R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2015 W RAMACH FUNDUSZU „AKUMULATOR SPOŁECZNY” – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW: MINI-GRANTY TEMATYCZNE AKUMULATOR SPOŁECZNY to...
0 downloads 3 Views 671KB Size
REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2015 W RAMACH FUNDUSZU „AKUMULATOR SPOŁECZNY” – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW: MINI-GRANTY TEMATYCZNE AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Pokolenia, Fundacji Parasol, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Lokalnej Grupy Działania „Naszyjnik Północy” oraz Stowarzyszenia Morena. Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty. Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.

I.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkie projekty realizowane dzięki dotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 tj.:

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych. 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 4. Wzmocnienie potencjału III sektora. strona 1 z 8

W ramach konkursu można się ubiegać o dotację do 500 zł (tzw. mini-grant) na realizację projektu – inicjatywy w obszarach: 

wolontariatu i aktywności społecznej i/lubpraw człowieka, równości i tolerancji.

W ramach dodatkowego naboru wniosków dotacji nie można przeznaczyć na rozwój młodej organizacji pozarządowej ani na realizację projektu w innych obszarach tematycznych niż wyżej wskazane! Adresatami inicjatyw muszą być osoby mieszkające w województwie pomorskim!

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? Program adresowany jest do: o

młodych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku i której roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych) lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji!

o

grup nieformalnych (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 18 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 25 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.

o

grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

Organizacje niewymienione powyżej nie mogą składać wniosków do konkursu ! O granty mogą się ubiegać także organizacje i grupy młodzieżowe (np. drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy składające się z wolontariuszy, uczniów czy studentów)! Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy organizacja „udziela osobowości prawnej” kilku grupom nieformalnym bądź sama wnioskuje i jednocześnie występuje jako patron grupy nieformalnej! O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji, która mogłaby „użyczyć osobowości prawnej”, grupa może samodzielnie zwrócić się do jednego z Operatorów z wnioskiem. strona 2 z 8

Grupa nieformalna składająca wniosek samodzielnie powinna skonsultować ten fakt z właściwym Operatorem (lista podmiotów znajduje się na 5 i 6 stronie niniejszego Regulaminu). W konkursie mogą wziąć udział te organizacje oraz grupy, które mają siedzibę i planują prowadzić działania na terenie województwa pomorskiego.

Z udziału w dodatkowym naborze wniosków wyłączone są organizacje i grupy nieformalne, które w 2015 roku otrzymały już dofinansowanie z Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY!

III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI? Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi: o

zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,

o

koszty koordynacji i zarządzania projektem (maks. 20% kwoty dotacji na koszty administracyjne, w tym maks. 10% na koszty rozliczenia projektu),

o

zakup elementów wyposażenia,

o

koszty podróży krajowych,

o

wynagrodzenia specjalistów, honoraria,

o

wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,

o

koszty druku,

o

zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

Z otrzymanego grantu nie można finansować: o

udzielania pożyczek,

o

przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,

o

celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,

o

zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,

o

bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,

o

inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),

o

podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,

o

tworzenia kapitału żelaznego organizacji,

o

kosztów ponoszonych za granicą,

o

kar, grzywien i odsetek karnych,

o

zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek,

o

podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,

o

finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,

o

prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji oraz są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

strona 3 z 8

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW Operatorzy dokonają oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 1. wniosek został złożony w trakcie trwania dodatkowego naboru, tj. od 13 do 22 listopada 2015. 2. wniosek jest złożony w generatorze wniosków Funduszu grantowego AKUMULATOR SPOŁECZNY i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania). UWAGA: istnieje opcja wnioskowania poprzez przesłanie filmu maks. 10-minutowego, jako załącznika do formularza w systemie on-line www.witkac.pl (w takim przypadku należy wypełnić I, III i IV część wniosku oraz wpisać tytuł inicjatywy, okres i miejsce realizacji w części II; opis przedsięwzięcia powinien znaleźć się w nagraniu wideo. Możliwe jest też podanie linku do filmiku nagranego przez grupę/organizację i opublikowanego w Internecie, np. na portalu YouTube – wówczas nie załącza się żadnych plików, a odnośnik do strony umieszcza się w części II formularza). 3. wniosek jest złożony przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu. 4. harmonogram realizacji inicjatywy jest przewidziany na okres między 25 listopada a 15 grudnia 2015. 5. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych). 6. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 500 złotych. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej panelowej komisji grantowej składającej się z przedstawicieli i przedstawicielek Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. W skład Komisji mogą wchodzić lokalne autorytety i eksperci, osoby zajmujące się animacją społeczną oraz specjaliści w zakresach tematycznych konkursu.

Komisja wybierze te projekty – inicjatywy, które w najwyższym stopniu spełnią m.in. następujące kryteria: 1. Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu: a) jasno określony/a problem/potrzeba/pomysł, ważny/a dla społeczności i/lub grupy, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu; b) wyczerpujący opis grup adresatów inicjatywy/ projektu c) dokładny opis atrakcyjnych i adekwatnych do problemu/potrzeb/pomysłu działań projektowych oraz poprawnie ułożony harmonogram – realność jego realizacji w przewidzianym czasie d) opisane rezultaty projektu – realne, mierzalne, określone ilościowo – i ich trwałość 2) Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań i promocja projektu: a) informacja o sposobie i skali zaangażowania mieszkańców oraz partnerów formalnych i nieformalnych (np. innych organizacji, samorządu lokalnego, grup nieformalnych, wolontariuszy/ek), b) informacja o sposobie promowania projektu (np. plakaty, informacje w lokalnych mediach, portale społecznościowe, itp.) – jeżeli dotyczy c) informacja o kontynuowaniu działań projektowych i sposobie ich kontynuowania 3) Budżet projektu: a) realność kosztów i ich zasadność b) poprawna kalkulacja wydatków Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację/grupę. Operatorzy na wniosek komisji grantowej będą przedstawiać organizacjom i grupom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania inicjatyw. Decyzje Komisji grantowej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od jej postanowień! strona 4 z 8

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE Pula przeznaczona na mini-granty tematyczne w dodatkowym AKUMULATOR SPOŁECZNY 2015 wynosi: 10 000 złotych.

konkursie

grantowym Funduszu

UMOWY Z GRANTOBIORCAMI Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na konto bankowe organizacji po podpisaniu umowy dotacji. W przypadku przyznania grantu grupie nieformalnej – występującej z wnioskiem samodzielnie, kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie inicjatywy, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy jednym z Operatorem a grupą nieformalną. Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali pozytywną rekomendację komisji grantowej na prośbę Operatora będą zobowiązani do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach inicjatywy. W przypadku, gdy inicjatywa realizowana będzie przez grupę nieformalną przy organizacji wymienionej w punkcie II, podpisana zostanie umowa dotacji z podmiotem „udzielającym osobowości prawnej” oraz przedstawicielami grupy nieformalnej (umowa trójstronna).

V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.witkac.pl od 13 listopada (od godz. 0:00) do 22 listopada (do godz. 23:59). Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 listopada 2015.

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU Dodatkowe informacje na temat konkursu grantowego, realizowanego w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, można uzyskać w biurach Operatorów: Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk [email protected], tel. 59 840 29 20 powiaty: słupski, kartuski oraz miasto Słupsk Stowarzyszenie EDUQ ul. Krzywoustego 1/115, 84-300 Lębork [email protected], tel. 59 726 09 24 powiaty: lęborski, wejherowski i pucki Fundacja Pokolenia ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew [email protected], tel. 58 352 45 46 powiaty: tczewski, nowodworski, malborski i sztumski strona 5 z 8

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów [email protected], tel. 59 721 24 77 powiaty: bytowski i kościerski Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych ul. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk [email protected], 58 344 40 39 powiaty: gdański i kwidzyński Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno [email protected], 59 883 59 30 powiaty: człuchowski i chojnicki Stowarzyszenie Morena ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk [email protected], tel. 58 344 41 11 powiaty: starogardzki oraz miasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników!

VIII. FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2015 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY: 1. Czym jest grupa nieformalna? - Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie - grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu, inicjatywy. 2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa? - Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy. 3. O jaką maksymalną dotację może wnioskować grupa nieformalna? - Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o dotację maksymalnie 5 000 zł. (W przypadku dodatkowych naborów wniosków maksymalną kwotę dofinansowania każdorazowo określa Regulamin danego konkursu grantowego.)

strona 6 z 8

4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji? - Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie aktualizacja danych w formularzu o dofinansowanie. 5. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek? - Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. 6. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek? - Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy. 7. Czy młoda organizacja, która w bieżącym roku otrzymała dotację może ubiegać się o dofinansowanie w ramach dodatkowego konkursu grantowego 2015? - Nie. Jeden realizator w danym roku może otrzymać tylko jedną dotację na realizację swojego projektu. Jeżeli w pierwszym naborze wniosków w 2015 roku organizacja otrzymała grant lub mini-grant, to nie może w danym roku startować w kolejnych konkursach. 8. Czy grupa nieformalna, która w bieżącym roku otrzymała dotację może ubiegać się o dofinansowanie w ramach dodatkowego konkursu grantowego 2015? - Nie. Jeden realizator w danym roku może otrzymać tylko jedną dotację na realizację swojego projektu. Jeżeli w pierwszym naborze wniosków w 2015 roku grupa otrzymała grant lub mini-grant, to nie może w danym roku startować w kolejnych konkursach. 9. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych? - Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom, inicjatywom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojego pomysłu oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej. 10. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej? - Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń. 11. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom? - Wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania, otrzymają dotację. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, delegacji, itp. strona 7 z 8

12. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów? - Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji – także w miejscu działania wnioskodawców. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy dotacji i razem z nią zostanie podpisany.

www.akumulatorspoleczny.pl

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Pokolenia, Fundację Parasol, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Lokalną Grupę Działania „Naszyjnik Północy” oraz Stowarzyszenie Morena, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

strona 8 z 8