PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów popr...
Author: Liliana Czech
0 downloads 2 Views 242KB Size
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 2. Ocenianie ma na celu: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie - udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce - dostarczenia rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 3. Ocenianie obejmuje: - formułowanie przez nauczycieli wymagać edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczącymi zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia - ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według tej samej skali ocen od 1 do 6 - sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych - przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnych opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

ROZDZIAŁ II: Ocenianie i klasyfikowanie uczniów 1) Oceny: Oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z matematyki ustala się w stopniach wg skali: - stopień celujący –6 - stopień bardzo dobry – 5 - stopień dobry –4 –3 - stopień dostateczny - stopień dopuszczający – 2 - stopień niedostateczny – 1 - Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących - Oceny są jawne 2) Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie: a) pisemnej : - prace klasowe - sprawdziany (testy) - kartkówki - prace domowe - prace długoterminowe - prace dodatkowe b) ustnej: - odpowiedzi uczniów - aktywność uczniów na lekcji:  przygotowanie do lekcji, udział w lekcji – ocenianie w skali 1 do 6 lub plusami: 4 plusy – bdb 3 plusy i 1 minus – db 2 plusy i 2 minusy –dst 1 plus i 3 minusy –dop 4 minusy –ndst

 praca w grupach  zaangażowanie w pogłębianie wiedzy matematycznej  brak przygotowania do lekcji tj. brak zeszytu, ćwiczeń, książki, przyborów itd. - można zgłosić 3 nieprzygotowania, każde następne, to ocena niedostateczna, - aktywność uczniów poza zajęciami obowiązkowymi:  udział i znaczne sukcesy w konkursach matematycznych szkolnych i pozaszkolnych,  aktywny udział w pracach koła i zajęciach pozalekcyjnych

3) Zasady organizowania i oceniania prac pisemnych a) Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiedzy z wyznaczonej partii materiału i trwa 1 godzinę lekcyjną: - w ciągu 1 tygodnia może być przeprowadzona 1 praca klasowa, - o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, dokonując wpisu do dziennika - pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa - uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania - punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali: 100 % – 90 % - bardo dobry 89 % - 75 % - dobry 74 % - 56 % - dostateczny 55 % – 41 % - dopuszczający 40 % - 0 % - niedostateczny Ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą i jednocześnie umiał rozwiązać zadanie wykraczające poza program (zadanie z *).

b) Sprawdzian jest formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z kilku lekcji wprowadzających nowy materiał i jest zapowiadany przez nauczyciela : - w ciągu jednego dnia może odbyć się 1 sprawdzian - ogólnie w ciągu tygodnia mogą odbyć się 2 sprawdziany - sprawdzian trwa w zależności od sprawdzanej partii materiału i pracochłonności zadań c) Kartkówka obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z 1-2 ostatnich tematów: - trwa 10-15 minut - kartkówka nie jest zapowiadana (a ocena z kartkówki nie jest poprawiana) d) Prace domowe –są na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane - w celu zapewnienia sprawnej kontroli ilościowej prac domowych i zapewnienia systematycznego ich odrabiania nauczyciel może wystawić ocenę:  niedostateczną za brak pracy domowej o ile uczeń nie zgłosi o jej braku  za popełnienie oszustwa w informacji o zadaniu domowym lub za „ściąganie pracy domowej”  e) Prace długoterminowe – 1 na semestr f) Prace dodatkowe – w ustalonym czasie g)Zeszyt przedmiotowy – jest wymagany i podlega ocenie ( zagadnienia podawane na lekcji, potrzebne wzory, twierdzenia i definicje, zadania oraz prace domowe)

4) Sposoby poprawiania prac pisemnych: - uczeń ma możliwość poprawienia ocen z pracy klasowej lub sprawdzianów w ciągu 2 tygodni po oddaniu pracy w wyznaczonym wolnym czasie ucznia i nauczyciela - uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany jest do napisania zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem

- uczeń poprawia tylko raz daną pracę pisemną a pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza dla ucznia - nauczyciel matematyki może stworzyć uczniowi możliwość poprawienia dowolnej liczby ocen z pracy pisemnej jeśli:  uczeń systematycznie uczęszcza na lekcje  wykonuje polecenia nauczyciela  bierze aktywny udział na lekcji na miarę swoich możliwości - uczeń za celowe utrudnianie prowadzenia lekcji oraz utrudnianie uczenia się innym traci możliwość poprawiania oceny - pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych - sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca semestru 5) Ustalanie przewidywanej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej a) przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia b) oceny semestralne (roczne) z matematyki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i odwrotnie c) informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych (semestralnych) z matematyki przekazuje wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami na 1 miesiąc przez Radą klasyfikacyjną na podstawie zapisu w dzienniku d) informacja o przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej jest przekazywana w formie pisemnej rodzicom nie później niż na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Powiadomienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie notatki w dzienniku szkolnym wypełnionej przez nauczyciela matematyki e) ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel matematyki najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem kwalifikacyjnej rady pedagogicznej i przekazuje informację o ocenie uczniowi 6) Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych następuje zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opracowanego w oparciu o rozporządzenie MEN

z dn. 07.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. - Możliwość podwyższenia oceny następuje tylko o jeden stopień lub dotychczasowa ocena roczna (semestralna) zostaje zachowana ROZDZIAŁ III: Formy informowania rodziców 1) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca września informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu. 2) Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji matematyki nauczyciel przekazuje poprzez wychowawcę lub na indywidualnym spotkaniu w ramach dni otwartych. ROZDZIAŁ IV: Wymagania programowe na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca:  uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej nauki,  potrafi wykonywać proste czynności poznawcze,  rozwiązuje typowe zadania o niskim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela,  rozumie i stosuje elementarne pojęcia matematyczne,  czyta ze zrozumieniem treści matematyczne zawarte w podręczniku,  posiada i prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy. Ocena dostateczna:  uczeń pamięta i wyjaśnia główne pojęcia matematyczne,  stosuje poznane twierdzenia matematyczne,  rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,  samodzielnie potrafi rozwiązywać zadania, analogiczne do rozwiązywanych na lekcji lub przykładowo prezentowanych w podręczniku,  zadania trudniejsze lub nietypowe potrafi rozwiązać z pomocą nauczyciela. Ocena dobra:

 uczeń wykonuje samodzielnie mniej typowe zadania praktyczne i teoretyczne,  posiada wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności,  samodzielnie wyciąga wnioski na podstawie treści matematycznych, problemów lub zadań,  przyswaja pojęcia z zakresu rozszerzonego, jako pogłębienie wymagań podstawowych,  zadania trudne rozwiązuje samodzielnie lub przez analogię. Ocena bardzo dobra:  uczeń zna i stosuje obowiązujące pojęcia i twierdzenia matematyczne,  samodzielnie rozwiązuje zadania o różnym stopniu trudności, a także te nietypowe i problemowe,  rozwiązuje zadania z zakresu rozszerzonego, jako pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności. Ocena celująca:  uczeń posługuje się umiejętnościami wykraczającymi poza wymagane podstawy programowe,  rozwiązuje zadania trudne, nietypowe i problemowe,  bierze udział (i ma znaczące wyniki) w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. ROZDZIAŁ IV: Wymagania programowe na poszczególne oceny Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania , a ponadto spełniający jeden z podpunktów : - twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. Ocena bardzo dobra Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi : - sprawnie rachować; - samodzielnie rozwiązywać zadania; - wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach; - posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; - samodzielnie zdobywać wiedzę; - przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne;

Ocena dobra Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania. Jest pilny i systematyczny w swojej pracy na lekcji i w domu oraz potrafi : - samodzielnie rozwiązać typowe zadania; - wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów; - posługiwać się językiem matematycznym , który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia; - sprawnie rachować; - przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne; Ocena dostateczna Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową , co pozwala mu na : - wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów; - stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań; - wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. Ocena dopuszczająca Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie , że potrafi: - samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności; - wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów; - operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi ( liczbami , zbiorami , zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami ). Ocena niedostateczna Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz : - nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów twierdzeń; - popełnia rażące błędy w rachunkach; - nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; - nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.