Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Praca dla kobi...
0 downloads 3 Views 541KB Size
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Praca dla kobiet” Imię i nazwisko Uczestniczki projektu: ...................................................................................................... §1 Organizator projektu, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt „Praca dla kobiet” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Praca dla kobiet” jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. §2 Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego od dnia 1 kwietnia 2010 do dnia 31 marca 2011 przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. §3 W ramach projektu „Praca dla kobiet” wsparciem mogą zostać objęte kobiety, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) są niezatrudnione; 2) są zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego; 3) mają niskie kwalifikacje bądź nie mają doświadczenia zawodowego; 4) wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie oraz są zainteresowane uczestnictwem w stażu zawodowym lub/i podjęciem zatrudnienia. §4 Warunkiem wzięcia udziału w projekcie „Praca dla kobiet” jest: 1) spełnianie kryteriów wymienionych w § 3 Regulaminu; 2) dostarczenie do Biura Projektu w okresie, w którym prowadzona jest rekrutacja, wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Dostarczenie powyższych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. Podstawą zakwalifikowania do projektu „Praca dla kobiet” jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz pozytywna decyzja rekrutacyjna Organizatora projektu, podjęta na podstawie statusu Uczestniczki, liczby miejsc w projekcie oraz terminu zgłoszenia. §5 Organizator projektu zobowiązuje się zrealizować wobec Uczestniczki następujące działania: 1) Indywidualne doradztwo przedszkoleniowe, prowadzone przez doradcę zawodowego, trwające 4 godziny zegarowe. 2) Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe, trwające od 120 do 160 godzin dydaktycznych (w zależności od typu szkolenia). 3) Doradztwo psychologiczne i społeczne obejmujące cztery bloki tematyczne, każdy po 8 godzin. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce tel.: 041 361 04 92, fax: 041 361 11 61 [email protected]; www.sir.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) Trzymiesięczne staże zawodowe dla 45 Uczestniczek, które bezpośrednio po zakończeniu szkolenia nie podejmą zatrudnienia. §6 Uczestniczka projektu ma prawo do: 1) Nieodpłatnego skorzystania z działań przewidzianych w projekcie, wymienionych w §5 regulaminu. 2) Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora projektu. Skład materiałów szkoleniowych zostanie określony dla każdego typu szkolenia. 3) Otrzymania bezpłatnych materiałów przygotowanych na doradztwo psychologiczne i społeczne. 4) Zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe oraz doradztwo psychologiczne i społeczne, przy uwzględnieniu zasad określonych w §8. 5) Otrzymania stypendium szkoleniowego na zasadach określonych w §9 . 6) Otrzymania stypendium w czasie odbywania stażu oraz zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na staż, na zasadach określonych w §10. 7) Otrzymania ciepłego posiłku w trakcie zajęć szkoleniowych oraz doradztwa psychologicznego i społecznego. 8) Otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie uzyskanie pozytywnej oceny podczas egzaminu kończącego szkolenie. 9) Ubezpieczenia NNW w czasie trwania szkolenia. 10) Zgłaszania Kierownikowi Projektu, Specjalistom lub Wykładowcom wszelkich uwag i wniosków dotyczących realizacji projektu szkoleniowego. 11) Nieobecności na szkoleniu w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych albo ze względu na obowiązki wynikające z faktu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Łączna liczba nieobecności na szkoleniu nie powinna przekroczyć 20% czasu trwania szkolenia. 12) Rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia. §7 Uczestniczka projektu jest zobowiązana do: 1) Uczestnictwa we wszystkich działaniach przewidzianych w projekcie. 2) Punktualnego przychodzenia na zajęcia szkoleniowe, spotkanie z doradcą zawodowym, doradztwo psychologiczne i społeczne oraz staż. 3) Poświadczania podpisem obecności na szkoleniu, doradztwie psychologicznym i społecznym oraz stażu. 4) Poświadczania podpisem odbioru bezpłatnych materiałów, posiłków i innych świadczeń wskazanych w §6. 5) Wypełnienia oświadczenia o nieobecności na zajęciach (na druku dostarczonym przez Organizatora projektu) w przypadku nieobecności na części zajęć prowadzonych w danym dniu. 6) Uzupełniania zaległości programowych wynikających z nieobecności na zajęciach. 7) Przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć szkoleniowych i doradczych. 8) Szanowania mienia Organizatora projektu oraz instytucji wynajmujących pomieszczenia, w których prowadzone będą zajęcia szkoleniowe oraz doradcze.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce tel.: 041 361 04 92, fax: 041 361 11 61 [email protected]; www.sir.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9) Uczestnictwa w różnych formach kontroli poziomu zdobytej wiedzy, zaplanowanych i prowadzonych przez Wykładowców, w szczególności w egzaminie kończącym szkolenie. 10) Przekazywania do Organizatora projektu informacji o zmianie wszystkich danych personalnych i kontaktowych (nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu itp.) oraz informowania Organizatora projektu o zmianach dotyczących tytułu do ubezpieczenia. 11) Wypełniania ankiet po zakończeniu szkoleń i staży zawodowych (ankiety ewaluacyjne). 12) Poinformowania właściwego Uczestniczce Urzędu Pracy o fakcie uczestnictwa w projekcie i otrzymywanych świadczeniach, w sytuacji gdy konieczność takiego zgłoszenia wynika z obowiązujących przepisów. 13) Przekazania Organizatorowi projektu, do dnia 31 marca 2011 roku, informacji o podjęciu zatrudnienia lub rejestracji własnej działalności gospodarczej. §8 Zwrot kosztów dojazdu przysługuje każdej Uczestniczce projektu, która: 1) Ukończy szkolenie. 2) Przedstawi Organizatorowi projektu wypełniony formularz „Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie oraz doradztwo psychologiczne i społeczne” informujący o sposobie dojazdu na szkolenie i poniesionych kosztach (druk formularza zostanie przekazany przez Organizatora projektu). 3) W przypadku korzystania z publicznych środków transportu (autobus komunikacji miejskiej, PKS, PKP pociąg klasy II, bus) dostarczy bilety potwierdzające poniesione koszty dojazdu za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu oraz doradztwa psychologicznego i społecznego. 4) W przypadku korzystania z samochodu prywatnego dostarczy: oświadczenie o wysokości ceny najtańszego biletu transportu publicznego na trasie dojazdu na szkolenie/doradztwo psychologiczne i społeczne lub bilet na trasie dom-miejsce szkolenia/doradztwa psychologicznego i społecznego -dom, kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz umowę użyczenia samochodu przez jego właściciela (w sytuacji, gdy Uczestniczka projektu nie jest właścicielem pojazdu). Wypłata zwrotów kosztu dojazdu na szkolenie oraz doradztwo psychologiczne i społeczne nastąpi po zakończeniu szkolenia i doradztwa, za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestniczkę projektu. Organizator projektu zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji oświadczenia wymienionego w pkt. 4 w przypadku, gdy kwota w oświadczeniu odbiega od rzeczywistych kosztów dojazdu na szkolenie oraz doradztwo psychologiczne i społeczne. §9 Stypendium szkoleniowe przysługuje każdej Uczestniczce projektu, która ukończy szkolenie. 1) Wysokość stypendium szkoleniowego została określona na kwotę 5,74 zł brutto za każdą godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu. 2) Kwota wymieniona w pkt. 1 zostanie pomniejszona o składki ubezpieczeniowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Przy obliczaniu wysokości wypłacanego stypendium szkoleniowego uwzględniane będą wyłącznie pełne godziny lekcyjne, podczas których Uczestniczka projektu brała udział w szkoleniu.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce tel.: 041 361 04 92, fax: 041 361 11 61 [email protected]; www.sir.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) Organizator projektu zastrzega sobie prawo obniżenia łącznej kwoty stypendium szkoleniowego poprzez nieuwzględnienie wszystkich godzin lekcyjnych zajęć, w czasie których Uczestniczka projektu był nieobecna na szkoleniu. 5) Wypłata stypendium szkoleniowego nastąpi po zakończeniu szkolenia, za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestniczkę projektu.

1) 2) 3)

4)

5) 6)

a)

b)

c)

7)

§ 10 Trzymiesięczny staż zawodowy przysługuje Uczestniczce projektu, która ukończy wszystkie działania określone § 5 w pkt 1, 2 i 3 oraz nie podejmie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Stażami objętych zostanie 45 kobiet. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba wskazana w pkt 2, pierwszeństwo udziału w stażu będą miały Uczestniczki: - u których brak zatrudnienia będzie związany z niskim poziomem doświadczenia zawodowego, zdiagnozowanego w czasie indywidualnego doradztwa przedszkoleniowego; - które osiągną procentowo większy wynik pozytywnych odpowiedzi z egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkolenia. W czasie odbywania stażu Organizator projektu zobowiązuje się do wypłaty Uczestniczce projektu stypendium w kwocie 860, 40 zł brutto za każdy miesiąc odbywania stażu oraz ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stażystce przysługuje zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na staż. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu na staż następować będzie comiesięcznie, za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestniczkę projektu, po spełnieniu następujących warunków: Po przedstawieniu przez uczestniczkę projektu, comiesięcznie wraz ze składaniem listy obecności ze stażu, Organizatorowi projektu wypełnionego formularza „Rozliczenie kosztów dojazdu na staż” informującego o sposobie dojazdu na staż i poniesionych kosztach (druk formularza zostanie przekazany przez Organizatora projektu). W przypadku korzystania z publicznych środków transportu (autobus komunikacji miejskiej, PKS, PKP pociąg klasy II, bus) po dostarczeniu przez Uczestniczkę projektu biletów potwierdzających poniesione koszty dojazdu za każdy dzień odbywania stażu. W przypadku korzystania z samochodu prywatnego po jednorazowym dostarczeniu przez Uczestniczkę projektu: oświadczenia o wysokości ceny najtańszego biletu transportu publicznego na trasie dojazdu na staż lub bilet na trasie dom-miejsce odbywania stażu, kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz umowy użyczenia samochodu przez jego właściciela (w sytuacji, gdy Uczestniczka projektu nie jest właścicielem pojazdu). Szczegółowe warunki i zasady odbywanie stażu zostaną zawarte w umowie podpisywanej między Organizatorem projektu a Uczestniczką, przed rozpoczęciem przez nią stażu.

§ 11 Każda Uczestniczka projektu, w czasie trwania zajęć szkoleniowych, objęta jest ubezpieczeniem NNW.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce tel.: 041 361 04 92, fax: 041 361 11 61 [email protected]; www.sir.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 12 Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Urzędu Pracy oraz innych podmiotów, związane z uczestnictwem Uczestniczki projektu w organizowanych zajęciach oraz wypłacanymi świadczeniami pieniężnymi. § 13 Organizator projektu nie jest uprawniony do reprezentowania Uczestniczki projektu w kontaktach z innymi instytucjami oraz do wydawania opinii na temat obowiązujących przepisów prawnych. § 14 W przypadku powtarzających się, nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% czasu trwania projektu, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia takiej osoby z listy Uczestniczek projektu. Jest to równoznaczne z nieukończeniem szkolenia. Osobie skreślonej z listy uczestniczek projektu nie przysługują działania wymienione w §5 oraz świadczenia wymienione w §6, pkt. 4, 5, 6 i 8. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego postanowienia.

...................................................... (miejscowość, data)

...................................................... (czytelny podpis Uczestniczki)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce tel.: 041 361 04 92, fax: 041 361 11 61 [email protected]; www.sir.com.pl