Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Poddziałanie 1.3.2. Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§1 DEFINICJE Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”, którego Beneficjentem jest Gmina Wrocław, a Realizatorem Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu. 2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław". 3. Dziennym opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 235). 4. Uczestniku projektu - należy przez to rozumieć osobę, która pomyślnie przeszła przez proces rekrutacyjny, została zakwalifikowana do Projektu, zaakceptowała i podpisała Deklarację Uczestnictwa w Projekcie, Regulamin Projektu, Umowę dotyczącą uczestnictwa w projekcie pomiędzy Uczestnikiem projektu a Realizatorem. 5. Realizatorze - należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49, realizującym w imieniu Gminy Wrocław projekt „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”. Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

6. Beneficjencie - należy przez to rozumieć Gminę Wrocław. 7. Stronie internetowej Projektu - należy przez to rozumieć stronę, na której zamieszczane są informację na temat projektu, tj. www.opiekun.cis.wroclaw.pl. 8. Stronie internetowej Realizatora - należy przez to rozumieć stronę, na której zamieszczane są informację na temat działań Realizatora, tj. www.cis.wroclaw.pl. 9. Opiece dziennej - należy przez to rozumieć opiekę sprawowaną nad dziećmi w wieku do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych. 10. Monitoringu świadczonej usługi opiekuńczej - należy przez to rozumieć nadzór oraz weryfikację co najmniej raz na 2 tygodnie świadczonej usługi opiekuńczej nad dziećmi w wieku do lat 3. 11. Osobie zamieszkałej na terenie Wrocławia - należy przez to rozumieć osobę przebywającą na terenie Wrocławia z zamiarem stałego pobytu, o której mowa w art. 25 Kodeksu Cywilnego. Informacja ta weryfikowana będzie na podstawie miejsca złożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok 2012 lub deklaracji opodatkowania na rok 2013. 12. O osobie nieaktywnej zawodowo - należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy). 13. Osobie bezrobotnej - należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym urzędzie pracy. 14. Osoba zatrudniona - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło), a także rolnika i domownika rolnika ubezpieczonych w KRUS oraz osobę samozatrudnioną. 15. Urlop macierzyński - należy przez to rozumieć urlop, który przyznawany jest wszystkim kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Urlop ten jest urlopem pełnopłatnym a czas jego trwania jest zależny od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Po ustaniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek przywrócić do pracy kobietę na tym samym stanowisku. Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

16. Urlop wychowawczy - należy przez to rozumieć urlop, który przysługuje pracownikowi po przepracowaniu 6 miesięcy wymiarze do 3 lat, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia. Urlop udzielany jest na wniosek pracownika i jest bezpłatny. §2 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław". 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 3. Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.0200-199/11-00 oraz Regulaminem projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław". 4. Celem głównym projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" jest stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego z zawodowym 60 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki. 5. Projekt zakłada uruchomienie od września 2012 r. do czerwca 2014r. punkty dziennej opieki prowadzone przez wykwalifikowanych Dziennych opiekunów dzieci do lat 3. 6. Biuro projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" mieści się w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Strzegomskiej 49, 53-611 Wrocław, parter, pokój nr 1, tel.: (71) 782-35-18/26.

Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

§3 KRYTERIA WEJŚCIA DO PROJEKTU I ZASADY REKRUTACJI 1. Grupę docelową Projektu stanowi 60 mieszkańców Gminy Wrocław, rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ukończyły co najmniej 4 miesiące i nie ukończyły 3 roku życia, z czego: 

5 kobiet bezrobotnych,30 osób nieaktywnych zawodowo (w podziale na: 25 kobiet i 5 mężczyzn)25 zatrudnionych kobiet, przebywających na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych

2. Opieka nad dziećmi rodziców/opiekunów prawnych wymienionych w pkt. 1 świadczona będzie przez 20 Dziennych opiekunów i umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 wejście/powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka. 4. Uczestnikami projektu będzie 55 kobiet i 5 mężczyzn. zgodnie z kryteriami opisanymi w ust. 1. 5. Uczestnikami projektu mogą być osoby: a) w wieku aktywności zawodowej, b) posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wrocław c) mające dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończyły co najmniej 4 miesiące i nie ukończyły 3 roku życia, d) podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowujące dzieci (pozostające w momencie przystąpienia do projektu bez zatrudnienia lub na urlopach wychowawczych/macierzyńskich). 6. Spośród kandydatów spełniających powyższe wymagania wybrana zostanie grupa łącznie 60 osób z następujących Podgrup: Podgrupa 1 - 5 kobiet, które w momencie przystąpienia do projektu są bezrobotne. Podgrupa 2 - 25 kobiet, którzy w momencie przystąpienia do projektu są nieaktywne zawodowo. Podgrupa 3 - 5 mężczyzn, którzy w momencie przystąpienia do projektu są nieaktywni zawodowo. Podgrupa 4 - 25 kobiet, które w momencie przystąpienia do projektu są zatrudnione i przebywają na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.

Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

7. Pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie mają kandydaci należący do podgrupy 1, 2 lub 3 (tj. osoby nieaktywne zawodowo), którzy są: a) rodzicami/opiekunami prawnymi, z których jeden jest nieaktywny zawodowo/bezrobotny, b) rodzicami/opiekunami prawnymi którzy oboje są nieaktywni zawodowo/bezrobotny, c) samotnymi matkami/opiekunami prawnymi, d) samotnymi ojcami/opiekunami prawnymi. 8. Rekrutacja Uczestników projektu prowadzona jest w terminach określonych przez Realizatora w okresie od lipca 2012r. do czerwca 2014r. przez Pracowników Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław". 9. Działania promocyjno-rekrutacyjne prowadzone są w oparciu o ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne oraz poprzez spotkania rekrutacyjne, ogłoszenia na stronach internetowych: Projektu i Realizatora, a także poprzez roznoszenie ulotek i rozwieszanie plakatów. 10. Rekrutacja do projektu prowadzona jest według poniższego schematu: a) Poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (formularze dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu) oraz Formularza oświadczenia weryfikującego spełnianie kryteriów formalnych przez kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie. b) Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć wraz z Formularzem oświadczenia w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, w Biurze Projektu „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” - w ramach poszczególnych terminów rekrutacji, osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia do Biura Projektu). c) 60 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w danej Podgrupie, w ramach ogłoszonych terminów rekrutacji na podstawie złożonego Formularza zgłoszeniowego i Formularza oświadczeń, znajdą się na listach podstawowych kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie w ramach danej Podgrupy i zostaną zaproszeni drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście do podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie. d) Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia listy uczestników z zachowaniem odpowiednich proporcji, określonych w ust. § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. (Podgrupa 1 - 5 kobiet, Podgrupa 2 - 25 kobiet, Podgrupa 3 - 5 mężczyzn, Podgrupa 4 - 25 kobiet). e) W przypadku dużej ilości zgłoszeń spełniających wymagania formalne w ramach ogłoszonego terminu rekrutacji, decydować będzie data i godzina złożenia Formularza zgłoszeniowego, rozpatrywana w ramach danych Podgrup. f) Kandydaci, którzy nie znajdą się na listach podstawowych kandydatów rekomendowanych do udziału Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

w projekcie w danym terminie rekrutacji, zostaną włączeni na listy rezerwowe kandydatów na Uczestników projektu w poszczególnych Podgrupach. Lista rezerwowa będzie zawierała dane osób (w kolejności uzyskanych punktów), niezakwalifikowanych do udziału w projekcie z powodu wyczerpania liczby miejsc w poszczególnych Podgrupach. g) W przypadku rezygnacji kandydata z listy podstawowej, rekomendowany zostaje kandydat z listy rezerwowej danej Podgrupy z najwyższą ilością punktów pod warunkiem spełniania kryteriów na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa. h) Kandydaci rekomendowani do udziału w Projekcie zostaną o tym powiadomieni drogą listowną, telefoniczną, e-mailową. Ponadto, listy podstawowe kandydatów rekomendowanych na uczestnika projektu oraz listy rezerwowe zostaną upublicznione w siedzibie Realizatora oraz na stronie internetowej Projektu. i) Kandydaci rekomendowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w terminie wskazanym przez Realizatora projektu w celu podpisania dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie. Niestawienie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Projekcie i automatyczne wykreślenie z Listy podstawowej. j) Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i są rozpatrywane tylko w poszczególnych terminach rekrutacji. 11. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 60 Uczestników projektu. 12. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów rekomendowanych na Uczestnika projektu danej Podgrupy z najwyższą ilością punktów pod warunkiem spełniania kryteriów na dzień podpisania deklaracji i umowy uczestnictwa w Projekcie.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON I. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 1) Poinformowania Realizatora o ukończeniu przez dziecko 3 roku życia. W momencie otrzymania niniejszej informacji Realizator będzie postępował zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 235). 2) Przedstawienia Realizatorowi listy osób upoważnionych do odbioru dziecka od Dziennego opiekuna – na wzorze przekazanym przez Realizatora. 3) Poinformowania Realizatora na piśmie, najpóźniej w dniu podpisania deklaracji i umowy uczestnictwa w Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

Projekcie o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach etc., które mogą mieć istotne znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. 4) Wskazania, najpóźniej w dniu podpisania deklaracji i umowy uczestnictwa w Projekcie dziennego godzinowego zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych przez Dziennego opiekuna. 5) Udzielania Realizatorowi informacji o jakości świadczonych usług opiekuńczych przez Dziennego opiekuna w ramach monitoringu/wywiadu prowadzonego z Rodzicami/Opiekunami prawnymi. 6) Niezwłocznego informowania Realizatora w formie pisemnej, o każdej zmianie statusu zawodowego Uczestnika projektu na rynku pracy. 7) Informowania drogą telefoniczną Dziennego opiekuna co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, o każdej planowanej nieobecności dziecka u Dziennego opiekuna, a w przypadku choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka. 10) Terminowego ponoszenia kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad jego dzieckiem, stosownie do uregulowań zawartych w umowie dotyczącej uczestnictwa w Projekcie. 11) Zapewnienia dziecku na własny koszt wyżywienia podczas pobytu dziecka u Dziennego opiekuna. 12) Zapewnienia wyprawki dla dziecka i dostarczenia jej do Dziennego opiekuna przed rozpoczęciem sprawowanej opieki – najpóźniej w pierwszym dniu sprawowania przez niego opieki nad dzieckiem. Wykaz elementów wchodzących w skład wyprawki stanowi załącznik do umowy dotyczącej uczestnictwa w Projekcie. 13) Bieżącego uzupełniania składu wyprawki, o której mowa w § 4 ust. I pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 14) Bieżącej wymiany elementów wyprawki, o której mowa w § 4 ust. I pkt. 12 w zakresie elementów podlegających zabrudzeniu. 15) Dostarczenia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, o których zostanie poinformowany przez Dziennego opiekuna. 16) Informowania Realizatora o wszelkich problemach oraz zastrzeżeniach dotyczących jakości wykonywanych usług przez Dziennego opiekuna. 17) Informowania Realizatora o sporze z Dziennym opiekunem w przypadku jego zaistnienia oraz złożenia wniosku niezwłocznie po zaistnieniu sporu lub okoliczności wymagających rozstrzygnięcia przez Realizatora. 2. Korzystanie przez Uczestnika projektu, z usług świadczonych przez Dziennego opiekuna, możliwe jest w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez okres maksymalnie 10 godzin dziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 7: 00-17:00.

Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

II. Realizatorzy projektu zobowiązują się do: 1. Organizowania pracy Dziennych opiekunów. 2. Zagwarantowania Dziennym opiekunom wsparcia w organizacji warunków sprawowania przez nich opieki poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów i akcesoriów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do umowy o świadczeniu usługi opiekuńczej. 3. Koordynowania i nadzorowania pracy Dziennych opiekunów. 4. Monitorowania Dziennych opiekunów w zakresie świadczonych przez nich usług opiekuńczych. 5. Organizowania zastępstw w sprawowaniu opieki, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej wykonywanie opieki przez dotychczasowego Dziennego opiekuna. Realizator zapewnia dziecku Uczestnika projektu opiekę u Dziennego opiekuna zastępującego dotychczasowego Dziennego opiekuna, na czas trwania jego niezdolności do świadczenia opieki dziennej. 6. Przeprowadzania przez wyznaczonego Pracownika projektu odpowiedzialnego za monitoring Dziennych opiekunów, wywiadów z Uczestnikami projektu, w zakresie ustalenia ich aktualnego statusu zawodowego oraz jakości sprawowanej opieki nad ich dzieckiem oddanym pod opiekę Dziennego opiekuna. 7.Rozstrzygania sporów pomiędzy Uczestnikiem projektu a Dziennym opiekunem w zakresie sposobu sprawowania opieki. III. Realizatorzy projektu mają prawo do: 1. Pozbawienia Uczestnika projektu możliwości uczestnictwa w projekcie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 2. Pozbawienia Uczestnika projektu możliwości uczestnictwa w projekcie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika projektu z godzinowego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, o których mowa w § 3 ust I, pkt. 4.

Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

§5 ZAKOŃCZENIE I UKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Ukończenie Projektu jest tożsame z ukończeniem uczestnictwa w projekcie w momencie zakończenia finansowania przez Beneficjenta. 2. Zakończenie udziału w Projekcie następuje w momencie, gdy dziecko ukończy 3 rok za wyjątkiem szczególnej sytuacji, która została określona w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 235). §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników projektu osobiście oraz poprzez informację na stronie www. Projektu. 3. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy Uczestników projektu oraz rozwiązaniem umowy dotyczącej uczestnictwa w Projekcie. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 5. Realizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.02-00-199/11-00. 6. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla Uczestnika Projektu i Realizatora.

Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Integracji Społecznej Biuro Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" ul. Strzegomska 49, pok.1, 53-611 Wrocław tel. (71)782-35-18/26, fax. (71)782-35-12 e-mail: [email protected] www.cis.wroclaw.pl, www.opiekun.cis.wroclaw.pl

Z niniejszym regulaminem zapoznałem/am się, jego postanowienia są dla mnie zrozumiałe, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………………………………………….. Miejscowość, Data

........................................................... Podpis Kandydata/ki

W związku z przystąpieniem do uczestnictwa w projekcie Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji do projektu "Wdrożenie programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" oraz sprawozdawczości prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.). Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, iż: Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Niniejsze dane przekazywane będą również do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pełniącego funkcje Instytucji Pośredniczącej projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław.". Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………………………

…………………………………………………………….

Miejscowość, Data

Podpis Kandydata/ki

Człowiek-najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpis Kandyd