Projekt z dnia ROZPORZADZENIE. z dnia r

Projekt z dnia 27.10.2015 ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKAM z dnia . 2015 r. w sprawie sprawozda ń dotyczących substancji zubo żaj ących warstw ę...
Author: Julia Urban
1 downloads 2 Views 13MB Size
Projekt z dnia 27.10.2015 ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKAM z dnia

. 2015 r.

w sprawie sprawozda ń dotyczących substancji zubo żaj ących warstw ę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo żaj ących warstwę ozonow ą oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie okre śla: 1)

sposób gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art . 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo żaj ących warstw ę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej „ustaw ą";

2)

sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób przekazuj ących sprawozdania, o których mowa w art . 39 ust. 2 ustawy;

3)

wzór dokumentu elektronicznego stanowi ącego formularz sprawozda ń, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy;

4)

wzór sprawozdania, o którym mowa w a rt . 40 ust. 5 ustawy. § 2. 1. Dane ze sprawozda ń, o których mowa w a rt. 39 ust. 2 ustawy, s ą przekazywane

za po średnictwem systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizuj ących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), odpowiednio do zakresu dzia łalności podmiotu, o którym mowa w art. 39 ust. 2 i 3 ustawy. 2. W oparciu o przekazywane dane generowany jest formularz sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, w postaci dokumentu elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporz ądzenia. 3. Przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, nast ępuje po zatwierdzeniu przez osob ę przekazuj ącą dane ich kompletno ści i poprawno ści.

1) Minister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej — środowisko na podstawie rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze śnia 2014 r. w sprawie szczegó łowego zakresu dzia łania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

— 2— 4. Do czasu przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, system, o którym mowa w ust. 1, umożliwia tymczasowe zapisanie danych i ich pó źniejszą modyfikacj ę i uzupełnianie. § 3. 1. Dane podmiotów i osób przekazuj ących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, s ą zabezpieczone przed: 1)

dział aniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dost ępu do bazy;

2)

utratą danych spowodowan ą awarią zasilania lub zak łóceniami w sieci zasilaj ącej. 2. Dane podmiotów i osób przekazuj ących sprawozdania, o których mowa w a rt. 39

ust. 2 ustawy, s ą chronione przez: 1)

zaporę ogniową;

2)

przechowywanie danych w formie zaszyfrowanej;

3)

monitorowanie aktualno ści wdro żonych zabezpiecze ń. § 4. Wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5 ustawy, stanowi za łącznik nr 2

do rozporz ądzenia. § 5. Rozporz ądzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA W porozumieniu: MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER SPRAW WEWNF~TRZNYCH Jitt 40,

jol 4 \ 0-

rYy D ~e~~~C~i7:6'.1!

Izabelo

~

riAt ~i~

artiel:-lrlasri

a40).904(c, Na czelnik W =działu Joanna I, ,'f"nf7S,{p

fiA>

HT

Załączniki do rozporz ądzenia Ministra Środowiska z dnia .... (poz.... ) Załącznik nr 1 WZÓR

FORMULARZ SPRAWOZDANIA DOTYCZACEGO SUBSTANCJI ZUBOŻAJACYCH WARSTWI OZONOWA LUB FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH')

CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu 1. Dane osoby przekazuj ącej sprawozdanie Nazwisko

Imię

2. Profil działalności': Podmiot przywo żący SZWOPodmiot przywożący FGCPodmiot wywożący SZWOPodmiot wywożący FGCPodmiot stosuj ący SZWOPodmiot stosuj ący FGCPodmiot stosuj ący SZWO do produkcji produktów, stacjonarnych lub ruchomych urz ądzeń , stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpo żarowej, gaśnic lubPodmiot stosuj ący FGC do produkcji produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych—4—

systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawieraj ące SZWO Podmiot prowadzący odzysk, recykling, regeneracj ę lub niszczenie SZWO

pojazdach silnikowych zawieraj ących FGCPodmiot prowadzący odzysk, recykling, regeneracj ę lub niszczenie FGC

Podmiot przywo żący produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawieraj ące SZWO

Podmiot przywo żący produkty, stacjonarne lub ruchome urz ądzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawieraj ące FGC

Podmiot dokonuj ący wywozu produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpo żarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawieraj ących SZWO

Podmiot dokonuj ący wywozu produktów, stacjonarnych lub ruchomych urz ądzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawieraj ących FGCCZOC u3) 1. SZWO - FGC

SZWOFGC

Rodzaj substancji lub mieszaniny2) Pierwotna ❑Substancja odzyskana lub poddana recyklingowi lub regeneracji

Pojedyncza substancja4)

Mieszanina 5)

Substancja zawa rt a w produktach, stacjonarnych lub ruchomych urz ądzeniach, stacjonarnych lub ruchomych systemach ochrony przeciwpożarowej, gaśnicach i systemach klimatyzacji

-5samochodowej w niektórych pojazdach silnikowych Nazwa chemiczna substancji° Nazwa handlowa substancji Nazwa mieszaniny') Skład procentowy mieszaniny, % wag 2. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Substancja lub mieszanina zawa rt a w produkcie, urz ądzeniu, systemie ochrony przeciwpożarowej lub ga śnicy lub systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych$) Rodzaj przywozu

Ilość substancji lub mieszaniny

Kraj/Kraje Rodzaj produktu/ urządzenia) systemu ochrony przeciwpo żarowej/ ga śnicy/ systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych9)

Przywóz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Przywóz spoza te ry torium Unii Europejskiej 3. Wywóz z te ry torium Rzeczypospolitej Polskiej

Liczba sztuk lub masa "

Ilość wsadu substancji lub mieszaniny/sztukę lub w 1 kg masy produktu

—6—

Substancja lub mieszanina zawa rt a w produkcie, urz ądzeniu, systemie ochrony przeciwpożarowej lub ga śnicy lub systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych$) Rodzaj wywozu

Ilość substancji lub mieszaniny

Rodzaj produktu/ urz ądzenia) systemu ochrony przeciwpo żarowej/ ga śnicy/ systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych9)

Kraj/Kraje Liczba sztuk lub masa10)

Ilość wsadu substancji/sztuk ę lub w 1 kg masy produktu

Wywóz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Wywóz poza terytorium Unii Europejskiej 4. Obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rodzaj obrotu

Ilość substancji lub mieszaniny

Zakup lub pozyskanie nieodpłatne Sprzedaż lub przekazanie nieodpłatnie 5. Zastosowanie Rodzaj zastosowania

Ilość substancji lub mieszaniny

Substancja lub mieszanina zawarta w produkcie, urz ądzeniu, systemie ochrony przeciwpo żarowej lub gaśnicy lub systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych 8)

-7Rodzaj produktu/ urządzenia/ systemu ochrony przeciwpo żarowej/ ga śnicy/ systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych9) Produkcja produktów, urz ądzeń, systemów ochrony przeciwpo żarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych urządzeń chlodniczych Serwisowanie lub konserwacja ruchomych urz ądzeń chlodniczych Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych urz ądzeń klimatyzacyjnych Serwisowanie lub konserwacja ruchomych urz ądzeń klimatyzacyjnych Serwisowanie lub konserwacja pomp ciepła Serwisowanie lub konserwacja systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych systemów ochrony

Liczba sztuk lub masa 10)

Ilość wsadu substancji/sztuk ę lub w 1 kg masy produktu

przeciwpożarowej Serwisowanie lub konserwacja ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej Serwisowanie lub konserwacja ga śnic Serwisowanie lub konserwacja stacjona rn ych rozdzielnic wysokiego napięcia Serwisowanie lub konserwacja ruchomych rozdzielnic wysokiego napięcia Serwisowanie lub konserwacja urządzeń zawieraj ących rozpuszczalniki Instalacja stacjonarnych urz ądzeń chlodniczych Instalacja ruchomych urz ądzeń chlodniczych Instalacja stacjonarnych urz ądzeń klimatyzacyjnych Instalacja ruchomych urz ądzeń klimatyzacyjnych

— 9— Instalacja pomp ciepła Instalacja systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych Instalacja stacjonarnych systemów ochrony przeciwpo żarowej Instalacja ruchomych systemów ochrony przeciwpo żarowej Instalacja ga śnic Instalacja stacjonarnych rozdzielnic wysokiego napi ęcia Instalacja ruchomych rozdzielnic wysokiego napi ęcia Instalacja urządzeń zawieraj ących rozpuszczalniki Zastosowanie jako substrat w procesach chemicznych Zastosowanie laboratoryjne i analityczne Inne, należy podać jakie: 6. Odzysk, recykling, regeneracja oraz zniszczenie we w łasnym zakresie

— 10 —

Rodzaj czynno ści

Ilość substancji lub mieszaniny

Odzysk Recykling Regeneracja Zniszczenie 7. Zapasy Ilość substancji lub mieszaniny zmagazynowana na dzie ń 1 stycznia roku, dla którego sporz ądzane jest sprawozdanie Ilość substancji lub mieszaniny zmagazynowana na dzie ń 31 grudnia roku, dla którego sporz ądzane jest sprawozdanie 8. Substancje lub mieszaniny utracone Ilość substancji lub mieszaniny utracona wskutek wycieku Ilość substancji lub mieszaniny utracona z innego powodu, nale ży podać jakiego

Objaśnienia: 1)

W formularzu sprawozdania skrót „SIWO" oznacza substancj ę zubożaj ącą warstwę ozonową, natomiast skrót „FGC" oznacza fluorowany gaz cieplarniany.

2)

Istnieje możliwość wielokrotnego wyboru.

3)

Część II formularza sprawozdania zostanie automatycznie powtórzona dla ka żdej substancji zubożaj ącej warstw ę ozonową i każdego fluorowanego gazu cieplarnianego, których dotyczy sprawozdanie.

4)

W formularzu sprawozdania okre ślenie „substancja" oznacza zarówno substancj ę zubożaj ąca warstwę ozonową, jak i fluorowany gaz cieplarniany nieb ędący preparatem w rozumieniu a rt. 2 pkt 5 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z po źn. zm.).

5)

W formularzu sprawozdania okre ślenie ,,mieszanina" w przypadku fluorowanego gazu cieplarnianego oznacza preparat w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z po źn. zm .).

6)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrze śnia 2009 r. w sprawie substancji zubo żaj ących warstw ę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z pó źn. zm.) lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

7)

Nazwa mieszaniny wed ług oznaczenia ASHRAE — Ameryka ńskiego Stowarzyszenia In żynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (np. R-404A), a w przypadku gdy oznaczenie takie nie jest dost ępne — nazwa handlowa mieszaniny.

8)

Jeżeli jest więcej niż 1 — produkt, stacjonarne lub ruchome urz ądzenie, stacjonarny lub ruchomy system ochrony przeciwpo żarowej, gaśnica lub system klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zostanie automatycznie dodany nowy wiersz.

9)

Zgodnie z listą:

— 12 —

1.

stacjonarne urz ą dzenia chłodnicze - ma łe (poni żej 3 kg)

2.

stacjonarne urz ą dzenia ch łodnicze - ś rednie (od 3 do 30 kg)

3.

stacjonarne urz ą dzenia chłodnicze - du że (od 30 do 300 kg)

4.

stacjonarne urz ą dzenia ch łodnicze - bardzo du że (od 300 kg )

5.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - ma łe (poni ż ej 3 kg)

6.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - ś rednie (od 3 do 30 kg)

7.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - du że (od 30 do 300 kg)

8.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - bardzo du ż e (od 300 kg )

9.

pompy ciepła

10.

stacjonarne

11.

stacjonarne urz ą dzenia zawieraj ą ce rozpuszczalniki

12.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej - ma łe (poni żej 3 kg)

13.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej - ś rednie (od 3 do 30 kg)

14.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej - du ż e (od 30 do 300 kg)

15.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej - bardzo du że (od 300 kg )

16.

ga ś nice, w tym zamontowane w ś rodkach transportu

17.

ruchome urz ą dzenia ch łodnicze - lekkie samochody dostawcze

i

ruchome urz ądzenia b ę d ą ce rozdzielnicami wysokiego napi ę cia, w tym zamontowane w ś rodkach transportu

i

samochody ci ężarowe

i

przyczepy o masie do 3,5 tony

-13-

18.

ruchome urz ą dzenia chłodnicze - samochody ci ężarowe o masie 3,5 tony lub wi ę cej

19.

ruchome urz ą dzenia ch łodnicze- pojazdy szynowe

20.

ruchome urz ą dzenia chłodnicze- maszyny le ś ne, rolnicze i budowlane

21.

ruchome urz ą dzenia chłodnicze- inne

22.

systemy klimatyzacji zamontowane w niektórych pojazdach silnikowych

23.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne- samochody osobowe i mikrobusy, inne ni ż wymienione w poz. 22

24.

ruchome urzą dzenia klimatyzacyjne- autobusy

25.

ruchome urzą dzenia klimatyzacyjne- lekkie samochody dostawcze i samochody ci ężarowe i przyczepy o masie do 3,5 tony

26.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne- samochody ci ężarowe o masie 3,5 tony lub wi ę cej

27.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne - pojazdy szynowe

28.

ruchome urządzenia klimatyzacyjne - maszyny le ś ne, rolnicze i budowlane

29.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne - zamontowane w innych ś rodkach transportu ni ż wymienione w poz. 22-28

30.

ruchome urzą dzenia klimatyzacyjne - niezamontowane w ś rodkach transportu

31.

urządzenia zawieraj ą ce rozpuszczalniki — niezamontowane w ś rodkach transportu

32.

produkty - płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

33.

produkty - p łyty izolacyjne z poliuretanu (PU)

34.

produkty — pianki jednoskładnikowe (OCF).

— 14—

35.

produkty—wyroby spienione inne ni ż wymienione w poz. 32 - 34

36.

produkty - aerozole medyczne

37.

produkty - aerozole techniczne

38.

produkty— rozpuszczalniki

39

produkty—inne

Liczba sztuk — w odniesieniu do urz ądzeń, systemów ochrony przeciwpo żarowej, gaś nic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych oraz produktów policzalnych, takich jak np. aerozole lub pianki OCF. Masa (kg) — w odniesieniu do pianek i przedmieszek poliolowych lub innych produktów niepoliczalnych takich, jak np. rozpuszczalniki.

Załącznik nr 2 WZÓR

FORMULARZ SPRAWOZDANIA DOTYCZ4

TANCJI ZUBOŻAJACYCH WARSTWE OZONOWA! LUB FLUOROWANYCH W CIEPLARNIANYCH')

CZĘŚĆ I Numer jednostki 1. Dane osoby wype łniaj ącej sprawozdanie Imię

Nazwisko CZĘŚĆ II2) 1. SZWO -FGC

SZWOFGC

Rodzaj substancji lub mieszaniny 3) Pierwotna

Substancja odzyskana lub poddana recyklingowi lub regeneracji

Pojedyncz substancja

Mieszanina5)

Substancja zawa rt a w produktach, stacjonarnych lub ruchomych urz ądzeniach, stacjonarnych lub ruchomych systemach ochrony

— 16 —

przeciwpożarowej, ga śnicach i systemach klimatyzacji samochodowej w niektórych pojazdach silnikowych Nazwa chemiczna substancji6) Nazwa handlowa substancji Nazwa mieszaniny i> 2. Zdefiniowanie mieszaniny Nazwa substancji w mieszaninie 6}

Zawarto ść substancji w mieszaninie, % wag

Nazwa substancji w mieszaninie6")

Zawarto ść substancji w mieszaninie, % wag 3. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Substancja lub mieszanina zawa rt a w produkcie, urządzeniu, systemie ochrony przeciwpożarowej lub ga śnicy lub systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych9)

Rodzaj przywozu

Przywóz z terytorium innego pa ństwa członkowskiego Unii Europejskiej Przywóz spoza terytorium Unii

Ilość substancji lub mieszaniny

Rodzaj produktu/ urz ądzenia/ systemu ochrony przeciwpo żarowej/ ga śnicy/ systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych 10)

Liczba sztuk lub masa11)

Ilość wsadu substancji lub mieszaniny/sztukę lub w 1 kg masy produktu

Kraj/Kraje

— 17 —

Europejskiej 4. Wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Substancja lub mieszanina zawa rta w produkcie, urz ądzeniu, systemie ochrony przeciwpożarowej lub ga śnicy lub systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych9) Rodzaj wywozu

Ilość substancji lub mieszaniny

Kraj/Kraje Rodzaj produktu/ urządzenia/ systemu ochrony przeciwpo żarowej/ gaśnicy/ systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych10)

Wywóz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Wywóz poza te rytorium Unii Europejskiej 5. Obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rodzaj obrotu

Ilość substancji lub mieszaniny

Zakup lub pozyskanie nieodpłatne Sprzedaż lub przekazanie nieodp łatnie 6. Zastosowanie

Liczba sztuk lub masall>

Ilość wsadu substancji/sztukę lub w 1 kg masy produktu

- 18 -

Substancja lub mieszanina zawa rta w produkcie, stacjonarnym lub ruchomym urz ądzeniu, systemie ochrony przeciwpo żarowej lub ga ś nicy lub systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych9) Rodzaj zastosowania

Produkcja produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, systemów ochrony przeciwpo żarowej lub ga śnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych urządzeń chlodniczych Serwisowanie lub konserwacja ruchomych urządzeń chlodniczych Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych urz ądzeń klimatyzacyjnych Serwisowanie lub konserwacja ruchomych urz ądzeń klimatyzacyjnych Serwisowanie lub konserwacja pomp ciepła Serwisowanie lub konserwacja systemów klimatyzacji w niektórych

Ilość substancji lub mieszaniny

Rodzaj produktu/ stacjonarnego lub ruchomego urz ądzenia/ systemu ochrony przeciwpo żarowej/ ga śnicy/ systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych'°)

Liczba sztuk lub masa11)

Ilość wsadu substancji/sztukę lub w 1 kg masy produktu

pojazdach silnikowych Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych systemów ochrony przeciwpo żarowej Serwisowanie lub konserwacja ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej Serwisowanie lub konserwacja ga śnic Serwisowanie lub konserwacja stacjonarnych rozdzielnic wysokiego napięcia Serwisowanie lub konserwacja ruchomych rozdzielnic wysokiego napięcia Serwisowanie lub konserwacja urz ądzeń zawieraj ących rozpuszczalniki Instalacja stacjonarnych urz ądzeń chłodniczych Instalacja ruchomych urz ądzeń chłodniczych Instalacja stacjonarnych urz ądzeń klimatyzacyjnych

— 20 —

Instalacja ruchomych urz ądzeń klimatyzacyjnych Instalacja pomp ciepła Instalacja systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych Instalacja stacjonarnych systemów ochrony przeciwpo żarowej Instalacja ruchomych systemów ochrony przeciwpo żarowej Instalacja ga śnic Instalacja stacjonarnych rozdzielnic wysokiego napięcia Instalacja ruchomych rozdzielnic wysokiego napi ęcia Instalacja urz ądzeń zawieraj ących rozpuszczalniki Zastosowanie jako substrat w procesach chemicznych Zastosowanie laboratoryjne i analityczne Inne, należy podać jakie:

- 21 -

7. Odzysk, recykling, regeneracja oraz zniszczenie we w łasnym zakresie Rodzaj czynności

Ilość substancji lub mieszaniny

Odzysk I Recykling Regeneracja Zniszczenie 8. Zapasy Ilość substancji lub mieszaniny zmagazynowana na dzie ń 1 stycznia roku, dla którego sporządzane jest sprawozdanie Ilość substancji lub mieszaniny zmagazynowana na dzie ń 31 grudnia roku, dla którego sporz ądzane jest sprawozdanie 9. Substancje lub mieszaniny utracone Ilość substancji lub mieszaniny utracona wskutek wycieku Ilość substancji lub mieszaniny utracona z innego powodu, nale ży podać jakiego

- 22 -

Objaśnienia: 1)

W fo i liularzu sprawozdania skrót „SZWO" oznacza substancj ę zubożaj ącą warstwę ozonową , natomiast skrót „FGC" oznacza fluorowany gaz cieplarniany.

2)

Należy powtórzyć część II foinlularza sprawozdania dla ka żdej substancji zubo żaj ącej warstw ę ozonową i każ dego fluorowanego gazu cieplarnianego, których dotyczy sprawozdanie.

3)

Należy zaznaczy ć właściwe okienko.

4)

W fouuularzu sprawozdania okre ślenie „substancja" oznacza zarówno substancj ę zubożaj ąca warstwę ozonową jak i fluorowany gaz cieplarniany nieb ędący preparatem w rozumieniu a rt. 2 pkt 5 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z po źn. zm .).

5)

W fonnularzu sprawozdania okre ślenie „mieszanina" w przypadku fluorowanego gazu cieplarnianego oznacza preparat w rozumieniu a rt. 2 pkt 5 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

6)

Należy podać nazwę zgodnie z za łącznikiem nr 1 lub 2 do rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie subst an cji zubożaj ących warstw ę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z pó źn. zm.) lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

7)

Należy podać nazwę mieszaniny według oznaczenia ASHRAE — Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (np. R-404A), a w przypadku gdy takie oznaczenie nie jest dost ępne — należy podać nazwę handlową mieszaniny.

8)

W przypadku więcej niż 2 substancji w mieszaninie nale ży dodać nowy wiersz.

9)

Jeżeli jest więcej niż 1 — produkt, stacjonarne lub ruchome urz ądzenie, stacjonarny lub ruchomy system ochrony przeciwpo żarowej, gaśnica lub system klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, nale ży dodać nowy wiersz.

— 23 — 10)

Należy wybrać z listy:

1.

stacjonarne urz ą dzenia chłodnicze - ma łe (poni żej 3 kg)

2.

stacjonarne urz ą dzenia chłodnicze - ś rednie (od 3 do 30 kg)

3.

stacjonarne urz ą dzenia chłodnicze - du ż e (od 30 do 300 kg)

4.

stacjonarne urz ą dzenia chłodnicze - bardzo du że (od 300 kg )

5.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - ma łe (poni żej 3 kg)

6.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - ś rednie (od 3 do 30 kg)

7.

stacjonarne urz ądzenia klimatyzacyjne - du że (od 30 do 300 kg)

8.

stacjonarne urz ą dzenia klimatyzacyjne - bardzo du ż e (od 300 kg )

9.

pompy ciepła

10.

stacjonarne

11.

stacjonarne urz ądzenia zawieraj ą ce rozpuszczalniki

12.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej - ma łe (poni ż ej 3 kg)

13.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo ż arowej - ś rednie (od 3 do 30 kg)

14.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo żarowej - du że (od 30 do 300 kg)

15.

stacjonarne

i

ruchome systemy ochrony przeciwpo ż arowej - bardzo du że (od 300 kg )

16.

ga ś nice, w tym zamontowane w ś rodkach transportu

i

ruchome urz ądzenia b ę d ą ce rozdzielnicami wysokiego napi ę cia, w tym zamontowane w ś rodkach transportu

— 24 —

17.

ruchome urz ą dzenia chłodnicze - lekkie samochody dostawcze

18.

ruchome urz ą dzenia ch łodnicze - samochody ci ężarowe o masie 3,5 tony lub wi ę cej

19.

ruchome urz ą dzenia chłodnicze- pojazdy szynowe

20.

ruchome urz ądzenia ch łodnicze- maszyny le ś ne, rolnicze

21.

ruchome urzą dzenia chłodnicze- inne

22.

systemy klimatyzacji zamontowane w niektórych pojazdach silnikowych

23.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne- samochody osobowe

24.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne- autobusy

25.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne- lekkie samochody dostawcze

26.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne- samochody ci ęż arowe o masie 3,5 tony lub wi ę cej

27.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne - pojazdy szynowe

28.

ruchome urz ądzenia klimatyzacyjne - maszyny le ś ne, rolnicze

29.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne - zamontowane w innych ś rodkach transportu ni ż wymienione w poz. 22-28

30.

ruchome urz ą dzenia klimatyzacyjne - nie zamontowane w ś rodkach transportu

31.

urz ą dzenia zawieraj ą ce rozpuszczalniki — nie zamontowane w ś rodkach transportu

32.

produkty - płyty izolacyjne

z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

33.

produkty - p łyty izolacyjne

z

poliuretanu (PU)

i

i

samochody ci ężarowe

i

przyczepy o masie do 3,5 tony

budowlane

i

mikrobusy, inne ni ż wymienione w poz. 22

i

i

samochody ci ężarowe

i

przyczepy o masie do 3,5 tony

budowlane34.

produkty — pianki jednoskładnikowe (OCF)

35.

produkty — wyroby spienione inne ni ż wymienione w poz. 32 - 34

36.

produkty - aerozole medyczne

37.

produkty - aerozole techniczne

38.

produkty — rozpuszczalniki

39

produkty — inne

11

25 —

Liczba sztuk — w odniesieniu do urz ądzeń, systemów ochrony przeciwpo żarowej, gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych oraz produktów policzalnych, takich, jak np. aerozole lub pianki OCF. Masa (w kg)— w odniesieniu do pianek i przedmieszek poliolowych lub innych produktów niepoliczalnych takich, jak np. rozpuszczalniki.

UZASADNIENIE Wydanie rozporz ądzenia Ministra Środowiska w sprawie sprawozda ń dotycz ących substancji zubo żaj ących warstw ę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art . 41 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożaj ących warstw ę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). Dane dotyczące substancji zubo żaj ących warstw ę ozonow ą lub fluorowanych gazów cieplarnianych, b ędą przekazywane przez podmioty, o których mowa w a rt . 39 ust. 2 i 3 przedmiotowej ustawy, w oparciu o dokument elektroniczny generowany wedlug wzoru formularza sprawozdania, okre ślonego w załączniku nr 1 do projektowanego rozporz ądzenia. Podmioty będące jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art . 40 ust. 5 przedmiotowej ustawy, b ędą przekazywa ć roczne sprawozdania w postaci elektronicznej, wedlug wzoru okre ślonego w załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia. Przedmiotowe rozporz ądzenie okre śla również sposób gromadzenia danych zawa rtych w sprawozdaniach przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, wskazuj ąc, że dane te s ą gromadzone odpowiednio do zakresu dzia łalności podmiotu, o którym mowa w art. 39 ust. 2 i 3 ustawy, oraz sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób przekazuj ących te sprawozdania. Przekazywanie danych za po średnictwem systemu teleinformatycznego, który automatycznie generuje formularz sprawozdania zapewni sprawne funkcjonowanie systemu przekazywania sprawozda ń oraz jednolito ść i kompletno ść danych w nich zawa rtych. Dodatkowo zebranie informacji w proponowanej formie pozwoli na uzyskanie z bazy danych, informacji o ilo ś ciach substancji kontrolowanych i nowych substancji, a tak że fluorowanych gazów cieplarnianych, z podzialem na: przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębnie z terytorium innego pa ństwa czlonkowskiego Unii Europejskiej oraz spoza terytorium Unii Europejskiej; wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odr ębnie na terytorium innego pa ń stwa czlonkowskiego Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej; zmagazynowane przez podmioty przekazuj ące sprawozdania oraz zastosowane w poszczególnych sektorach.

- 27 -

Projekt rozporz ądzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji zgodnie z § 4 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra ża dyrektyw ę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiaj ącą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm .; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337). Projekt rozporz ądzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z a rt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó źn. zm.) projekt rozporz ądzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji w zak ładce Rządowy Proces Legislacyjny.