PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR

PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR Co to jest przemoc? Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarza...
2 downloads 1 Views 60KB Size
PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR Co to jest przemoc? Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie? ●

przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!! Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W powiecie biłgorajskim funkcjonują instytucje i placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58. -Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58. -Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 997 lub 112. -Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-87-60. -Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-28-14. -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel. 84 686-69-49. -Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Gen. Komorowskiego 20, - w Ośrodku znajdują się miejsca hotelowe dla ofiar przemocy domowej. - tel. 84 686-41-82. -Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ul. Plac Wolności 16, tel. 84 686-96-07.

-Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju ul. Lubelska 16, tel. 84 686-46-69. -Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 84 688-01-05. -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel. 84 686-10-66.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań programu można odnaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju:

http://www.pcprbilgoraj.website.pl/, bądź uzyskać pod numerem telefonu PCPR -

(84) 686 69 49 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2012-2014 został przyjęty Uchwałą nr XI/74/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 24 listopada 2011 r. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014 jest pierwszym dokumentem w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy opracowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju. Cele oraz zadania ujęte w Programie zostały określone na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto cele odzwierciedlają zadania przypisane dla powiatu w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Program ten zawiera niżej wymienione cele i zadania: Cel 1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy. Cel. 2. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie. Cel 3. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. Cel 4. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie zjawiska występowania przemocy w rodzinie.

Załącznikiem do w/w Programu jest Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, który pełni rolę pomocniczą, gdyż podstawową rangę przeciwdziałaniu przemocy domowej przypisuje się interwencji karno-administracyjej. Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw ośób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Cel 1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy. Nr

Zadanie

Działanie

Realizator

1.

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników

1. prowadzenie zajęć wychowawczych oraz zajęć informacyjno -edukacyjnych 2. wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom nieagresywnym 3. opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

- szkoły i placówki edukacyjne - świetlice i placówki wsparcia dziennego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Poradnia PsychologicznoPedagogiczna - Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ośrodki Pomocy Społecznej organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe

2.

Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach (prasa, telewizja, radio)

1.współpraca z mediami 2. kampanie informacyjne 3. promowanie zadań realizowanych w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Interdyscyplinarne Zespoły ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie media

Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie. Nr

Zadanie

Działanie

Realizator

1.

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym w rodzinie, w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub pobytu

1. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne 2. praca socjalna 3. aktywizacja zawodowa 4. interwencja kryzysowa 5. grupy wsparcia 6. promocja i realizacja "Niebieskie Karty"

- Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Policja, sąd, - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

2.

Udzielanie i zapewnienie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny

3.

1. udzielanie i zapewnienie bezpiecznego schronienia rodzinom dotkniętym przemocą 2. pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą 3. organizowanie grup wsparcia

Działania realizowane w ramach Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodki Pomocy Społecznej Policja, sąd, prokuratura.

1.Wszystkie zadania z katalogu zadań wymienionych w GPPiRPA które wiążą się z przeciwdziałaniem przemocy u osób uzależnionych lub współuzależnionych tj. 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Cel główny: Powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy i zakończenie przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe: 1. Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec członków rodziny: a) uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc, b) rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, c) opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy. 2. Nauka umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji i konstruktywnego wyrażania uczuć. 3. Uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie umiejętności utrzymania dyscypliny bez przemocy jako alternatywy dla agresywnego karania. 4. Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji w rodzinie i lokalnym środowisku. 5. Edukacja na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych. III. Adresaci programu Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii oraz: 1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,

2. osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych (w tym przypadku oddziaływania mogą stanowić uzupełnienie terapii podstawowej) lub odbyły taką terapię. 3. osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Biłgorajskim.

Ocena: 5/5 (3)

Tweetnij