Psalm 107 (We Give Thanks To You)

With thanks to Peter S ykes, M usic D irector, and R ev. D aniel A . S mith, S enior M inister, F irst C hurch in C ambridge (U S A), C ongregational ...
Author: Matthew Bradley
1 downloads 3 Views 109KB Size
With thanks to Peter S ykes, M usic D irector, and R ev. D aniel A . S mith, S enior M inister, F irst C hurch in C ambridge (U S A), C ongregational P remiered on 24 N ovember 2013 at N ight S ong (F C C ), D aryl B ichel, A rtistic D irector by Viriditas, C risti C a , D irector

MUSIC FOR THE PSALMS P salm 107 (We G ive T hanks T o You) M usic by Patricia Van N ess (1951) T he P salter from T he B ook of C ommon P rayer (M agnificat reference)

S oprano I

° b4 & 4

q = 80

·

î

Tu i (includes optional soloists) sempre molto legato mf

ú

Ï™

We

Tu i (includes optional soloists) mp sempre molto legato

S oprano I I

4 & b4 w

We

j ÏäÎ î

ä Ï Ï Ï ú™ we

î

mf

Ï Ï Ï ú™ we

Tu i (includes optional soloists) mp mf sempre molto legato

S oprano I I I

4 & b4 ú Ï Ï ú We

Ï™ ä w

A lto

We

j ÏäÎ î

Ïä Ï J

thanks,

thanks

ú™

Ï

f

give

thanks,

j Ïä Î î

f

we

Tu i (includes optional soloists) legato molto legato mf sempre molto mp sempre

4 ¢& b 4 ú Ï Ï w

give

ú

f

ú

give

copyright 2013 Patricia Van Ness (all rights reserved) www.PatriciaVanNess.com

Ï Ï

Ï™ ä Ï Ï thanks

ú

thanks

w

ú

Ï ú™ thanks

j ÏäÎ ú

mf

thanks

Ï ú™ thanks

Van N ess, M usic for the P salms, P salm 107

2

° b ú™ & 7

S. I

Ï

mp

ú™

to

S. II

& b ú™

Ï

S. III

to

A.

¢& b Î

mp

jä Ï w mp

ú™

ú™

to

you.

° bÏ ú™ &

f

Ï Ï ÏÏÏÏ -

hun

we were hun

-

-

f

ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ -

-

-

-

mp

Ï ú

and

thirst- y.

mp

Ï ú

w

thirst- y.

mp

& b Ïj ä Ï Ï ú

ú Î

ú™

and

ú

Ï ú

thirst- y.

mp

Ï Ï ú

thirst - y.

Tu i (includes soloists) mf

j Ïä ú

ú

ú

Ï™

äî

gry

Õj Ï ä ä ÏJ Ï Ï Ï

gry

and

Õj Ïä Î Ï ÏÏ gry

ú

O ur

and

j Ï™ Ï ú

j Ïä w

Tu i (includes soloists) mf

jä Î Ï

î

O ur

ú

ú

Ï Ï ú our

Tu i (includes soloists) mf

jä ú Ï

Ï™ ä Ï™ ä

spir - its

O ur

O ur

ú

spir - its

Tu i (includes soloists) mf

jä Ï ú

Î

gry

-

Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ

jä Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ú

Î ú™

&b Ï Ï Ï ú

¢& b ú™

-

O ptional soloist mf f

O ptional soloist mf

For

-

Ï ÏÏú J

B

and

A.

î

w

you.

and

S. III

hun

f

ÏÏÏ

Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï

mp

Ï™

O ptional soloist

hun O ptional soloist mf

you.

and

S. II

· Ï Î î

w

13

S. I

mf

you.

to

&b Ï ú

A jä Ï

ú

jä Î Ï

Ï™ ä

spir - its

·

Van N ess, M usic for the P salms, P salm 107

° b Ï™ & 19

S. I

f

, Ï Ï Ïj ä Ï Ï mp

Ï Ï Ï Ï J

lan

-

-

f

S. II

mp

&b w

Ï ú

lan

-

f

S. III

&b Ï ¢& b Î

lan

C

° bb Î Ï ú & b mf

23

mp

Ï Ï ú -

ú™

S. III

b &b b

ú

A.

ú

but

î

in

us;

-

ú

us;

in

us;

ú™

Tu i (26:4) f

Ï w

ú™

f

p

Ï ä Î J

bbb

j Ï ä Ï

bbb

p

but

p

you

j Ï ä Ï ÏÏ ú

j Ï ä Î

bbb

p

bbb

jä Î Ï

cresc., poco rit.

Ïä Ï Ï Ï Ï J you

Tu i (26:4)

Ï Ï ú Ï

cresc., poco rit.

Ï ú Ï Ï Î Ï ÏÏ

you

·

mf

you

O ptional soloist

Ï™

ä ú n Ï Ïj Ï ™

you,

ú

in

-

with

ú™

you

bb b & ¢

Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

j Ï ÏÏÏ

Tu i (26:4) f

ú Ï Ï™ ä Î Ï Ï

you

j Ï Ï Ï Ï Ï ú™

cresc., poco rit.

Ï ú Ï Ï ÏÎ ÏÏ

you

O ptional soloist (23:1) mf

-

us;

mf

O ptional soloist (23:3)

·

mf

with

you

you

in

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

mp

Ïä w J

b & b b Ï Î Ï Ï ú™mf

j Ï ä

O ptional soloist (23:2)

mf

Ï -

with

guished, -

-

mf

-

ú™

lan - guished,

but you

S. II

-

ä ä

j Ï ä Ï ú

Ï Ï

with

guished,

-

guished,

-

f

S. I

-

Ï Ï

lan

A.

guished,

-

Ï ú

3

f

Tu i (26:4)

Ï ú™ you

you

j Ï ä Ï Ïú you

cresc., poco rit.

ú

Ï Ï

D

4

° bb ú & b

q = 65

S trong and flowing; relax tempo

Ï ÏU w Jä

30

S. I

Van N ess, M usic for the P salms, P salm 107

Ï Ï ú

Ïäú J

you

S. II

Ï ÏU w Jä

Ïä Ï ÏÏ Ï ú J

ú™

bb Ï Ï j U b & Ï Ï ä ú Ï™

j Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï

you

jU Ïä

bb ™ b & ú ¢

you

° bb Ï Ï ú & b 36

S. I

-

S. II

S. III

b & b b Ï™

-

-

Ïäú J

(ee

(ee

-

b &b b Ï ú

Ï

-

-

-

ÏäÏ ú J (ee

-

Ï ä Ïj Ï Ï

Ï

(ee

-

-

-

-

(ee

-

-

ú™

-

(ee

U Ï -

-

-

jä Ï -

Ï™ ä î

b w us!

b

·

·

b

·

·

b

·

·

ered

U Ï ú™

liv - ered

-

bb jä jä b & Ï Ï Ï Ï Ï ¢ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ (de

liv

Ï ú™ -

,

liv ered

-

-

(de

U Ï ä Ï ú™ J ú™

ÏÏÏ Ï J

Ï äÏ Ï Ï J Ï

(de

-

-

-

jä Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ú

Ï ú -

-

Ï ú™

Ï ä jÏ Ï Ï

you

ÏÏÏÏ ú

ä Ï ÏÏ

-

A.

-

(de

you

S trong and flowing; relax tempo

jä Ï Ï ú Ï w

Ï Ï™

Ïäú J

you

S trong and flowing; relax tempo

A.

(de

S trong and flowing; relax tempo

b &b b ú

ú

Ïä ú J

you

you

S. III

Ï ú

Ï

U Ï Ï

ú -

liv

-

ered

Van N ess, M usic for the P salms, P salm 107

E q = 70 ° b (Tu i)· & 42

S. I

î

mf

ú

You

(Tu i) mp

S. II

j Ïä Î î

&b w

You

(Tu i) mf

S. III

&b ú

You

(Tu i) mf

A.

¢& b ú

You

° b ú™ & 48

S. I

Ï Ï ú

Ï for

S. II

& b ú™

Ï for

S. III

A.

¢& b Î ú™ for

-

done

won

Ï™ ä w

you

j Ïä Î î

ders

-

ders

f

(ders

the

mp

mf

us.

You

mp

mf

jä ú™ Ï ú us.

You

the

î

have

ú

Ï Ï thirst - y

ú

Ï ú™

filled

jä Î Ï

Ï ÏÏÏ J the hun

-

f

Ïä w J

thirst - y and filled

Ï Ï Ï ú

won -ders

Ï Ï ä Ï™ J

filled

thirst - y and filled

ú

won -ders

f

j ä mf ú™ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ™ You have sat - is - fied

Ï ú™

done

mp

us.

- (ders for

done

F

You have sat - is - fied

done(won

j Ïä Î ú

done

mf

äÏ Ï

ú

ú

ders for

-

Ï Ï™

mf

w

Ï Ï

done won

ú™

j Ïä Î î

mp

Ïä Ï ú J

f

Ï Ï Ï ú™

j ú™ Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï us.

won

mf

& b Ï ú Ïj ä ú™ Ïj ä Ï Ï Ïj ä Î for

done

have

Ï Ï w

mp

have

î

mp

ú

f

ä Ï Ï Ï ú™

Ï™

5

filled

Ï Ï ä Ï Ï Ï Ïj ä J f

filled the (hun

·

Î Ï Ï™

f

the

hun

j Ï -

Van N ess, M usic for the P salms, P salm 107

6

° bÏ jä Ï Ï Ï & mp

54

S. I

gry

-

&b Ï ú

j Ï

&b Ï ú

hun -gry

¢& b ú

S. II

-

S. III

al

A.

bb b & ¢ Ï™ al

-

-

ú

good

ú™

le - lu - ia

ú

le - lu - ia

j Ï ÏÏÏ

ú

j Ï Ï Ï Ï Ï ú™ le - lu - ia

j Ï Ïä

-

(le

bbb

·

·

mf

(A l

mp

j ÏäÎ

- (lu - (ia

jä Î Ï

ú™

al - le Tu i (60:4)) f

lu - ia

Ï Ï Ï Ï Ï Ï le - lu -ia

Tu i (60:4)) f

al le - lu - ia Tu i (60:4)) f

î

ú

ä j ú nÏ Ï

(A l

(lu - (ia

cresc.

Ïä Ï Ï Ï Ï J al

Ï Ï ÏÏ Ï - al - le

O ptional soloist (57:1) mf

bbb

mp

Ï

(al - (le

bbb Ï Î Ï Ï ú

Ï Ïä J

A l - le - lu - ia O ptional soloist (57:3)

good things.

Ï ú™

Ï ú™

j ÏäÏ

ú

things.

Ï Ï Ï Ï Ï ä Î Ï™

le - lu - ia

bbb Î Ï ú

mp

Tu i (60:4)) f

a -

ÏäÎ J

things.

gry with good

hun gry - with

O ptional soloist) mf

b &b b Ï™

Ï

Î Ï ÏÏ Ï ÏÏ ú

Ï Ï -

-

O ptional soloist (57:2) mf

mp

things.

mf

b &b b Ï Ï Ï Ï Ï al

good

ä Ï Ï ÏÏ ÏÏ

gry

° bb ú & b al

with

mf

ú

59

S. I

Ï #ú

mf

Ï ú

hun

mp

-

Ï

hun - gry

mp

A.

Ï Ï Ï

Î

hun gry

S. III

mf

filled the hun - gry

mp

S. II

G

-lu - ia

ú

le - lu -

-

Ï Î Ï ÏÏ ú

cresc.

(al

le

-

lu -

Ï ÏU Jä ia!

Ï ÏU Jä ia!

cresc. Ï Ï ÏÏ Ïä Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï jU J Ï Ïä al - le - lu - ia

j Ïä Ï Ï Ï Ï

al - le - lu - ia

al -

le - lu -

cresc.

Ï Ï Ï Ï al - le

-

ia!

ú

jU Ï Ïä

lu -

ia!

Van N ess, M usic for the P salms, P salm 107

H

q = 60 S trong and flowing; relax tempo

° bb w & b

Ï Ï ú

65

S. I

A

S. II

men, S trong and flowing; relax tempo

b &b b w b &b b ú bb b & ¢ ú

-

-

-

jä Ï Ï Ï w a

men,

° bb Ï Ï ú & b

-

-

Ïä ú J

men,

Ï ä jÏ Ï Ï a

-

Ï

(a

-

Ï ú™

Ï ä Ïj Ï Ï

men,

-

men,

(a

(a

-

-

-

men,

(a

-

-

jä Ï

men,

U 4w 4

(a

-

(a

-

-

(a

-

men.

Ï 44 U w -

- men.

-

(a

-

-

men,

-

jä U ™ 6Ï 4 Ï Ï ú

-

-

-

ú™

-

U bb jä jä 6 j b ä ¢& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 4 Ï Ï w a

-

Ïä ú J

-

Ï ú™ -

ÏÏÏÏ J

a

a

(a

-

Ï™

6 jä U 4Ï w

-

-

ÏäÏ Ï Ï J Ï

men,

-

U Ï ä 46 ú ™ J

-

b &b b Ï ú

Ï

-

men,

Ï ú

-

-

Ï

a

-

ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï ú Jä

-

a

Ïäú J

men,

-

men,

-

b Ï & b b Ï ÏJ ä Ï Ï a

A.

-

ú

Ïä ú J

jä Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ú

S trong and flowing; relax tempo

-

S. III

men,

-

70

S. II

a

Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏ

A

S. I

a

S trong and flowing; relax tempo

A

A.

men,

-

Ï ú

Ï

Ïä ÏÏÏÏú J

ú™

A

S. III

Ïä ú J

7

(a

4U 4w men.

-

-

-

4U 4 w

men.

Suggest Documents