REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP”

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Umowa nr UDA- POKL.08.01.01-14-542/11-02

Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Ver. 9.0

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1

§1

PRZEPISY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu „Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL.08.01.01-14-542/11-02 o dofinansowanie projektu „Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP” z dnia 24 sierpnia 2012 roku, zawartą pomiędzy Altkom Akademia S.A., a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 4. Okres realizacji projektu: 01.11.2012 roku – 31.10.2014 roku. 5. Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie.

§2

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Beneficjent/Wnioskodawca / Akademia – Altkom Akademia S.A.; 2. Instytucja Pośrednicząca – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; 3. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń; 4. Projekt – Projekt „Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP”; 5. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 6. Biuro Projektu – ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 7. EFS – Europejski Fundusz Społeczny. §3

CEL PROJEKTU

1. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji menadżerskich 270 pracowników 50+ (w tym 135 kobiet) ze 130 przedsiębiorstw województwa. Cel główny zostanie osiągnięty do 31.10.2014 r. w województwie mazowieckim przez spełnienie celów szczegółowych tj.: a. wzrost o 60 % wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania przez 135 menadżerów w wieku 50+, b. podniesienie o 60 % efektywności osobistej u 135 menadżerów w województwie mazowieckim, c. wzrost samooceny 270 menadżerów 50+ w wyniku rozwoju kwalifikacji zawodowych i określenia ścieżki rozwoju zawodowego. §4

GRUPA DOCELOWA

1. Projekt skierowany jest do do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. mazowieckiego oraz ich pracowników (270 osób w tym 135 kobiet) mieszkających lub pracujących w woj. mazowieckim, którzy ukończyli 50 r.ż. i wykonują lub są przygotowywani do wykonywania funkcji na stanowisku menadżera. 2. Przedsiębiorstwa., których pracownicy wezmą udział w projekcie, nie korzystały dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL 3. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

§5

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Akademię odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty zgłoszenia wraz z zapotrzebowaniem na szkolenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania. 2. Karta Zgłoszenia powinna być dostarczona do Biura Projektu lub przesłana pocztą elektroniczną na adres [email protected]. W przypadku braku takiej możliwości dokumenty powinny zostać przesłane faksem na numer (22) 460 99 00 3. Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 4. W przypadku przesłania poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i spełnieniu wymogów udziału w szkoleniach dokonywana jest analiza potrzeb szkoleniowych. 5. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Akademia dokona wyboru zgłoszeń kierując się założeniami i celami projektu. 6. Akademia zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 7. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyższego, telefonicznie pod numer wskazany tamże. §6

REKRUTACJA

1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się do równości szans, praw, korzyści. 2. Liczba osób do przeszkolenia: 270  w tym samozatrudnieni: 50  w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach: 10  w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach: 60  w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach: 150 3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem  Mikroprzedsiębiorstwa: 60  Małe przedsiębiorstwa: 40  Średnie przedsiębiorstwa: 30 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjnopromocyjnych. 5. Podstawową zasadą doboru będzie kolejność zgłoszeń, z odrębnymi listami dla kobiet (co najmniej 50% miejsc w Projekcie). 6. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych określonych w dokumentach programowych POKL i wniosku o dofinasowanie Projektu. 7. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej i innych wymaganych dokumentów i dostarczenie ich do Biura Projektu najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. Wymagane dokumenty: a. podpisana umowa szkoleniowa b. kopia KRS/wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, c. zapotrzebowanie na szkolenia (karta zgłoszenia), d. dane instytucji (firmy) objętej wsparciem (PEFS przedsiębiorstwa), e. oświadczenie określające przynależność do MMSP oraz o posiadaniu jednostki organizacyjnej w województwie mazowieckim, f. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3

g. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) h. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis, i. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy j. oświadczenie o miejscu zatrudnienia, k. oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach 8.1.1 POKL, l. oświadczenie o wykonywaniu pracy na stanowisku menagera, m. wzór załącznika dla Uczestnika n. oświadczenie o miejscu zamieszkania o. Formularz informacji dotyczących powiązań z innymi przedsiębiorcami w związku z ubieganiem się o udzielenie pomocy de minimis Wzory ww. dokumentów do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej Projektu:

http://szkolenia.altkom.pl/projekt-mazowiecki-nowoczesni-menadzerowie-50-mazowieckich-msp.html,

Każdy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia wypełniony i podpisany formularz „Załącznik dla Uczestnika” wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy szkoleniowej. 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. §7

SZKOLENIA

1. Szkolenia będą odbywały się w wynajmowanych salach w Warszawie. Każde szkolenie przeprowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o program szkolenia przygotowany przez Akademię.

2. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Projekt przewiduje 700 miejsc szkoleniowych (70 edycji szkoleń, 10-osobowe grupy szkoleniowe). 4. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis o 100% intensywności, tj. w pełnej wysokości wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę. Wielkość pomocy przypadającej na jednego Uczestnika w ramach poszczególnych tematów Szkolenia znajdujących się w ofercie wynosi:

Tytuł szkolenia "Menedżer przywódcą" "Zarządzanie przez cele - zwiększanie efektywności organizacji" "Finanse w praktyce menedżerskiej"

czas trwania koszt na ( liczba godzin) uczestnika 14 766,34 14 766,34 14

814,34

"Strategie motywowania zespołu" "Optymalizacja pracy zespołu z wykorzystaniem narzędzi IT" "Coaching jako metoda doskonalenia pracowników"

14

766,34

14

864,34

14

766,34

"Komunikacja w pracy menedżera"

14

766,34

"Asertywność w pracy i życiu osobistym"

14

766,34

"Sztuka zarządzania emocjami"

14

766,34

"Zarządzanie czasem w pracy menedżera"

14

766,34

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4

„Zarządzanie kosztami i finansami” „Controlling - praktyczne aspekty zarządzania i budżetowania”

14

766,34

14

766,34

„Optymalizacja podatkowa w firmie”

14

766,34

„Prawo pracy w praktyce”

14

766,34

„MS Excel średniozaawansowany dla menedżerów”

14

814,34

„MS Excel - Tworzenia analiz i raportów”

14

814,34

„Podatki 2014 – aktualne regulacje i zmiany w VAT, CIT, PIT”

14

766,34

Przeprowadzenie doradztwa związanego ze szkoleniami

2

508,67

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą ds. rozwoju 6. 7.

8. 9. 10.

11.

12.

13.

zawodowego (2 godz./ osobę) Całkowita wartość pomocy udzielonej przedsiębiorstwu stanowi iloczyn liczby uczestników oraz odpowiednich kwot. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewnione: a. indywidualne stanowisko komputerowe w przypadku szkoleń IT; b. materiały szkoleniowe, c. certyfikat; d. obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia. Termin realizacji szkoleń będzie zgodny z opracowanym Harmonogramem. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. Jest to warunkiem koniecznym do otrzymania stosownego świadectwa. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: a) zwolnienie lekarskie, b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, c) kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu uczestnictwa w Projekcie tj. w przypadku nieobecności na więcej niż 20% liczbie zajęć w ramach Szkolenia, wynikająca z przyczyn zależnych od Uczestnika, lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach wymaganych od przedsiębiorcy i uczestnika, wskazanych w § 6, Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia, których szacunkowa wysokość została podana w pkt 5 niniejszego paragrafu Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację szkolenia w umówionym i potwierdzonym terminie z winy Akademii, na pisemne wezwanie Uczestnika Akademia pokryje udokumentowane koszty Uczestnika poniesione w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające kwoty 300,00 zł brutto. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 10 Akademia zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. §8

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 1.1. dostarczenia wymaganych dokumentów / udostępnienia wymaganych danych, 1.2. rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych; 1.3. punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5

1.4. potwierdzania swojej obecności na liście obecności; 1.5. potwierdzania odbioru artykułów pomocniczych do szkoleń, certyfikatów, jak również odbioru poczęstunku; 1.6. wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych tj.: a. Kwestionariusz wiedzy i potrzeb szkoleniowych – wypełniany przed szkoleniem; b. Ankieta samooceny po zakończeniu szkolenia; c. Ankieta ewaluacyjna – wypełniana do kilku miesięcy po zakończeniu szkolenia. 1.7. przystąpienia do testów wiedzy na początku szkolenia (pre-test) oraz po zakończeniu szkolenia (post-test); §9

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z jego realizacją są w całości finansowane ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis 2. Akademia zobowiązuje się do wydania Przedsiębiorcy, Zaświadczenia o pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy oraz ew. korekty po zakończeniu realizacji Szkoleń w ramach danej Umowy. 3. Koszty szkolenia nie stanowią pomocy de minimis, w przypadku, gdy pracownik Przedsiębiorcy (Uczestnik Projektu) po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń zakończył stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nie został ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, będącego beneficjentem pomocy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. W takim przypadku Przedsiębiorca będzie musiał ponieść pełne koszty szkolenia danego pracownika, wyszczególnione w par. 7 pkt 4. 4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym Akademię, w celu weryfikacji zasadności i wysokości udzielonej Przedsiębiorcy pomocy de minimis. § 10 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

1. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu Szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 2. Akademia jest uprawniona do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie lub brakiem minimalnej liczby osób zgłoszonych na Szkolenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust 1, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Akademii do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Akademia zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

§ 11 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6

3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i artykuły pomocnicze.

§ 12 NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ

1. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 powodującego brak możliwości: a. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Akademii będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b. uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu Uczestników w liczbie zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę, Akademia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szkolenia z ograniczoną liczbą uczestników i obciążania Przedsiębiorcy kosztami szkolenia pozostałych obecnych Uczestników szkolenia. § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Akademii. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej i rozstrzyga je Kierownik Projektu. 3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu podania do publicznej informacji. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.

Zatwierdził:…………………………………………………….. (data, podpis)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7