REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ. Zdrapka

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest Ap...
0 downloads 0 Views 71KB Size
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zdrapka

1.

Organizator i czas trwania loterii

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest Apsys Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267 zwana dalej "Organizatorem".

1.2.

Loteria rozpoczyna się dnia 1 października 2009r. i trwać będzie do dnia 24 listopada 2009r.

1.3.

Loteria zostanie zorganizowana na obszarze następujących miast: Łódź, Sosnowiec, Toruń, Konin i Gniezno.

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Ministra Finansów oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 4, poz. 27 z późn.zm.).

2.

Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1.

Uczestnikiem Loterii ("Uczestnik") moŜe być kaŜda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupu towaru lub usługi i odebrała w kasie paragon fiskalny ("Paragon"). Za Paragon w rozumieniu Regulaminu uznawana będzie równieŜ umowa zakupu usługi turystycznej w następujących biurach podróŜy: Urlopy.pl S.A. na terenie Centrum Handlowego Sosnowiec, Centrum Handlowego Tulipan i Centrum Handlowego Kometa; As Pak na terenie Galerii nad Jeziorem; Green Tour na terenie Galerii Gniezno. Oryginalny Paragon stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do otrzymania Zdrapki.

2.2.

W Loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne, a takŜe pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firmy Apsys Polska Sp. z o.o., pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących

-1-

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym takŜe pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego, z zastrzeŜeniem pkt 2.3 Regulaminu. Za pracowników uwaŜa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inną powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyŜej niezaleŜnie od podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 2.3.

W loterii mogą uczestniczyć pracownicy hipermarketów Real i Carrefour oraz marketu budowlanego Nomi.

3.

Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.

Loteria odbywać się będzie na terenie następujących Centrów Handlowych:

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.

Centrum Handlowe Tulipan, znajdujące się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 94; Centrum Handlowe Sosnowiec, znajdujące się w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2; Centrum Handlowe Kometa, znajdujące się w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 162; Galeria nad Jeziorem, znajdująca się w Koninie przy ul. Paderewskiego 8; Galeria Gniezno, znajdująca się w Gnieźnie przy ul. Pałuckiej 2; zwanymi dalej łącznie "Centrum Handlowe".

3.2.

Na terenie kaŜdego Centrum Handlowego w okresie od 1 października 2009r. do 31 października 2009r. znajdować się będzie Punkt Obsługi Loterii ("POL") w którym dostępne będą zdrapki, aŜ do momentu wyczerpania ich nakładu ("Zdrapka"). POL w dniu 31 października 2009r. będzie otwarty do godziny 19:00, w celu umoŜliwienia wszystkim Uczestnikom udziału w Loterii i odbioru ewentualnych nagród. Uczestnik pragnący wziąć udział w loterii winien zgłosić się do POL z odpowiednimi Paragonami za okazaniem, których otrzyma odpowiednią ilość Zdrapek. Dostępne w ten sposób Zdrapki uprawniają do odbioru ewentualnej nagrody wyłącznie w Centrum Handlowym, w którym zostały otrzymane przez Uczestnika. W przypadku wyczerpania nakładu Zdrapek przed 31 października 2009r. Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przed dokonaniem zakupu uprawniającego do udziału w Loterii.

3.3.

KaŜda Zdrapka zawierać będzie pole pokryte srebrną ścieralną farbą, pod którą umieszczona jest informacja o ewentualnej wygranej zakodowana w postaci odpowiednich napisów lub symboli, o których mowa w pkt 3.8. Regulaminu.

3.4.

Aby otrzymać Zdrapkę Uczestnik zobowiązany jest dokonać w punktach handlowych lub usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Tulipan, Galeria nad Jeziorem i Galeria Gniezno zakupu towarów lub usług na kwotę nie mniejszą niŜ 50 zł, a w

-2-

przypadku Centrum Handlowego Sosnowiec i Kometa na kwotę nie mniejszą niŜ 30 zł. Do wartości dokonanych zakupów wlicza się wartość podatku VAT zawartego w kupowanym towarze lub usłudze. Do udziału w Loterii nie uprawniają zakupy dokonane w hipermarkecie Real i Carrefour oraz markecie budowlanym Nomi. Do udziału w Loterii uprawnia dokonanie w Centrum Handlowym zakupów w okresie od 1 października 2009r. od godziny otwarcia punktów handlowych lub usługowych na terenie Centrów Handlowych do 31 października 2009r., do godziny 18:30 i nie później niŜ przed wyczerpaniem nakładu Zdrapek. 3.5.

Zdrapki będą wręczane Uczestnikom wyłącznie w POL, po okazaniu Paragonu/-ów potwierdzających dokonanie zakupów, z zastrzeŜeniem postanowień pkt 3.7.

3.6.

Za kaŜde 50 zł wartości zakupów, dokonanych w Centrum Handlowym Tulipan, Galeria nad Jeziorem i Galeria Gniezno oraz kaŜde 30 zł. wartości zakupów, dokonanych w Centrum Handlowym Sosnowiec i Kometa, Uczestnik otrzyma jedną Zdrapkę. W przypadku, gdy wartość jednorazowych zakupów stanowi wielokrotność kwoty 50 zł. w przypadku Centrum Handlowego Tulipan, Galeria nad Jeziorem i Galeria Gniezno oraz kwoty 30 zł. w przypadku Centrum Handlowego Sosnowiec i Kometa, Uczestnik otrzyma odpowiednio większą liczbę Zdrapek, lecz nie więcej niŜ 3 Zdrapki.

3.7.

W sytuacji, w której Uczestnik dokonuje w tym samym Centrum Handlowym w punktach handlowych lub usługowych biorących udział w Loterii kilku zakupów na kwotę mniejszą niŜ 50 zł. w przypadku Centrum Handlowego Tulipan, Galeria nad Jeziorem i Galeria Gniezno oraz 30 zł. w przypadku Centrum Handlowego Sosnowiec i Kometa, wartość zakupów z kilku Paragonów sumuje się, a Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania jednej Zdrapki. Jednocześnie jeden Uczestnik nie moŜe przedstawić więcej niŜ 3 Paragony, przy czym Paragony muszą być z tego samego dnia i pochodzić z róŜnych punktów handlowych lub usługowych. W celu uniemoŜliwienia ponownego wykorzystania Paragonów do otrzymania Zdrapki, przed wydaniem Zdrapki Paragony będą parafowane przez osobę z POL.

3.8.

JeŜeli po odsłonięciu pola pokrytego srebrną ścieralną farbą Uczestnik zobaczy:

3.8.1. W Centrum Handlowym Tulipan: - symbol/napis KARTA 5000 oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1.; - symbol/napis FILIśANKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2.; - symbol/napis DESKA SZKLANA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.3.; - symbol/napis PUSZKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.4.; - symbol/napis CZEKOLADA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.5.;

-3-

3.8.2. W Centrum Handlowym Sosnowiec: - symbol/napis WYCIECZKA 5000 zł oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.2.1.; - symbol/napis MASKOTKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.2.2.; - symbol/napis PARASOL oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.2.3.; - symbol/napis CZEKOLADA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.2.4.; 3.8.3. W Centrum Handlowym Kometa: - symbol/napis WYCIECZKA 5000 zł oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.3.1.; - symbol/napis MASKOTKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.3.2.; - symbol/napis KUBEK oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.3.3.; - symbol/napis CZEKOLADA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.3.4.; 3.8.4. W Galerii nad Jeziorem: - symbol/napis WYCIECZKA 5000 zł oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.4.1.; - symbol/napis WALIZKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.4.2.; - symbol/napis MASKOTKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.4.3.; - symbol/napis KUBEK oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.4.4.; - symbol/napis CZEKOLADA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.4.5.; 3.8.5. W Galerii Gniezno: - symbol/napis WYCIECZKA 5000 zł oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.5.1.; - symbol/napis WALIZKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.5.2.; - symbol/napis MASKOTKA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.5.3.; - symbol/napis KUBEK oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.5.4.; - symbol/napis CZEKOLADA oznacza to, Ŝe wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.5.5.; 3.8.6. Napis na Zdrapce "spróbuj ponownie" oznacza to, Ŝe jest to pusty los, a Uczestnik nic nie wygrał. 3.9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się nakładu Zdrapek w Centrach Handlowych przed zakończeniem Loterii.

3.10.

Jeden Uczestnik moŜe wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

-4-

3.11.

W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemoŜliwiający weryfikację ich autentyczności nie uprawniają do otrzymania nagrody.

4.

Nagrody

4.1. Nagrodami w Loterii w Centrum Handlowym Tulipan są: 4.1.1. 1 karta podarunkowa o wartości 5.000,00 zł wraz z nagrodą pienięŜną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 5.556,00 zł. 4.1.2. 1.800 filiŜanek ze spodkiem o wartości 18,85 zł kaŜda; 4.1.3. 1.000 desek szklanych do krojenia o wartości 11,90 zł kaŜda; 4.1.4. 2.000 puszek o wartości 6,61 zł kaŜda; 4.1.5. 3.000 czekolad o wartości 2,91 kaŜda; 4.2. Nagrodami w Loterii w Centrum Handlowym Sosnowiec są: 4.2.1. 1 voucher uprawniający do nabycia wycieczki w Biurze PodróŜy Travel Pass na warunkach określonych na voucherze o wartości o wartości 5.000,00 zł wraz z nagrodą pienięŜną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 5.556,00 zł; 4.2.2. 600 maskotek o wartości 28,24 zł kaŜda; 4.2.3. 180 parasoli o wartości 38,74 zł kaŜdy; 4.2.4. 2.000 czekolad o wartości 2,91 kaŜda; 4.3. Nagrodami w Loterii w Centrum Handlowym Kometa są: 4.3.1. 1 voucher uprawniający do nabycia wycieczki w Biurze PodróŜy Travel Pass na warunkach określonych na voucherze o wartości o wartości 5.000,00 zł wraz z nagrodą pienięŜną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 5.556,00 zł; 4.3.2. 500 maskotek o wartości 28,24 zł kaŜda; 4.3.3. 1.000 kubków o wartości 9,33 zł kaŜdy; 4.3.4. 2.000 czekolad o wartości 2,91 kaŜda; 4.4. Nagrodami w Galerii nad Jeziorem są: 4.4.1. 1 voucher uprawniający do nabycia wycieczki w Biurze PodróŜy Travel Pass na warunkach określonych na voucherze o wartości o wartości 5.000,00 zł wraz z nagrodą pienięŜną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 5.556,00 zł; 4.4.2. 25 walizek Titan o wartości 242,78 zł kaŜda; 4.4.3. 500 maskotek o wartości 28,24 zł kaŜda; 4.4.4. 1.000 kubków o wartości 7,69 kaŜdy; 4.4.5. 4.000 czekolad o wartości 2,91 kaŜda;

-5-

4.5. Nagrodami w Galerii Gniezno są: 4.5.1. 1 voucher uprawniający do nabycia wycieczki w Biurze PodróŜy Travel Pass na warunkach określonych na voucherze o wartości o wartości 5.000,00 zł wraz z nagrodą pienięŜną w wysokości 556,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 5.556,00 zł; 4.5.2. 25 walizek Titan o wartości 242,78 zł kaŜda; 4.5.3. 500 maskotek o wartości 28,24 zł kaŜda; 4.5.4. 1.000 kubków o wartości 7,69 kaŜdy; 4.5.5. 4.000 czekolad o wartości 2,91 kaŜda; 4.6.

Wartość puli nagród w Loterii wynosi 233.606,20 złotych brutto.

5.

Odbiór nagrody

5.1.

Uczestnicy Loterii w przypadku zostania zwycięzcą zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio po odczytaniu Zdrapki w POL.

5.2.

Po weryfikacji oryginalności Zdrapki, która nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu Zdrapki oraz spełnienia przez nią wszystkich warunków określonych Regulaminem, Zdrapka jest odbierana od zwycięzcy, a w zamian wydawana jest odpowiednia nagroda, po przedstawieniu przez zwycięzcę Paragonu lub Paragonów, na podstawie których otrzymał Zdrapkę.

5.3.

Zwycięzca zobowiązany jest przed odbiorem nagrody podpisać potwierdzenie jej odbioru. Ponadto zwycięzca na Ŝądanie Organizatora zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, adres zamieszkania, zgodny z adresem podanym w dokumencie toŜsamości, numer i serię dokumentu toŜsamości, numer PESEL. W przypadku, gdy zwycięzca odmówi podania powyŜszych danych, wylosowana nagroda nie zostanie wydana Zwycięzcy.

5.4.

Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane zwycięzcom do dnia 31 października 2009r. w POL. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody do dnia 31 października 2009r. pozostają własnością Organizatora.

5.5.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pienięŜny. Uczestnik nie moŜe Ŝądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.6.

Nagrody w niniejszej Loterii zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

-6-

6.

Komisja

6.1.

Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wyda regulamin jej działania.

6.2.

W skład komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

6.3.

Komisja nadzorować będzie wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.

Postępowanie reklamacyjne

7.1.

KaŜdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 5 listopada 2009r. Reklamacje wniesione po upływie powyŜszego terminu lub doręczone do Organizatora po 10 listopada 2009r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uwaŜa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe, wskutek których reklamacja wniesiona przed 5 listopada 2009r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 10 listopada 2009r.

7.2.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść Ŝądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.3.

Reklamacje naleŜy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Apsys Management Sp. z o.o. Dział Marketingu Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa z dopiskiem "reklamacja Loterii - Zdrapka"

-7-

7.4.

Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niŜ do dnia 24 listopada 2009r.

7.5.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.6.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.7.

Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w POL.

8.2.

Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, Ŝe wyraŜa zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.3.

Wszelkie spory wynikające z Loterii będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

8.5.

Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Loterii określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

-8-