REGULAMIN KONKURSU NUTRITION, HEALTH AND WELLNESS

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness” REGULAMIN KONKURSU „NUTRITION, HEALTH AND WELLNESS” §1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konk...
1 downloads 1 Views 268KB Size
Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

REGULAMIN KONKURSU „NUTRITION, HEALTH AND WELLNESS” §1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”, skierowanego do studentów  i absolwentów uczelni wyższych do 26. roku życia oraz do uczelni wyższych (Konkurs  dla   Studentów   i   Absolwentów   do   26.   roku   życia,   zwany   dalej   Konkursem   dla  Studentów   i   Absolwentów   oraz   Konkurs   dla   Uczelni),   jest   Synertime   Sp.   z   o.o.   z  siedzibą w Warszawie (02­797) przy ul. Nowoursynowskiej 101E, wpisana do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291250, NIP:  9512236147, REGON: 141173151, kapitał zakładowy 150.000 zł (dalej Organizator),  która organizuje Konkurs na zlecenie Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02­ 678)  przy   ul.  Szturmowej  2,  wpisanego  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez   Sąd   Rejonowy   dla   m.st.   Warszawy   XIII   Wydział   Gospodarczy   Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527­020­39­68, REGON:  010006420, kapitał zakładowy 50.000.000 zł w pełni opłacony (dalej Zleceniodawca  Konkursu).  2. Konkurs   jest   częścią   projektu   „Nutrition,   Health   and   Wellness”,   który   ma   na   celu  budowanie świadomości o marce Nestlé, jako marce dbającej o zdrowie, prawidłowe  żywienie i dobre samopoczucie. 3. Konkurs ma na celu  zbudowanie i poszerzenie społeczności młodych żywieniowców  wokół marki Nestlé. 4. Konkurs dla Studentów i Absolwentów rozpoczyna się 15.04.2013 r. i trwać będzie do  19.05.2013 r. Konkurs dla Uczelni trwa do 19.05.2013 r. 5. Wyniki Konkursu dla Studentów i Absolwentów ogłoszone zostaną dnia 03.06.2013 r.  na stronie www.nestle.pl/pl/nhw, na dedykowanym profilu na portalu Facebook i drogą  mailową na adresy e­mail podane przez Uczestników podczas rejestracji. 6. Konkurs dla Studentów i Absolwentów (osób fizycznych) polega na stworzeniu przez  Uczestników optymalnego planu odżywiania i modyfikacji stylu życia dla 4­osobowej  rodziny Avatara, o którym to planie mowa w paragarfie 2 punkt 5. Zgłoszenie należy  1|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

przesłać   w   formie   PDF   na   adres   e­mail:  [email protected],   wpisując   na  pierwszej   stronie   dokumentu   oraz   w   temacie   e­maila   nadany   przez   Organizatora  Numer Identyfikacyjny Uczestnika. 7. Konkurs  dla  Uczelni  (osób  prawnych)  polega  na  przyznaniu  nagrody  pieniężnej  tej  uczelni,   której   studenci   łącznie   zgromadzą   najwięcej   punktów   w   Konkursie   dla  Studentów i Absolwentów. 8. Każdy Uczestnik może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody. 9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia  naruszenia przez niego postanowień regulaminu. §2 Wyjaśnienia pojęć głównych 1. Pod pojęciem Uczestnika Konkursu dla Studentów i Absolwentów rozumie się osobę,  która   zarejestrowała   się   do   udziału   w   Konkursie   i   przesłała   swoje   Zgłoszenie  Konkursowe, spełniające warunki uczestnictwa określone w paragrafie 3. 2. Pod pojęciem Uczestnika Konkursu dla Uczelni rozumie się uczelnię, której studenci  dokonali   prawidłowej   Rejestracji   Konkursowej   i   przesłali   poprawne   Zgłoszenie  Konkursowe. 3. Pod pojęciem Rejestracji Konkursowej rozumie się prawidłowe wypełnienie formularza,  w Konkursie   dla   Studentów   i

 Absolwentów 

dostępnego   na   stronie 

http://www.nestle.pl/pl/nhw. 4. Pod pojęciem Numeru Identyfikacyjnego Uczestnika rozumie się siedmiocyfrowy kod,  nadany   i   przesłany   drogą   e­mail   Uczestnikowi   w   wyniku   prawidłowej   Rejestracji  Konkursowej w Konkursie dla Studentów i Absolwentów. 5. Pod   pojęciem  Avatara   rozumie  się   fikcyjną   postać   występującą   na   profilu   projektu  „Nutrition, Health and Wellness” na portalu  Facebook  jako Natalia Honorata Witalna.  Opierając się na opisanych na profilu problemach zdrowotnych i przyzwyczajeniach  żywieniowych rodziny Avatara, Uczestnik ma przygotować Zgłoszenie Konkursowe w  Konkursie dla Studentów i Absolwentów. 6. Pod pojęciem Zgłoszenia Konkursowego rozumie się plik w formacie PDF zawierający  opracowany przez Uczestnika Konkursu dla Studentów i Absolwentów optymalny plan  2|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

odżywiania i modyfikacji stylu życia dla 4­osobowej rodziny Avatara w dowolnej formie.  PDF może zawierać ilustracje lub linki do innych materiałów autorskich Uczestnika.  Zgłoszenie   musi   na   pierwszej   stronie   zawierać   Numer   Identyfikacyjny   Uczestnika.  Zgłoszenia nie posiadające wymaganego Numeru Identyfikacyjnego Uczestnika będą  automatycznie skreślane z listy ewentualnych laureatów Konkursu. §3 Warunki udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów jest prawidłowa  Rejestracja Konkursowa, prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego i przesłanie  prawidłowego

 

Zgłoszenia

 

Konkursowego

 

na

 

adres

 

mailowy 

[email protected] do dnia 19.05.2013. 2. W Konkursie dla Studentów i  Absolwentów  mogą brać udział osoby mające status  studenta   dowolnej   uczelni   wyższej   w   Polsce,   publicznej   lub   niepublicznej   oraz  absolwenci do 26. roku życia. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie  aktualnej legitymacji studenckiej (w przypadku studentów) oraz dowodu osobistego (w  przypadku absolwentów). W przypadku, gdy osoby nie będą mogły okazać aktualnej  legitymacji studenckiej (w przypadku studentów) lub dowodu osobistego (w przypadku  absolwentów),   automatycznie   zostają   skreślone   z   listy   ewentualnych   laureatów  Konkursu dla Studentów i Absolwentów.  3. Rejestracja Konkursowa, Zgłoszenie Konkursowe i udział w Konkursie są dobrowolne  i nieodpłatne. 4. Wszyscy Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, są zobowiązani do zapoznania się  z Regulaminem Konkursu. §4 Rejestracja Konkursowa w Konkursie dla Studentów i Absolwentów 1. Pierwszym etapem udziału w Konkursie dla Studentów i Absolwentów jest prawidłowe  dokonanie rejestracji. 2. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Konkursie dla Studentów i  Absolwentów  poprzez  wypełnienie   formularza   dostępnego   na   stronie  www.nestle.pl/pl/nhw.   Odnośnik   do  formularza   zgłoszeniowego   znajduje   się   także   na   stronie   Konkursu   na   portalu  Facebook. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia osobiście. 3|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

3. Rejestrując   się   należy   podać   w   formularzu   rejestracyjnym   dane   identyfikacyjne  Uczestnika (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres korespondencyjny, e­mail, kierunek  studiów, nazwę uczelni wyższej) oraz w przypadku studentów: rok studiów i numer  legitymacji  studenckiej,  zaś   w   przypadku   absolwentów:  numer  dowodu  osobistego.  Osoby, nie mogące okazać ważnej legitymacji studenckiej (w przypadku studentów) i  numeru   dowodu   osobistego   (w   przypadku   absolwentów)   będą   automatycznie  skreślone z listy ewentualnych laureatów Konkursu. 4. Termin   zakończenia   dokonywania   rejestracji   w   Konkursie   dla   Studentów   i  Absolwentów  to   19.05.2013   r.,   z tym,   że   jednocześnie   dzień   19.05.2013   r.   jest  ostatnim dniem dokonywania Zgłoszeń Konkursowych zgodnie z treścią postanowień  paragrafu 5. Osoby, które dokonały rejestracji w dniu 19.05.2013 r., powinny w tym  samym dniu, najpóźniej do godz. 23:59 dokonać Zgłoszenia Konkursowego. 5. Każdy Uczestnik może tylko raz zarejestrować się w Konkursie. 6. W   wyniku   prawidłowej   Rejestracji   Konkursowej   każdy   Uczestnik   Konkursu   dla  Studentów   i  Absolwentów  otrzyma   e­mail   zwrotny   zawierający   informacje  organizacyjne   o   Konkursie   oraz   indywidualny   Numer   Identyfikacyjny   Uczestnika.  Numer  ten  będzie  musiał być  wpisany  jako  tytuł  e­maila  zawierającego  Zgłoszenie  Konkursowe. 7. Jeśli z przyczyn technicznych mail zwrotny nie zostanie wygenerowany do Uczestnika  Konkursu,   Uczestnik  Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów  jest   zobowiązany  do  niezwłocznego   przesłania   informacji   o   jego   braku   na   adres:  [email protected]   Organizator   odpowie   na   przesłane   zapytanie   w   ciągu  maksymalnie 3 dni roboczych. §5 Zgłoszenia Konkursowe w Konkursie dla Studentów i Absolwentów 1. Głównym   warunkiem   udziału   w   Konkursie   dla   Studentów   i  Absolwentów  jest  prawidłowe przesłanie Zgłoszenia Konkursowego. 2. Zgłoszenie Konkursowe musi stanowić odpowiedź na Zadanie Konkursowe. Treść Zadania Konkursowego dla Studentów i Absolwentów to:  „Korzystając  z  informacji  dostarczanych  regularnie  przez  Natalię   Honoratę   Witalną,  stwórz optymalny plan odżywiania i modyfikacji stylu życia dla Jej 4­osobowej rodziny.  4|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

Weź pod uwagę dotychczasowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną, upodobania,  harmonogram dnia, a także kłopoty zdrowotne wszystkich członków rodziny. W oparciu  o zaobserwowane problemy wybierz konkretne rozwiązania i uzasadnij swoje decyzje.  Swój plan działań przedstaw w dowolnej formie – jadłospisu wraz z zaleceniami, planu  żywienia, itp. Zaproponuj także w jaki sposób będzie można ocenić korzystny wpływ  Twojego   planu   działań   na   żywienie,   zdrowie   i   dobre   samopoczucie   4­osobowej  rodziny. Pamiętaj, że celem zadania jest trwała i skuteczna zmiana dotychczasowych  nawyków żywieniowych i modyfikacja stylu życia opisanej rodziny. Twoje propozycje  powinny być: możliwe i proste. Pamiętaj, że ważna jest zarówno spostrzegawczość w  obserwacji,   użyteczność   propozycji,   odpowiednia   argumentacja,   sposób   oceny  skuteczności zaproponowanych działań, jak i kreatywna forma”. 3. Zgłoszenia   Konkursowe   powinny   być   wysłane   pocztą   elektroniczną   na   adres:  [email protected]   Wiadomość   e­mail   zawierająca   załączone   Zgłoszenie  Konkursowe   musi   zawierać   w   tytule   7­cyfrowy   kod,   wygenerowany   po   Rejestracji  Konkursowej, tj. Numer Identyfikacyjny Uczestnika. 4. Pierwsza   strona   Zgłoszenia   Konkursowego  musi   zawierać   wygenerowany  podczas  Rejestracji Konkursowej Numer Identyfikacyjny Uczestnika Konkursu dla Studentów i  Absolwentów. 5. Wiadomość   e­mail   i   Zgłoszenie   Konkursowe   nie   mogą   zawierać   żadnych   danych  Uczestnika   Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów,   poza   identyfikującym   go  Numerem   Identyfikacyjnym   Uczestnika.   Zgłoszenia   Konkursowe   zawierające   inne  dane Uczestnika nie będą oceniane. 6. Zgłoszenie Konkursowe musi być przesłane w pliku w formacie PDF. 7. Zgłoszenie Konkursowe w formacie PDF może zawierać ilustracje i linki do innych  materiałów autorskich Uczestnika Konkursu dla Studentów i Absolwentów. 8. Termin zakończenia dokonywania zgłoszeń w Konkursie dla Studentów i Absolwentów  to  19.05.2013  r.,  do  godziny  23.59  włącznie. Decyduje  czas  wpłynięcia  Zgłoszenia  Konkursowego do Organizatora. 9.

Po   wysłaniu   Zgłoszenia   Konkursowego,   Uczestnik   Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów  otrzyma   na   adres   mailowy,   z   którego   wysłane   zostało   Zgłoszenie, 

5|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

potwierdzenie prawidłowego przyjęcia Zgłoszenia. Zgłoszenia Konkursowe nadesłane w  terminie późniejszym, niż podany w punkcie 8, nie zostaną ocenione przez Jury. 10. Zgłoszenie   Konkursowe   w   Konkursie   dla   Studentów   i  Absolwentów  musi   być  wykonane   samodzielnie   i wyłącznie   przez   Uczestnika.   W   szczególności   nie   będą  uznawane Zgłoszenia wykonane przez grupę osób. 11. Każdy Uczestnik Konkursu dla Studentów i  Absolwentów  może zgłosić maksymalnie  jedną pracę. §6 Ocena Zgłoszeń Konkursowych w Konkursie dla Studentów i Absolwentów 1. Oceny  Zgłoszeń Konkursowych w Konkursie  dla  Studentów  i  Absolwentów  dokona  Jury   powołane   przez   Organizatora.   Skład   Jury   zostanie   podany   do   publicznej  wiadomości na stronie www.nestle.pl/pl/nhw i na stronie konkursu na portalu Facebook  w osobnej zakładce. 2. Jury dokona oceny wszystkich prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych. 3. Oceny Jury będą dokonywane w systemie punktowym. 4. Każdy Uczestnik Konkursu dla Studentów i  Absolwentów  może uzyskać łącznie nie  więcej   niż   100   punktów   za   swoje   Zgłoszenie   Konkursowe.   Oceniane   będzie   pięć  osobnych aspektów Zgłoszeń Konkursowych: a) Spostrzegawczość   w   obserwacji   rodziny   Avatara   na   Facebooku,  zidentyfikowanie i rozwiązanie jak największej liczby problematycznych kwestii:  0 – 30 punktów. b) Merytoryczność   i   użyteczność   zaproponowanego   w   dowolnej   formie   planu  odżywiania i modyfikacji stylu życia: 0 – 30 punktów. c) Przedstawiona   argumentacja   popierająca   konkretne   wybory   żywieniowe   i  modyfikacje stylu życia rodziny: 0 ­ 20 punktów. d) Ocena   zaproponowanego   miernika   korzystnego   wpływu   wskazanego   planu  działań na rodzinę Avatara: 0­10 punktów. e) Kreatywność   w   doborze   treści   i   formy   Zgłoszenia   Konkursowego:   0   –   10  punktów.

6|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

§7 Nagrody. Rozstrzygnięcie Konkursu dla Studentów i Absolwentów.  1. Pulę nagród dla uczestników w Konkursie dla Studentów i Absolwentów, stanowią: a.

Pierwsza   nagroda   –   trzymiesięczne  praktyki  w   Nestlé   (wartość   nagrody  to  7704 zł)

b.

Druga nagroda – studia podyplomowe z zakresu żywienia człowieka wybrane  przez   laureata   spośród   wskazanej   przez   Organizatora   listy   studiów  podyplomowych (lista studiów podyplomowych i wartość nagrody wskazane są  w paragrafie 7 punkt 9) 

c. Trzecia nagroda, na którą składa się: •

    uczestnictwo   w   ogólnopolskiej   konferencji   żywieniowej.   Zwycięzcy  będą mieli podczas konferencji zapewnione wyżywienie, nocleg i dojazd  na miejsce konferencji z Warszawy.  

  Szkolenie   z   wystąpień   publicznych   przeprowadzone   przez 

Organizatora.  Wartość nagrody opisanej w punkcie c wynosi 1000 zł. 2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z  tytułu  drugiej  i  trzeciej  nagrody  podlega  opodatkowaniu  ryczałtowemu  w  wysokości  10% wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator ma prawo  potrącić kwotę podatku z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, do czego Uczestnik  Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora. 3. Zwycięzca Konkursu dla Studentów i Absolwentów nie może żądać zamiany nagrody  na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 4. Pierwsza i druga nagroda zostaną przyznane w drodze 3­etapowego procesu.  • Pierwszy   etap   będzie   polegał   na   wybraniu   przez   Jury   spośród   wszystkich  nadesłanych   poprawnych   zgłoszeń   10   prac,   których   Autorzy   uzyskali  największą liczbę punktów.  • W   drugim   etapie   Organizator   Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów  przeprowadzi z 10 laureatami indywidualne rozmowy rekrutacyjne. W wyniku 

7|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

rozmów   rekrutacyjnych   Organizator   Konkursu   dla   Studentów   i   Absolwentów  wybierze 5 laureatów, którzy przejdą do trzeciego etapu.  • W   trzecim   etapie   Zleceniodawca   Konkursu   dla   Studentów   i   Absolwentów  przeprowadzi   indywidualne   rozmowy   rekrutacyjne   z   5   laureatami.  Zleceniodawca w wyniku rozmów podejmie decyzję o wyborze laureatów, którzy  zajmą odpowiednio pierwsze (1 osoba) i drugie miejsce (1 osoba).  Nieobecność   na   rozmowach   rekrutacyjnych   jest   równoznaczne   z   utratą   prawa   do  nagrody. Pozostali laureaci, którzy znaleźli się wśród autorów 10 najlepszych pracy,  wyłonionych podczas pierwszego etapu, otrzymają 3 miejsce.  5. Rozstrzygnięcie   Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów  nastąpi   w   terminie   do  03.06.2013 r., poprzez podanie informacji o wynikach 1 etapu Konkursu na stronie  internetowej  www.nestle.pl/pl/nhw  i   na   profilu   projektu   NHW   na   portalu   Facebook.  Ponadto   zwycięzcy   w   dniu   rozstrzygnięcia   Konkursu   zostaną   powiadomieni   drogą  mailową o wynikach konkursu przez Organizatora. Powiadomienie będzie skierowane  na adres e­mail podany przez zwycięzców podczas rejestracji do Konkursu. 6. Uczestnicy   2   i   3   etapu   Konkursu   zostaną   powiadomieni   o   decyzji   Zleceniodawcy  pocztą   elektroniczną   (e­mail)   nie   później   niż   do   7   dni   roboczych   od   dnia  przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Powiadomienie będzie skierowane na adres  e­mail podany przez zwycięzców podczas rejestracji do Konkursu. 7. Indywidualne  rozmowy  rekrutacyjne  (drugi  i   trzeci  etap),  w  wyniku  których  zostaną  wyłonieni laureaci (pierwsze i drugie miejsce) zakończą się 15. czerwca. 8. Udział   w   Konkursie   jest   równoznaczny  z   przekazaniem  Organizatorowi   oraz   firmie  Nestlé Polska S.A. praw do wykorzystania wizerunku i wypowiedzi laureatów Konkursu  dla  Studentów  i  Absolwentów  oraz  Konkursu dla Uczelni  do  celów  informowania o  projekcie „Nutrition, Health and Wellness” oraz jego promocji. 9. Lista studiów podyplomowych i wartość drugiej nagrody: Uczelnia

Kierunek

Wartość  nagrody

Bydgoska Szkoła Wyższa

Dietetyka w chorobach wewnętrznych  i metabolicznych

3 100 zł

Bydgoska Szkoła Wyższa

Dietetyka i żywienie człowieka

3 100 zł

Studium Kształcenia Kadr w Toruniu

Dietetyka i zarządzanie jakością żywienia

3 850 zł

8|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum   

Dietetyka

4 800 zł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Żywienie człowieka oraz gospodarstwo domowe

4 800 zł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

System zarządzania bezpieczeństwem i jakością  żywienia

4 800 zł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Nowoczesna organizacja i zarządzanie w  gastronomii

4 500 zł

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychodietetyka

5 400 zł

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej wydział we 

Psychodietetyka

5 400 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie

2 520 zł

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

5 000 zł

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dietetyka i planowanie żywienia

4 000 zł

Uniwersytet Rzeszowski

Żywność, gastronomia i dietetyka

5 700 zł

Uniwersytet Warmińsko­Mazurski w Olsztynie

Żywienie człowieka i dietetyka

5 400 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dietetyka w chorobach wewnętrznych  i metabolicznych

5 900 zł

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Dietetyka

4 200 zł

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Dietetyka i planowanie żywienia

3 600 zł

Wrocławiu

§8 Konkurs dla Uczelni 1. Nagrodę dla Uczelni stanowi kwota w wysokości 15.000 PLN. 2. Nagrodę dla Uczelni otrzyma ta Uczelnia, której studenci biorący udział w Konkursie  dla Studentów i Absolwentów otrzymają łącznie najwyższą liczbę punktów w Konkursie  dla Studentów i Absolwentów, zgodnie z jego Regulaminem. Informacja o wytypowaniu  Uczelni do nagrody zostanie podana do wiadomości publicznej w dniu 03.06.2013 r. na  stronie internetowej www.nestle.pl/pl/nhw i na profilu projektu w portalu Facebook. 3. Uczelnia wytypowana do nagrody musi, przed otrzymaniem od Organizatora nagrody,  określić dwa preferowane cele naukowe, na które chciałby przeznaczyć nagrodę. 4. Określone przez Uczelnię cele muszą być celami naukowymi zgodnymi z ideą rozwoju  dziedzin takich jak Nutrition, Health and Wellness, nie statutowymi, ani naukowo –  dydaktycznymi.

9|Strona

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

5. Proponowane   przez   Uczelnię   cele   muszą   zawierać   opis   projektu   badawczego  zawierający sprecyzowany cel naukowy, omówioną metodykę badania i spodziewane  wyniki osiągnięte po realizacji projektu. Informacje powinny być także podparte ramami  czasowymi wymaganymi do realizacji planu. 6. Organizator   decyduje,   który   z   zaproponowanych   celów   lepiej   spełnia   wymienione  w poprzednim  punkcie   warunki   i   ten   cel   wybiera.   Jeśli   żaden   z   zaproponowanych  celów naukowych nie będzie w ocenie Organizatora spełniał warunków, Uczelnia w  terminie  7   dni  roboczych  dokona  modyfikacji  celów  lub   przedstawi  dwa  nowe  cele  naukowe, na które chciałaby przeznaczyć nagrodę. Jeśli te kolejne dwa cele naukowe  nie będą odpowiadały warunkom Organizatora, Uczelnia traci prawo do nagrody, która  przechodzi   na   rzecz   kolejnej   Uczelni,   której   studenci   otrzymali   łącznie   kolejną  największą liczbę punktów w Konkursie. 7. Do kolejnej Uczelni postanowienia ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio. 8. Uczelnia   musi   przedstawić   Organizatorowi   dwa   cele   naukowe,   na   które   chciałaby  przeznaczyć   nagrodę   do   dnia   15.10.2013.   Organizator   ma   14   dni   roboczych   na  zaakceptowanie lub odrzucenie zaproponowanych przez Uczelnię celów naukowych. 9. Nagroda   zostanie   przekazana   Uczelni   przez   Organizatora   w   okresie   30   dni   po  zaakceptowaniu   przez   Organizatora   celu   naukowego,   na   który   ma   zostać  przeznaczona nagroda. 10. Jeśli   dana   Uczelnia   podlega   obowiązkowi   podatkowemu,   jest   zobowiązana   do  uiszczenia należnego podatku dochodowego od nagrody we własnym zakresie. §9 Postanowienia dodatkowe Administratorem   danych   osobowych   osób   fizycznych   przetwarzanych   w   niniejszym  Konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest firma Nestlé  Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02 – 678 Warszawa, która  powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każda osoba fizyczna ma  prawo wglądu w swoje  dane  osobowe,  prawo  ich  poprawiania  i  prawo  żądania ich  usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do  wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. §10 10 | S t r o n a

Regulamin Konkursu „Nutrition, Health and Wellness”

Postępowanie reklamacyjne 1. Uczestnicy   Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów  mogą   zgłaszać   reklamacje   na  piśmie   w   terminie   7   dni   od   dnia   publikacji   wyników   Konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów.   Reklamacja   musi   być   przesłana   listem   poleconym   na   adres  Organizatora   podany   w   paragrafie   1,   z   dopiskiem   ,,Konkurs   dla   Studentów   i  Absolwentów. Nutrition, Health and Wellness – Reklamacja’’. O zachowaniu terminu  złożenia   reklamacji   decyduje   data   wpłynięcia   listu   poleconego   zawierającego  reklamację   do   siedziby  Organizatora.   Organizator   rozpatruje   wyłącznie   reklamacje,  które wpłynęły do niego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. 2. Prawidłowo   zgłoszone   reklamacje   uczestników   Konkursu   dla   i  Absolwentów  będą  rozpatrywane   przez   Organizatora   w   ciągu   14   dni   od   ich   zgłoszenia.   Organizator  poinformuje pisemnie Uczestnika zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. 3. Uczelnie mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 14 dni od dnia publikacji  wyników Konkursu dla Uczelni. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na  adres   Organizatora   podany   w   par.1   z   dopiskiem   ,,Konkurs   dla   Uczelni.   Nutrition,  Health   and   Wellness   –   Wydział   –   Reklamacja’’.   O   zachowaniu   terminu   złożenia  reklamacji  decyduje  data   wpłynięcia   listu   poleconego  zawierającego  reklamację   do  siedziby Organizatora. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły w  terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. 4. Prawidłowo   zgłoszone   reklamacje   uczestników   Konkursu   dla   Uczelni   będą  rozpatrywane   przez   Organizatora   w   ciągu   14   dni   od   ich   zgłoszenia.   Organizator  poinformuje pisemnie Wydział zgłaszający reklamację o zajętym stanowisku. §11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin   konkursu   dla   Studentów   i  Absolwentów  oraz   Konkursu   dla   Uczelni  dostępny jest w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 101E  oraz na stronie internetowej www.nestle.pl/pl/nhw. 2. Wszelkie   pytania   i   uwagi   można   kierować   na   adres   e­mail:  [email protected] 3. W   sprawach   nie   uregulowanych   niniejszym   Regulaminem   zastosowanie   mają  odpowiednie przepisy prawa. 11 | S t r o n a