES  WSPARCIA    Projekt  obejmuje  wsparcie  Beneficjentów  Ostatecznych  poprzez  udział   w szkoleniach zawodowych.   W ramach każdego szkolenia zawodowego przewidziane zostały następujące moduły:  a) Szkolenie psychologiczno‐doradcze – 8 godzin  b) Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy – 8 godzin  c) Indywidualne doradztwo zawodowe – 2 godziny  d) Szkolenie zawodowe (80 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych)  e) Szkolenie BHP      §5  ORGANIZACJA  WSPARCIA    Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.  Każde szkolenie zawodowe trwać będzie 216 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały 5  razy w tygodniu w wymiarze max. 8 godzin dziennie.  Każdy z BO w ramach szkolenia ma zapewnione:  a) Materiały dydaktyczne.   b) Obiad i poczęstunek (każdego dnia uczestnictwa w szkoleniu).  c) Niezbędne badania lekarskie.  d) Niezbędne ubrania ochronne.  e) Zwrot kosztów dojazdu (jeśli BO mieszka poza Ostródą lub Iławą).  f) Bezpłatne egzaminy państwowe (jeśli zostały przewidziane w ramach danego szkolenia).  g) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia.  h) Stypendium  szkoleniowe  w  wysokości  800,00  zł  brutto  (  słownie:  osiemset  złotych  00/100 ) wyłącznie przy 100 % frekwencji uczestnictwa w szkoleniu, stawka za 1 godzinę  szkolenia wynosi 4 zł. 

            P r oj ek t w s p ó ł fi n an s ow an y p r ze z U n i ę E u r o pe j s k ą ze ś r o d k ó w E u r o p ej s k i e go F u n d us zu S p o ł ec zn e g o

Centrum Kształcenia Kadr Biuro Projektu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 3/10, 14-100 Ostróda Biuro Projektu w Iławie ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iławie

Tel./fax. 089-646-97-42 Tel./fax. 089-646-23-96

www.ckk.edu.pl

„KAMIZELKA RATUNKOWA”     §6  BENEFICJENCI  OSTATECZNI (BO)    1. W  Projekcie  mogą  uczestniczyć  osoby,  których  umowa  o  pracę  została  rozwiązana  przez  pracodawcę  za  wypowiedzeniem,  nie  później  niż  6  miesięcy  przed  przystąpieniem  do  projektu      z terenów powiatu ostródzkiego, iławskiego.  2. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych musi :   a) okazać  dowód  osobisty  w  celu  wykonania  przez  pracownika  Biura  Projektu  jego  kserokopii  b) okazać oryginał świadectwa pracy z którego jasno wynika, iż z osobą bezrobotną została  rozwiązana  umowa  o  pracę  przez  pracodawcę  za  wypowiedzeniem  nie  później  niż  6  miesięcy  przed  przystąpieniem  do  projektu  (Pracownik  Biura  Projektu  wykona  kserokopię dokumentu)   c) zapoznać  się  z  treścią  niniejszego  Regulaminu,  zaakceptować  wszystkie  jego  postanowienia oraz zobowiązać się do jego bezwzględnego przestrzegania   d) wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  oraz  oświadczenie  stanowiące  załącznik  nr  1  do  niniejszego Regulaminu.  3. Kryterium  podstawowym,  poza  wymogami  określonymi  w  pkt  1  będzie  kolejność  zgłoszeń.  W  sytuacji większego niż liczba miejsc zainteresowania danym szkoleniem kryterium dodatkowym  będzie przynależność do jednej z poniższych grup:  a) Kobiety  b) Osoby z niskimi kwalifikacjami    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

§7  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  BENEFICJENTÓW  OSTATECZNYCH (BO)    Beneficjent Ostateczny ma zapewniony bezpłatny udział w Projekcie.  BO  bierze  udział  w  badaniu  ankietowym  odbywającym  się  na  zakończenie  zajęć  teoretycznych  oraz praktycznych.  BO jest zobowiązany do rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych.  BO  ma  obowiązek  potwierdzać  swoją  obecność  na  zajęciach  na  liście  obecności.  Jednocześnie  musi uczestniczyć zajęciach w godzinach określonych w harmonogramie kursu.   Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności BO spowodowane chorobą lub ważnymi  sytuacjami losowymi.   Usprawiedliwienie  wymaga  telefonicznego  zawiadomienia  lub/i  złożenia  pisemnego  oświadczenia o przyczynach nieobecności lub/i zwolnienia lekarskiego.  Warunkiem  ukończenia  szkolenia  i  uzyskania  stosownego  zaświadczenia  jest  odpowiednia  frekwencja  oraz  pozytywne  zaliczenie  egzaminu  końcowego.  Frekwencja  warunkująca  ukończenie  szkolenia  wynosi  80%  godzin,  co  oznacza,  iż  szkolenie  może  ukończyć  BO  uczestniczący w minimum 173 godzinach zajęć.   BO  zostanie  poinformowany  o  nie  uzyskaniu  zaświadczenia  o  ukończeniu  szkolenia  za  nieuzasadnioną absencję na więcej niż 20% zajęć.  BO  w  przypadku  podjęcia  zatrudnienia  po  ukończeniu  szkolenia  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczenia  do  Biura  Projektu  kopii  otrzymanej  umowy  o  pracę  lub  umów  cywilnoprawnych. Obowiązek ten ma czas obowiązywania do 1 roku od zakończenia szkolenia. 

P r oj ek t w s p ó ł fi n an s ow an y p r ze z U n i ę E u r o pe j s k ą ze ś r o d k ó w E u r o p ej s k i e go F u n d us zu S p o ł ec zn e g o

Centrum Kształcenia Kadr Biuro Projektu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 3/10, 14-100 Ostróda Biuro Projektu w Iławie ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iławie

Tel./fax. 089-646-97-42 Tel./fax. 089-646-23-96

www.ckk.edu.pl

„KAMIZELKA RATUNKOWA” BO, którzy w okresie do jednego roku po ukończeniu szkolenia rozpoczną prowadzenie własnej  działalności  gospodarczej  zobowiązani  są  do  dostarczenia  do  Biura  Projektu  zaświadczenia  o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.    

1. 2. 3. 4. 5.

   §8  ZASADY  REZYGNACJI  Z  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE    Organizator  zastrzega  sobie  prawo  skreślenia  BO  z  listy  uczestników  szkolenia  w  przypadku  naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  W celu zabezpieczenia frekwencji przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.  W  przypadku  rezygnacji  lub  skreślenia  BO  z  listy  osób  zakwalifikowanych  do  Projektu,  jego  miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.  W  przypadku  rezygnacji  BO  z  udziału  w  szkoleniu  lub  skreślenia  go  z  listy  uczestników  jest  on  zobowiązany zwrócić otrzymane materiały dydaktyczne.  W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji BO z udziału w szkoleniu, BO zobowiązany jest do  zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie, poniesionych przez Organizatora.      §9  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

  1. Niezbędne  informacje  dotyczące  Projektu  umieszczone  zostaną  na  stronie    internetowej  Organizatora.   2. Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.  3. Ostateczna  interpretacja  treści  niniejszego  Regulaminu  należy  do  Organizatora  w  oparciu  o  stosowne dokumenty programowe i uwzględnienie stanowiska Instytucji Wdrażającej.  4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu   o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. 

                        P r oj ek t w s p ó ł fi n an s ow an y p r ze z U n i ę E u r o pe j s k ą ze ś r o d k ó w E u r o p ej s k i e go F u n d us zu S p o ł ec zn e g o

Centrum Kształcenia Kadr Biuro Projektu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 3/10, 14-100 Ostróda Biuro Projektu w Iławie ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iławie

Tel./fax. 089-646-97-42 Tel./fax. 089-646-23-96

www.ckk.edu.pl

„KAMIZELKA RATUNKOWA”       Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu z dn. 01.12.2009    Imię i Nazwisko: ………………….............................  Data i miejsce urodzenia …………………………………                                                                                             Adres:……………………………………………………………..  PESEL:……………………………………………………………..  NIP:………………………………………………………………….  Nr i seria dowodu osobistego:…………………………  Telefon kontaktowy………………………………………..                                                          

 

OŚWIADCZENIE         Jako osoba wyrażająca wolę uczestnictwa w Projekcie: „Kamizelka ratunkowa” oświadczam, że:  1. Mieszkam na terenie powiatu:       ostródzkiego, iławskiego *  2. Jestem  osobą    której  umowa  o  pracę  została  rozwiązana  przez  pracodawcę  za  wypowiedzeniem  nie  później niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.  3. Akceptuję  treść    Regulaminu  Uczestnictwa  w  Projekcie  z  dnia  01.12.2009  oraz  w  sytuacji  zakwalifikowania  mnie  do  uczestnictwa  w  Projekcie  zobowiązuję  się  do  jego  bezwzględnego  przestrzegania.  4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002  r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam  zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  oświadczeniu  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji.  Administratorem  danych  jest  Centrum Kształcenia Kadr. 

    ………………………………………………… Data i podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić P r oj ek t w s p ó ł fi n an s ow an y p r ze z U n i ę E u r o pe j s k ą ze ś r o d k ó w E u r o p ej s k i e go F u n d us zu S p o ł ec zn e g o