M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” Beneficjent: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” Partner: POWIAT GORLICKI Realizator: Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza 38-300 Gorlice, ul. Wyszyńskiego18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego §1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” b) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” c) realizatorze – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza d) Liderze PRS – należy przez to rozumieć Szkolnego Lidera PRS e) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie: v-ce dyrektor szkoły, lider szkolny, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych f) przedmiotów zawodowych, którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia g) protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków. h) rekrutacji uzupełniającej – należy przez to rozumieć wpisanie przez Lidera PRS najwyżej klasyfikowanego ucznia/uczniów z listy rezerwowej na listę zakwalifikowanych do danej formy wsparcia i) Technikum – należy przez to rozumieć Technikum Nr 1, w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach j) Blok I - kursy branżowe tj.: Autocad Electrical, kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC, kurs spawania metodą MAG, kurs grafiki inżynierskiej Autocad, kurs grafiki użytkowej Corel, projektowanie i montaż obwodów drukowanych, programowanie sterowników PLC, kurs prawa jazdy kat B, kurs SEP, kurs ECDL k) Blok II – zajęcia wyrównawcze tj.: matematyka P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

l) Blok III – zajęcia rozwijające tj.: trening logicznego myślenia z elementami matematyki, fizyki i przedmiotów zawodowych, język obcy zawodowy, warsztaty fotografii reklamowej m) Blok IV – doradztwo edukacyjno-zawodowe tj.: zajęcia w grupach n) Blok V – współpraca z przedsiębiorcami tj.:  staże-wizyty zawodoznawcze: 1-2 dniowe wizyty w przedsiębiorstwach realizowane w celu zapoznania się z potencjalnym miejscem  staż u przedsiębiorcy: 4 tygodniowe formy nabywania umiejętności praktycznych realizowane u pracodawcy w dni wolne od zajęć, które zakresem wykraczają poza ramy określone dla praktyki zawodowej. Za udział w stażu uczeń otrzyma stypendium stażowe. o) Blok VI – komponent ponadnarodowy, tj.: wizyta studyjna w Turyngii/Francja. §2

Postanowienia ogólne 1. Projekt realizowany jest od 1.07.2010 do 30.09.2014 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. §3

Zakres wsparcia 1. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z Ofertą i wnioskiem:  Kursy branżowe: - kurs Autocad Electrical - kurs grafiki inżynierskiej Autocad - kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC - kurs spawania metodą MAG - kurs grafiki użytkowej Corel - projektowanie i montaż obwodów drukowanych - programowanie sterowników PLC - kurs prawa jazdy kat B - kurs SEP - kurs ECDL  Zajęcia z kompetencji kluczowych - matematyka – wyrównawcze - trening logicznego myślenia z elementami matematyki, fizyki i przedmiotów zawodowych - rozwijające - język obcy zawodowy – rozszerzające - warsztaty fotografii reklamowej - rozwijające  Doradztwo edukacyjno – zawodowe - zajęcia w grupach  Współpraca z przedsiębiorcami: - staże-wizyty zawodoznawcze - wizyty w przedsiębiorstwach - staż u przedsiębiorcy - nabywanie umiejętności praktycznych u pracodawcy  Komponent ponadnarodowy - wizyta studyjna w Turyngii/Francja P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Lidera PRS i umieszczonego przez niego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej realizatora projektu. 3. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. §4

Zasady rekrutacji 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria: a) osoba posiada status ucznia Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach b) uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia; c) uczeń może zostać zakwalifikowany do projektu po jego zgłoszeniu się na daną formę wsparcia wyrażonym w formie pisemnej na ankiecie/formularzu zgłoszeniowym dostarczonym do Lidera PRS; d) uczeń deklaruje przestrzeganie wymagań określonych w § 5 pkt. 3; e) uczeń zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach; f) uczeń został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kryteria rekrutacji ustalone w niniejszym regulaminie g) w przypadku rekrutacji na wizytę studyjną w Turyngii dodatkowe wymagania to: - zakończenie co najmniej jednego roku nauki w Technikum Nr 1, w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach - kształcenie się w jednym z zawodów, którego dotyczy dany wyjazd studyjny - znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym - skorzystanie z co najmniej jednej formy wsparcia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - ponadto o udział w wizycie mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 2. W przypadku bloku I, II, III, gdy ilość chętnych na daną formę wsparcia przekroczy ilość wolnych miejsc o zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje w kolejności:  suma punktów, której składnikami są: a) w przypadku bloku I – uzdolnienia/dobre wyniki w nauce. Punkty przyznawane będą według poniższych tabel: Tabela nr 1 dla uczniów klas II–IV (dla uczniów klas I tabela jest uzupełniona punktami z egzaminu gimnazjalnego z obu części) Średnia za poprzedni rok szkolny

Liczba punktów

Powyżej 5,0 5,0 4,5 – 4,9 4,0 – 4,4 3,5 – 3, 9 3,0 – 3, 4

100 90 80 70 60 50

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

2, 5 – 2, 9 2,0 – 2, 4 1,5 – 1,9 1,2 – 1, 4 Poniżej 1,2

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

40 30 20 10 0

Liczba punktów z egz. gimnazjalnego

Liczba punktów

91-100 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50 31-40 21-30 11-20 Poniżej 10

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Tabela nr 2 Status ucznia/uczennicy Status ucznia/uczennicy klasy

IV III II I

4 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt.

Ponadto każdy uczeń/uczennica, który będzie uczestniczył w danym roku szkolnym w jednej lub w kilku formach zajęć w bloku II i III otrzyma dodatkowo 10 punktów. Uzdolnienia uczniów klas II, III i IV zostaną zbadane w oparciu o średnią ocen za poprzedni rok szkolny Uzdolnienia uczniów klas I zostaną zbadane w oparciu o wynik z egzaminu gimnazjalnego

b) w przypadku bloku II braki edukacyjnego z danego/danych przedmiotów. Punkty przyznawana będą według poniższych tabel. Lista przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na formy wsparcia oznaczone, jako blok III stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji Tabela nr 1 Ocena z danego przedmiotu

Liczba punktów

6 5 4 3 2

60 70 80 90 100

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

Braki edukacyjne uczniów zostaną zbadane w oparciu o wyniki roczne ze świadectw za ostatni rok szkolny.

c) w przypadku bloku III uzdolnienia z danego/danych przedmiotów. Punkty będą przyznawane według poniższych tabel: Tabela nr 1 Ocena z danego przedmiotu

Liczba punktów

6 5 4 3 2

10 90 80 70 60

Uzdolnienia uczniów klas II, III i IV zostaną zbadane w oparciu o wyniki roczne ze świadectw Uzdolnienia uczniów klas I zostaną zbadane w oparciu o wyniki z egzaminu gimnazjalnego

Lista przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na formy wsparcia oznaczone, jako blok III stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji 

w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższa frekwencja za ostatni rok szkolny. Punkty za frekwencję przyznawane będą według poniższej tabeli: Punkty za frekwencję

powyżej 95% 90%-95% 85%-89,9% 80%-84,9% 75%-79,9% poniżej 75%

6 pkt. 5 pkt. 4 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt.

3. Rekrutacja na formy wsparcia oznaczone jako blok IV będzie odbywała się na zasadzie chęci uczestnictwa w tych formach wsparcia. W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość wolnych miejsc decyduje opinia wychowawcy. 4. Rekrutacja na formy wsparcia oznaczone, jako blok V będzie odbywała się zgodnie z kierunkami kształcenia prowadzonymi w szkole. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli w tej formie wsparcia. W przypadku staży u przedsiębiorców, gdy ilość chętnych przekracza ilość wolnych miejsc, decyduje średnia ocen z ostatniego semestru, z wybranych przedmiotów zawodowych: a) technik informatyk – Systemy operacyjne i sieci komputerowe oraz Urządzenia techniki komputerowej b) technik elektronik – Układy analogowe oraz Pracownia elektroniki c) technik mechatronik – Technologia i konstrukcje mechaniczne oraz Pracownia urządzeń mechatronicznych d) technik urządzeń i systemów techniki odnawialnej – Technologia oraz Systemy energetyki odnawialnej P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

5. W przypadku bloku VI, gdy ilość chętnych przekroczy ilość wolnych miejsc o zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje w kolejności:  suma punktów, której składnikami są: a) uzdolnienia/dobre wyniki w nauce. Punkty przyznawane będą wg tabeli nr 1, pkt 2a Zasady rekrutacji b) udział w olimpiadach/konkursach związanych z branżami, których dotyczy dana wizyta Udział w ogólnopolskich olimpiadach/konkursach Liczba punktów 1 olimpiada/konkurs 10 pkt. 2 olimpiady/konkursy 20 pkt. 3 olimpiady/konkursy 30 pkt. 6. Nabór na niektóre formy wsparcia oprócz spełnienia kryteriów opisanych wymaga dodatkowo: - ukończenia 18 roku życia w dniu rozpoczęcia zajęć na danej formie wsparcia – dotyczy to: kursu spawania MAG i egzaminu oraz kursu kwalifikacyjnego SEP i egzaminu - ukończenia 18 roku życia w dnu zakończenia zajęć na danej formie wsparcia – dotyczy kursu prawa jazdy kat. B - dostarczenia dokumentu poświadczającego wykonanie stosownych badań lekarskich do 7 dni od daty oddania deklaracji uczestnictwa przez ucznia. Jeżeli badania nie zostały dostarczone, to do zajęć zostanie zakwalifikowany kolejny uczeń z listy rezerwowej - przedłożenia zaświadczenia lekarskiego – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zawierającego orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie oraz jeżeli jest to konieczne specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich, jeżeli wymaga tego specyfika pracy wykonywanej podczas odbywania stażu – dotyczy cztero tygodniowych staży u przedsiębiorcy. 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia, o których mowa w §3 ust. 1 regulaminu, nieodpłatnie. 8. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora w lata 2010-2014 w sposób ciągły. Informacje o terminie rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora i na stronie internetowej realizatora projektu 9. O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: v-ce dyrektor szkoły, lider szkolny, pedagog szkolny, nauczyciel matematyki, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 10. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mogą w kwestiach spornych zasięgać opinii wychowawcy ucznia. Ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły. 11. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia. 12. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 13. O zwiększeniu liczby uczestników projektu decyduje Lider PRS po konsultacji z Powiatowym Koordynatorem projektu, pod warunkiem, że nie wpłynie ona na zmianę budżetu i jakości przeprowadzanych form wsparcia.

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

14. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia oraz listę rezerwową podpisaną przez Komisję Rekrutacyjną Lider PRS zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora oraz na stronie internetowej realizatora projektu. 15. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia wszyscy uczniowie podpisują „Deklarację uczestnictwa w projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”. 16. Komisja rekrutacyjna kieruje się zasadą równości szans. Decyzje Komisji nie mogą nikogo dyskryminować z uwagi na płeć, wyznanie, poglądy, rasę, przekonania. W kursach uznawanych tradycyjnie za właściwe dla danej płci „rezerwuje” się dla płci przeciwnej proporcjonalną liczbie miejsc odpowiadającą proporcji uczniów wg płci w szkole. Lider PRS na początku każdego roku szkolnego ustala wskaźnik „proporcji” obowiązujący przez cały rok szkolny oraz listę kursów branżowych „przypisanych” do określonej płci. Rekrutacja na miejsca „zarezerwowane” odbywa się według zasad określonych niniejszym regulaminem. 17. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje dyrektor szkoły. §5 1. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w przypadku: a) małej liczby kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w danej formie wsparcia b) rezygnacji ucznia/uczniów zakwalifikowanych do danej formy wsparcia c) skreślenia ucznia/uczniów z listy uczestników z powodu nie spełnienia przyjętych obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu 2. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika, o ile ta rezygnacja nie będzie miała miejsca po odbyciu 25 % z planowanej liczby zajęć. 3. W przypadku małej liczby uczniów do danej formy wsparcia lub ich braku, pomimo prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, Lider PRS na piśmie wnioskuje do Koordynatora Powiatowego o unieważnienia postępowania rekrutacyjnego. §6 Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin. 2. Jeden uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia. 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: a) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 75 % godzin, b) udziału w zajęciach w czasie określonym w harmonogramie zajęć/kursu c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach d) uczestnictwa w ewaluacji kursu/zajęć e) podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” (w chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia) f) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (w chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia) 4. Nieobecność powyżej 30% godzin, może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa w danej formie wsparcia. Jedynym

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl

M o d e r n i z a c j a

k s z t a ł c e n i a

z a w o d o w e g o

w

M a ł o p o l s c e

usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy. 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust.3 pkt. a) uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie/certyfikat ukończenia/uczestnictwa w danej formy wsparcia. 6. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu (z wyłączeniem rezygnacji wskutek choroby lub wypadków losowych). §7 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Z chwilą podpisanie niniejszego regulaminu traci moc regulamin z dnia 15 maja 2012 r. 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 4. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Lider PRS 5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Gorlice, 2013-09 -15

mgr Janusz Kryca ……………………………… zatwierdził

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego Lider projektu: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl

Partner projektu: Powiat Gorlicki tel.18 354-87-73, fax. 18 354-87-71 e-mail: [email protected] www.powiatgorlicki.pl