REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „START I RESTART” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim. Definicje pojęć stosowanych w regulaminie: 1. Beneficjent (Operator) - podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, w ramach Działania 6.2 PO KL – Fundacja Pokolenia z siedzibą w Janiszewku 31, 83-130 Pelplin. Biuro Fundacji Pokolenia – ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew. 2. Biuro Projektu – miejsce realizacji merytorycznej i finansowej projektu (ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew), w którym udzielane są informacje nt. Projektu oraz możliwe jest pobranie formularzy i regulaminów obowiązujących w Projekcie. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Godziny i dni pracy Biura mogą ulec zmianie, informacja o tym pojawi się na stronie Projektu i Beneficjenta. 3. Dokumenty rekrutacyjne – formularz rekrutacyjny Uczestniczek Projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami to wymagane dokumenty w trakcie procesu rekrutacji do Projektu. 4. Działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach prawa handlowego (z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz członkostwo w spółdzielniach przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że są to podmioty powstałe w wyniku realizacji Projektu. 5. Dzień roboczy – należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku o ile nie są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm.). 6. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - na potrzeby niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia uznaje się dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub datę zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 7. Formularz rekrutacyjny: formularze wymagany w procesie rekrutacji. Wraz z załącznikami tworzy dokumenty rekrutacyjne. 8. Indywidualny Plan Działania (IPD) – proces opracowania ścieżki programu szkoleniowodoradczego opracowanego indywidualnie dla każdej Uczestniczki Projektu, zgodnie z którym Uczestniczka powinna uzyskać wystarczającą wiedzę i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 9. IP - Instytucja Pośrednicząca - podmiot odpowiedzialny za wdrażanie priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - w województwie pomorskim jest to Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 10. Kandydatka – osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, zgłaszająca chęć udziału w Projekcie. Kandydat/ka, po zakwalifikowaniu się do projektu i podpisaniu przez nich umowy o wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz deklaracji uczestnictwa staje się Uczestniczką Projektu (Beneficjentką Ostateczną, Beneficjentką Pomocy). 11. Kierownik/czka projektu – osoba wskazana przez Beneficjenta, która odpowiada za realizację Projektu. 12. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - Komisja oceniająca wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Projekcie składane przez Uczestniczki Projektu. W skład KOW wchodzą 4 osoby. Regulamin pracy KOW stanowi odrębny dokument. 13. Komisja Rekrutacyjna - Komisja dokonująca selekcji i rekrutacji Uczestniczek Projektu (Prezeska Fundacji Pokolenia, Kierownik/czka Projektu, Specjalista/ka ds. Rekrutacji i 2 eksperci Domu Przedsiębiorczości). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1

14. Osoba bezrobotna - osoba, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - która ukończyła 18 lat. 15. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bez zatrudnienia pozostająca w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 16. Osoba nieaktywna zawodowo – osoba pozostająca bez zatrudnienia (zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy w szczególności w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (np. student studiów dziennych), 17. Osoba niepełnosprawna - osoba, o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776, z późn. zm.), posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności na stałe bądź na czas określony. 18. Osoba zamieszkująca obszar słaby strukturalnie – osoba posiadająca miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze gmin Subkowy, Gniew, Morzeszczyn zgodnie z zał. nr 5 do formularza rekrutacyjnego. 19. Osoba zamieszkująca obszar zdegradowany Miasta Tczewa – osoba posiadająca miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na ulicach Miasta Tczewa wymienionych w zał. nr 4 do niniejszego formularza rekrutacyjnego. 20. Osoba zatrudniona - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie, również rolnicy opłacający składki KRUS. 21. Podstawowe wsparcie pomostowe - wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1300,00 zł, połączone z doradztwem specjalistycznym oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach Projektu). 22. Pomoc de minimis - to szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo przedsiębiorcy. Uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określają Rozporządzenia Komisji (WE): nr 1535/2007, nr 875/2007 i 1998/2006 w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Nie można łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Komunikat Komisji 2004/C 244/02). Podmiot udzielający pomocy z urzędu wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, a także dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta oraz podstawę prawną udzielenia pomocy. 23. Projekt - Projekt „Start i Restart” realizowany przez Fundację Pokolenia, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-002/12-00, zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 24. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - jeden z programów operacyjnych Unii Europejskiej, które są wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 25. Przedłużone wsparcie pomostowe - wsparcie pomostowe w okresie od 7 miesiąca do 12 miesiąca od dnia podpisania umowy o podstawowe wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1300,00 zł, połączone z doradztwem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2

26. 27.

28.

29.

specjalistycznym oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach Projektu). Regulamin – Regulamin uczestnictwa w projekcie „Start i Restart” realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona internetowa – strona internetowa Projektu znajdująca się pod adresem www.fundacjapokolenia.pl zakładka „Start i Restart”, będzie prowadzona przez Beneficjenta przez czas trwania Projektu. Uczestniczka Projektu (Beneficjentka Ostateczna, Beneficjentka Pomocy) – bezpośrednia odbiorczyni wsparcia – osoba fizyczna pozostająca bez zatrudnienia, zamierzająca zarejestrować i rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem kobiet zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej [EDG], Krajowym Rejestrze Sądowym [KRS], Centralnej Ewidencji [CE] i Informacji Działalności Gospodarczej [IDG] lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), która złożyła dokumenty rekrutacyjne i zakwalifikowała się do udziału w Projekcie, która podpisała deklarację udziału w Projekcie oraz umowę o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (zwaną dalej Umową). Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) – wsparcie kapitałowe dla nowo powstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości 40 000 PLN na uczestniczkę Projektu. § 1. Informacje ogólne

1. Projekt „Start i Restart” jest realizowany przez Fundację Pokolenia, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-002/12-00, zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 2. Celem ogólnym Projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 15 mieszkanek powiatu tczewskiego pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie im wsparcia finansowo-doradczo-szkoleniowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego. 3. Projekt skierowany jest do mieszkanek powiatu tczewskiego, w tym: a) ze względu na wiek: - do 8 kobiet w od 18 roku życia do poniżej 25 roku życia - do 7 kobiet od powyżej 25 roku życia do 64 roku życia a. ze względu na miejsce zamieszkania: - do 5 kobiet z obszaru zdegradowanego Miasta Tczewa (zgodnie z zał. nr 1 do regulaminu projektu) - do 8 Kobiet z Obszaru Słabego Strukturalnie Starego powiatu tczewskiego (Gmina Gniew, Gmina Subkowy, Gmina Morzeszczyn) - do 2 kobiet Uczestniczki z Gmin Pelplin lub Gminy Tczew lub Miasta Tczew (bez obszaru zdegradowanego Miasta Tczewa) b. ze względu na status na rynku pracy: - do 7 kobiet bezrobotnych (w tym 2 kobiety długotrwale bezrobotne powyżej 12 miesięcy) - do 8 kobiet nieaktywnych zawodowo (w tym 2 kobiety uczące się lub kształcące). 4. Beneficjent planuje objąć wsparciem tylko kobiety, ponieważ ich sytuacja na rynku pracy jest gorsza od sytuacji mężczyzn. Bezrobotne kobiety dominują prawie we wszystkich kategoriach osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, dotychczas niepracujące, bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych. 5. Projekt przewiduje: a) stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla 15 Uczestniczek (15 h /1 Uczestniczkę) b) cykl szkoleniowy dla uczestniczek (88 h dla 15 Uczestniczek) c) zapewnienie opieki osobom zależnym od Uczestniczek projektu przez opiekuna/opiekunkę d) zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości do 400,00 zł na Uczestniczkę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12. 13.

14. 15.

e) doradztwo indywidualne dla uczestniczek w ilości 4 h dla Uczestniczki z zakresu poruszanego na szkoleniu f) doradztwo ad hoc w ilości 4 h w tygodniu przez 2 miesiące w zależności od potrzeby uczestniczki (razem 32 h doradztwa ad hoc dla 15 Uczestniczek) g) przygotowanie i dystrybucję zestawów startowych wśród 15 Uczestniczek projektu h) nabór wniosków o dotację inwestycyjną i) ocenę wniosków o dotację inwestycyjną przez członków Komisji Oceny Wniosków j) procedurę odwoławczą dotyczącą przyznania dotacji k) udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej dla maksymalnie 12 Uczestniczek l) rejestrację działalności gospodarczej m) nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe n) ocena wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe przez członków Komisji Oceny Wniosków o) procedurę odwoławczą dotyczącą przyznania wsparcia pomostowego podstawowego p) udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego dla maksymalnie 12 Uczestniczek q) nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe r) ocena wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe przez członków Komisji Oceny Wniosków s) procedurę odwoławczą dotyczącą przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego t) udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego dla maksymalnie 10 Uczestniczek u) doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wydatkowania dotacji w ilości 16 h dla Uczestniczki v) monitoring prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestniczkom projektu. Uczestnictwo w Projekcie obejmuje wszystkie etapy związane z realizacją niniejszego Projektu, tzn. proces rekrutacji, korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, wnioskowanie o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Wsparcie może być udzielane wyłącznie w celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w ramach projektu na terenie województwa pomorskiego. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu tczewskiego tj. Miasto Tczew, gminy Tczew, Gniew, Pelplin, Subkowy, Morzeszczyn. Projekt jest realizowany w terminie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku. Nabór kandydatek do projektu prowadzony będzie w terminie podanym do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta (www.fundacjapokolenia.pl w zakładce Start i Restart) na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Biuro projektu znajduje się przy ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew. Tel. kontaktowy 58 352 45 46, adres e-mail: start@fundacjapokolenia. Biuro projektu jest czynne w poniedziałki – piątki w godz. 8:0015:00 oraz w (w razie potrzeby godziny pracy Biura Projektu mogą ulec zmianie, informacja o tym fakcie pojawi się na stronie internetowej Projektu). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Projekt jest realizowany zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą Działania 6.2 PO KL, „Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekty w województwie pomorskim w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wdrażania EFS i POKL. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Prezeski Fundacji Pokolenia, po zasięgnięciu opinii IP. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. nr 239 poz. 1598)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4

a)

pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) b) pomoc de minimis nie może być udzielana: 1. na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a—h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; 2. podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym); 3. na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

§ 2. Ramowy harmonogram projektu 1. •

Poszczególne etapy Projektu będą realizowane zgodnie z następującym ramowym harmonogramem: wrzesień 2012 – grudzień 2012, realizacja zadania 1 – Rekrutacja, w tym: kampanii informacyjnej służącej rekrutacji (informacje w prasie lokalnej, radiu, Internecie), stworzenie podstrony internetowej służącej rekrutacji Uczestniczek do projektu, jej administracja i aktualizacja, przygotowanie i wydruk plakatów i ulotek służących rekrutacji, dystrybucja ulotek i plakatów, spotkanie informacyjne na temat projektu, I etap rekrutacji – rekrutacja formalna Uczestniczek do projektu, II etap rekrutacji – rekrutacja merytoryczna Uczestniczek do projekt, III etap rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym i wypełnienie testu predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez 30 kandydatek, ogłoszenie Listy Uczestniczek Projektu (15 kobiet) oraz listy rezerwowej (15 kobiet), podpisanie umów o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego z 15 Uczestniczkami. grudzień 2012 – czerwiec 2014, realizacja zadania 2 – Wsparcie przedsiębiorczości, cykl szkoleniowy dla Uczestniczek w zakresie od A do Z działalności gospodarczej w ilości 88 h dla 15 kobiet, zapewnienie opieki osobom zależnym od Uczestniczek projektu przez opiekuna/opiekunkę, doradztwo indywidualne dla Uczestniczek w ilości 4h w tygodniu, doradztwo ad hoc, przygotowanie i dystrybucję zestawów startowych wśród Uczestniczek projektu, nabór wniosków o dotację inwestycyjną, ocena wniosków o dotację inwestycyjną przez członków Komisji Oceny Wniosków, procedura odwoławcza dotyczącą przyznania dotacji, udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej dla maksymalnie 12 Uczestniczek, rejestrację działalności gospodarczej, nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe, ocena wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe przez członków Komisji Oceny Wniosków, procedura odwoławcza dotycząca przyznania wsparcia pomostowego podstawowego, udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego, nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe, ocena wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe przez członków Komisji Oceny Wniosków, procedura odwoławcza dotycząca przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego, udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego dla maksymalnie 10 Uczestniczek, doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wydatkowania dotacji w ilości 16 h dla Uczestniczki, monitoring prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestniczkom projektu. wrzesień 2012 – czerwiec 2014, zarządzanie projektem - zatrudnienie/wybór personelu do realizacji projektu, podział obowiązków wśród zaangażowanego personelu, szkolenie z równości szans kobiet i mężczyzn dla zespołu projektowego, bieżące zarządzanie projektem, cykliczne spotkania Zespołu Projektowego, monitorowanie prawidłowości realizacji działań w projekcie, nadzór nad założonym budżetem, monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych Uczestniczkom projektu, przygotowanie wniosków o płatność pośrednią i końcową, archiwizacja dokumentów merytorycznych i finansowych w ramach projektu, opracowanie koncepcji promocji projektu, realizacji działań promocyjnych, prowadzenie działań PR – kontakty z mediami, interesantami, przygotowanie raportu z monitoringu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5

§ 3. Formy wsparcia oferowane Uczestniczkom Projektu 1. Udział w projekcie polega na skorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu z oferowanego wsparcia: a. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania b. Cykl szkoleń c. Opieka dla osób zależnych od Uczestniczek Projektu d. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia e. Doradztwo indywidualne f. Doradztwo ad hoc g. Zestawy startowe h. Przyznanie wsparcia pomostowego i. Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego j. Doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wydatkowania dotacji 2. Skorzystanie z oferowanego wsparcia obejmuje dwa etapy: Etap I - bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze ogólne - przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (zgodnie z §10 niniejszego Regulaminu). Etap II - wsparcie finansowo-doradcze specjalistyczne udzielane po ukończeniu wsparcia szkoleniowo – doradczego ogólnego w ramach niniejszego projektu w postaci: • wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa (dotacja inwestycyjna) , • podstawowego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych, • przedłużonego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych, • wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych w zakresie m.in. wykorzystania i rozliczenia dotacji (zgodnie z §11 niniejszego Regulaminu). 3. Dodatkowo Uczestniczki Projektu będą mogły skorzystać z opieki nad dzieckiem/dziećmi/osobami zależnymi w czasie szkoleń i zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia (do kwoty 400 zł/Uczestniczkę). 4. Procedura zwrotu kosztów dojazdu opisana w osobnym dokumencie tj. „Procedurze zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w projekcie „Start i Restart”. § 4. Kryteria rekrutacji 1. Uczestniczką Projektu jest osoba fizyczna, która pozytywnie przeszła procedurę rekrutacyjną i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie oraz umowę o udzielenie wsparcia szkoleniowodoradczego. 2. O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać wyłącznie kobiety zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu tczewskiego (Miasto Tczew, Gmina Tczew, Gmina Gniew, Gmina Pelplin, Gmina Subkowy, Gmina Morzeszczyn), które spełniają łącznie podane poniżej warunki (wymogi formalne): a. Pozostają bez zatrudnienia (w tym są zarejestrowane jako osoby bezrobotne); zamierzają zarejestrować i rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą wykluczać daną formę prawną dla danego rodzaju działalności gospodarczej (np. banki) i z zastrzeżeniem definicji działalności gospodarczej zawartej w niniejszym Regulaminie. Skala oraz charakter działalności prowadzonej przez spółki kapitałowe oraz komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także stopień skomplikowania konstrukcyjnego tych podmiotów, wykracza poza cele przewidziane w ramach Działania 6.2. W związku z powyższym, na potrzeby niniejszego Regulaminu, z możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej wyłączone są spółki prawa handlowego, za wyjątkiem spółki cywilnej, partnerskiej i spółki jawnej. b. Złożyły dokumenty rekrutacyjne do Projektu w wyznaczonym terminie od 30 listopada do 7 grudnia 2012. 3. W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które: a. Posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, tj. wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (również spółdzielnie) lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (nie dotyczy osób, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6

b. W ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwotę 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwotę 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. c. Zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi ustawami. d. Planują działalność gospodarczą w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz.U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zmianami). Sektory wykluczone ze wsparcia - zgodnie z § 1 pkt. 15. e. Równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. f. Nie ukończyły 18 roku życia lub nie korzystają w pełni z praw publicznych lub nie posiadają pełnej zdolność do czynności prawnych. g. Pozostają w ciągu ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa. h. Nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu. 4. Liczbę Uczestników/czek w Projekcie ustala się na poziomie 15 osób. 5. Podział Uczestniczek projektu. b) ze względu na wiek: - 8 Uczestniczek od 18 roku życia do poniżej 25 roku życia - 7 Uczestniczek od powyżej 25 roku życia do 64 roku życia c) ze względu na miejsce zamieszkania: - 5 Uczestniczek z obszaru zdegradowanego Miasta Tczewa (zgodnie z zał. nr 1 do regulaminu projektu) - 8 Uczestniczek z Obszaru Słabego Strukturalnie Starego powiatu tczewskiego (Gmina Gniew, Gmina Subkowy, Gmina Morzeszczyn) - 2 Uczestniczki z Gmin Pelplin lub Gminy Tczew lub Miasta Tczew (bez obszaru zdegradowanego Miasta Tczewa) d) ze względu na status na rynku pracy: - 7 Uczestniczek Bezrobotnych (w tym 2 Uczestniczki długotrwale bezrobotne powyżej 12 miesięcy) - 8 Uczestniczek nieaktywnych zawodowo (w tym 2 Uczestniczki uczące się lub kształcące). 6. W przypadku nie zgłoszenia się do Projektu Kandydatek o określonym wieku, miejscu zamieszkania i statusie na rynku pracy, termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie wydłużony, po uprzednim poinformowaniu i zgodzie IP o 5 dni roboczych (przyjmowane będą jedynie zgłoszenia Kandydatek z brakującej grupy). § 5. Ogólne zasady rekrutacji 1. Przewiduje się przeprowadzenie 3 etapów rekrutacji: • I etap ocena formalna (przeprowadzona na podstawie Karty oceny), • II etap ocena merytoryczna (przeprowadzona na podstawie Karty oceny), • III etap rozmowa z doradcą zawodowym oraz wypełnienie testu predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (przeprowadzone na podstawie Karty oceny rozmowy indywidualnej oraz klucza odpowiedzi do testu). 2. Beneficjent powołuje Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją), której zadaniem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji (II i III etap), zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

wyłonienie Uczestniczek Projektu. Etap I rekrutacji przeprowadzi osoba bądź osoby wskazane przez Beneficjenta. W skład Komisji wchodzić będą 4 osoby. Członkowie Komisji posiadać będą doświadczenie związane z działaniami na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Każda Kandydatka może złożyć 1 komplet dokumentów rekrutacyjnych. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Fundacji Pokolenia na podstronie dotyczącej Projektu i tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji i zawierać będzie: nazwę Beneficjenta, dane kontaktowe do Biura Projektu, wskazanie zakresu oferowanego wsparcia w ramach Projektu, wskazanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, określenie terminu i sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych. Terminy prowadzenia rekrutacji: - I etap – wrzesień 2012-grudzień 2012 – potrwa od 30 listopada do 7 grudnia 2012 (I etap rekrutacji nie może ulec skróceniu może natomiast ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do 7 grudnia przyjmowania formularzy nie wpłynie do Beneficjenta co najmniej 60 formularzy ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu). Beneficjent zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania I etapu w przypadku wpłynięcia małej liczby zgłoszeń (zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt 7). Ogłoszenie listy rankingowej: styczeń 2012 r. - II etap – grudzień 2012 r. – styczeń 2013 - III etap – styczeń 2013 (rozmowy z doradcą zawodowym oraz testy). - Ogłoszenie wyników – lista rankingowa zakwalifikowanych Uczestniczek – styczeń 2013 r. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wymaganych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane zamieszczone w formularzu służyć będą tylko i wyłącznie do celów rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie lub pismem maszynowym (dopuszczalne jest wypełnienie formularzy odręcznie, pismem drukowanym – w przypadku złożenia formularza wypełnionego pismem innym niż drukowane formularz zostanie oceniony negatywnie a Kandydatka zostanie wezwana do uzupełnienia zgodnie z trybem opisanym w punkcie 12 niniejszego paragrafu) Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami powinien zostać opatrzony datą i podpisany przez Kandydatkę w wyznaczonym do tego miejscu. Wszystkie dokumenty wraz z załącznikami powinny znajdować się w osobnych koszulkach (w przypadku dokumentów liczących więcej niż jedną stronę, dokumentu nie należy spinać, tylko ponumerować strony a każdą stronę, na której nie ma wymaganego podpisu, parafować). Kserokopie dokumentów należy potwierdzić samodzielnie za zgodność z oryginałem, czytelnym własnoręcznym podpisem, opatrzyć datą oraz adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem". Komplet dokumentów powinien zostać złożony w skoroszycie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Biurze Projektu w godzinach pracy Biura, osobiście lub poprzez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia wystawionego przez kandydatkę stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu) w Biurze Projektu albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Poprzez zapis „w godzinach pracy Biura” rozumie się godzinę przyjścia Kandydatki lub osoby upoważnionej do siedziby Biura Projektu – w przypadku długiego czasu oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów zostaną one przyjęte nawet po zakończeniu pracy Biura. Skoroszyt z kompletem dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie, na której znajduje się co najmniej imię i nazwisko Kandydatki, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu) oraz nazwa Projektu. Dopuszczalną formą jest złożenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres [email protected] (dokumenty rekrutacyjne muszą być własnoręcznie podpisane przez Kandydatkę, zeskanowane i wysłane w formacie PDF). W ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną, oryginały dokumentów rekrutacyjnych powinny być złożone do biura projektu w godzinach pracy biura. Niedostarczenie oryginałów w wymaganym terminie równoznaczne jest z rezygnacją Kandydatki. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych dostanie swój numer identyfikacyjny (nr formularza rekrutacyjnego). Po zarejestrowaniu formularza Kandydatka dostanie potwierdzenie drogą elektroniczną o nadanym numerze identyfikacyjnym. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej Projektu będą identyfikowane z Kandydatką wyłącznie za pośrednictwem tego numeru. Dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym przez osobę/y wskazaną/e przez Beneficjenta w okresie trwania i bezpośrednio po zakończeniu okresu przyjmowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8

12.

13.

14. 15.

dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne nie będą weryfikowane przy osobie je składającej. Jeżeli dokumenty rekrutacyjne nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów formalnych Kandydatka jest wzywana do ich uzupełnienia (drogą elektroniczną za potwierdzeniem odczytu oraz drogą pisemną, przy czym za skuteczne dostarczenie pisma uczestniczce uważa się otrzymanie przez Beneficjenta potwierdzenia wiadomości e-mailowej). Na uzupełnienie braków formalnych Kandydatka ma 3 dni robocze od dnia opublikowania listy osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Jeżeli uzupełnienia nie wpłyną lub wpłyną po terminie – dokumenty nie są przekazywane do oceny merytorycznej, co oznacza iż dokumenty rekrutacyjne Kandydatki zostają odrzucone z przyczyn formalnych. Stan faktyczny określający status Kandydatki a wynikający ze złożonych oświadczeń nie podlega korekcie formalnej. Korekcie formalnej może podlegać uzupełnienie oświadczenia a nie jego zmiana. Kandydatka ma prawo do korekty złożonego formularza rekrutacyjnego w okresie przyjmowania formularzy rekrutacyjnych, jeśli samodzielnie zorientowała się, że złożony przez nią formularz rekrutacyjny nie spełnia kryteriów formalnych. Formularze rekrutacyjne, które wpłyną do Beneficjenta nie będę zwracane Kandydatkom. Osoby niepełnosprawne mogą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. § 6. Proces rekrutacji

1. Proces rekrutacji składa się z 3 etapów. 2. Pierwszy etap rekrutacji to weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny Uczestniczek Projektu wraz z załącznikami) pod względem formalnym (spełnienie warunków opisanych w § 4 „Kryteria rekrutacji”) oraz poprawnego wypełnienia i złożenia w określonym terminie kompletu załączników. 3. Formularz rekrutacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu uczestnictwa w projekcie. 4. Do II etapu rekrutacji kwalifikują się wszystkie dokumenty rekrutacyjne, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji. 5. Lista kandydatek, których dokumenty rekrutacyjne zostały pozytywnie ocenione w I etapie rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Zostaną one również poinformowane drogą elektroniczną i pisemną. Za skuteczne dostarczenie pisma Uczestniczkom uważa się otrzymanie przez Beneficjenta potwierdzenia odczytania wiadomości e-mailowej. W przypadku Kandydatek, które zakwalifikują się do II etapu rekrutacji i braku potwierdzenia otrzymania informacji drogą elektroniczną Kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie oraz pisemnie. 6. Od wyników oceny formalnej przysługuje prawo odwołania złożone na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o jej wynikach na stronie www.fundacjapokolenia.pl, które będzie powiązane z równoległym wysłaniem informacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z zapisami § 7 niniejszego regulaminu. 7. Oceny merytorycznej w ramach II etapu rekrutacji wniosków dokonywać będzie przez 2 członków/iń Komisji Rekrutacyjnej wybranych losowo, z których każdy dokona oceny na Karcie Oceny formularza rekrutacyjnego. 8. Ocenie podlegać będzie: • Wiek kandydatki (0-5 pkt.) Kandydatki w wieku od 18 do poniżej 25 roku życia otrzymają 5 pkt. Kandydatki w wieku powyżej 25 roku życia do 64 roku życia otrzymają 0 pkt. Preferencja osób do 25 roku życia wynika z przyjętego przez Beneficjenta kryterium strategicznego, które jest podyktowane sytuacją na rynku pracy osób młodych. Dla tej grupy wiekowej bezrobocie w powiecie tczewskim wynosi 60% a własna firma często jest jedynym sposobem na zdobycie pracy. Dodatkowo osoby młode nie posiadają doświadczenia zawodowego tym samym są w gorszej pozycji na rynku pracy w stosunku do osób starszych. • Miejsce zamieszkania (0-5 pkt.) Kandydatki zamieszkujące Obszary Słabe Strukturalnie w powiecie tczewskim tj. Gminę Gniew, Morzeszczyn, Subkowy oraz Kandydatki zamieszkujące obszar zdegradowany Miasta Tczewa otrzymają 5 pkt. Kandydatki zamieszkujące pozostałe obszary powiatu tczewskiego tj. Gminę Pelplin, Tczew i Miasto Tczew bez obszaru zdegradowanego otrzymają 0 pkt. Preferencja osób z Obszarów Słabych Strukturalnie i obszaru zdegradowanego Miasta Tczewa wynika z przyjętego przez Beneficjenta kryterium strategicznego, które podyktowane jest niekorzystnymi wskaźnikami tych obszarów. Na obszarach tych jest niższy wskaźnik zakładania działalności gospodarczej, wyższa stopa bezrobocia, wyższy odsetek osób korzystających ze świadczeń socjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9

9.

10. 11.

12.

13.

14. 15.

16. 17. 18.

19.

20.

21.

22.

• Profil zawodowy i zbieżność posiadanych kwalifikacji z planowaną działalnością (0-9 pkt.) • Plany edukacyjno-zawodowe związane z działalnością gospodarczą (0-2 pkt.) • Doświadczenie zawodowe (0-3pkt.) • Zasoby i umiejętności zawodowe zbieżne z planowaną działalnością gospodarczą (0-4 pkt.) • Obsługa komputera (0-1 pkt.) • Znajomość języków obcych (0-1 pkt.) • Komunikatywność (profil osobowościowy kandydatki) (0-1 pkt.) • Wiedza ogólna (0-2 pkt.) • Motywacja do założenia firmy (0-3 pkt.) • Lokalizacja i odbiorcy działalności (0-3 pkt.) • Analiza rynku (0-3 pkt.) • Szczegółowy opis działalności (0-3 pkt.) • Organizacja czasu pracy w trakcie działalności (0-3 pkt.) • Marketing planowanej działalności (0-2 pkt.) • Analiza SWOT planowanej działalności (0-5 pkt.) • Charakter działalności uwzględniający potrzeby i uwarunkowania lokalne (0-5 pkt.) Punkty od 2 oceniających będą sumowane i zostanie obliczona średnia arytmetyczna (z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku) z 2 ocen. W przypadku rozbieżności powyżej 15 pkt. oceny dokona trzeci członek/ini Komisji Rekrutacyjnej. Minimalnie Kandydatka musi uzyskać 60% sumy wszystkich punktów (36 punktów na maksymalnie 60 punktów ) możliwych do zdobycia, aby zostać wpisaną na listę rankingową. II etap rekrutacji zakończy się opublikowaniem na stronie internetowej projektu listy rankingowej Kandydatek (za pomocą numerów identyfikacyjnych) oraz listy rezerwowej, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Lista rankingowa powstaje na podstawie liczby punktów (uszeregowana malejąco od największej liczby punktów) uzyskanych przez Kandydatki w wyniku oceny dokumentów rekrutacyjnych pod względem kryteriów merytorycznych. Do III etapu zakwalifikowanych zostanie 30 osób fizycznych z listy rankingowej od najwyższej do najniższej liczby punktów. Pozostałe 30 osób zostanie umieszczonych na liście rankingowej rezerwowej (uszeregowanej zgodnie z liczbą uzyskanych punktów zaczynając od liczby największej do najmniejszej). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej Kandydatki, do trzeciego etapu zapraszane będą wszystkie osoby z taką samą liczbą punktów. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do III-go etapu procesu rekrutacji zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną a także drogą pisemną (w obu przypadkach informacja będzie zawierać liczbę uzyskanych punktów wraz z uzasadnieniem przyznania punktów oraz wynik – negatywny lub pozytywny – rekrutacji. Trzeci etap rekrutacji składa się z testu predyspozycji zawodowych oraz indywidualnej rozmowy z doradcą. Test będzie wypełniany przez Uczestniczki w 2 grupach po 15 Kandydatek w sali szkoleniowej Fundacji Pokolenia lub w innym wyznaczonym miejscu w Tczewie. Test odbędzie się we wskazanych przez Beneficjenta godzinach i terminach. Informacja o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia testu zostanie wysłana do Kandydatek również drogą mailową na adres podany w formularzu rekrutacyjnym. Czas trwania testu dla grupy: do 2 godzin zegarowych. Terminy rozmów z doradcą zostaną ustalone indywidualnie z Kandydatkami, jednak w określonym przez Beneficjenta przedziale czasowym. Terminy będą również opublikowane na stronie internetowej Projektu. Rozmowy odbędą się w sali szkoleniowej Fundacji Pokolenia lub w innym wyznaczonym miejscu w Tczewie. Podczas rozmowy oceniane będą: adekwatność wykształcenia w działalności (0-5 pkt.), posiadane doświadczenie zawodowe w działalności (0-5 pkt.), adekwatność dodatkowych kwalifikacji (0-5 pkt.), przydatność wsparcia projektu w planowanej karierze zawodowej (0-5 pkt.). Po każdej rozmowie doradca/czyni sporządzi cząstkową kartę oceny, w której (w formie opisowej) zostanie przedstawiona jego opinia na temat Kandydatki. Przewidzianych jest 60 rozmów, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego paragrafu i paragrafu 7 ust 8. Maksymalnie w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskać można 20 punktów. Maksymalnie w wyniku rozwiązania testu można uzyskać 20 punktów, łącznie maksymalnie można otrzymać 40 punktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10

23. III etap rekrutacji zakończy się opublikowaniem listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (15 osób z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskanych z III etapu rekrutacji). Kolejne 15 osób zostaną umieszczone na liście rankingowej rezerwowej. Po zaakceptowaniu listy przedłożonej przez Komisję Rekrutacyjną przez Beneficjenta lista zostanie opublikowana na stronie internetowej. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną za potwierdzeniem odczytu wiadomości oraz pisemnie przy czym za skuteczne poinformowanie uczestników uważa się otrzymanie przez Beneficjenta potwierdzenie odczytu wiadomości e-mail. 24. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej Kandydatek na pozycji piętnastej i kolejnych, przeprowadzana będzie ponowna ocena merytoryczna i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna z ww. kandydatkami (na podstawie obowiązujących wcześniej formularzy i kart ocen – rozmowa zostanie przeprowadzona z doradcą zaw. w obecności jednego z członków Komisji Rekrutacyjnej). Specjaliści oceniający wcześniej dokumenty rekrutacyjne danej kandydatki będą wykluczeni z oceny. 25. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dopełnienie wymogów formalnych, tj. podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz podpisanie umowy świadczenia usług szkoleniowo-doradczych. 26. Z chwilą podpisania deklaracji udziału w projekcie Kandydatka staje się Uczestniczką Projektu. 27. Kandydatki wpisane na listę rezerwową zostaną zaproszone do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji Uczestniczki Projektu lub jej skreślenia. Obowiązuje kolejność z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu się do projektu Kandydatka zostanie poinformowana pisemnie. 28. Powyższy zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy Uczestniczka nie przekroczyła 20% obecności na zaplanowanych w ramach projektu szkoleniach. 29. Dokumenty rekrutacyjne przekazane przez Kandydatkę w trakcie całej procedury rekrutacyjnej pozostają własnością Beneficjenta, nie ma możliwości ich zwrotu, ponieważ stanowią dokumentację Projektu i będą archiwizowane zgodnie z wytycznymi PO KL. § 7. Środki odwoławcze od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nie zakwalifikowaniu Kandydatki do Projektu przysługuje prawo do złożenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji. 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji może dotyczyć I, II i III etapu rekrutacji. 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w Biurze Projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia opublikowania wyników oceny formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej. Wniosek może być złożony osobiście lub pocztą. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną lub faksem. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Projektu (w przypadku wysyłania wniosku droga pocztową decyduje data wpływu do biura projektu). 4. Złożony Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi jest przekazany do ponownej oceny przez członka Komisji Rekrutacyjnej; specjaliści oceniający wcześniej dokumenty rekrutacyjne danej kandydatki będą wykluczeni z oceny. 5. Osoba rozpatrująca wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego złożenia. Podczas ponownej oceny dokumentów rekrutacyjnych uwzględniane są argumenty zawarte w uzasadnieniu Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji. Ponowna ocena dokumentów rekrutacyjnych jest dokumentowana na podstawie Karty Oceny. Ostateczną ocenę stanowi ocena podjęta w wyniku procedury odwoławczej. 6. W przypadku skutecznego rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, dotyczącego I etapu, lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie uzupełniona. 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, dotyczącego I etapu, lista osób zakwalifikowanych do II etapu pozostanie niezmieniona. 8. W przypadku skutecznego rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, dotyczącego II etapu, lista osób zakwalifikowanych do III etapu zostanie uzupełniona. 9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, dotyczącego II etapu, lista osób zakwalifikowanych do III etapu pozostanie niezmieniona. 10. W przypadku skutecznego rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, dotyczącego III etapu, lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie uzupełniona. 11. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, dotyczącego III etapu, lista osób zakwalifikowanych do projektu pozostanie niezmieniona.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11

12. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa, zawierające numery identyfikacyjne oraz liczbę uzyskanych punktów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu. 13. Lista osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do Projektu w wyniku procedury odwoławczej jest listą ostateczną i nie przysługują od niej żadne środki odwoławcze. 14. Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania Kandydatkę-Uczestniczkę o wynikach procedury odwoławczej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników. 15. Uczestniczce projektu zapewnia się wgląd do karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). § 8. Podpisanie umów o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 1. Kandydatka zakwalifikowana do Projektu będzie zobligowana w wyznaczonym terminie do podpisania Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 2. Termin podpisania Umowy będzie podany na stronie internetowej Projektu oraz wysłany do Uczestniczki Projektu drogą mailową na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. 3. W przypadku niepodpisania Umowy w wyznaczonym terminie uznaje się, że Kandydatka zrezygnowała z uczestnictwa w Projekcie, chyba że poinformowała pisemnie o przyczynach niepodpisania Umowy w wyznaczonym terminie i określi inny termin podpisania umowy, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 4. Kandydatka zakwalifikowana do projektu może zostać skreślona z ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu w przypadku niepodpisania przez nią Umowy. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydatki z ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu, jej miejsce zajmie pierwsza, a w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. § 9. Prawa i obowiązki Uczestniczek Projektu 1. Uczestniczka ma prawo do: a. Udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. b. Ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (tj. dotację inwestycyjną). c. Ubiegania się o wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (tj. wsparcie finansowe oraz doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności gospodarczej). 2. Uczestniczka projektu jest zobowiązana do: a. Przestrzegania umów podpisanych z Beneficjentem, tj. Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i/lub Aneksu do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. b. Uczestniczenia w szkoleniach oraz doradztwie grupowym w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego w Indywidualnym Planie Działania, z zastrzeżeniem § 10 pkt 12 i § 11 pkt 3. c. Wykorzystania 100% godzin indywidualnego doradztwa, zgodnie z ustalonym harmonogramem. d. Potwierdzania obecności na zajęciach w czasie szkolenia i doradztwa poprzez podpisanie listy obecności oraz karty wykonania usługi szkoleniowej/doradczej. e. Potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych/zestawu startowego/ podręczników/materiałów promocyjnych itp. f. Niezwłocznego (do 3 dni roboczych) pisemnego powiadomienia Beneficjenta o zarejestrowaniu działalności gospodarczej i przedłożenia kserokopii dokumentu rejestrowego. Rejestracja może nastąpić nie wcześniej niż do dnia zakończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego i najpóźniej niż do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania. g. Udostępnienia danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu (w tym wypełnianie ankiet ewaluacyjnych, umożliwianie tworzenia dokumentacji fotograficznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12

niezbędnej do kontroli i monitorowania realizacji projektu), także po zakończeniu realizacji Projektu. h. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie - złożenia w tej sprawie pisemnego oświadczenia. 3. Uczestniczka zostaje skreślona z listy Uczestniczek w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z następujących okoliczności: a. Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności na szkoleniach i doradztwie. b. Złożenia nieprawdziwych oświadczeń związanych z formalną kwalifikacją do Projektu. c. Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 4. Uczestniczka może zostać skreślona z listy uczestniczek w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz umów dotyczących poszczególnych form wsparcia realizowanych w Projekcie. § 10. Realizacja usług szkoleniowo-doradczych 1. Realizacja zajęć szkoleniowo-doradczych odbywa się na podstawie Umowy świadczenia usług szkoleniowo-doradczych oraz Indywidualnego Planu Działania opracowanego dla każdej Uczestniczki Projektu. 2. Doradztwo indywidualne: 15 uczestniczek wraz z doradcą/czynią stworzy Indywidualny Plan Działania. 3. Każda Uczestniczka otrzyma 15 godzin zegarowych indywidualnego wsparcia doradczego w czasie którego wypracuje z doradca/czynia Indywidualny Plan Działania. Zakres IPD: • Indywidualna ścieżka zawodowa, w tym bilans predyspozycji zawodowych • Umiejętności i kompetencje zawodowe • Określenie kierunku przekwalifikowania się/doskonalenia zawodowego • Cele zawodowe i bariery utrudniające założenie działalności gospodarczej 4. Celem IPD będzie wybór najlepszej możliwej dla uczestniczki ścieżki kariery zawodowej obejmującej założenie własnej działalności gospodarczej. 5. Doradztwo będzie się odbywać w biurze Fundacji Pokolenia lub w innym wyznaczonym miejscu w godzinach ustalonych z Uczestniczkami Projektu. 6. Zaplanowane wsparcie szkoleniowe obejmuje 88 godzin szkolenia i umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 1 godzina szkoleniowa = 45 min. 7. Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej Fundacji Pokolenia lub w innym wyznaczonym miejscu. 8. Uczestniczki odbędą cykl szkoleń w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9:0016:00 (11 dni po 8 h). 9. Uczestniczki otrzymają zestaw startowy (kodeksy, dodatkowe materiały), materiały szkoleniowe stworzone przez wykładowców. 10. Uczestniczkom szkoleń zapewniony/a zostanie: ciepły posiłek, przerwa kawowa, refundacja kosztów dojazdu na szkolenia do kwoty 400 zł brutto łącznie (zgodnie z Procedurą zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dostępną w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Fundacji Pokolenia w zakładce „Start i Restart”), opieka nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi (opieka sprawowana będzie w jednym z pomieszczeń biura Fundacji Pokolenia w Tczewie). 11. Cykl szkoleniowy będzie się składał z 6 modułów (11dni szkoleniowych – 88 h): • „Trening menedżerski” (8h/os), • „Warsztat nt. równości szans Kobiet i Mężczyzn” (8h) • „Prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej” (32h) • „Specyfika Biznesu Lokalnego” (8h) • „Planowanie Biznesu” (16h) • „Rozwój firmy” (16h) 12. Beneficjent dopuszcza możliwość zwolnienia Uczestniczki z etapu szkoleniowego pod warunkiem, że Uczestniczka została przeszkolona w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Nabyta wiedza powinna zostać poparta odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. 13. Doradztwo poszkoleniowe świadczone w projekcie ma charakter indywidualny i indywidualny ad hoc. 14. Doradztwo indywidualne odbędzie się w wymiarze 4 godzin na Uczestniczkę. W ramach doradztwa każda z Uczestniczek będzie mogła pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematów poruszanych na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13

15. 16.

17. 18.

szkoleniach. Zakres tematyczny doradztwa będzie wynikał z bieżącego zapotrzebowania Beneficjentek Ostatecznych. Doradztwo indywidualne ad hoc odbędzie się w wymiarze 32 godzin na 15 Uczestniczek (4 h w tygodniu przez 2 miesiące). Doradztwo odbędzie się w salach biura Fundacji Pokolenia w Tczewie lub salach Domu Przedsiębiorczości w Tczewie (nieformalnego Partnera w projekcie) w godzinach i terminach ustalonych z Uczestniczkami. Przez godzinę doradztwa rozumie się pełną godzinę zegarową. Szczegółowe informacje na temat szkoleń i doradztwa, w szczególności harmonogram spotkań, będą dostępne na stronie internetowej Projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. § 11. Ogólne zasady przyznawania wsparcia finansowego i doradczego specjalistycznego

1. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego i doradczego regulować będzie odrębny Regulamin udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „Start i Restart". 2. W ramach projektu przyznawane będą trzy typy wsparcia finansowego: • Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) - jednorazowe, bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 000 PLN dla jednego Uczestniczki Projektu.  • Podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane Uczestniczce Projektu w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nieprzekraczającej 1300 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego przeznaczonej na pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej • Przedłużone wsparcie pomostowe - bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane w uzasadnionych przypadkach Uczestniczce Projektu, która otrzymała podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nieprzekraczającej 1300 PLN od 7 do 12 miesiąca od dnia podpisania Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 3. Warunkiem ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe jest udział w 80% godzin cyklu szkoleń, 100% godzin doradztwa indywidualnego oraz 80% godzin doradztwa specjalistycznego z zastrzeżeniem § 10 pkt 12. 4. Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz wniosków o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego będą ogłoszone nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu korzystania ze wsparcia szkoleniowodoradczego. 5. Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie decyzji Komisji Oceny Wniosków. 6. Warunkiem skorzystania ze wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. 7. Rejestracja działalności w ramach projektu może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu przez Uczestniczkę etapu szkoleniowo-doradczego, jednak nie później niż data podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 8. Działalność gospodarcza może być zarejestrowana po otrzymaniu informacji, że Uczestniczka Projektu uzyskała pozytywną ocenę wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, nie wcześniej niż po zakończeniu korzystania z ogólnego wsparcia szkoleniowodoradczego. 9. Po zawarciu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego każdy Uczestniczka ma również prawo do skorzystania z doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego wydatkowania dotacji w wymiarze maksymalnie 16 godzin na osobę. Zakres tematyczny doradztwa będzie wynikał z bieżącego zapotrzebowania Beneficjentki pomocy. Doradztwo specjalistyczne świadczone będzie w okresie od zarejestrowania działalności gospodarczej do końca trwania projektu. 10. Doradztwo specjalistyczne świadczone w projekcie ma charakter indywidualny i udzielane będzie Uczestniczce Projektu w terminach uzgodnionych z doradcą. 11. Przez godzinę doradztwa rozumie się pełną godzinę zegarową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14

12. Dotacja inwestycyjna, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe stanowi pomoc publiczną typu de minimis. Beneficjent jest zobowiązany wystawienia odpowiednich zaświadczeń. 13. Uczestniczka Projektu może skorzystać z dotacji inwestycyjnej i/lub wsparcia podstawowego pomostowego łącznie lub tylko z jednej z w/w form wsparcia. Warunkiem korzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego jest wcześniejsze korzystanie z podstawowego wsparcia pomostowego. § 12. Monitoring i kontrola 1. Uczestniczka Projektu zobowiązana jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia założonej w wyniku udziału w projekcie działalności gospodarczej. 2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Beneficjencie. 3. Uczestniczka Projektu zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków. 4. W okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę „na miejscu", w siedzibie firmy Uczestniczki i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki na rozwój przedsiębiorczości są ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem, a działalność gospodarcza jest prowadzona. 5. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestniczka wykorzystała całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrała całość lub część przyznanego wsparcia finansowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązana jest ona do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta. 6. W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestniczkę w okresie pierwszych 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest ona zobowiązana do poinformowania Beneficjenta o tej okoliczności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia i zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. § 13. Postanowienia końcowe 1. Uczestniczki Projektu zobowiązane są do udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta po zasięgnięciu opinii IP. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy dofinansowanie podpisanej przez Fundację Pokolenia z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu a także wystąpienia konieczności doprecyzowania zapisów Regulaminu. 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu po akceptacji IP. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z IP. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Uczestniczkom nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy „Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla beneficjentów realizujących projekty w województwie pomorskim w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15

8. Niniejszy Regulamin niezwłocznie wchodzi w życie po akceptacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego tj. w dniu 19 listopada 2012. . § 14. Załączniki Załącznik nr I Formularz rekrutacyjny Załącznik nr II Wzór Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr III Wzór Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr IV Wzór upoważnienia do złożenia dokumentów rekrutacyjnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16