RADCA PRAWNY

Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O ...
9 downloads 4 Views 415KB Size
Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W związku z realizacją projektu systemowego Aktywna integracja w gminie Zbąszyń realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą:

PRAWNIK/RADCA PRAWNY Praca na podstawie umowy – zlecenia, planowane 15 godzin/miesiąc. Praca w miesiącach: IX, X, XI, XII Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 14 tys. euro. 1. Przedmiot zamówienia: opieka prawnicza (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1). 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 grudnia 2012 r. 4. Wymagane kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe prawnicze.  Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji doradztwa prawnego, świadczenia obsługi prawnej.  Mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Wymagania dodatkowe:  Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.  Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.  Dobra organizacja pracy. 6. Wymagane dokumenty:  Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.  Dokument ( zaświadczenie lub oświadczenie lub podpisany przez oferenta wykaz) potwierdzający co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa prawnego/świadczenia obsługi prawnej.  Oferta cenowa (załącznik nr 1) – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia 7. Wraz z ofertą należy dostarczyć: a) oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2; b) parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.

PROJEKT PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ZBĄSZYŃ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKTODAWCA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBĄSZYŃ, UL. GARCZYŃSKICH 5 64-360 ZBĄSZYŃ, TEL. 68 384 79 26 PARTNER: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA, UL. STRAŻACKA 1, 66-330 PSZCZEW, TEL. 95 761 7086, MAIL: [email protected]

8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium (suma punktów w kategoriach a-b): a) Oferent / kadra oferenta posiada doświadczenie w pracy jako prawnik: spełnia: 1 punkt / nie spełnia: 0 punktu. b) Najniższa cena brutto: (Wartość szacunkowa zamówienia / Cena oferty) * 10 = Liczba punktów. Informacje należy przedstawić w załączniku nr 1- Formularz ofertowy. 10. W przypadku gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 11. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 12. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan) wysyłając ją na adres e-mail Zamawiającego [email protected] z oznaczeniem w tytule „Oferta na realizację usługi prawniczej lub wysyłając faks na numer 68 3869-962. Termin składania ofert upływa dnia 27/08/2012 r. o godz. 1530 w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Garczyńskich 5. 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/08/2012 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszyniu. 14. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi / Usługodawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 15. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania komunikatem umieszczonym na stronie internetowej www.ops.zbaszyn.pl. W zawiadomieniu wysłanym do Usługodawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr3. 16. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:  Izabela Szkudlarek – koordynator projektu.  Marta Nowotnik – asystent koordynatora projektu 17. Inne informacje:  Wykonawca będzie zobowiązany wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które zostaną przekazane w momencie podpisania umowy ze Zleceniodawcą, jak również obowiązany jest przestrzegać zasad promocji zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia w trakcie szkolenia listy obecności uczestników z każdego dnia szkolenia oraz przedstawienia kopii tej listy Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: - dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, - Kopię wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

PROJEKT PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ZBĄSZYŃ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKTODAWCA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBĄSZYŃ, UL. GARCZYŃSKICH 5 64-360 ZBĄSZYŃ, TEL. 68 384 79 26 PARTNER: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA, UL. STRAŻACKA 1, 66-330 PSZCZEW, TEL. 95 761 7086, MAIL: [email protected]

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Miejsce i termin realizacji usługi: Zbąszyń, do 30 grudnia 2012 r. Tabela nr 1. Zakres usługi

Jednostka

Wartość jednostki (z VAT)

godzina

………. , ….. zł

Wartość zamówienia(z VAT)

Realizacja usługi prawniczej wg specyfikacji: 1) Liczba uczestników: 1 grupa 30 BO (K,M) 2) Liczba godzin: min. 60 3) Zakres tematyczny zajęć:

1.

Świadczenie usług doradczych uczestnikom projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Zbąszyń” w zakresie:  prawo pracy,  elementy prawa cywilnego (zawieranie umów i ich realizacja),  prawo rodzinne,  ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  postępowanie administracyjne,  prawo podatkowe ( w tym ulgi podatkowe).

………. , ….. zł

4) Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, ul. Garczyńskich 5, 64360 Zbąszyń

Razem zł (brutto)

………. , ….. zł

………. , ….. zł

Pozostałe koszty dodatkowe, które wystąpią na etapie realizacji zadania, nieujęte w Tabeli nr 1 są ponoszone wyłącznie przez Usługodawcę.

Uwagi*: …………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………… ………… Łączna wartość: …………………….zł / brutto. Słownie: ……………………………………………………………………………………..…………….. złotych

PROJEKT PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ZBĄSZYŃ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKTODAWCA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBĄSZYŃ, UL. GARCZYŃSKICH 5 64-360 ZBĄSZYŃ, TEL. 68 384 79 26 PARTNER: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA, UL. STRAŻACKA 1, 66-330 PSZCZEW, TEL. 95 761 7086, MAIL: [email protected]

…………………………………………….. Podpis osoby uprawnionej

* W Uwagach należy zawrzeć ewentualne wyjaśnienia do oferty.

PROJEKT PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ZBĄSZYŃ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKTODAWCA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBĄSZYŃ, UL. GARCZYŃSKICH 5 64-360 ZBĄSZYŃ, TEL. 68 384 79 26 PARTNER: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA, UL. STRAŻACKA 1, 66-330 PSZCZEW, TEL. 95 761 7086, MAIL: [email protected]

Załącznik nr 2: Oświadczenie Składając ofertę na: Realizację usługi prawniczej

......................................................................................................................................... pełna nazwa Oferenta, NIP, REGON ......................................................................................................................................... z siedzibą

reprezentowany przez osoby uprawnione: 1. .......................................................................................................... 2. .......................................................................................................... oświadcza, że: 1) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

a) Nazwa i adres zamawiającego: ………………………………………………………………………………. b) Nazwa i adres zamawiającego: ………………………………………………………………………………. c) Nazwa i adres zamawiającego: ………………………………………………………………………………. …………………………………………….. Miejscowość i data …………………………………………….. Podpis osoby uprawnionej

PROJEKT PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ZBĄSZYŃ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKTODAWCA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBĄSZYŃ, UL. GARCZYŃSKICH 5 64-360 ZBĄSZYŃ, TEL. 68 384 79 26 PARTNER: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA, UL. STRAŻACKA 1, 66-330 PSZCZEW, TEL. 95 761 7086, MAIL: [email protected]

Załącznik nr 3: Projekt umowy UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUGI nr ……/……/2012 zawarta w dniu …/ …/ 2012 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszyniu reprezentowanym przez: 1. …… 2. ….. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a …… reprezentowaną/ym przez: 1. …… zwaną/ym w dalszej części umowy Usługodawcą o następującej treści:

1.

§1 Usługodawca zobowiązuje się do realizacji usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na Realizacji usługi prawniczej według załącznika nr 1 do niniejszej umowy i wg cen określonych w ofercie z dnia ……. w terminie ………….. 2012 r.

2.

Zamawiający zastrzega, iż planowany w punkcie 1 termin realizacji może ulec zmianie, o czym Usługodawca zostanie poinformowany najpóźniej 7 dni przed tym terminem. §2 Za wykonaną usługę, po jej przyjęciu (protokół odbioru) przez Zamawiającego Usługodawcy zostanie

wypłacone wynagrodzenie w kwocie ..................... złotych (słownie:............................. ) na podstawie faktury VAT, w terminie 21 dni na wskazane konto Usługodawcy. §3 Usługodawca nie może powierzyć wykonania usługi określonej w§ 1 innym osobom / podmiotom bez zgody Zamawiającego. §4 Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. §5 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby odbiorcy. §6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. §7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………….. Usługodawca

…………………………………………….. Zamawiający

PROJEKT PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ZBĄSZYŃ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKTODAWCA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBĄSZYŃ, UL. GARCZYŃSKICH 5 64-360 ZBĄSZYŃ, TEL. 68 384 79 26 PARTNER: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA, UL. STRAŻACKA 1, 66-330 PSZCZEW, TEL. 95 761 7086, MAIL: [email protected]