R E G U L A M I N R E K R U T A C J I

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do klas pierwszych Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim na rok szkoln...
Author: Marek Barański
3 downloads 1 Views 254KB Size
REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do klas pierwszych Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny 2015/2016

I.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm) 2. Zarządzenie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 3. Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

II.

Kierunki kształcenia

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzona w sposób elektroniczny. W roku szkolnym 2015/2016 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół: TECHNIKUM (czteroletnie) kształci w zawodach:  technik ekonomista (oddział A) Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.  technik organizacji reklamy (oddział B) Kwalifikacje: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski.  technik logistyk (oddział L) Kwalifikacje: A.30. Organizacja monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych; A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych; Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (trzyletnie):  oddział C „akademicki” (matematyczno-przyrodniczy) Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, do wyboru: chemia lub fizyka.  oddział D „humanistyczno-lingwistyczny” Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia , do wyboru: j. angielski, j. hiszpański lub wos  oddział „E” „biznesowy” (matematyczno-geograficzny) Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, do wyboru : j. angielski, wos lub fizyka  oddział F „akademicki” – matematyczno-przyrodniczy Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, do wyboru: biologia lub informatyka. 1. Nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym. 2. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest j. angielski, nauczany w grupach o zróżnicowanym stopniu zaawansowania. 3. Język obcy drugi będzie nauczany w grupach dla początkujących i dla zawansowanych. 4. Kandydat przyjęty do klasy pierwszej dokonuje wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego spośród wymienionych w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Liceum Plastycznym : j.hiszpański, j.niemiecki, j.rosyjski, stawiając znak X w odpowiednim okienku deklaracji (dostępnej w sekretariacie uczniowskim). III. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, który składa kandydat, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów i kandydata. 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby). 3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły lub upoważnionej przez niego osoby). 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje sekretariat uczniowski). Zaświadczenie jest składane przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum do 24 sierpnia 2015 r. w sekretariacie uczniowskim. 5. 2 fotografie 6. Karta zdrowia i szczepień (dokumentację uczniów z gimnazjów miasta Mińsk Mazowiecki pozyskuje drogą służbową pielęgniarka szkolna). IV.

Ogólne warunki przyjęcia do szkoły: 1. O przyjęciu kandydata do określonego typu szkoły decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają: a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

2

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w rozdz. VI w punkcie 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor Zespołu. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale szkolna komisja rekrutacyjna może zaproponować kandydatom inny typ szkoły (oddział), w którym są wolne miejsca. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzje podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor szkoły. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych odpowiednio do liceum, technikum. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

V.

Powołanie i zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów klas pierwszych dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego i określa zadania. 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 2) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, 3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

VI.

Zasady i kryteria rekrutacji. 1. O przyjęciu do klasy pierwszej technikum, liceum ogólnokształcącego Zespołu decyduje liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym (maksymalnie 200 punktów) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym: 1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum dla zadań z zakresu:  języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie,

3

 matematyki,  przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, Wyniki zadań z poszczególnych zakresów wyrażone w postaci procentowej należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. wynik uzyskany z matematyki – 70%, 70% x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji). Uzyskane punkty dla zadań z poszczególnych zakresów należy zsumować. 2) Do końca lutego 2015 roku dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych podadzą do

wiadomości kandydatom do oddziałów klas pierwszych warunki i kryteria rekrutacji do szkoły ustalone na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 3) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. We wszystkich typach szkół punktowane są oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski. Czwartym punktowanym przedmiotem jest:  w technikum:  dla oddziałów kształcących w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk: geografia, wiedza o społeczeństwie, drugi j. obcy do wyboru przez kandydata,  dla oddziału kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy: geografia, wiedza o społeczeństwie, drugi j. obcy do wyboru przez kandydata,  w liceum ogólnokształcącym:  dla oddziału „C” (akademicki): biologia, chemia, fizyka do wyboru przez kandydata  dla oddziału „D” (humanistyczno-lingwistyczny): historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy do wyboru przez kandydata  dla oddziału „E” (biznesowy): geografia, fizyka, drugi j. obcy do wyboru przez kandydata.  dla oddziału „F” (akademicki): biologia, fizyka, informatyka do wyboru przez kandydata.  sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów określonych powyżej:  18 punktów – stopień celujący  14 punktów – stopień bardzo dobry  10 punktów - stopień dobry  6 punktów – stopień dostateczny  2 punkty – stopień dopuszczający 4) Zasady przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125). Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje13 punktów.

4

7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów. 5 punktów –niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym). Ustala się następujące wykazy konkursów, olimpiad i zawodów:  wykazy olimpiad dla gimnazjalistów stanowiące załącznik Nr 1,  wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty stanowiące załącznik Nr 2,  wykazy olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych stanowiące załącznik Nr 3,  wykaz dyscyplin sportowych uwzględniane w procesie rekrutacji Nr 4. W/w wykazy stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015 r. 2 punkty – za osiągnięcia aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 2 punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, do 6 punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dodatkowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:  6 punktów – stopień celujący,  5 punktów – stopień bardzo dobry,  4 punkty – stopień dobry,  3 punkty – stopień dostateczny,  2 punkty – stopień dopuszczający. 2. Terminy rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej zawiera harmonogram rekrutacji, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

5