„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Kapitał dla przedsiębiorczych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez ARR MARR S.A., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-007/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DODATKOWY NABÓR

1

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1 Postanowienia ogólne 1. Projekt „Kapitał dla przedsiębiorczych” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. we współpracy z 6 Partnerami w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu państwa. 2. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2009r. – 31.12.2010r. na terenie województwa podkarpackiego. 3. Województwo podkarpackie w ramach dodatkowego naboru podzielone zostało pomiędzy Lidera Projektu i Partnerów w następujący sposób: a) Lider Projektu (Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.) – powiat: mielecki, kolbuszowski b) Partner 1 (LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju ) - powiat: leŜajski, łańcucki, przeworski c) Partner 2 (Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie) – m. Krosno, powiat: krośnieński, brzozowski, sanocki, bieszczadzki, leski d) Partner 3 (Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli) – m. Tarnobrzeg, powiat: stalowowolski, tarnobrzeski, niŜański e) Partner 4 (Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze) – m. Rzeszów, powiat: rzeszowski, strzyŜowski – z uwagi na brak miejsc powiaty te nie będą obsługiwane f) Partner 5 (Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego) – m. Przemyśl, powiat: przemyski, jarosławski, lubaczowski g) Partner 6 (Cech Rzemiosł RóŜnych w Jaśle) – powiat: jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski 4. Deklarowane przez Kandydata miejsce realizacji projektu decyduje, do którego z Partnerów będzie składany formularz rekrutacyjny. W przypadku zakwalifikowania do projektu miejsce realizacji projektu oraz profil działalności nie mogą ulec zasadniczej zmianie w stosunku do składanego w kolejnym etapie Biznes Planu. Kandydat moŜe złoŜyć formularz rekrutacyjny tylko u jednego partnera w ramach dodatkowego naboru.

2

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§2 Słownik pojęć UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: •

Projekt – projekt „Kapitał dla przedsiębiorczych”;Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w RzeszowieBeneficjent

- Lider Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. Ul. Chopina 18 39-300 Mielec Strona internetowa: www.marr.com.pl - Partnerzy: 1. LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju Ul. Targowa 9 37-300 LeŜajsk Strona internetowa: www.lsr.pl 2.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie Ul. Lewakowskiego 14 38-400 Krosno Strona internetowa: www.pigkrosno.pl

3. Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, Ul. 1-go Sierpnia 26c 37-450 Stalowa Wola Strona internetowa: www.rig.stalowawola.go3.pl 4. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze Ul. Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów Strona internetowa: www.altum.pl 5. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego

3

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Rynek 26 37-700 Przemyśl Strona internetowa: www.parr.pl 6. Cech Rzemiosł RóŜnych w Jaśle Ul. Czackiego 17 38-200 Jasło Strona internetowa: www.cech.jaslo.biz •

Kandydat – osoba starająca się o udział w ProjekcieUczestnik projektu – osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji KonkursowejKomisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestników do ProjektuKomisja Oceny Wniosków– Komisja przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości – organ oceniający biznes plany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego a takŜe wsparcia pomostowego. §3 Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą pod warunkiem, Ŝe: -

zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (posiadają zameldowanie stałe lub tymczasowe),

-

nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (za dzień przystąpienia do projektu uwaŜa się dzień podpisania przez uczestnika projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie),

-

nie zamierzają w ramach projektu „przejąć” działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzicach, współmałŜonku, dzieciach).

2. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby naleŜące, do co najmniej jednej z poniŜszych grup: a) Osoby zamieszkujące tereny wiejskie

4

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

b) Kobiety c) Osoby młode w przedziale wiekowym 18 – 34 lat d) Długotrwale bezrobotni – pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat e) Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – osoby z wykształceniem średnim ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niŜszym 3. O udział w Projekcie nie mogą ubiegać się osoby, które deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanej w § 30 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tzn.: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury b) udzielona na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską c) udzielona w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeŜeli: - wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, - udzielenie pomocy zaleŜy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców d) udzielana na działalność związaną z wywozem, jeŜeli jest bezpośrednio związana z ilością wywoŜonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieŜącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związana z wywozem. e) uwarunkowana pierwszeństwem uŜycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi f) udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. g) udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej

5

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

h) udzielana podmiotom, na których ciąŜy obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem i) udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu; j) udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu; k) udzielona podmiotowi, który w bieŜącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z róŜnych źródeł i w róŜnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. l) Udzielana podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej. 4. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej.

§4 Sposób rekrutacji uczestników projektu 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim wzorze (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i dostarczenie go w wyznaczonym terminie do siedziby Beneficjenta odpowiedniej dla planowanego przez Kandydata miejsca realizacji projektu. Formularze rekrutacyjne moŜna odebrać

w

siedzibie

Beneficjenta

bądź

pobrać

ze

strony

internetowej

Projektu:

www.kapitaldlaprzedsiebiorczych.pl. 2. Dodatkowy termin składania formularzy zostaje wyznaczony na następujący okres: od 28.09.2009r. do 30.09.2009r. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach pracy Biur projektu.

6

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego naboru uczestników projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych. 4. Informacja o przedłuŜonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Beneficjenta. 5. Kandydaci zobowiązani są do złoŜenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego (parafowanego na kaŜdej ze stron i wypełnionego w języku polskim w czytelny sposób) wraz z wymaganymi załącznikami. 6. Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami naleŜy złoŜyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. KaŜda osoba otrzyma potwierdzenie złoŜenia formularza rekrutacyjnego z dokładną datą, godziną przyjęcia dokumentów wraz z potwierdzeniem nadania numeru referencyjnego. 7. W przypadku formularzy złoŜonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do odpowiedniej siedziby. 8. Dokumenty złoŜone poza terminem ogłoszonego dodatkowego naboru, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 9. Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. 10. O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Beneficjenta. 11. Komisja Rekrutacyjna oceniając formularze zobligowana będzie do wypełnienia karty oceny formalnej i merytorycznej, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 12. Formularze niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegały dalszej ocenie merytorycznej. 13. Komisja Rekrutacyjna odrzucać będzie równieŜ formularze nie spełniające warunków wymienionych w § 3 14. Formularze prawidłowe pod względem formalnym poddane będą przez Komisję Rekrutacyjną ocenie merytorycznej.

7

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15. Wyniki decyzji Komisji Rekrutacyjnej odnotowane będą w karcie oceny formalnej i merytorycznej. 16. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata, prosząc go o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. 17. Skład Komisji Rekrutacyjnej jest informacją niejawną. 18. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formularzy w przeciągu 15 dni roboczych od zamknięcia terminu naboru. 19. Kryteria oceny merytorycznej zostały określone w karcie oceny formalnej i merytorycznej stanowiącej Załącznik nr 2 Regulaminu. 20. W przypadku Kandydatów, którzy uzyskali taką samą ilość punktów o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 21. KaŜdy członek Komisji Rekrutacyjnej będzie oceniał merytorycznie formularz rekrutacyjny Kandydata indywidualnie. Punktacja przyznana za dane kryterium będzie stanowiła średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez kaŜdego członka Komisji Rekrutacyjnej. 22. Maksymalna liczba punktów, którą moŜe uzyskać Kandydat – 100, minimalna liczba punktów konieczna do starania się o udział w projekcie – 60. 23. Na podstawie dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny, sporządzona zostanie lista rankingowa Kandydatów zatwierdzona przez Zarząd Beneficjenta. 24. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna do wglądu w biurach projektu nie później niŜ na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 25. Kandydat moŜe zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przedstawienie uzasadnienia oceny formularza rekrutacyjnego oraz liczby uzyskanych punktów w kaŜdym kryterium do 7 dni od publikacji listy rankingowej. 26. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna moŜe zakwalifikować do projektu następną osobę z listy rankingowej z zachowaniem kolejności rankingowej.

8

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27. Kolejne osoby z listy rankingowej mogą przystąpić do projektu w sytuacji przedstawionej w pkt 26 do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niŜ 20% (8 godzin) obowiązkowych zajęć z bloku szkoleniowo - doradczego. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie w momencie, przeprowadzenia więcej niŜ 20% (8 godzin) zajęć szkoleniowo-doradczych, do projektu moŜe przystąpić kolejna osoba z listy rankingowej pod warunkiem, Ŝe udokumentuje odbycie w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 28. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

§5 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest udzielane na podstawie Umowy o świadczeniu usług szkoleniowodoradczych, zawartej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 2. Uczestnicy projektu obowiązkowo biorą udział w bezpłatnym bloku szkoleniowo-doradczym. 3. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo. 4. Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w projekcie jest ukończenie szkolenia z absencją nie przekraczającą 20% godzin tj. 8 godzin. Nieobecność powyŜej 20% jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie. 5. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz formularza wykonania usługi doradczej w trakcie korzystania z usług doradczych. 6. Uczestnicy projektu upowaŜnieni są do skorzystania z bezpłatnego doradztwa przed otrzymaniem wsparcia – 5 godzin oraz doradztwa po otrzymaniu wsparcia finansowego w wymiarze 3 godzin.

9

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§6 Wsparcie finansowe – ogólne warunki 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie bloku szkoleniowodoradczego. 2. Uczestnicy projektu są uprawnieni do złoŜenia w wyznaczonym terminie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z Biznes Planem i wymaganymi załącznikami. Osoby, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków oraz zarekomendowane do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą. Warunkiem podpisania umowy o wsparcie jest dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej. 3. W przypadku niedotrzymania terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rankingowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 4. Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: podstawowe wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności gospodarczej liczonych od dnia rozpoczęcia działalności oraz jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej. 5. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest w wysokości do 40 000,00 PLN. 6. Wsparcie pomostowe przyznawane jest do wysokości 1 000,00 PLN miesięcznie z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 7. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji, wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis. 8. Uczestnik projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 9. Szczegółowe warunki wypłaty wsparcia finansowego reguluje regulamin przyznawania wsparcia finansowego oraz umowy dotyczące poszczególnych rodzajów wsparcia. 10. Beneficjent zastrzega sobie, Ŝe wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika projektu.

10

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§7 Jednorazowa dotacja inwestycyjna 1. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzaleŜniona jest od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie, których ubiegać się będzie Uczestnik projektu i nie moŜe przekraczać maksymalnej wartości 40 000,00 PLN. 2. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci weksla In blanco wraz z deklaracja wekslową oraz poręczeniem (cywilnym lub wekslowym) osób fizycznych. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia przedstawić Beneficjentowi zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, takimi jak: a) Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równowaŜnej wartości księgowej. b) Kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac c) W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania d) Kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika Projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności. e) Kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację inwestycji. §8 Wsparcie pomostowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek Uczestnika projektu przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Beneficjent, który wypłaca środki uczestnikowi z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. W przypadku przyznania podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent zawiera z Uczestnikiem projektu Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 000,00 PLN. Ma ona ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych

11

„Kapitał dla przedsiębiorczych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wypłata środków nastąpi z zachowaniem §6 pkt 10. 2. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpatruje Komisja Oceny Wniosków. §9 Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania Instytucjom zaangaŜowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 2. Uczestnicy

projektu

zobowiązanido

stosowania

wytycznych

w

zakresie

informowania

o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy. 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu na kaŜdą prośbę Beneficjenta. 4. Uczestnik projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie. 5. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” naleŜy do Beneficjenta w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a takŜe odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. 6. Wszystkie dokumenty programowe dotyczące uczestników i realizacji projektu dostępne będą w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu. 7. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 9.

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 16.09.2009r.

12