REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt „Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa” nr projektu: WND-POKL.09.05.00-18-119/12, nr umowy : ……………………………………….

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich NINIEJSZY REGULAMIN

OKREŚLA

:

POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE OGÓLNE PROJEKTU WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY REKRUTACJI KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PRAWA UCZESTNIKA OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU REZYGNACJA POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: ⇒ „członku Ochotniczej Straży Pożarnej” – oznacz osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgoda przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U nr 20 poz.104 wraz z późniejszymi zmianami) ⇒ „Projekcie” – oznacza to projekt pod nazwą „Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, na podstawie umowy o dofinansowanie nr ……………………………………………. ⇒ „Regulaminie” – oznacza to niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie „Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa”. ⇒ „Realizatorze” – oznacza to Ochotniczą Straż Pożarną z siedzibą w Konieczkowej, 38-114 Niebylec – lider oraz Urząd Gminy Niebylec - partner realizujący Projekt;

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

1

§ 1 P OSTANOWIENIA

OGÓLNE

1. Projekt „Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa” jest realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Konieczkowej – Lider oraz Urzędem Gminy Niebylec – partner na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu ………………….. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2013 do 31.10.2013 r. i obejmuje swym zasięgiem Gminę Niebylec (woj. podkarpackie). 4. Projekt zakłada udział 15 ochotników, członków OSP Konieczkowa z obszaru Gminy Niebylec. 5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 6. Biuro Projektu znajduje się w Niebylcu, w siedzibie Urzędu Gminy, czynne we wtoki i piątki godz. od 10.00 do 13.00

§ 2 C ELE

PROJEKTU

1. Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności w wykonywaniu czynności z

zakresu zawodu strażaka przez 15 ochotników OSP Konieczkowa – członków społeczności lokalnej, działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Niebylec przez działania edukacyjne o charakterze szkoleniowym oraz przekazanie podstaw nabytych umiejętności społeczności lokalnej Gminy Niebylec. 2. Cel ten będzie realizowany poprzez: • nabycie przez 5 uczestników projektu uprawnień do kierowania pojazdami kat. C • nabycie przez 15 uczestników projektu umiejętności udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy 3. Osiągnięcie w/w celów ma zostać zrealizowane poprzez: a) Kurs na nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kat. C b) Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

§ 3 W ARUNKI

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 8 kwietnia. 2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które w chwili przystąpienia do projektu

spełniają następujące kryteria: - zamieszkują Gminę Niebylec, - ukończone 18 lat jest warunkiem uczestnictwa w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, - ukończone 21 lat oraz jest warunkiem uczestnictwa w kursie na nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2

- posiadają ukończone podstawowe szkolenie strażaków ratowników OSP Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie kserokopii dowodu lub czasowego pobytu na terenie Gminy Niebylec. Do projektu zakwalifikuje się 5 uczestników na Kurs na nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kat. C, spełniający następujące warunki: - posiadanie członkostwa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, - posiadanie prawa jazdy kat. B, - posiadanie badań lekarskich dopuszczających do udziału w akcjach ratowniczych, - posiadanie nienagannej opinii Komendanta Gminnego ZOSP RP w Niebylcu, Oraz 15 uczestników na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, spełniający następujące warunki: - posiadanie członkostwa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, - posiadanie nienagannej opinii Komendanta Gminnego ZOSP RP w Niebylcu, - posiadanie badań lekarskich dopuszczających do udziału w akcjach ratowniczych, Kryteria te będą weryfikowane na podstawie zaświadczenia o pełnoprawnym członkostwie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej wydanego przez Prezesa Zarządu OSP w Konieczkowej, opinii Komendanta wydanej przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Niebylcu, weryfikowane na podstawie listy członkowskiej OSP (kserokopia listy członków OSP Konieczkowa) zaświadczenia o ukończonym podstawowym szkoleniu strażaków ratowników OSP, oraz kserokopii aktualnych badań lekarskich dopuszczających do udziału w akcjach ratowniczych (kserokopia w/w badań). 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 2

niniejszego Regulaminu, jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną) następujących podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie, Dodatkowe oświadczenia (jeśli dotyczy): 1) Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów uczestnictwa w kursie na nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kat. C a) Zaświadczenie ukończenia podstawowego szkolenia strażaków ratowników OSP b) Zaświadczenie potwierdzające posiadanie badań lekarskich dopuszczających do udziału w akcjach ratowniczych, c) Zaświadczenie o nienagannej opinii, wydane przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Niebylcu. d) Zaświadczenie o członkostwie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, e) Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B. f) Oświadczenie o braku uprawnień do kierowania pojazdami kat. C g) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Niebylec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

3

h) 2) Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów uczestnictwa w kursie

kwalifikowanej pierwszej pomocy Zaświadczenie ukończenia podstawowego szkolenia strażaków ratowników OSP a) Zaświadczenie potwierdzające posiadanie badań lekarskich dopuszczających do udziału w akcjach ratowniczych, b) Zaświadczenie o nienagannej opinii, wydane przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Niebylcu. c)Zaświadczenie o członkostwie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, d) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Niebylec i) Oświadczenie o braku uprawnień ratownika

§ 4 Z ASADY

REKRUTACJI

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 8 kwietnia 2013 do 30 kwietnia 2013r. 2. W przypadku zebrania/nie zebrania pełnych grup szkoleniowych Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronach internetowych Realizatora. 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie kompletnych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wymienionych § 3 p.3 do Biura Projektu, które dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych Realizatora projektu www.strazacy.pl oraz www.niebylec.com.pl . Ponadto mogą być przesłane przez Biuro Projektu na adres domowy lub elektroniczny zainteresowanych. 4. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są we wtorki i piątki, w godzinach od 10.00 do 13.00 w biurze projektu. 5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 6. W przypadku konieczności dostarczenia innych dokumentów niż wymienione powyżej kandydat zostanie poinformowany na piśmie. 7. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rekrutacyjna, która ukaże się na stronie internetowej OSP oraz Urzędu Gminy Niebylec jak również będzie dostępna w biurze projektu. 8. Za moment przystąpienia do projektu uczestników projektu przyjmuje się podpisaną Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 9. Zgłoszenia, które wpłyną po terminach określonych w p.1 będą rejestrowane na liście rezerwowej. 10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 11. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez 3-osobową Komisję ds. Rekrutacji (powołaną przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej – lider partnerstwa). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

4

12. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jak i lista rezerwowa dostępna będzie na stronach internetowych Realizatora projektu oraz w siedzibie Biura Projektu, niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych). 13. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej. 14. O zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej decydować będzie pozycja na tej liście. 15. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą deklaracje uczestnictwa. Nie podpisanie deklaracji skutkowało będzie skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. 16. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Koordynator Projektu.

§ 6 P RAWA U CZESTNIKÓW

PROJEKTU

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia i innych spraw organizacyjnych, zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie w formie pisemnej do Biura Projektu, wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do spotkań.

§ 7 OBOWIĄZKI U CZESTNIKÓW

1.

PROJEKTU

Uczestnik projektu zobowiązuje się do: złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, określonych przez Koordynatora Projektu, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował, zgodnie z otrzymanym harmonogramem, potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności i innych dokumentach wskazanych przez Biuro, wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych, bieżącego informowania Asystenta Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie, usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u Asystenta Koordynatora projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, bieżącego informowania Koordynatora Projektu/Asystenta Koordynatora Projektu o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w § 3, p.2), poinformowania Koordynatora Projektu/ Asystenta Koordynatora Projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w formie pisemnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

5

§ 8 O RGANIZACJA

DZIAŁAŃ W RAMACH PROJE KTU

1. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć z przyczyn

niezależnych od niego. 2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestników projektu do celów promocyjno – informacyjnych projektu, pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. Wyrażenie zgody na powyższe następuje wraz ze złożeniem dokumentów zgłoszeniowych. 3. Kursy prowadzone będą w 5 osobowych grupach szkoleniowych. 4. Ze względu na wyniki rekrutacji zastrzegamy, iż liczba uczestników w danych grupach może ulec zmianie. 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa wybranym przez siebie kursie z podanych poniżej: • Kurs na nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kat. C, • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Harmonogram kursów zostanie przekazany uczestnikom projektu w dniu podpisania Deklaracji. 6. Udział w min. 90% zajęć wybranego kursu wymienionego w pkt.5 jest warunkiem przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania uprawnień przypisanych do danego kursu. 7. Uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, które po ukończeniu kursu stają się ich własnością. 8. Uczestnicy kursu zobowiązani są do:

przestrzegania niniejszego Regulaminu , regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Realizatora projektu, każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na przedkładanej liście, wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu, 9. Usprawiedliwienie nieobecności podczas zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. Za usprawiedliwioną nieobecność Realizator uznaje nieobecność z przyczyn zdrowotnych oraz przyczyn losowych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego uzupełnienia materiału z opuszczonych zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do 90% frekwencji na zajęciach. W przypadku przekroczenia 10 % nieobecności, Realizator projektu zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

6

10. Uczestnicy podpiszą deklarację, w której określą, że będą pokrywać koszty egzaminów

poprawkowych z własnych środków.

§ 9 R EZYGNACJA 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy: rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – bez podania przyczyny, rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, zdarzenie losowe). 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie umożliwiającym jak najszybsze wprowadzenie osoby z listy rezerwowej na zwolnione miejsce. 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 2, mogą wynikać z działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych (losowych) bądź przyczyn natury zdrowotnej całkowicie uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. Przyczyny te z zasady nie mogą być znane uczestnikowi projektu w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie. 4. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m. in. obecność na zajęciach), Realizator może żądać od Uczestnika zwrotu materiałów dydaktycznych oraz poniesionych kosztów jego uczestnictwa w projekcie na drodze sądowej.

§ 10 P OSTANOWIENIA

KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Członków Grupy Nadzorczej powołanej przez Prezesa Zarządu OSP Konieczkowa – Lidera Partnerstwa 2. Wraz ze złożeniem podpisu pod deklaracją uczestnictwa uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga powiadomienia uczestników projektu w formie pisemnej. 4. W przypadku wystąpienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu na podstawie założeń projektu i Wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

7