REGULAMIN PROMOCJI. Kolorowa punktomania

REGULAMIN PROMOCJI „Kolorowa punktomania” POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą: „Kolorowa punktomania” 2. Organizatorem promoc...
Author: Karolina Mucha
0 downloads 5 Views 42KB Size
REGULAMIN PROMOCJI „Kolorowa punktomania” POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą: „Kolorowa punktomania” 2. Organizatorem promocji jest firma Tuplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Ziemowita 19, 03-778 Warszawa. Promocja ma charakter ogólnopolski. 3. Promocja będzie trwała od 11 października 2010 do 31 stycznia 2011, przy czym data końcowa oznacza ostateczny termin wystawienia faktury za zakupione produkty, o których mowa w pkt.7. 4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla firm, dokonujących zakupu folii reklamowych firmy 3M wymienionych w pkt 7 w firmie Tuplex. Organizator zastrzega sobie prawo włączenia kolejnych folii produkcji 3M do promocji. ZASADY PROMOCJI 5. W promocji mogą wziąć udział firmy określone w pkt. 4 niniejszego regulaminu, które łącznie spełnią poniŜsze warunki: 5.1. Zakupią folie reklamowe firmy 3M wymienione w pkt 6 w firmie Tuplex. Za zakupy przyznawane są punkty na zasadach określonych w pkt 6 i 7 regulaminu. 5.2. Zbiorą w trakcie trwania promocji ilości punktów dające moŜliwość zamiany ich na nagrody - pkt 8 regulaminu. 5.3. Warunkiem koniecznym otrzymania nagród jest spełnienie warunków promocji oraz łącznie następujących warunków: a) brak przeterminowanych naleŜności firmy uczestniczącej w promocji w stosunku do Organizatora promocji. b) zgłoszenie się najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 r, do udziału w promocji. Przez zgłoszenie udziału w promocji rozumie się dokonanie zakupu folii 3M w Tuplex objętych akcją promocyjną. Firma moŜe zrezygnować z udziału w promocji w formie pisemnego oświadczenia. 6. Za zakup produktów firma uczestnicząca w promocji otrzymuje punkty wg poniŜszych zasad:

1

Produkt TM

3M

TM

3M

TM

Punktacja

Scotchcal

TM

folia ploterowa serii 100

3 pkt / m2

Scotchcal

TM

folia ploterowa serii 80

2 pkt / m2

Scotchcal

TM

folia ploterowa serii 50

1 pkt / m2

TM

Scotchcal

TM

folia translucentna serii 3630

3 pkt / m2

TM

Scotchcal

TM

folia translucentna serii 2330

2 pkt / m2

Controltac

TM

folia do całkowitego oklejania pojazdów serii 85Cv3

3 pkt / m2

Controltac

TM

folia graficzna serii IJ380

3 pkt / m2

Controltac

TM

3M 3M 3M

TM

3M

TM

3M

TM

3M

TM

3M

folia graficzna serii IJ180/180C/180Cv3

1 pkt / m2

TM

folia graficzna serii IJ40//40C

1 pkt / m2

TM

folia graficzna serii IJ37

1 pkt / m2

Scotchcal

TM

Scotchcal

TM

lamiant ochronny serii 8519/8520

1 pkt / m2

TM

lamiant ochronny serii 8019/8520

1 pkt / m2

3M 3M 3M

TM

Scotchcal

TM

Scotchlite

3M 3M

TM

3M

TM

Clear View serii 8150

3 pkt / m2

TM

folia odblaskowa serii 680

3 pkt / m2

TM

folia odblaskowa serii 580

3 pkt / m2

TM

folia odblaskowa serii 5100

2 pkt / m2

Scotchlite

TM

Scotchlite

TM

lamianty DiNOC

3M 3M

3

pkt / m2

6.1 Dopuszcza się moŜliwość wprowadzania w trakcie trwania promocji innych, korzystniejszych przeliczników ilości zakupionej folii na punkty premiowe. KaŜda zmiana będzie wprowadzana stosownym aneksem do regulaminu promocji. 6.2

Punkty naliczane są wg ilości dokonanych zakupów w firmie Tuplex przez

uczestnika promocji 7. Punkty nalicza firma Tuplex i prowadzi ich rejestr. Naliczenie punktów odbywa się na koniec kaŜdego miesiąca kalendarzowego. 7.1 KaŜda firma uczestnicząca w promocji moŜe uzyskać informację o ilości punktów przez niego zgromadzonych na koniec danego miesiąca kalendarzowego u organizatora promocji. Informacja o ilości zgromadzonych punktów za ostatni okres naliczeniowy

będzie

dostępna

najpóźniej

5-tego

dnia

nowego

miesiąca

kalendarzowego. Ostateczne rozliczenie punktów zostanie dokonane według stanu zrealizowanych zakupów na ostatni dzień trwania promocji. 7.2 Punkty mogą być wymienione przez firmy uczestniczące na nagrody wybrane z katalogu obowiązującego w chwili wykonywania wymiany, pod warunkiem, Ŝe uwidoczniona w katalogu nagroda jest w chwili wymiany dostępna.

2

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród bez podania przyczyny. 7.4 W chwili publikacji nowego katalogu, oferta wszystkich poprzednich katalogów traci waŜność. 7.5 Organizator moŜe zaproponować uczestnikowi konkursu wymianę punktów na nagrodę spoza katalogu nagród. 7.6. Laureaci promocji zostaną powiadomieni w formie pisemnej o uzyskanej liczbie punktów i spełnieniu warunków uczestnictwa w promocji do 15 lutego 2011. Laureaci będą poproszeni o pisemne wskazanie w terminie 15 dni od dnia powiadomienia, które nagrody chcą otrzymać w ramach uzyskanej liczby punktów. 7.7.

Firma

uczestnicząca

w

promocji

ma

prawo

złoŜenia

odwołania

od

powiadomienia, o którym mowa w punkcie 7.6, wraz z podaniem uzasadnienia. Odwołanie w formie pisemnej składa się w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Tuplex w terminie 7 dni udzieli odpowiedzi na odwołanie. Od ww. odpowiedzi nie przysługuje odwołanie. Odwołanie nie wstrzymuje procedury przyznawania nagród innym uczestnikom konkursu. PROGI I NAGRODY 8. Informacje dotyczące nagród dostępne są w katalogu stanowiącym Załącznik 1 do regulaminu promocji 8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany, zastąpienia nagród na inne o tej samej albo większej wartości, w dowolnym czasie trwania konkursu. Zmiany te mogą być dokonywane przez organizatora bez wcześniejszego poinformowania uczestników. 8.2 Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pienięŜnego za nagrodę. WYDANIE NAGRÓD 9. O sposobie i dokładnym terminie wydania nagrody laureaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie. 9.1 Nie istnieje moŜliwość odbierania nagród w czasie trwania konkursu.

3

9.2 Nagrody zostaną dostarczone do firmy uczestniczącej w promocji w terminie do 30 dni od zgłoszenia przez uczestnika promocji chęci odebrania nagrody patrz pkt 7.7 9.3

Warunkiem

wydania

nagrody

jest

podpisanie

Potwierdzenia

Odbioru

Świadczenia stanowiącego Załącznik 2 do niniejszego regulaminu. 9.4 Nagrody postawione do dyspozycji laureatów zgodnie z regulaminem i nie odebrane do dnia 30 kwietnia 2011 przechodzą do dyspozycji organizatora. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10. Regulamin promocji dostępny będzie w firmie Tuplex i na stronie www.tuplex.pl 11. Wzięcie udziału w promocji oznacza: (1) zgodę uczestnika na wszystkie warunki promocji określone niniejszym regulaminem (2) potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w promocji. 12. Prawa i obowiązki związane z promocją nie moŜna zbyć bez zgody organizatora na inne firmy, dotyczy to równieŜ prawa do wydania nagrody. 13. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów i otrzymaniem nagród lub usług obciąŜać będą uczestnika. 14.Organizator

zastrzega

sobie

moŜliwość

zmian

powyŜszego

regulaminu

(informacje o nich będą dostępne w siedzibie firmy lub na stronie internetowej www.tuplex.pl)

4

Załącznik 1 – Katalog nagród

5

Załącznik 2 – Potwierdzenie odbioru świadczenia

Ja.............................................................................................................................................................., (imię, nazwisko, nr PESEL)

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą / reprezentujący spółkę.............................................., ...................................................................................................................................................................

o numerze NIP ...................................................., z siedzibą w ............................................................., (miejscowość) przy ulicy ..................................................................., potwierdzam odbiór świadczenia o wartości rynkowej............................................................................., otrzymanej w∗............................................................................................................................................

W przypadku nagród związanych ze sprzedaŜą premiową, wartość nagrody stanowi dla podatnika przychód z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Informuję, Ŝe otrzymane świadczenie zostanie wykorzystane przeze mnie w prowadzonej działalności gospodarczej.

.................................................................................. (data i podpis)naleŜy podać typ / nazwę akcji promocyjnej

6