Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV „52 POWODY…” §1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja – promocja dla konsume...
1 downloads 0 Views 665KB Size
Regulamin promocji Samsung Smart TV „52 POWODY…” §1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1.

Promocja – promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie;

2.

Organizator – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039;

3.

Produkt – jeden z telewizorów Samsung Smart TV, wprowadzanych do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonych w Załączniku nr 1;

4.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

5.

Punkt handlowy – sklep znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż produktów Organizatora, w tym sklep internetowy;

6.

Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.52.samsung.pl utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi Promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących Promocji;

7.

Aplikacja – aplikacja Cineman VOD dostępna na Samsung Smart TV, stanowiąca jedną z funkcjonalności Produktu i do poprawnego działania wymagająca podłączenia do Internetu, umożliwiająca dostęp do bazy filmów, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dostępnym na http://www.cineman.pl/tv/regulamin, do której odpowiednie prawa posiada Cineman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-830), adres: Al. Zjednoczenia 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263645, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł, NIP: 113-262-88-07;

1

8.

Kod – kod dostępu przekazany Uczestnikowi, umożliwiający Uczestnikowi, po aktywacji kodu dostępu, bezpłatne obejrzenie 52 filmów w

Aplikacji przez okres 1 roku od momentu jego

aktywacji. Kod dostępu może być aktywowany przez Uczestnika do dnia 30 grudnia 2013 r. §2 Postanowienia ogólne

1.

Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2.

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. i ma na celu zwiększenie sprzedaży Produktów.

3.

Regulamin określa zasady bezpłatnego skorzystania z 52 filmów spośród filmów oferowanych w Aplikacji.

4.

Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, w celu wzięcia udziału w Promocji należy:

1)

dokonać zakupu Produktu w Punkcie handlowym w okresie od dnia 12 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. i zachować dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),

2)

w terminie od dnia 12 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. zgłosić swój udział w Promocji wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na Stronie internetowej www.52.samsung.pl obowiązkowo dołączając za każdym razem dowód nabycia Produktu w postaci skanu/zdjęcia paragonu lub faktury VAT, model zakupionego Produktu, adres Punktu handlowego i datę zakupu,

5.

3)

podać dane osobowe dotyczące Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz

4)

zaakceptować regulamin Promocji.

Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do dnia 31 października 2013 r.

6.

Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony internetowej.

7.

Warunkiem udziału w Promocji jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. faktur lub paragonów potwierdzających zakup Produktu w terminie trwania Promocji lub zdjęcia opakowania Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie zakup Produktu objętego Promocją.

8.

Promocja nie łączy się z innymi konkursami i promocjami ogłaszanymi przez Organizatora oraz jego partnerów handlowych. §3

2

Zasady Promocji

1.

Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w § 2 ust. 4, otrzyma Kod dostępu, umożliwiający bezpłatny dostęp do 52 filmów w Aplikacji, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie http://www.cineman.pl/tv/regulamin. Uczestnik może dokonać wyboru poprzez Aplikację 52 filmów z całej bazy filmów w Aplikacji. Każdy film jest aktywny w okresie 24 godzin od momentu jego pierwszego odtworzenia. Warunkiem aktywacji Kodu dostępu jest prawidłowa rejestracja i założenie przez Użytkownika konta w Aplikacji i zaakceptowanie przez Uczestnika regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności umieszczonych na stronie http://www.cineman.pl/tv/regulamin.

2.

Kod dostępu zostanie przekazany Uczestnikowi przez Organizatora pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie od 3 do 5 dni roboczych od daty rejestracji

Formularza

zgłoszeniowego

za

pośrednictwem

Strony

internetowej

www.52.samsung.pl. 3.

Wartość Kodu dostępu wynosi 149 złotych brutto. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

4.

Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jeden Kod dostępu. §4 Reklamacje

1.

Reklamacje związane z przebiegiem Promocji

należy zgłaszać z dopiskiem Promocja

Samsung Smart TV – „52 POWODY…" na adres: Data Solutions sp. z o.o., 61-663 Poznań, ul. Bastionowa 37 lub na adres poczty elektronicznej [email protected], w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania i telefon kontaktowy oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę przyczyny reklamacji i określenie żądania Uczestnika.

3.

Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji.

4.

Reklamacje związane wyłącznie z technicznymi aspektami działania Aplikacji w związku z realizacją Kodów mogą być zgłaszane na adres elektroniczny: [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 3 ust. 1 regulaminu Promocji. W pozostałym zakresie Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu Promocji. §5 Ochrona danych osobowych

3

1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dla celów realizacji Promocji powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

4.

Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie, na adres Data Solutions sp. z o.o., 61-663 Poznań, ul. Bastionowa 37 o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. §6 Strona internetowa

1.

Uczestnicy korzystający ze Strony internetowej są obowiązani do przestrzegania zasad lub warunków korzystania opisanych w zamieszczonym na Stronie internetowej regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.

Za czas połączenia ze Stroną internetową należy rozumieć moment połączenia zarejestrowany przez serwer Strony internetowej (data i czas serwera). §7 Postanowienia końcowe

1.

Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach dostępne będą w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.

2.

We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4

Załącznik nr 1 Lista modeli Samsung Smart TV objętych promocją „52 powody…” UE22F5400AWXZH

UE46F6500SSXXH

UE40F6270SSXZH

UE55F6510SSXXH

UE22F5410AWXZH

UE46F6510SSXXH

UE40F6320AWXZH

UE55F6640SSXXH

UE32EH5300WXXH UE46F6640SSXXH

UE40F6400AWXXH

UE55F6650SSXXH

UE32F4500AWXZH

UE46F6650SSXXH

UE40F6500SSXXH

UE55F6770SSXXH

UE32F4510AWXZH

UE46F6770SSXXH

UE40F6510SSXXH

UE55F6800SSXXH

UE32F5300AWXZH

UE46F6800SSXXH

UE40F6640SSXXH

UE55F7000SLXXH

UE32F5500AWXZH

UE46F7000SLXXH

UE40F6650SSXXH

UE55F8000SLXXH

UE32F5700AWXZH

UE46F8000SLXXH

UE40F6770SSXXH

UE55F8500SLXXH

UE32F6270SSXZH

UE46F8500SLXXH

UE40F6800SSXXH

UE55F9000SLXXH

UE32F6400AWXXH

UE50F5500AWXZH

UE40F7000SLXXH

UE60F6300AWXZH

UE32F6510SSXXH

UE50F5700AWXZH

UE40F8000SLXXH

UE60F7000SLXXH

UE39F5300AWXZH

UE50F6400AWXXH

UE42F5300AWXZH

UE65F6400AWXXH

UE39F5500AWXZH

UE50F6500SSXXH

UE42F5500AWXZH

UE65F8000SLXXH

UE39F5700AWXZH

UE50F6650SSXXH

UE42F5700AWXZH

UE65F9000SLXXH

UE40EH5300WXXH UE50F6770SSXXH

UE46F5300AWXZH

UE75F6300AWXXH

UE40F5300AWXZH

UE50F6800SSXXH

UE46F5500AWXZH

UE75F6400AWXXH

UE40F5500AWXZH

UE55F6400AWXXH

UE46F5700AWXZH

UE75F8000SLXXH

UE40F5700AWXZH

UE55F6500SSXXH

UE46F6270SSXZH

PS51F5500AWXZH

UE46F6400AWXXH

PS60F5500AWXZH

UE46F6320AWXZH

PS51F8500SLXXH PS64F8500SLXXH

5

is

Regulamin Darmowej Dostawy Bezpieczny TV (DDTV)

1. Sklep 2bis.pl jest Organizatorem promocji o nazwie Darmowa Dostawa Bezpiczny TV (DDTV). 2. Promocja obowiązuje od dnia 26.09.2013 od odwołania. 3. Promocją objęte są produkty z kategorii Telewizory LED będące w sprzedaży w sklepie 2bis.pl w terminie określonym w punkcie 2. 4. Promocja polega na dostarczeniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakupionego towaru w Sklepie Internetowym 2bis.pl na koszt Organizatora pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. 5. 5. W celu skorzystania z promocji DDTV przy składaniu zamówienia należy spełnić łącznie poniższe warunki: A. Dodanie do koszyka produktu z kategorii Telewizory LED. B. Wybranie formy płatności: przedpłata na konto (przelew bankowy) lub Płatności PayU lub Raty Lukas. C. Wybranie jednej z opcji przedłużonej gwarancji w wariancie: - Przedłużona Gwarancja – 3 lata, lub - Przedłużona Gwarancja – 5 lat, lub - Pełna ochrona – 3 lata. 6. Organizator pokryje koszty dostawy tylko w przypadku wyboru przez Klienta na formularzu zamówienia opcji wysyłki Dostawa Promocyjna. 7. W przypadku dodania do koszyka zamówienia produktu innego niż ten o którym mowa w pkt.5A promocja DDTV nie obowiązuje (wyjątkiem są produkty niespodzianki dodawane automatycznie do koszyka). 8. Uczestnik promocji DDTV może nabyć maksymalnie jeden produkt określony w pkt. 5A podczas jednego zamówienia. 9. Sprzedaż większej ilości produktów jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora ds. handlu 2bis.pl. 10. Klienci, którzy złożą zamówienie w terminie promocji poprzez formularz na stronie www.2bis.pl zgodnie z regulaminem sklepu otrzymają zakupiony towar, gdzie koszt transportu (dostawy) poniesie Sklep 2bis.pl. 11. Sklep 2bis.pl gwarantuje wysyłkę zakupionego towaru w możliwie najkrótszym czasie, jednak za czas realizacji dostawy ostatecznie odpowiada firma dostarczająca zgodnie z ich warunkami dostawy. 12. Przystępując do promocji Klient wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 13. Przystępując do promocji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep 2bis.pl jego danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 28.08.1997r. dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami. 14. Klient ma prawo rezygnacji z udziału w niniejszej promocji. 15. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Klienci mogą zgłaszać do Sklepu 2bis.pl przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od dokonania zakupu. 16. Reklamacje rozpatrywane będą przez 2bis.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna. 17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sklepu 2bis.pl. 18. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga sklep 2bis.pl.