REGULAMIN FESTIWALU. II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych MocArt

REGULAMIN FESTIWALU II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt” Zapraszamy na II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt”, który ...
0 downloads 2 Views 304KB Size
REGULAMIN FESTIWALU

II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt”

Zapraszamy na II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt”, który odbędzie się od 23.08 do 30.08.2015 r. w Katowicach. II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt“ obejmuje tygodniowe warsztaty adresowane do grupy 20 niepełnosprawnych osób z Polski oraz innych krajów europejskich. Warsztaty przygotują uczestników do konkursu festiwalowego oraz gali finałowej. Głównym celem projektu jest edukacja muzyczna i aktywizacja społeczna uczestników Festiwalu. Innowacją jest wprowadzenie międzynarodowych warsztatów muzycznych pod pieczą wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i zespołu muzycznego oraz wypoczynkowo rekreacyjny charakter

przedsięwzięcia,

który umożliwi

osobom

niepełnosprawnym

kształcenie muzyczne w połączeniu z odpoczynkiem w uzdrowiskowym klimacie. Sfinalizowaniem warsztatów będzie prezentacja artystyczna na scenie przed publicznością.

REGULAMIN FESTIWALU I. ORGANIZATOR II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt” organizowany jest przez Stowarzyszenie „Power Of Soul” z siedzibą w Katowicach, którego głównym celem jest upowszechnianie muzyki oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU 

23.08 – 30.08.2015 r. Pałac Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Festiwalu można uzyskać na stronie www.facebook.com/festiwalmocart oraz pod adresem [email protected]

III. CELE FESTIWALU 1. Prezentacja i promocja polskiej i zagranicznej piosenki oraz prezentacja Uczestników Festiwalu. 2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej. 3. Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych. 4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 5. Rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej. 6. Budowanie współpracy międzynarodowej.

IV. UCZESTNICY Projekt skierowany jest do 20 pełnoletnich, uzdolnionych muzycznie niepełnosprawnych osób z Polski oraz innych krajów europejskich.

V. ZASADY UCZESTNICTWA 1. Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział pełnoletnie osoby niepełnosprawne przede wszystkim z województwa śląskiego, innych terenów Polski i krajów europejskich. 2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę polską lub zagraniczną o tematyce dowolnej. 3. Akceptowane również będą piosenki premierowe, autorskie, dotąd nigdzie nie publikowane, o ciekawej treści i melodyce. 4. Do Karty Zgłoszeniowej należy załączyć swoje nagranie z utworem konkursowym w formacie mp3 oraz obowiązkowo informację o stopniu niepełnosprawności. Brak kompletnej dokumentacji wiąże się z niezakwalifikowaniem Uczestnika do udziału w Festiwalu. 5. O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. 6. Osoby zakwalifikowane do Festiwalu zobowiązane będą do poniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 200 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wyżywienia (obiadu) podczas warsztatów w Katowicach oraz nocleg.

7. Uczestnictwo w II Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt” następuje poprzez dostarczenie podpisanej Karty Zgłoszenia do dnia 15.07.2015r. na adres: [email protected] Prosimy o przestrzeganie terminu wysyłania zgłoszeń. 8. Regulamin

oraz

Kartę

Zgłoszenia

można

pobrać

ze

strony internetowej

www.facebook.com/festiwalmocart

VI. PRZEPISY OGÓLNE: 1. Nie dopuszcza się możliwości zmiany repertuaru. 2. Uczestnicy powinni posiadać aktualny dowód tożsamości. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje

wyłączne

prawo

do

zwielokrotnienia

dowolną

techniką

oraz

nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienie w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 4. Komisję Artystyczną powołuje Organizator. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w trakcie Festiwalu. 6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

VII. OCENA I NAGRODY 1. Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna oceniać będzie solistów w kategorii wiekowej od 18 lat. 2. Komisja Artystyczna oceniać będzie: dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawcy, interesujące wykonanie utworów, własną interpretację, muzykalność, indywidualność artystyczną, ogólny wyraz artystyczny. 3. Przewidziane są nagrody: regulaminowe: NAGRODA GRAND PRIX NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla Laureatów Festiwalu za zajęcie I, II i III miejsca DYPLOMY dla wyróżnionych Uczestników Festiwalu DYPLOMY dla wszystkich Uczestników

Festiwalu

Istnieje

również

możliwość

przyznawania

nagród

pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury). 4. Komisja Artystyczna może zrezygnować z przyznania nagrody bądź przyznać dwie nagrody jednego stopnia (nie dotyczy nagrody GRAND PRIX).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 21.00: 

Katarzyna Piasecka tel. kom. 505 177 971 e-mail: [email protected]Karolina Botor tel. kom. 604 073 138 e–mail: [email protected]

Organizator zapewnia opiekę merytoryczną, organizacyjną, nagłośnienie, sekcję rytmiczną, wyżywienie (obiad) podczas warsztatów w Katowicach oraz noclegi z pełnym wyżywieniem w trakcie Konkursu i Gali z z miłą atmosferą.

Suggest Documents