REGULAMIN konkursu „Where is the party?” § 1. Postanowienia ogólne 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Where is the party?” (dalej: „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu jest Sellpoint sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011800, NIP: 5222604439, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł, adres elektroniczny: [email protected] (dalej: „Organizator”).

3.

Konkurs jest współorganizowany i emitowany przy udziale partnerów medialnych: 3.1. Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. z adresem siedziby: Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125197, NIP: 6770072027, o kapitale zakładowym 64 834 000,00 zł, nadawcy programu radiowego RMF FM (dalej: „RMF FM”) oraz 3.2. „Multimedia” sp. z o.o. z adresem siedziby: Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003445, NIP: 6771004602, o kapitale zakładowym 15 857 000,00 zł, nadawcy programu radiowego RMF MAXXX (dalej: „RMF MAXXX”).

4.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Carlsberg Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043669, NIP: 8691637482, o kapitale zakładowym 666 200 000,00 zł (dalej: „Carlsberg”).

5.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

6.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 1 maja 2014 r. do 31 października 2014 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 1.

Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe w Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 1 /17

2.

Konkurs nie jest kierowany do osób małoletnich, nie stanowi zachęty do nadmiernego spożywania alkoholu ani w inny sposób nie narusza zakazów określonych w art. 131 ust. 1 pkt 1 do 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

3.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Carlsberg sp. z o.o., Carlsberg S.A., RMF FM lub RMF MAXXX. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym.

4.

Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z zaciągnięciem przez Uczestnika jakiegokolwiek zobowiązania wobec Organizatora, Carlsberg, RMF FM lub RMF MAXXX.

5.

Przy przyznawaniu nagród w Konkursie nie jest uwzględniany Uczestnik, który w związku z uczestnictwem w Konkursie podał nieprawdziwe lub błędne dane lub nie dokonał aktualizacji swoich danych, które uległy zmianie, jeśli na skutek tego nie będzie możliwe skontaktowanie się z tym Uczestnikiem lub wydanie mu nagrody, mimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

§ 3. Rejestracja 1.

Z zastrzeżeniem § 7, rejestracja uczestnictwa w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego dokonywane są przy pomocy serwisu internetowego, dostępnego pod adresem URL: www.whereistheparty.pl (dalej: „Serwis”).

2.

W celu rejestracji w Serwisie Uczestnik powinien prawidłowo i zgodnie z prawdą wypełnić i wysłać do systemu teleinformatycznego Konkursu elektroniczny formularz rejestracyjny, dostępny online w Serwisie, podając wymagane dane (nick, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, hasło).

3.

Osoby posiadające aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Facebook”) mogą dokonać rejestracji za pomocą zintegrowanej z Serwisem wtyczki Facebook. W tym celu niezbędne jest uprzednie zalogowanie się do swojego konta Facebook.

4.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, w systemie teleinformatycznym Konkursu tworzone jest indywidualne konto Uczestnika (dalej: „Konto”), zaś na adres e-mail podany w trakcie rejestracji wysyłana jest wiadomość zawierająca link aktywacyjny (dalej: „Link Aktywacyjny”). Skorzystanie z Linka Aktywacyjnego, zakończone przekierowaniem do Serwisu, kończy procedurę rejestracji. Od tego momentu Konto staje się dostępne dla Uczestnika, zaś Uczestnik może przystąpić do wykonywania zadań konkursowych.

5.

Rejestracja w Serwisie możliwa jest od 1 maja 2014 r. do 31 października 2014 r.

6.

Konto dostępne jest dla Uczestnika online, po zalogowaniu się w Serwisie z wykorzystaniem nicka i hasła wybranego w związku z rejestracją. Konto umożliwia Uczestnikowi skorzystanie z następujących funkcjonalności: 6.1. wgląd do swoich danych osobowych oraz ich edycja,

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 2 /17

6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.

zapoznanie się z informacjami o swoim wyniku w Konkursie, zapoznanie się z informacjami o najlepszym wyniku w danym Etapie Konkursu, doładowanie Konta kodami, o których mowa w § 5, wykonywanie zadania konkursowego za pomocą dedykowanej aplikacji.

Uczestnik może w każdym czasie zaktualizować swoje dane, podane w trakcie rejestracji. W tym celu należy skorzystać z funkcjonalności Konta, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt 6.1.

§ 4. Harmonogram Konkursu 1.

Konkurs podzielony jest na 3 (trzy) edycje (dalej: „Edycja/Edycje”), spośród których każda jest podzielona na 2 (dwa) etapy (dalej: „Etap/Etapy”).

2.

Pierwsza Edycja trwa od 1 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. i podzielona jest na 2 (dwa) Etapy, które trwają: 2.1. Etap pierwszy – od 1 maja 2014 r. do 28 maja 2014 r., 2.2. Etap drugi – od 29 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r.

3.

Druga Edycja trwa od 26 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. i podzielona jest na 2 (dwa) Etapy, które trwają: 3.1. Etap pierwszy – od 26 czerwca 2014 r. do 29 lipca 2014 r., 3.2. Etap drugi – od 30 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

4.

Trzecia Edycja trwa od 1 września 2014 r. do 31 października 2014 r. i podzielona jest na 2 (dwa) Etapy, które trwają: 4.1. Etap pierwszy – od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r., 4.2. Etap drugi – od 1 października 2014 r. do 31 października 2014 r.

5.

W każdej Edycji przyznane zostaną 2 (dwie) nagrody główne, po 1 (jednej) nagrodzie głównej w każdym Etapie, przy czym: 5.1. w pierwszej Edycji Konkursu przyznane zostaną 2 (dwie) nagrody główne, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.1 (impreza turystyczna w Rio de Janeiro); 5.2. w drugiej Edycji Konkursu przyznane zostaną 2 (dwie) nagrody główne, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.2 (impreza turystyczna w Bangkoku); 5.3. w trzeciej Edycji Konkursu przyznane zostaną 2 (dwie) nagrody główne, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.3 (impreza turystyczna w Londynie).

6.

Każda Edycja konkursu ma swój motyw przewodni, nawiązujący do miejsca odbywania się imprezy turystycznej (odpowiednio – Brazylia i Rio de Janeiro, Tajlandia i Bangkok, Zjednoczone Królestwo i Londyn). Motyw przewodni Konkursu, w tym warstwa wizualnograficzna Serwisu, zmienia się wraz z rozpoczęciem kolejnej Edycji. Zmiana warstwy wizualno-graficznej Serwisu nie wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji w Serwisie.

§ 5. Zadanie konkursowe 1.

Z zastrzeżeniem § 7, zadaniem Konkursowym dla Uczestników jest łącznie:

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 3 /17

1.1. udzielenie jak najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej: „Pytanie Konkursowe”) oraz 1.2. uzyskanie jak najlepszego rezultatu za pomocą dedykowanej aplikacji konkursowej ─ na zasadach określonych w niniejszym § 5. 2.

W każdej Edycji Pytanie Konkursowe jest inne. Pytanie Konkursowe nawiązuje do motywu przewodniego danej Edycji (Brazylia, Tajlandia, Zjednoczone Królestwo). I tak: 2.1. w pierwszej Edycji Pytanie Konkursowe brzmi: „Prawdopodobnie najlepsza brazylijska impreza – opisz jak będzie wyglądać”; 2.2. w drugiej Edycji Pytanie Konkursowe brzmi: „Prawdopodobnie najlepsza tajlandzka impreza – opisz jak będzie wyglądać”; 2.3. w trzeciej Edycji Pytanie Konkursowe brzmi: „Prawdopodobnie najlepsza londyńska impreza – opisz jak będzie wyglądać”.

3.

Pytanie Konkursowe wyświetlane jest Uczestnikowi po raz pierwszy na podstronie Serwisu, po skorzystaniu z Linka Aktywacyjnego. Jeśli Uczestnik bierze udział w kolejnych Edycjach Konkursu, pytanie Konkursowe wyświetlane jest bezpośrednio przed uzyskaniem dostępu do strony głównej Serwisu, przy pierwszej wizycie Uczestnika w Serwisie podczas danej Edycji.

4.

Odpowiedź na Pytanie Konkursowe udzielana jest online, za pomocą elektronicznego formularza, który wyświetla się na podstronie Serwisu. Po wpisaniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe do formularza należy ją wysłać do systemu teleinformatycznego Konkursu. Po wysłaniu odpowiedzi Uczestnik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5.

Odpowiedź na Pytanie Konkursowe nie może być dłuższa niż 200 znaków (wliczając w to spacje). Uczestnik musi być wyłącznym twórcą zgłoszonej przez siebie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Odpowiedź nie może zawierać zapożyczeń z cudzych utworów oraz nie może naruszać postanowień § 16 ust. 10. Odpowiedź na pytanie konkursowe przechowywana jest w systemie teleinformatycznym Konkursu. Organizator, RMF FM i RMF MAXXX może nieodpłatnie korzystać z udzielonej odpowiedzi w związku z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem. Oznacza to w szczególności, że odpowiedź na Pytanie Konkursowe może być udostępniona w Serwisie, emitowana w radio oraz rozpowszechniana za pomocą innych środków przekazu, wraz z informacjami o Konkursie.

6.

W każdej Edycji Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z zastrzeżeniem § 7.

7.

W każdej Edycji przystąpienie do wykonywania zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2, możliwe jest po udzieleniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

8.

W celu przystąpienia do wykonywania zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2, Uczestnik powinien doładować swoje Konto w Serwisie. Doładowanie Konta w serwisie umożliwiają unikalne kody, umieszczone na specjalnie oznaczonych opakowaniach piwa Carlsberg na spodniej stronie zawleczki od puszki (tzw. kluczyka) oraz na spodniej stronie kapsla od butelki (dalej: „Kod”).

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 4 /17

9.

Piwa Carlsberg w opakowaniach z Kodami, o których mowa w § 5 ust. 8, dostępne są w sprzedaży detalicznej w czasie trwania Konkursu, a także przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu. Zawleczki oraz kapsle z Kodem umieszczane są na specjalnie oznaczonych opakowaniach: 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

piwa Carlsberg w butelce o pojemności 0,66 litra, piwa Carlsberg w butelce o pojemności 0,5 litra, piwa Carlsberg w puszce o pojemności 0,5 litra, piwa Carlsberg w puszce o pojemności 0,568 litra.

10.

W celu doładowania Konta w Serwisie Uczestnik powinien wprowadzić Kod lub Kody do elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie i wysłać go do systemu teleinformatycznego Konkursu. Kapsel lub zawleczka z Kodem, którym doładowano Konto w Serwisie, nie powinny być wyrzucane przez Uczestnika. W przypadku Uczestników wykonujących zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 1, warunkiem wydania nagród w Konkursie jest zachowanie przez Uczestnika zawleczki lub kapsla z Kodem.

11.

Uczestnik może uzupełnić swoje Konto dowolną liczbą Kodów. Kod raz wykorzystany w ramach Konkursu nie może być użyty ponownie.

12.

Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie i doładowaniu tego Konta co najmniej jednym Kodem, zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających.

13.

Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2, wykonuje się online za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej w Serwisie (dalej: „Aplikacja Konkursowa”).

14.

Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2, polega na jak najbardziej precyzyjnym i jak najszybszym wskazaniu w Aplikacji Konkursowej, za pomocą wskaźnika (kursora) swojego komputera, na wirtualnym, obracającym się globusie, wyznaczonej miejscowości, w której ma odbyć się impreza turystyczna będąca nagrodą główną w danym Etapie Konkursu. Wynik Uczestnika w Aplikacji Konkursowej jest tym lepszy, im dokładniej (precyzyjniej) wskaże on wyznaczoną miejscowość w jak najkrótszym czasie od uruchomienia Aplikacji Konkursowej.

15.

Wynik Uczestnika w Aplikacji Konkursowej wyrażany jest w punktach, przy czym jednorazowo możliwe jest zdobycie maksymalnie 10 000 punktów. Na wynik Uczestnika ma wpływ zręczność, szybkość reakcji, precyzja, wiedza Uczestnika z zakresu geografii oraz czas przystąpienia do wykonywania zadania konkursowego. W ramach danego Etapu wszyscy Uczestnicy mają jednakowe warunki rywalizacji w Aplikacji Konkursowej. Wynik nie jest zależny od szybkości (przepustowości) łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik.

16.

Uczestnik może wykonywać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2, wielokrotnie i poprawiać swój wynik w Konkursie, przy czym jeden Kod umożliwia jednokrotne wykonanie tego zadania konkursowego. W Konkursie uwzględniany jest najlepszy wynik uzyskany przez Uczestnika w danym Etapie Konkursu.

17.

Wynik Konkursu, w tym wynik uzyskany w Aplikacji Konkursowej, nie jest zależny od przypadku ani od elementu losowości, zaś Konkurs nie jest grą losową ani grą na

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 5 /17

automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). § 6. Ranking 1.

W każdym Etapie Konkursu Organizator tworzy ranking (dalej: „Ranking”), w którym pierwsze miejsca zajmie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy wynik punktowy w Aplikacji Konkursowej, zaś ostatnie miejsce ten Uczestnik, który uzyska najniższy wynik punktowy w Aplikacji Konkursowej. Z chwilą rozpoczęcia kolejnego Etapu Konkursu Ranking stworzony w poprzednim Etapie jest zerowany.

2.

W przypadku gdyby wynik jednego lub więcej Uczestników, ustalany zgodnie z § 6 ust. 1, był równy, o pierwszeństwie w Rankingu decyduje wcześniejszy czas (data i dokładna godzina) rozpoczęcia wykonywania zadania konkursowego w Aplikacji Konkursowej.

§ 7. Konkurs fotograficzny 1.

W celu rywalizacji o nagrody konkursowe, o których mowa w § 8, Uczestnik może – w miejsce zadania konkursowego określonego w § 5 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2. – dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym § 7 i wykonać alternatywne zadanie konkursowe, polegające łącznie na: 1.1. udzieleniu jak najciekawszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 2, oraz 1.2. wykonaniu jak najlepszej, jak najbardziej kreatywnej fotografii przedstawiającej grono znajomych („ekipę”) Uczestnika w trakcie imprezy (dalej: „Zdjęcie Ekipy”).

2.

W celu wykonania zadania konkursowego, o którym mowa w § 7 ust. 1, i zgłoszenia w ten sposób uczestnictwa w Konkursie, należy prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny online: 2.1. w pierwszej Edycji Konkursu (motyw przewodni – Rio de Janeiro) dostępny dnia 22 maja 2014 r. na podstronie serwisu internetowego RMF FM (www.rmf.fm); 2.2. w drugiej Edycji Konkursu (motyw przewodni – Bangkok) dostępny dnia 19 lipca 2014 r. na podstronie serwisu internetowego RMF MAXXX (www.rmfmaxxx.pl); 2.3. w trzeciej Edycji Konkursu (motyw przewodni – Londyn) dostępny dnia 20 września 2014 r. na podstronie serwisu internetowego RMF MAXXX (www.rmfmaxxx.pl).

3.

Formularz zgłoszeniowy wymaga podania przez Uczestnika odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, zadawane w danej Edycji (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.1 do 2.3), podania wymaganych danych osobowych oraz załączenia w formacie cyfrowym Zdjęcia Ekipy. Prawidłowo wypełniony formularz wraz z załączonym Zdjęciem Ekipy należy wysłać do systemu teleinformatycznego Konkursu, korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej pod formularzem.

4.

Zgłaszając Zdjęcie Ekipy do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu do tego Zdjęcia Ekipy autorskie prawa majątkowe i osobiste, w zakresie umożliwiającym nieodpłatne korzystanie z tego Zdjęcia Ekipy przez Organizatora, RMF FM oraz RMF MAXXX w celu rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnik oświadcza ponadto, że wszystkie osoby, których wizerunek utrwalony jest na Zdjęciu Ekipy, wyraziły zgodę na nieodpłatne

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 6 /17

korzystanie z ich wizerunku w powyższym zakresie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność powyższego oświadczenia z prawdą. 5.

Do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, zgłoszonej w sposób określony w § 7 ust. 2 do 3, postanowienia § 5 ust. 5 oraz § 14 stosuje się.

6.

Jeden Uczestnik może w każdej Edycji dokonać tylko jednego zgłoszenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 do 3. W przypadku dokonania w tą drogą więcej niż jednego zgłoszenia, uwzględnione zostanie tylko pierwsze zgłoszenie Uczestnika. Jednakże wykonanie przez Uczestnika w danej Edycji zadania konkursowego, o którym mowa w § 7 ust. 1, nie stoi na przeszkodzie wykonaniu przez tego Uczestnika w tej Edycji również zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

7.

Spośród Zdjęć Ekipy, zgłoszonych w poszczególnych Etapach Konkursu w sposób określony w § 7 ust. 2 do 3, komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, RMF FM oraz RMF MAXXX, wybierze 10 (dziesięć) Zdjęć Ekipy, uznanych przez tę komisję za kolejno najlepsze, przy uwzględnieniu kryteriów kreatywności i oryginalności. W odniesieniu do Zdjęć Ekipy zgłoszonych podczas danego Etapu, komisja wydaje swój werdykt w dniu Finału tego Etapu (§ 9 ust. 1).

8.

Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Uczestników, którzy zgłosili Zdjęcia Konkursowe wyłonione zgodnie z § 7 ust. 7, uwzględniane są przy przyznawaniu nagrody głównej, przyrzeczonej w danym Etapie, zgodnie z § 9 oraz biorą udział w rywalizacji o nagrody dodatkowe, na zasadach określonych w § 10.

9.

Reklamacje dotyczące zgłoszeń, dokonywanych w sposób określony w § 7 ust. 2 do 3, mogą być zgłaszane: 9.1. w przypadku zgłoszeń w pierwszej Edycji (motyw przewodni – Rio de Janeiro) ─ pisemnie na adres RMF FM (Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30204 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]; 9.2. w przypadku zgłoszeń w drugiej i trzeciej Edycji (motyw przewodni ─ Bangkok oraz Londyn) – pisemnie na adres RMF MAXXX („Multimedia” sp. z o.o. z adresem siedziby: Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres email: [email protected]

10.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 8. Nagrody konkursowe 1.

W Konkursie przyrzeczone są nagrody główne oraz nagrody dodatkowe.

2.

W Konkursie przyrzeczonych jest łącznie 6 (sześć) nagród głównych różnego rodzaju, po 1 (jednej) nagrodzie głównej w każdym Etapie.

3.

Każda nagroda główna składa się łącznie z: 3.1. vouchera, uprawniającego laureata oraz 3 (trzy) wskazane przez niego osoby do udziału w imprezie turystycznej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.1, 4.2 albo 4.3;

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 7 /17

3.2. zestawu akcesoriów odzieżowych Carlsberg, składającego się z 4 (czterech) bluz, koszulek „t-shirt” i czapek z daszkiem o łącznej wartości 340,80 zł; 3.3. kwoty pieniężnej odpowiadającej 1/9 wartości vouchera i zestawu akcesoriów odzieżowych, o których mowa powyżej, w zaokrągleniu do pełnego złotego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 4.

W przypadku: 4.1. nagród głównych przyznawanych w pierwszej Edycji Konkursu – impreza turystyczna odbywać się będzie w Rio de Janeiro (Federacyjna Republika Brazylii); w takim wypadku voucher, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3.1, ma wartość 115 442,89 zł; 4.2. nagród głównych przyznawanych w drugiej Edycji Konkursu – impreza turystyczna odbywać się będzie w Bangkoku (Królestwo Tajlandii); w takim wypadku voucher, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3.1, ma wartość 47 426,08 zł; 4.3. nagród głównych przyznawanych w trzeciej Edycji Konkursu – impreza turystyczna odbywać się będzie w Londynie (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), w takim wypadku voucher, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3.1, ma wartość 42 781,00 zł.

5.

Imprezy turystyczne trwać będą od 6 do 8 dni i planowane są w następujących terminach: 5.1. impreza turystyczna w Rio de Janeiro (§ 8 ust. 4 pkt 4.1) – od 30 czerwca do 7 lipca2014 r., 5.2. impreza turystyczna w Bangkoku (§ 8 ust. 4 pkt 4.2) – we wrześniu 2014 r., 5.3. impreza turystyczna w Londynie (§ 8 ust. 4 pkt 4.3) – przełom listopada i grudnia 2014 r.

6.

W ramach każdej imprezy turystycznej Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, przelotu do miejsca przeznaczenia i z powrotem, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Uczestnikom imprezy zapewniona jest opieka polskojęzycznego pilota i możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, zgodnie z planem imprezy. Uczestnikom imprezy towarzyszy ekipa techniczna RMF FM lub RMF MAXXX, utrwalająca i dokumentująca imprezę turystyczną.

7.

Organizator informuje, że w przypadku obywateli polskich: 7.1. do wjazdu na terytorium Królestwa Tajlandii niezbędny jest paszport ważny co najmniej 6 (sześć) miesięcy, licząc od daty wjazdu na terytorium tego państwa; 7.2. do wjazdu na terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii niezbędny jest paszport ważny co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia wjazdu na terytorium tego państwa; 7.3. do wjazdu na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej niezbędny jest dowód osobisty lub paszport ważny przez cały okres pobytu.

8.

Z ważnego powodu, jakim jest wypadek siły wyższej, niewypłacalność organizatora turystyki lub inne okoliczności niezależne od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, uniemożliwiającego odbycie się imprezy

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 8 /17

turystycznej w planowanym miejscu lub terminie, miejsce lub termin imprezy turystycznej może ulec zmianie. Organizator powiadomi laureata o takiej okoliczności tak szybko, jak to będzie możliwe. W takim wypadku voucher uprawniać będzie do udziału w zastępczej imprezie turystycznej, przy czym standard usług świadczonych uczestnikom takiego wyjazdu nie będzie pogorszony, zaś wartość świadczeń, do uzyskania których uprawniać będzie voucher, nie będzie zmniejszona. Organizator dołoży należytej staranności, aby miejsce i termin imprezy zastępczej były możliwie najbardziej zbliżone do miejsca i terminu pierwotnego oraz aby odpowiadały one oczekiwaniom laureata. 9.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną w Konkursie. Uczestnik, który już otrzymał nagrodę główną, nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu pozostałych nagród głównych.

10.

W Konkursie przyrzeczone są 32 (trzydzieści dwie) nagrody dodatkowe, każda w postaci: 10.1. aparatu fotograficznego Fuji JV500 – 14M (3 x zoom, LCD 2,7 cali) o wartości 233,70 zł; 10.2. zestawu imprezowego Carlsberg o wartości 166,56 zł, składającego się z tacki z 24 (dwudziestoma czterema) piwami Carlsberg o pojemności 0,5 litra, bluzy, koszulki „t-shirt” oraz czapki z daszkiem ─ to jest o łącznej wartości 400,26 zł każda.

11.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę dodatkową w Konkursie. Uczestnik, który już otrzymał nagrodę dodatkową, nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu pozostałych nagród dodatkowych.

12.

Jeden Uczestnik może otrzymać zarówno nagrodę główną jak i nagrodę dodatkową.

13.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Kwota pieniężna, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 3.3, stanowiąca integralną część nagrody głównej, zostaje w momencie wydania nagrody potrącona przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagrody w Konkursie, i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.

§ 9. Przyznanie nagród głównych 1.

Nagrody główne zostają przyznane w następujących dniach (dalej: „Finał/Finały”): 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

dla pierwszego Etapu pierwszej Edycji – 29 maja 2014 r., dla drugiego Etapu pierwszej Edycji – 26 czerwca 2014 r., dla pierwszego Etapu drugiej Edycji – 30 lipca 2014 r., dla drugiego Etapu drugiej Edycji – 1 września 2014 r., dla pierwszego Etapu trzeciej Edycji – 1 października 2014 r., dla drugiego Etapu trzeciej Edycji – 3 listopada 2014 r.

Przy przyznawaniu nagrody głównej w danym Etapie Konkursu uwzględniani są wyłącznie ci Uczestnicy, którzy w Rankingu stworzonym dla tego Etapu zajęli miejsce od 1 (pierwszego) do 100 (setnego) oraz dodatkowo tych 10 (dziesięciu) Uczestników, którzy Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 9 /17

zgłosili w tym Etapie najlepsze Zdjęcia Ekipy, zgodnie z § 7 ust. 7 ─ z zastrzeżeniem przypadków określonych w Regulaminie, w których dana osoba nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 2.

Nagroda główna, przyrzeczona w danym Etapie, zostaje przyznana temu spośród Uczestników, o których mowa w § 9 ust. 2, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe zostanie uznana za najlepszą.

3.

Wyboru najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe dokonuje komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, Carlsberg oraz RMF FM lub RMF MAXXX (dalej: „Komisja”). Komisja kieruje się następującymi kryteriami dotyczącymi odpowiedzi na Pytanie Konkursowe: 3.1. kreatywność i oryginalność, 3.2. poprawność językowa.

4.

Informacja o Uczestnikach, którym w poszczególnych Etapach przyznano nagrodę główną, oraz o Uczestnikach, którzy w poszczególnych Rankingach uzyskali miejsce od 1 (pierwszego) do 100 (setnego), obejmująca ich nick oraz uzyskany wynik, jest publikowana w Serwisie.

5.

Osoba, która uzyska nagrodę główną w którymkolwiek z Etapów Konkursu, nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród głównych w kolejnych Etapach.

§ 10. Przyznanie nagród dodatkowych 1.

Nagrody dodatkowe przyznawane są w wybrane dni robocze od poniedziałku do piątku, poprzedzające każdy Finał Etapu, o którym mowa w § 9 ust. 1, a mianowicie: 1.1. w pierwszym Etapie pierwszej Edycji: 23 maja 2014 r., 26 maja 2014 r., 27 maja 2014 r., 28 maja 2014 r.; 1.2. w drugim Etapie pierwszej Edycji: 20 czerwca 2014 r., 23 czerwca 2014 r., 24 czerwca 2014 r., 25 czerwca 2014 r.; 1.3. w pierwszy Etapie drugiej Edycji: 21 lipca 2014 r., 22 lipca 2014 r., 23 lipca 2014 r., 24 lipca 2014 r., 25 lipca 2014 r., 28 lipca 2014 r., 29 lipca 2014 r.; 1.4. w drugim Etapie drugiej Edycji: 25 sierpnia 2014 r., 26 sierpnia 2014 r., 27 sierpnia 2014 r., 28 sierpnia 2014 r., 29 sierpnia 2014 r.; 1.5. w pierwszym Etapie trzeciej Edycji: 22 września 2014 r., 23 września 2014 r., 24 września 2014 r., 25 września 2014 r., 26 września 2014 r., 29 września 2014 r., 30 września 2014 r.; 1.6. w drugim Etapie trzeciej Edycji: 27 października 2014 r., 28 października 2014 r., 29 października 2014 r., 30 października 2014 r., 31 października 2014 r.

2.

Każdego dnia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 do 1.6, przyznawana jest 1 (jedna) nagroda dodatkowa.

3.

Nagroda dodatkowa przyznawana jest temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe, zgłoszona w danej Edycji, zostanie danego dnia uznana za zasługującą na wyróżnienie.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 10 /17

4.

Wyboru odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, nagrodzonej nagrodą dodatkową, dokonuje Komisja, kierując się kryteriami określonymi w § 9 ust. 4.

§ 11. Powiadomienie o wygranej 1.

O przyznaniu nagrody laureat powiadamiany jest telefonicznie, na numer telefonu podany w związku z uczestnictwem w Konkursie. Powiadomienie następuje tego samego dnia, w którym nagroda została przyznana, to jest w dniu Finału danego Etapu oraz – odpowiednio – w dniu, o którym mowa w § 10 ust. 1. W przypadku każdego laureata podejmowane są łącznie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego, w odstępach co najmniej 5 minut.

2.

W przypadku nawiązania połączenia, podczas rozmowy telefonicznej weryfikowana jest tożsamość rozmówcy. Laureat zostaje poproszony o potwierdzenie swojego uczestnictwa w Konkursie oraz jest informowany o przyznaniu mu nagrody i o warunkach jej wydania.

3.

Warunkiem wydania nagrody głównej jest łącznie: 3.1. posiadanie zawleczki lub kapsla z Kodem – z zastrzeżeniem § 11 ust. 11; 3.2. podanie adresu w Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia wizyty kuriera, o której mowa w § 11; 3.3. podanie danych osobowych laureata oraz 3 (trzech) współuczestników imprezy turystycznej (dalej: „Członkowie Ekipy”), niezbędnych do realizacji tej imprezy, w sposób określony w § 11, przy czym wszyscy Członkowie Ekipy muszą mieć ukończony 18 rok życia; 3.4. złożenie przez laureata i wszystkich Członków Ekipy pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez RMF FM, RMF MAXXX i Carlsberg ich wizerunku oraz wypowiedzi, utrwalonych w trakcie imprezy turystycznej, w tym w celach marketingowych Carlsberg, RMF FM i RMF MAXXX (dalej: „Zgoda na Wykorzystanie Wizerunku”); 3.5. okazanie Organizatorowi, w sposób określony w § 11 ust. 3 pkt 3.4, dokumentu tożsamości oraz dokumentu podróży laureata i każdego Członka Ekipy.

4.

Warunkiem wydania nagrody dodatkowej jest łącznie: 4.1. posiadanie zawleczki lub kapsla z Kodem – z zastrzeżeniem § 11 ust. 11; 4.2. podanie adresu laureata w Rzeczypospolitej Polskiej w celu wysyłki nagrody.

5.

W razie nienawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody głównej, odmowy potwierdzenia tożsamości, odmowy podania adresu w Rzeczypospolitej Polskiej dla celów wizyty kuriera, o której mowa w § 11, oświadczenia przez laureata, że wizyta kuriera nie jest możliwa, oświadczenia przez laureata, że nie posiada zawleczki lub kapsla z Kodem, odmowy przyjęcia nagrody lub zrzeczenia się jej, nagroda przypada temu spośród Uczestników, o których mowa w § 9 ust. 2, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe zostanie uznana przez Komisję za kolejno najlepszą, zgodnie z postanowieniami § 9 (laureat rezerwowy). W takim wypadku podejmowana jest próba kontaktu telefonicznego z laureatem rezerwowym. Do laureata rezerwowego stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 11 /17

6.

W razie nienawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody dodatkowej, odmowy potwierdzenia tożsamości, odmowy podania adresu w Rzeczypospolitej Polskiej dla celów wysyłki nagrody, oświadczenia przez laureata, że nie posiada zawleczki lub kapsla z Kodem, odmowy przyjęcia nagrody lub zrzeczenia się jej, nagroda dodatkowa przypada temu spośród Uczestników, którego odpowiedź na Pytanie Konkursowe zostanie uznana przez Komisję za kolejno zasługującą na wyróżnienie w danym dniu, zgodnie z postanowieniami § 10 (laureat rezerwowy). W takim wypadku podejmowana jest próba kontaktu telefonicznego z laureatem rezerwowym. Do laureata rezerwowego stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

7.

W Konkursie podejmowana jest próba nawiązania kontaktu telefonicznego z maksymalnie 10 (dziesięcioma) laureatami rezerwowymi danej nagrody. Nagroda nieprzyznana żadnemu z tych laureatów rezerwowych pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.

Za nienawiązanie kontaktu telefonicznego z laureatem uznaje się: 8.1. nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 (sześć) sygnałów dźwiękowych; 8.2. włączenie się poczty głosowej; 8.3. brak możliwości nawiązania połączenia z powodu przebywania laureata poza zasięgiem sieci, wyłączenia telefonu laureata, włączenia się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki.

9.

Z laureatem, który potwierdził swoje uczestnictwo w Konkursie oraz oświadczył, że przyjmuje nagrodę i że spełnia lub – w danym wypadku – spełni warunki do jej wydania, przeprowadzana jest rozmowa telefoniczna, która zostaje wyemitowana na antenie radio RMF FM lub RMF MAXXX. Rozmowa ta może być emitowane na antenie radio RMF FM lub RMF MAXXX w formule „na żywo” lub może zarejestrowana (nagrana) i wyemitowana w późniejszym terminie. Na antenie radio RMF FM lub RMF MAXXX podawane jest imię laureata, miejscowość jego zamieszkania oraz przytaczana jest jego odpowiedź na Pytanie Konkursowe. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża na to zgodę.

10.

W pierwszej Edycji (motyw przewodni – Rio de Janeiro) rozstrzygnięcie Konkursu emitowane jest na antenie radio RMF FM, zaś w drugiej i trzeciej Edycji (motyw przewodni Bangkok oraz Londyn) – na antenie radio RMF MAXXX. Rozstrzygnięcie Konkursu emitowane jest na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

11.

Wymóg posiadania zawleczki lub kapsla z Kodem, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 3.1 oraz § 11 ust. 4 pkt 4.1, nie dotyczy laureata, który zgłosił nagrodzoną odpowiedź na Pytanie Konkursowe w sposób określony w § 7 (to jest wykonując alternatywne zadanie konkursowe w ramach konkursu fotograficznego).

§ 12. Wydanie nagród głównych 1.

W ciągu maksymalnie 48 godzin od odbycia rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 11, pod podany przez laureata nagrody głównej adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjeżdża kurier zatrudniony przez Organizatora.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 12 /17

2.

W przypadku nieobecności laureata nagrody głównej pod wskazanym Organizatorowi adresem, Organizator podejmie próbę skontaktowania się z laureatem, zaś kurier najpóźniej w kolejnym dniu roboczym ponownie przyjeżdża pod wskazany przez tego laureata adres.

3.

Mając na względzie warunki wydania nagrody głównej, o których mowa w § 11 ust. 3, nagroda główna wydawana jest po przekazaniu kurierowi łącznie: 3.1. zawleczki lub kapsla z Kodem (z zastrzeżeniem § 11 ust. 11); 3.2. listy zawierającej dane osobowe laureata oraz wskazanych przez niego 3 (trzech) Członków Ekipy, niezbędne do realizacji imprezy turystycznej, w tym dokonania rezerwacji lotniczych i hotelowych; zakres wymaganych danych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL oraz nazwę i numer dokumentu podróży (np. paszportu) każdej z tych osób; 3.3. Zgody na Wykorzystanie Wizerunku laureata i wszystkich Członków Ekipy, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 3.4; 3.4. kopii dokumentu tożsamości oraz kopii strony ze zdjęciem w dokumencie podróży laureata i każdego Członka Ekipy (np. kserokopie przedniej strony dowodu osobistego oraz kserokopie strony ze zdjęciem w paszporcie); kopie te zostaną wykorzystane przez Organizatora przy zachowaniu wszelkich norm wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez laureata i każdego Członka Ekipy oraz w celu umożliwienia przygotowania imprezy turystycznej (w tym dokonania rezerwacji hotelowych i lotniczych); po ich wykorzystaniu kopie powyższych dokumentów zostaną niezwłocznie zniszczone (zainteresowane osoby otrzymają – na żądanie – pisemny protokół potwierdzający zniszczenie kopii dokumentów).

4.

Nagroda główna wydawana jest za pokwitowaniem odbioru przez laureata na protokole przekazania nagrody.

5.

Kurier przekazuje Organizatorowi zawleczkę lub kapsel z Kodem, listę uczestników imprezy turystycznej oraz dokumenty i kopie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3. Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu doby po ich otrzymaniu, Organizator kontaktuje się z uczestnikami imprezy turystycznej, przekazując im telefonicznie oraz na adres e-mail szczegółowe informacje dotyczące realizacji vouchera, w tym w szczególności o godzinie i miejscu wyjazdu na imprezę turystyczną.

6.

W przypadku ponownej nieobecności laureata nagrody głównej pod adresem wskazanym Organizatorowi zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 2, nieprzekazania kurierowi zawleczki lub kapsla z Kodem, nieprzekazania kurierowi wymaganych dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3, nagroda główna pozostaje do dyspozycji Organizatora. W takim wypadku, jeśli według rozsądnej oceny pozwala na to czas pozostały do rozpoczęcia imprezy turystycznej, Organizator może przyznać nagrodę główną laureatowi rezerwowemu. Postanowienia § 11 oraz niniejszego § 12 stosuje się wówczas odpowiednio, przy czym rozmowa telefoniczna z takim laureatem rezerwowym nie jest emitowana w radio RMF FM lub RMF MAXXX.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 13 /17

§ 13. Wydanie nagród dodatkowych 1.

Nagrody dodatkowe wysyłane są laureatom przesyłką kurierską na koszt Organizatora, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od podania przez laureata adresu do wysyłki nagrody.

2.

W przypadku, gdy zastosowanie znajduje § 11 ust. 4 – zawleczkę lub kapsel z Kodem należy przekazać kurierowi dostarczającemu nagrodę. Wymóg przekazania zawleczki lub kapsla z Kodem nie dotyczy laureatów, o których mowa w § 11 ust. 11.

3.

Nagrody dodatkowe wydawane są za pokwitowaniem odbioru przez laureata na protokole przekazania nagrody.

§ 14. Własność intelektualna 1.

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w zakresie, w jakim odpowiedź na Pytanie Konkursowe, zgłoszona przez Uczestnika w ramach Konkursu, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2.

Zgłaszając odpowiedź na Pytanie Konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym twórcą i przysługuje mu do tej odpowiedzi całość autorskich praw majątkowych i osobistych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność powyższego oświadczenia z prawdą.

3.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z tej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 3.1. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 3.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy odpowiedzi; 3.3. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie odpowiedzi w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie.

4.

Zgłaszając odpowiedź Uczestnik wyraża również zgodę na korzystanie przez licencjobiorcę z opracowań odpowiedzi oraz włączenie do niej innego utworu, w tym dodanie elementów reklamowych Carlsberg.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 14 /17

5.

W ramach licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu odpowiedź na pytanie konkursowe może zostać wykorzystana w całości lub w części w działaniach informacyjnych i sponsorskich Carlsberg, z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, itp.).

6.

Organizator informuje, że udzielenie licencji i wyrażenie zgody, określonej powyżej, jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

§ 15. Reklamacje 1.

Z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 i 10, wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Sellpoint sp. z o.o., ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – konkurs „Where is the party?””) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

2.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3.

O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 16. Postanowienia dotyczące Serwisu 1.

Postanowienia niniejszego § 16 określają zasady korzystania z Serwisu (www.whereistheparty.pl), zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

2.

Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną użytkownikom końcowym sieci Internet, jest Organizator.

3.

Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie.

4.

Usługi świadczone użytkownikom droga elektroniczną („Usługa/Usługi”) za pomocą Serwisu obejmują: 4.1. informowanie użytkowników o Konkursie, w tym umożliwienie zapoznawania się z treściami udostępnionymi w Serwisie; 4.2. umożliwienie rejestracji w Serwisie; 4.3. prowadzenie Konta i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności; 4.4. umożliwienie doładowania Konta Kodami; 4.5. umożliwienie wykonania zadania konkursowego, w tym korzystania z Aplikacji Konkursowej.

5.

Usługi świadczone są nieodpłatnie. Usługi, o których mowa w § 16 ust. 4 pkt 4.3 do 4.5, dostępne są wyłącznie dla Uczestników Konkursu.

6.

Konta uczestników Konkursu prowadzone są wyłącznie w związku z realizacją Konkursu. Po zakończeniu Konkursu konta te zostają usunięte z systemu teleinformatycznego Konkursu.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 15 /17

7.

Warunkiem technicznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu korzystającego z polskich zasobów numeracji.

8.

Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu, w tym Aplikacji Konkursowej, jest korzystanie ze stacjonarnego lub przenośnego (laptop, netbook) komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w urządzenie wskazujące, takie jak myszka komputerowa lub touchpad, oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 10, Firefox 28, Safari 5 lub Chrome 30.

9.

Informacje zawarte w Serwisie są dostępne również dla użytkowników urządzeń przenośnych z dostępem do sieci Internet, wyposażonych w przeglądarkę internetową, takich jak smartfon, palmtop oraz tablet. Aplikacja Konkursowa nie współpracuje jednak z ekranami dotykowymi, na skutek czego skorzystanie z Aplikacji Konkursowej i wykonanie zadania konkursowego za pomocą powyższych urządzeń przenośnych nie jest możliwe.

10.

W ramach korzystania z Serwisu i uczestnictwa w Konkursie niedozwolone jest dostarczenie treści, w tym odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym: 10.1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne lub nawołujących do nienawiści; 10.2. propagujących ideologie narodowego socjalizmu, komunizmu, rasizmu lub kwestionujące obiektywną prawdę historyczną; 10.3. godzących w dobra osobiste Organizatora, Carlsberg, RMF FM, RMF MAXXX lub osób trzecich; 10.4. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich; 10.5. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych; 10.6. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Aplikacji Konkursowej lub Konkursu; 10.7. zawierających bezpośrednio lub pośrednio treści marketingowe lub reklamę, w tym stanowiących niedozwoloną promocję lub reklamę alkoholu.

11.

Postanowienie ustępu poprzedzającego znajduje zastosowanie również w odniesieniu do nicka wybranego przez Uczestnika.

12.

Niedozwolone jest w ramach korzystania z Serwisu i uczestnictwa w Konkursie stosowanie programów komputerowych, skryptów lub jakichkolwiek innych środków technicznych, mogących mieć szkodliwy wpływ na Aplikację Konkursową, Serwis lub przebieg Konkursu, w tym mających na celu w sposób nieuczciwy wpłynąć na wynik Konkursu.

13.

Organizator wykluczy z Konkursu Uczestnika, w odniesieniu do którego stwierdzone zostanie naruszenie § 16 ust. 10 do 12. O wykluczeniu Uczestnika z Konkursu Organizator niezwłocznie informuje Uczestnika na podany przez Uczestnika adres e-mail, wskazując zarazem przyczynę wykluczenia.

14.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Dostęp do tych plików uzyskuje Organizator. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji użytkownika końcowego w Serwisie, utrzymania sesji użytkownika w Serwisie, w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 16 /17

15.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie w jego urządzeniu i uzyskiwanie dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w powyższy sposób określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Jeśli użytkownik nie chce, aby w jego urządzeniu były zapisywane pliki cookies, może zablokować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w takim jednak wypadku prawidłowe korzystanie z Serwisu może okazać się z przyczyn technicznych utrudnione.

§ 17. Dane osobowe 1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sellpoint sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Ponadto dane laureatów nagrody głównej oraz Członków Ekipy będą udostępnione organizatorowi turystyki w celu realizacji imprezy turystycznej, w tym dokonania rezerwacji hotelowych i lotniczych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i realizacji nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2.

W przypadku rejestracji w Serwisie za pomocą wtyczki Facebook, podstawowe dane profilowe Uczestnika (nazwa profilu, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przekazywane Organizatorowi przez Facebook, Inc. z adresem siedziby: Menlo Park, 1601 Willow Road, California 94025, Stany Zjednoczone Ameryki. Administratorem przekazanych w ten sposób danych osobowych jest Sellpoint sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Ponadto dane laureatów nagrody głównej oraz Członków Ekipy będą udostępnione organizatorowi turystyki w celu realizacji imprezy turystycznej, w tym dokonania rezerwacji hotelowych i lotniczych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i realizacji nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

§ 18. Postanowienia końcowe 1.

Zasady Konkursu określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.

Regulamin jest udostępniony w Serwisie, pod adresem URL: www.whereistheparty.pl, do pobrania i zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika w formacie PDF.

Regulamin konkursu „Where is the party?”

Strona 17 /17