Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna  Stomatologia  Zintegrowana II  rok  zblokowane  zajęcia  praktyczne  +  seminaria Rok  akademicki  2012/13 ĆWICZENIA  1:  Organizacja ...
Author: Judyta Sikora
4 downloads 1 Views 83KB Size
Przedkliniczna  Stomatologia  Zintegrowana II  rok  zblokowane  zajęcia  praktyczne  +  seminaria Rok  akademicki  2012/13 ĆWICZENIA  1:  Organizacja  zajęć. Ćwiczenia  organizacyjne,  regulamin  zajęć,  przydział  stanowisk  pracy  i  fantomów,  szkolenie  z  zakresu   obsługi  stanowiska  fantomowego. ĆWICZENIA  2:   Seminarium:  Wywiad  i  badanie  stomatologiczne  zewnątrzustne.  Badania  dodatkowe. Omówienie  i  pokaz: Zasady  przeprowadzania  wywiadu  i  badania  stomatologicznego  oraz  dokumentowanie  uzyskanych   danych  w  indywidualnej  dokumentacji  pacjenta:  historia  zdrowia  i  choroby.  Badania  dodatkowe  w   stomatologii. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  przeprowadzają  wywiad  i  badanie  stomatologiczne  zewnątrzustne.   ĆWICZENIA  3:   Seminarium:  Wywiad  i  badanie  stomatologiczne  wewnątrzustne.  Techniki  znieczulenia   miejscowego. Omówienie  i  pokaz: Zasady  przeprowadzania  wywiadu  i  badania  stomatologicznego  oraz  dokumentowanie  uzyskanych   danych  w  indywidualnej  dokumentacji  pacjenta:  historia  zdrowia  i  choroby.  Techniki  znieczulenia,   środki  stosowane  do  znieczuleń  miejscowych,  ich  mechanizm  działania. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  przeprowadzają  wywiad  i  badanie  stomatologiczne  zewnątrzustne  cz.2 ĆWICZENIA  4:   Seminarium:Ergonomia  pracy  w  stomatologii.  Końcówki  stomatologiczne  i  instrumenty  obrotowe.   Obieg  instrumentarium. Omówienie  i  pokaz: Zasady  ergonomii  pracy  w  stomatologii.  Omówienie  zasad  ergonomii  pracy.  Zadania  zespołu   stomatologicznego.  Metody  pracy  w  gabinecie  stomatologicznym  w  świetle  ergonomii.  Omówienie   rodzajów  końcówek  stomatologicznych  oraz    instrumentów  obrotowych  stosowanych  w   stomatologii.  Zasady  dezynfekcji  i  sterylizacji  instrumentarium. Ćwiczenia  praktyczne:

Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności  związane  z  ergonomią  pracy.  Rozpoznawanie   instrumentarium. ĆWICZENIA  5:  Wstęp  do  kariologii EDologia  choroby  próchnicowej,  jej  patologia.  Podział  kliniczny  próchnicy.  Diagnostyka  próchnicy.   Leczenie  próchnicy.  Zapobieganie  próchnicy  zębów Omówienie: Studenci  przygotowują  krótkie  prezentacje  problematyki. ĆWICZENIA  6:   Seminarium:Ubytki  klasy  I  wg  Blacka.  Opracowywanie  ubytków  klasy  I  wg  Blacka  pod  materiały   nieadhezyjne.  Materiały  podkładowe.  Amalgamat. Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  I  wg  Blacka  pod  materiały  nieadhezyjne  (  amalgamat). Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  7:   Seminarium:  Ubytki  klasy  I  wg  Blacka.Opracowywanie  ubytków  klasy  I  wg  Blacka  pod  materiały   adhezyjne.  Systemy  łączące,  materiały  kompozytowe Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  I  wg  Blacka  pod  materiały  adhezyjne  (  kompozyt). Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  8:   Seminarium:Ubytki  klasy  V  wg  Blacka.  Materiały  stosowane  do  wypełnień. Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  V  wg  Blacka:  powierzchnia  policzkowa. Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności.

ĆWICZENIA  9:   Seminarium:Ubytki  klasy  V  wg  Blacka  .Ubytki  niepróchnicowego  pochodzenia. Pokaz  zabiegów:Opracowywanie  ubytków  klasy  V  wg  Blacka:  powierzchnia  podniebienna Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  10:   Seminarium:Ubytki  klasy  II  wg  Blacka(  MO,OD).Niezbędne  instrumentarium. Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  II  wg  Blacka  (  MO,  OD) Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  11: Seminarium:  Ubytki  klasy  II  wg  Blacka  (MOD).  Materiały  tymczasowe  stosowane  do  ubytków. Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  II  wg  Blacka  (MOD).  Wypełnienie  ubytków  materiałem  tymczasowym. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  12:   Seminarium:  Ubytki  klasy  II  wg  Blacka(  MOD).  Metody  wypełniania  ubytków. Pokaz  zabiegów: Usunięcie  wypełnienia  tymczasowego.  Wypełnienie  ostateczne  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  13: Seminarium:Ubytki  klasy  III  wg  Blacka.  Wypełnienia  estetyczne. Pokaz  zabiegów:

Opracowywanie  ubytków  klasy  III  wg  Blacka:  z  zachowaniem  powierzchni  wargowej. Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  14:   Seminarium:Ubytki  klasy  III  wg  Blacka  cd. Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  III  wg  Blacka  z  uszkodzeniem  powierzchni  wargowej. Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  15:   Seminarium:  Ubytki  klasy  IV  wg  Blacka.Niezbędne  instrumentarium. Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  IV  wg  Blacka  z  zachowaniem  powierzchni  wargowej. Wypełnienie  opracowanych  ubytków. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  16:   Seminarium:  Ubytki  klasy  IV  wg  Blacka.  Urazowe  uszkodzenia  zębów Pokaz  zabiegów: Opracowywanie  ubytków  klasy  IV  wg  Blacka  z  uszkodzeniem  powierzchni  wargowej. Wypełnienie  opracowanych  ubytków   Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  17:   Seminarium  :  Wstęp  do  endodoncji.  Morfologia  jam  zębowych.  Instrumentarium  endodontyczne.   Koferdam  w  leczeniu  endodontycznym.  E`ologia,  symptomatologia,  klasyfikacja  i  diagnostyka   chorób  miazgi.

Omówienie: Studenci  przygotowują  krótkie  prezentacje  problematyki.

ĆWICZENIA  18:   Seminarium:Leczenie  biologiczne  miazgi.  Preparaty  odontotropowe. Pokaz  zabiegów: Opracowanie  ubytku  głębokiego  kl.  I  „zęba  endodontycznego  trzonowego”  -­‐  pokrycie  pośrednie. Opracowane  głębokiego  ubytku  kl.III    „zęba  siecznego  endodontycznego”  z  obnażeniem  miazgi  -­‐   pokrycie  bezpośrednie  miazgi. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  19:   Seminarium:Opracowanie  chemo-­‐mechaniczne  kanałów  korzeniowych-­‐  metody. Pokaz  zabiegów: Otwarcie  komory  zęba  siecznego  szczęki,  lokalizacja  ujścia  kanału  korzeniowego,  wyznaczenie   długości  roboczej,  opracowanie  kanału  korzeniowego  zęba  metodą  step-­‐back. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  20:   Seminarium:Wypełnianie  kanałów  korzeniowych.  Materiały  do  wypełniania  kanałów   korzeniowych. Pokaz  zabiegów: Wypełnienie  kanału  korzeniowego  zęba  siecznego  metodą  kondensacji  bocznej  gutaperki  z   uszczelniaczem.  Wypełnienie  tymczasowe  ubytku.   Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  21:   Seminarium:E`ologia,  symptomatologia,  klasyfikacja  chorób  tkanek  okołowierzchołkowych. Pokaz  zabiegów:

Otwarcie  komory  zęba  trzonowego  żuchwy,  lokalizacja  ujść    kanałów  korzeniowych,opracowanie   chemo-­‐mechaniczne    dystalnego  kanału  korzeniowego  zęba  metodą  tradycyjną  wraz  z  wypełnieniem   kanału  korzeniowego  metodą  jednego  ćwieka.  Wypełnienie  tymczasowe  ubytku.   Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  22:   Seminarium:Diagnostyka  kliniczna  i  leczenie  chorób  tkanek  okołowierzchołkowych. Pokaz  zabiegów:   Opracowanie  mezjalnych  kanałów  korzeniowych  zęba  trzonowego  żuchwy  metodą  step-­‐back  wraz  z   wypełnieniem  kanałów  korzeniowych  metodą  kondensacji  bocznej  gutaperki  z  uszczelniaczem.   Wypełnienie  tymczasowe  ubytku.   Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  23:   Seminarium:  Indywidualny  wkład  koronowo  –  korzeniowy  (wkk).  Wkłady  koronowo-­‐korzeniowe.   Podział,  wskazania,  preparacja.   Pokaz  zabiegów: Opracowanie  zęba  siecznego  szczęki    pod  indywidualny  wkład  koronowo  –  korzeniowy;  opracowanie   powierzchni  nośnej;  opracowanie  kanału  korzeniowego  z  1  schodkiem  w  kanale  korzeniowym;   opracowanie  schodka  pełnego  prostego  zaokrąglonego;  wymodelowanie  wkładu;  osadzenie  wkładu   na  kopku  zabezpieczenie  opracowanego  zęba  opatrunkiem  tymczasowym.  Wymodelowany  wkład   przechowuje  się  do  następnych  ćwiczeń. Pokaz  czynności  laboratoryjnych. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  24:   Seminarium:Wkłady  koronowo-­‐korzeniowe-­‐  czynności  laboratoryjne Pokaz  zabiegów: Czynności  laboratoryjne.   Czynności  kliniczne:  Usunięcie  tymczasowego  opatrunku;  oczyszczenie  powierzchni  nośnej  i  kanału   korzeniowego;  kontrola  wkładu  koronowo  -­‐  korzeniowego;  dezynfekcja  i  osuszenie  kanału   korzeniowego  i  wkk;  osadzenie  wkładu  koronowo  –  korzeniowego  na  cemencie;  korekta  po   osadzeniu.

ĆWICZENIA  25:   Seminarium:  Wyciski  ,  modele  –  rodzaje,  wykonawstwo. Pokaz  zabiegów: Omówienie  zasad  pobierania  wycisków  w  jamie  ustnej  pacjenta.  Pobranie  wycisku  bezzębnego   fantomu  dolnego  i  górnego  w  celu  wykonania  modeli  pomocniczych  . Czynności  laboratoryjne Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  26: Seminarium:  Indywidualne  łyżki  wyciskowe,  dopasowanie  łyżek  indywidualnych  w  jamie  ustnej,   wyciski  czynnościowe.  Wzorniki. Pokaz  zabiegów: Czynności  laboratoryjne:  pokaz  wykonania  łyżki  indywidualnej  z  szelaku  na  modelu  bezzębnej  szczeki   oraz  pokaz  wykonania  łyżki  indywidualnej  dolnej  na  modelu  bezzębnej  żuchwy. Ćwiczenia  praktyczne: Studenci  sami  wykonują  zaprezentowane  czynności. ĆWICZENIA  27:   Seminarium:Ustawianie  zębów,  zamiana  wosku  na  materiał  podstawowy.  Naprawa  złamanej   protezy  akrylowej. Pokazy  czynności  laboratoryjnych. ĆWICZENIA  28:  Podsumowanie  roku,  zaliczenia,  zwrot  fantomów.