REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Postaw na aktywność” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1. Projekcie – oznacza to projekt konkursowy pt. „Postaw na aktywność”. 2. Beneficjencie – oznacza to Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. 3. Uczestniku - oznacza to osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie przez Komisję rekrutacyjną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i umowę uczestnictwa. 4. Organizatorze - oznacza to pracodawcę, z którym Beneficjent zawarł umowę o odbycie stażu przez Uczestnika w ramach projektu. 5. Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności do pracy. 6. Osobie bezrobotnej – oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.). 7. Osobie powyżej 50 roku życia – oznacza to osobę bezrobotną, która w dniu zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia. 8. Osobie do 25 roku życia – oznacza to osobę bezrobotną, o która do dnia zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. 9. Osobie długotrwale bezrobotnej – oznacza to osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 10. Danych osobowych - oznacza to dane osobowe Uczestników projektu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 11. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych Uczestników projektu takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonywane są w systemie informatycznym. 12. Stypendium szkoleniowym – oznacza to kwotę wynoszącą 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie wypłacaną Uczestnikowi za okres odbywania szkolenia. W przypadku niższego miesięcznego 1 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy . 13. Stypendium stażowym – oznacza to kwotę wynoszącą 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) wypłacaną przez Beneficjenta Uczestnikowi za okres odbywania stażu u Organizatora. §2 1. Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2. Projekt konkursowy „Postaw na aktywność” realizowany jest na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-06-055/13-00 podpisanej dnia 26.09.2013 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 3. Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. 4. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie: ogółem co najmniej 45%, dla osób w wieku 15-30 lat co najmniej 40%, dla osób niepełnosprawnych co najmniej 20%, dla osób w wieku 50-64 lata co najmniej 40%, dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 30%. UCZESTNICY PROJEKTU §3 1. Projekt „Postaw na aktywność” skierowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, a w szczególności do: • osób po 50 roku życia, • osób do 25 roku życia, • osób niepełnosprawnych, • osób długotrwale bezrobotnych. 2. W projekcie przewidziano udział 50 osób bezrobotnych (24 kobiet, 26 mężczyzn), w tym: • 25 osób w wieku powyżej 50 roku życia, • 5 osób niepełnosprawnych, • 10 osób w wieku do 25 roku życia (6K, 4M), • 10 osób długotrwale bezrobotnych (6K, 4M). 3. Każdy Uczestnik otrzyma wsparcie w postaci: indywidualnego poradnictwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania (IPD), szkolenia grupowego lub indywidualnego, stażu na stanowisku ściśle powiązanym z odbytym szkoleniem. 4. Za okres odbywania szkolenia oraz stażu, Uczestnikom przysługuje stypendium.

2 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA §4 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Nabór uczestników przeprowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie w swojej siedzibie przy ul. Piłsudskiego 14, 21-400 Łuków. Rekrutacja prowadzona będzie od stycznia 2014 r. do lutego 2014 r. W przypadku niezakwalifikowania 50 osób do projektu istnieje możliwość przedłużenia terminu naboru ankiet zgłoszeniowych. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie PUP Łuków oraz na stronie internetowej Urzędu. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika. Zgłoszenia na listę podstawową przyjmowane będą w terminach określonych w ogłoszeniach o naborze. Ankiety zgłoszeniowe, które wpłyną w terminach innych niż określone w ogłoszeniach o naborze nie będą rozpatrywane. Za nabór będzie odpowiadała komisja rekrutacyjna w składzie: doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, koordynator. W przypadku kwalifikowania kandydatów, którzy są zainteresowani szkoleniami grupowymi do procesu rekrutacyjnego włączymy przedstawicieli pracodawców z branży, których będzie dotyczyć szkolenie. Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować ankiety w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu naboru. Rekrutacja do projektu będzie 4-etapowa - I etap: Złożenie przez kandydatów ankiet zgłoszeniowych, w których określają rodzaj szkolenia, w którym chcą uczestniczyć (grupowe lub indywidualne) oraz temat szkolenia. Kandydat może dołączyć do ankiety oświadczenie pracodawcy o przyjęciu na staż po zakończonym szkoleniu i o zatrudnieniu po stażu. - II etap: Weryfikacja ankiet przez komisję rekrutacyjną pod kątem spełniania przez kandydata kryteriów uczestnictwa: zamieszkiwanie na terenie powiatu łukowskiego, status osoby bezrobotnej, przynależność do jednej z grup wymienionych w §3 ust. 1, kwalifikowanie się do odbycia szkolenia i stażu (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia…). Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w stażach oraz osoby, które w okresie 2 lat przed złożeniem ankiety zgłoszeniowej nie odmówiły podjęcia pracy, propozycji stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji lub nie przerwały bez uzasadnionej przyczyny aktywnych form wsparcia. W przypadku, gdy większa liczba kandydatów spełnia te same kryteria uczestnictwa, do projektu będą kwalifikowane osoby z niższym poziomem wykształcenia, bez doświadczenia zawodowego. - III etap: Komisja rekrutacyjna, w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne, wyłoni ostateczną listę uczestników. Koordynator sporządzi listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową. W przypadku rezygnacji Uczestnika rekrutowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej, po ponownej weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie, o ile stopień realizacji projektu pozwoli na objęcie Uczestnika kompleksowym wsparciem. - IV etap: Podpisanie przez Uczestnika deklaracji i umowy uczestnictwa w projekcie. 3 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9.

10.

11. 12.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję rekrutacyjną, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika (dot. przetwarzania danych osobowych), a także podpisanie Umowy uczestnictwa . O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub w formie elektronicznej, stosownie do deklaracji Uczestnika w ankiecie zgłoszeniowej. Kolejność składania dokumentów rekrutacyjnych nie będzie mieć wpływu na ocenę i zakwalifikowanie uczestników do udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu zostanie poprzedzona akcją promocyjną w postaci ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej PUP w Łukowie.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU §5 1. Uczestnik projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do: • podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika (dot. przetwarzania danych osobowych) i umowy uczestnictwa określającej szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, • aktywnego i regularnego uczestnictwa w każdym z działań przewidzianych dla Uczestnika projektu wskazanych w § 3 ust. 3, do których zostanie zakwalifikowany, • rzetelnego przygotowywania się do działań w ramach Projektu, • przestrzegania wyznaczonych terminów w każdym z działań, • każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w szkoleniu i stażu na listach obecności, • udziału w szkoleniach z co najmniej 80% frekwencją czasu trwania danego szkolenia, limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na dni zajęć, • wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu, • informowania PUP o ewentualnych zmianach mających wpływ na udział w projekcie (np. wyjazd za granicę, podjęcie pracy, choroba, itp.), • dostarczenia kserokopii umowy o pracę (umowę o dzieło, umowę zlecenie) potwierdzonej za zgodność z oryginałem w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, złożenia oświadczenia o podjęciu działalności gospodarczej w trakcie realizacji wsparcia lub w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie; podjęcie pracy lub działalności gospodarczej w trakcie realizacji ścieżki uczestnictwa w projekcie jest równoznaczne z zakończeniem udziału w projekcie z zastrzeżeniem §7 ust. 14, • złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie (rezygnacja możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak przyczyny zdrowotne lub inne niezależne od Uczestnika i nie znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do udziału w projekcie), 4 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegozapłaty Beneficjentowi kary umownej w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie – szczegółowe warunki oraz wysokość kary umownej będzie określać Umowa uczestnictwa w projekcie zawarta pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE §6 1 Każdy Uczestnik zostanie objęty indywidualnym poradnictwem zawodowym. Jego celem będzie zdefiniowanie problemu, nakreślenie drogi do aktywności w sferze społecznej i zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), pomoc w wyborze zawodu (określenie ścieżki zawodowej), pomoc na etapie poszukiwania pracy. 2. Terminy spotkań Uczestnika a doradcą zawodowym będą wyznaczone w stworzonym IPD lub będą ustalane telefonicznie w sytuacji zaistnienia doraźnej potrzeby. 3. Spotkania będą odbywały się w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie: ul. Piłsudskiego 14, 21 – 400 Łuków

SZKOLENIA §7 1. W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci szkoleniem grupowym lub indywidualnym. Ich celem jest podniesienie i aktualizacja kwalifikacji zawodowych. 2. W ramach szkoleń grupowych Uczestnik wybiera jeden z niżej wskazanych tematów: technolog robót wykończeniowych (300 godzin szkolenia; dla 7 mężczyzn), monter/składacz okien (150 godzin szkolenia; dla 8 mężczyzn), monter ociepleń budynków (120 godzin szkolenia; dla 5 mężczyzn), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania (100 godzin szkolenia; dla 5 kobiet), krawiec odzieży lekkiej (150 godzin szkolenia; dla 7 kobiet), kurs komputerowy z obsługą programu do kadr i płac (150 godzin szkolenia; dla 5 kobiet). Temat szkolenia indywidualnego wskazuje Uczestnik. Zaproponowany temat szkolenia jest weryfikowany przez komisję rekrutacyjną pod względem zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, możliwości odbycia stażu na stanowisku ściśle związanym z tym szkoleniem, pod względem spełniania przez uczestnika wymagań do skierowania na to szkolenie (np. poziom wykształcenia). 3. Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem i uzyskaniem stosownego zaświadczenia potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje Uczestnika wydanym przez instytucję szkolącą zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., Nr 177, poz. 1193). 4. Zakwalifikowanie na jedno z oferowanych w ramach projektu szkoleń odbędzie się na podstawie preferencji Uczestników oraz w wyniku identyfikacji potrzeb 5 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szkoleniowych i opracowania Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego. 5. W ramach szkoleń Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe oraz catering. 6. Wysokość stypendium szkoleniowego wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. 7. Podstawą do naliczania stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu, Uczestnik traci prawo do stypendium szkoleniowego za czas jego nieusprawiedliwionej nieobecności. Limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na dni zajęć (nie może przekroczyć 20%). 9. Wszelkie nieobecności wymagają niezwłocznego usprawiedliwienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Beneficjenta w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz zobowiązuje się do dostarczenia do Beneficjenta tego zaświadczenia na druku ZUS ZLA w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. 10. Stypendium przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej. 11. Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z dalszego uczestnictwa w projekcie. 12. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacone w okresach miesięcznych z dołu w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje stypendium, pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Beneficjenta. 13. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Uczestnika. 14. Skierowany na szkolenie Uczestnik w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

STAŻE §8 1. Uczestnicy w ramach pośrednictwa pracy otrzymają pomoc w zakresie pozyskiwania ofert stażowych i ofert pracy. 2. Staż u Organizatora będzie trwać od 3 do 6 miesięcy na stanowisku ściśle powiązanym z ukończonym szkoleniem, dostosowanym do możliwości Uczestnika i Organizatora, realizowany będzie w oparciu o Umowę uczestnictwa oraz o umowę o odbywanie stażu zawartą przez Beneficjenta z Organizatorem. 3. Na wniosek Organizatora lub Uczestnika dopuszcza się możliwość zorganizowania stażu trwającego krócej niż 6 miesięcy, jednak nie krócej niż 3 miesiące, w szczególności, jeśli będzie to miało na celu dostosowanie wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych i po 50 roku życia. 6 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Beneficjent zobowiąże Organizatora do zatrudnienia Uczestnika po stażu albo Uczestnik może zostać skierowany przez Beneficjenta do pracy na inne specjalnie dobrane dla niego stanowisko. Zatrudnienie nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia przez Uczestnika udziału w projekcie. 5. W ramach stażu Uczestnik otrzyma miesięczne stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 6. Podstawą do naliczania stypendium stażowego będą listy obecności. Stypendium stażowe przysługuje również za dni wolne od pracy, a także za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Stypendium stażowe nie przysługuje za nieusprawiedliwioną nieobecność na stażu. Stypendium przysługuje za dni nieobecności na stażu w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej. 7. Na wniosek Uczestnika odbywającego staż Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 8. Wszelkie nieobecności wymagają niezwłocznego usprawiedliwienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Beneficjenta w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz zobowiązuje się do dostarczenia do Beneficjenta tego zaświadczenia na druku ZUS ZLA w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. 9. Stypendium stażowe wypłacane będzie za każdy miesiąc odbytego stażu, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu odbycia stażu, pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Beneficjenta. 10. Stypendium stażowe wypłacane będzie na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Uczestnika. 11. Uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od Organizatora jest zobowiązany dostarczyć ją Beneficjentowi wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu zawierającym informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Beneficjent po zapoznaniu się z treścią sprawozdania wyda Uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu stażu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE §9 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę przepisów lub warunków realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu, lub w innych uzasadnionych przypadkach. 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani przez Beneficjenta listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownie do oświadczenia w ankiecie zgłoszeniowej. Beneficjent zamieści odpowiednie informacje na stronie internetowej tutejszego Urzędu. 7 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Uczestnik, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb projektu i Programu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie może wziąć udziału w projekcie. 4. Sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami rozstrzygane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Załączniki: 1. Ankieta zgłoszeniowa. 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 3. Ankieta osobowa Uczestnika projektu. 4. Oświadczenie uczestnika (dot. przetwarzania danych osobowych). 5. Umowa uczestnictwa w projekcie. Zatwierdzam:

8 Projekt „Postaw na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego