PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Szanowni Pa stwo, Przedsi biorstwo lusarsko - Budowlane LESZEK PLUTA powsta o w styczniu 1992 roku w...
8 downloads 2 Views 6MB Size
PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

Szanowni Pa stwo, Przedsi biorstwo lusarsko - Budowlane LESZEK PLUTA powsta o w styczniu 1992 roku w Kielcach. Dzisiaj jeste my ju uznanym producentem konstrukcji aluminiowo - szklanych dla budownictwa na wysokim europejskim poziomie. W 2012 roku wi towali my 20-lecie naszej dzia alno ci! Jeste my zespo em ludzi zwi zanych ze sob rzeteln prac , planami na przysz oraz pasj w tworzeniu nasi specjali ci nadaj Architekturze w Aluminium i Szkle indywidualne oblicze. Od ponad 20 lat dostarczamy klientom rozwi zania dla budownictwa, a produkty naszej pracy to wszelkie konstrukcje aluminiowo – szklane znajduj ce swoje zastosowanie w budownictwie, wykonane z najwy szej jako ci profili aluminiowych nowoczesnych systemów renomowanych producentów YAWAL oraz REYNAERS. Sprawdzone architektoniczne systemy profili aluminiowych i wypracowane technologie pozwalaj nam na swobodn realizacj nowoczesnych konstrukcji aluminiowo – szklanych znajduj cych swoje zastosowanie zarówno w obiektach u yteczno ci publicznej, przemys owych, handlowo – us ugowych czy mieszkaniowych, jak i w modernizowanych obiektach zabytkowych, a tak e w domach prywatnych inwestorów. Tworzymy w oparciu o wieloletnie do wiadczenie i sprawdzone rozwi zania, a nasze produkty to m. in.: fasady, okna i drzwi, konstrukcje przestrzenne, wietliki i przeszklenia dachowe, wykusze, wiatro apy, witryny, ciany dzia owe, ogrody zimowe, oran erie, werandy, aluzje, balustrady i wszelkie inne konstrukcje aluminiowo – szklane stosowane w budownictwie, dost pne w ró nych kszta tach i stylach, w pe nej palecie kolorów RAL oraz pow ok metalicznych i drewnopodobnych, a tak e z zastosowaniem bogatej oferty mo liwych rodzajów wype nie i akcesoriów. Doradztwo, planowanie i wykonawstwo - od projektu poprzez proces produkcji do samego monta u w obiekcie, a po pe en serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - skoncentrowane s w naszym profesjonalnym wszechstronnym i do wiadczonym zespole, zaanga owanym do kompleksowej realizacji najtrudniejszych i najciekawszych zada w swojej dziedzinie. Szeroka gama oferowanych produktów i us ug, zastosowanie nowoczesnych maszyn, optymalizacja procesu na ka dym etapie realizacji oraz wspomagana komputerowo kompleksowa obs uga wszystkich zlece ka dorazowo gwarantuj naszym klientom optymalne terminy realizacji i zadowolenie z inwestycji. Aby osi gn i utrzyma sukces, sta ym atrybutem naszej pracy jest dba o bezpiecze stwo oraz o najwy sz jako i estetyk oferowanych przez nas produktów i us ug – warto ci, dzi ki którym w pe ni okazujemy szacunek naszym Klientom i wykonywanej dla nich pracy. Efektem naszej dotychczasowej pracy jest wiele obiektów zrealizowanych w Polsce i w Europie. Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl. Wszystkich Pa stwa zainteresowanych nasz ofert zapraszamy te do kontaktu z nami pod adresem e-mail [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

Je li przy realizowanych przez Pa stwa projektach byliby cie Pa stwo zainteresowani wspó prac z nami odno nie produkowanych przez nas wyrobów i oferowanych us ug, tj. produkcji, dostawy i monta u stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz fasadowych konstrukcji aluminiowo – szklanych, a tak e wietlików dachowych, ogrodów zimowych, i innych konstrukcji aluminiowo – szklanych dla budownictwa, prosimy o kontakt z nami i o przes anie nam materia ów do wyceny. Ch tnie odpowiemy na Pa stwa zapytanie i przygotujemy rzeteln ofert cenow . Zawsze s

ymy

fachow porad w kwestiach dotycz cych szeroko rozumianej stolarki aluminiowej. Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl. Wszystkich Pa stwa zainteresowanych nasz ofert zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

KSM, BUDYNEK BIUROWO - US UGOWO – MIESZKALNY, Kielce, 2010

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

BIZNES PARK HORYZONT, XL-TAPE INTERNATIONAL, CENTRUM LOGISTYCZNE, Kielce, 2013

CURTIS, FABRYKA FARMACEUTYCZNA, Wysogotowo k. Poznania, 2011

HALA SPORTOWA, Ole nica, 2009 Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl . Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

AMAZON, CENTRUM SPEDYCYJNE, Bielany Wroc awskie k. Wroc awia, 2014

NOWA CENTRALNA SORTOWNIA DPD POLSKA. Stryków k. odzi, 2012

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

O

HOTEL BINKOWSKI, OBIEKT KONKREFENCYJNO - HOTELOWY, Kielce, 2012/13

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail:

www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

HOTEL BINKOWSKI, OBIEKT KONFERENCYJNO - HOTELOWY, Kielce, 2012/13

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

NOWBUD, OBIEKT BIUROWY, Kielce, 2013 Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl . Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

IBIS HOTEL, Kielce, 2008

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

ORKA, OBIEKT SPORTOWY - P YWALNIA, Boles awiec, 2011 Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl . Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

METROLOG, OBIEKT BIUROWY, Pozna , 2012

AGM O,

AGMO, BUDYNEK HANDLOWO - US UGOWY, Kielce, 2012

SHOWROOM, Kielce, 1999 Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl. Wszystkich zainteresowanych nasz ofert zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

KSM, BUDYNEK BIUROWO - US UGOWO – MIESZKANIOWY, Kielce, 2010

POLITECHNIKA WI TOKRZYSKA, Kielce, 2012-2013

INNE OBIEKTY BIUROWO – HANDLOWO - US UGOWE, Kielce, 2000-2012 Wi cej informacji o naszej firmie, produktach i realizacjach na stronie internetowej: www.pluta.pl . Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] oraz do wspó pracy z nami.

ul. Domaniówka 1 C, 25-413 Kielce, POLSKA ul. Warszawska 49 / 44, 25-531 Kielce, POLSKA NIP 657-000-69-59, REGON 290029792

tel./fax: mobile (PL/DE): mobile (EN/DE): e-mail: e-mail: www:

+48 41 330 37 82 +48 502 33 54 88 +48 502 68 33 68

[email protected] [email protected] www.pluta.pl