PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. W GIMNAZJUM w MALCZYCACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM w MALCZYCACH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Rozporządzenie...
4 downloads 3 Views 307KB Size
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM w MALCZYCACH

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. z późniejszymi zmianami 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Podstawa programowa dla III etapu edukacyjnego

Nauczanie matematyki w naszym gimnazjum odbywa się według programu wydawnictwa GWO „ Matematyka z plusem” Program realizowany będzie w ciągu 3 lat w następującym wymiarze: klasa I - 4 godzin tygodniowo klasa II – 4 godzin tygodniowo klasa III – 4 godziny tygodniowo

opracował zespół nauczycieli matematyki:

Agata Rubin - Jastrzębska

1

I. Kontrakt z uczniami: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 7 ocen. Prace klasowe są obowiązkowe. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uwzględnionym w WSO. 8. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brane są pod uwagę obydwie oceny. 9. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. 10.Kartkówki nie podlegają poprawie. 11.Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły. 12.Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (uczeń zgłasza nie przygotowanie przed rozpoczęciem lekcji). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 13.Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 12, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 14.Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 15.Ocenie podlega praca na zajęciach wyrównawczych. Oceny pracy są notowane w dzienniku zajęć. 16.Udział w konkursach jest oceniany następującymi kryteriami: Konkurs powiatowy: - etap I szkolny: ocena dobra dla ucznia, który zdobył min. 50% możliwych punktów, ocena bardzo dobra dla ucznia zakwalifikowanego do dalszego etapu, - etap II : ocena celująca dla laureata i ucznia wyróżnionego. 17. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN. 1. 2. 3. 4. 5.

2

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia. Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

III. Formy aktywności Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze ( minimum)

Prace klasowe

2

Kartkówki

4

Prace domowe

1

Aktywność na lekcji, praca w grupach lub inne formy aktywności ucznia

2

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności a) Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe) ocenę: niedostateczna – od 0% do 29% punktów, dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów, dostateczną - od 50% do 74% punktów, dobrą od 75% do 90% punktów, bardzo dobrą - od 91% i więcej punktów, celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe.

3

b) Ocena pracy domowej:  Każda ocena z pracy domowej może być podwyższona w zależności od: - sposobu rozwiązania, - systematyczności, - estetyki. c) Ocenianie innych form aktywności:  Praca w grupie : stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania.  Aktywność na lekcjach. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi oceniane jest „+”.Pięć „+” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą.  Aktywność matematyczna ( poza lekcjami matematyki): - kryterium ujęte jest w I punkt 16. V. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag: - prace klasowe - waga 4 - kartkówki - waga 2 - zadanie domowe ( w tym kartkówki z zadania domowego)- waga 1 - odpowiedź ustna – waga 1 - praca na lekcji – waga 1 - ocena pracy z zajęć wyrównawczych – waga 1 - ocena z konkursów i rozwiązywanie zadań dodatkowych przygotowywanych przez nauczyciela – waga 2 Średnia ważona, obliczana wg wzoru: W 

 (waga  ocena )  (waga  ilośl _ ocen )

jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej. Średnia ważona 1,61  W  2,60 2,61  W  3,60 3,61  W  4,60 4,61  W  5,30 W  5,31

Ocena semestralna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

4

Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę :  rozwój ucznia ( jakie czyni postępy w danym czasie),  wkład pracy w stosunku do zdolności,  samoocenę ucznia. Ocenę celującą otrzymuje również uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i zajął wysokie miejsce w konkursie matematycznym. Ocena roczna wystawiana jest wg następującej tabelki:

SEMESTR II

SEMESTR I X 1 2 3 4 5 6

1 1 1 2 2 3 3

2 1 2 3 3 4 4

3 2 2 3 4 4 4

4 2 3 3 4 5 5

5 2 3 4 4 5 6

6 2 3 4 5 5 6

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z I semestru zobowiązany jest przystąpić w terminie ustalonym przez nauczyciela do sprawdzianu obejmującego zakres materiału na ocenę dopuszczającą z I semestru. Aby uzyskać ocenę dopuszczającą ( zaliczającą) należy uzyskać minimum 51% punktów. W klasyfikacji końcowej będzie brana pod uwagę ocena ze sprawdzianu. VI. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności dla uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych. 1.Dla ucznia z dostosowaniem wymagań konstruowane są inne prace klasowe, ale zawierające wymagania wynikające z podstawy programowej. 2.Uczeń na pracy klasowej ma mniejszą ilość zadań do rozwiązania. 3.Kryterium oceniania dla ucznia z dostosowaniem wymagań: niedostateczna – od 0% do 24% punktów, dopuszczającą - od 24% do 49 % punktów, dostateczną - od 50 % do 70% punktów, dobrą od 75% do 100% punktów.

5

VII. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia. a) nauczyciel – uczeń - nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, - uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny; b) nauczyciel – rodzic - podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka, - rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych . VIII. Obszary aktywności a wymagania na ocenę: Obszary dopuszczają dostateczn aktywności cą ą uczeń: Rozumienie pojęć matematyczny ch i znajomość ich definicji Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń

-intuicyjnie rozumie pojęcia, -zna ich nazwy, -potrafi podać przykłady modeli dla tych pojęć. -intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia, -potrafi wskazać założenie i tezę, -zna symbole matematyczne.

dobrą

bardzo dobrą uczeń:

uczeń:

uczeń:

-potrafi przeczytać definicje zapisane za pomocą symboli -potrafi stosować twierdzenia w typowych zadaniach, -potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość twierdzenia. -potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach.

-potrafi sformułować definicje, zapisać je, -operować pojęciami, stosować je.

-umie klasyfikować pojęcia, -podaje szczególne przypadki. -potrafi sformułować -uzasadnia twierdzenie proste twierdzenia w i odwrotne, nietrudnych -potrafi przypadkach, przeprowadzić proste -stosuje wnioskowania. uogólnienia i analogie do formułowany ch hipotez.

Prowadzenie rozumowań

-potrafi wskazać dane, niewiadome, wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań.

-analizuje treść zadania, -układa plan rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania.

Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia Analizowanie tekstów w stylu

-tworzy, z pomocą nauczyciela, proste teksty w stylu matematycznym.

- tworzy proste teksty w stylu matematyczny m

- tworzy proste teksty w stylu matematycznym z użyciem symboli.

-odczytuje, z pomocą nauczyciela, dane z prostych tekstów,

-odczytuje dane z prostych tekstów, diagramów,

-odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel.

6

celującą uczeń: -uogólnia, -wykorzystuje uogólnienia i analogie.

operuje twierdzeniami i je dowodzi.

-umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania.

-potrafi oryginalnie rozwiązać zadanie, także o podwyższonym stopniu trudności. -samodzielnie -samodzielnie potrafi potrafi formułować formułować twierdzenia twierdzenia i definicje. i definicje z użyciem symboli matem. -odczytuje i porównuje dane z tekstów,

-odczytuje i analizuje dane z tekstów, diagramów,

matematyczny diagramów, rysunków, tabel. m

rysunków, tabel.

Rozwiązywani e zadań z wykorzystanie m poznanych metod

-zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, -stosuje je z pomocą nauczyciela.

-stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach.

Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematyką.

-stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów praktycznych, z pomocą nauczyciela.

Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach

-prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela.

Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia

diagramów, tabel, wykresów. -stosuje algorytmy w sposób efektywny, -potrafi sprawdzić wyniki po ich zastosowaniu.

-stosuje algorytmy uwzględniają c nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia. -stosuje -stosuje umiejętności -stosuje umiejętności matematyczne do umiejętności matematyczne rozwiązywania różny matematyczn do ch problemów e do rozwiązywania praktycznych. rozwiązywani problemów a praktycznych. nietypowych problemów z innych dziedzin. -prezentuje -prezentuje wyniki -prezentuje wyniki swojej swojej pracy na wyniki swojej pracy w sposób różne sposoby, nie pracy we jednolity, zawsze dobrze właściwie wybrany przez dobrane do wybrany siebie. problemu. przez siebie sposób. -stara się zrozumieć dany problem.

-zadaje pytania związane z postawionym problemem, -stara się stworzyć przyjazną atmosferę i zachęca innych do pracy.

-wskazuje pomysły na rozwiązanie problemu, dba o jakość pracy, przypomina reguły pracy grupowej.

rysunków, tabel, wykresów. -stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych.

-stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowany ch problemów z innych dziedzin. -prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób, dobiera formę prezentacji do problemu. -wspiera członków grupy potrzebujących pomocy.

IX. Wymagania ucznia na poszczególne oceny ujęte są w osobnym dokumencie. X. Ewaluacja PSO. PSO podlega ewaluacji po upływie każdego roku szkolnego.

7

Suggest Documents