Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Kognitif)

ANALISIS PENEMUAN PENGGAMBARAN MELALUI APLIKASI TEKNIK KHAIRULNAIMAH PROSES KOGNITIF HEMODINAMIK BINTI KHAIRUDIN Projek ini merupakan salah satu ...
Author: Juliana Mathews
1 downloads 3 Views 1MB Size
ANALISIS

PENEMUAN PENGGAMBARAN MELALUI APLIKASI TEKNIK

KHAIRULNAIMAH

PROSES KOGNITIF HEMODINAMIK

BINTI KHAIRUDIN

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Kognitif)

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 2005

OTAK

PENGHARGAAN Dr kepada Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi projek, penyelia penghargaan Tan Kock Wah atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat yang banyak kepada ditujukan juga kasih ini. Terima dalam tesis menyiapkan membantu 2002/2003 Kognitif Sains keluarga dan rakan-rakan yang sesi seperjuangan juga lupa lain. Tidak ilmu dan berkongsi pendapat antara satu sama sentiasa kepada barisan pensyarah Program Sains Kognitif yang telah mencurahkan ilmu dan sentiasa memberi galakan terhadap kami.

Sekian, terima kasih.

11

JADUAL

KANDUNGAN

Pengesahan Penghargaan Jadual Kandungan Senarai Rajah Abstrak Abstract 1.

ii iii v vi vii

BAB 1 PENGENALAN 1.0 Penggambaran Otak dan Proses Kognitif 1.1 Teknik Hemodinamik: PET dan fMRI 1.2 Sorotan Kajian 1.2.0 Pengenalan 1.2.1 Perhatian 1.2.2 Penglihatan 1.2.3 Gambaran 1.2.4 Bahasa 1.3 Kenyataan Masalah 1.4 Objektif Kajian 1.5 Pengkaedahan Kajian 1.6 Masalah dan Limitasi Kajian 1.7 Kesimpulan

2.

BAB 2 TEKNIK-TEKNIK

1 4 7 8 10 11 13 14 15 15 17 17

PENGGAMBARAN

OTAK

2.0 Pengenalan 2.1 Teknik Hemodinamik dan Teknik Elektromagnetik 2.2 Proses Kognitif Yang Berjaya Dikesan Menggunakan PET dan fMRI 2.3 Kelebihan dan Keberkesanan Teknik PET dan fMRI 2.4 Kesimpulan 3.

BAB 3 KEKANGAN

PENGGAMBARAN

BAB 4 PENGGAMBARAN

PROSES KOGNITIF

28 28 35 36

OTAK

4.0 Pengenalan 4.1 Penggambaran Bahagian Otak Yang Aktif Sewaktu Proses Kognitif

111

22 24 27

OTAK

3.0 Pengenalan 3.1 Kekangan Yang Dihadapi oleh Pengkaji Dalam Penyelidikan Menggunakan Teknik PET dan fMRI 3.2 Ketidaksetaraan Hasil Penemuan Antara Pengkaji 3.3 Kesimpulan 4.

18 18

38 38

4.2 Perbandingan Hasil Penemuan Penggambaran Otak Oleh Pengkaj i-pengkaj i Berbeza 4.3 Kesimpulan 5.

48 51

BAB 5 KESIMPULAN 5.0 5.1 5.2 5.3

Pengenalan Penggambaran Proses Kognitif Otak Kesimpulan Perbincangan dan Cadangan

52 52 58 58 60

RUJUKAN

iv

SENARAI

RAJAH

Rajah 1.0 Sinar gamma

6

Rajah 1.1 Positron

Emission

7

Tomography

Rajah 1.2 Pandangan permukaan

8

Rajah 1.3 Pandangan garis tengah

9

V

ABSTRAK

ANALISIS

PENEMUAN PENGGAMBARAN PROSES KOGNITIF OTAK MELALUI APLIKASI TEKNIK HEMODINAMIK KHAIRULNAIMAH

BINTI KHAIRUDIN

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti bahagian otak yang aktif semasa proses Teknik bahasa. dan kognitif seperti perhatian, penglihatan, gambaran iaitu PET hemodinamik digunakan teknik adalah penggambaran otak yang (Positron Emission Tomography) dan fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging). Dalam kajian ini, hasil penemuan penggambaran proses kognitif otak disintesis. dan dianalisis dikumpulkan berbeza untuk oleh pengkaji-pengkaji Hasilnya, berdasarkan penemuan-penemuan yang dikumpul dapat dibandingkan bahagian-bahagian otak yang aktif bagi proses kognitif yang dikaji iaitu perhatian, dibuat bahasa dan yang membolehkan satu ulasan penglihatan, gambaran keseluruhan. kognitif tersebut secara mengenai setiap proses

vi

ABSTRACT

ANALYSES OF FINDINGS IN COGNITIVE IMAGING VIA THE HAEMODYNAMIC TECHNIQUES KHAIR ULNAIMAH BINTI KHAIR UDIN This study aims to identify the activated brain regions during cognition such as for language. Techniques this purpose imagery examined and attention, vision, Tomography) Emission (Positron PET haemodynamic techniques, are which are findings In Imaging). Resonance fMR1(Functional Magnetic the this of study, and , from different brain imaging researchers were analysed and synthesized cognitive imagery findings in As the vision, attention, a result, a comparison of accordingly. being for language it the to cognition all give an overview make possible and studied.

vii

BAB 1 PENGENALAN

1.0 Penggambaran Otak dan Proses Kognitif

Otak merupakan organ penting yang berperanan dalam menjanakan prosesproses yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Sejak millennium sebelum Masihi,

Imhotep,

seorang pakar bedah Mesir

ketiga

telah menerangkan

pemusatan fungsi otak sepertimana yang dinyatakan oleh Breasted (1930). Lantaran dari perkembangan dunia perubatan, pengkaji-pengkaji

dalam bidang

sains telah mengadakan penyelidikan demi penyelidikan bagi tujuan memahami proses-proses yang berlaku semasa manusia melakukan sebarang aktiviti seperti melihat objek, berfikir, mengingati sesuatu, bercakap, mendengar dan seumpama dengannya. Kesemua aktiviti-aktiviti

ini merupakan sebahagian dari proses

kognitif yang berlaku dalam otak manusia. Penyelidikan mengenai proses-proses kognitif yang berlaku adalah penting dalam usaha memahami fungsi-fungsi dan struktur otak untuk memperkembangkan lagi bidang sains kognitif terutamanya yang berkaitan dengan neurosains kognitif.

Oleh yang demikian, adalah perlu

untuk mengetahui maksud sebenar proses kognitif berdasarkan pendapat beberapa

kognitif. saintis Menurut sumber yang dipetik mengenai proses kognitif, adalah pemprosesan pelbagai jenis

maklumat

yang wujud

"proses kognitif dalam beberapa

diikuti input, peringkat seterusnya persepsi, peringkat yang meliputi penerimaan dan dan maklumat penyimpanan memori serta pemerolehan semula pembelajaran pemikiran (Groome, Dewart, Estage, Gurney, Kemp, & Towell,

1999, ms. 2).

Proses kognitif juga boleh dikatakan berkait rapat dengan neuropsikologi kognitif iaitu salah satu pendekatan yang menitikberatkan

aktiviti-aktiviti

dalam otak

manusia semasa proses kognitif berlaku untuk mengkaji bidang psikologi kognitif (Groome et al., 1999, ms. 9). Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan bagi tujuan memahami dan mengetahui struktur dan proses-proses yang berlaku dalam kognitif kajian inilah tentang proses yang membuatkan otak manusia

begitu

kognitif. bagi dikaji saintis penemuan-penemuan menyokong penting untuk

Ini

bahagian hasil daripada bukti dengan lagi diperkuatkan otak penyelidikan akan yang aktif persepsi,

kognitif proses semasa penaakulan,

membuat

tertentu berlaku sebagai contoh memori, keputusan,

menyelesaikan

masalah,

dan

iaitu hemodinamik diperolehi ini teknik Hasil melalui penyelidikan sebagainya. PET dan fMRI yang menjadi pilihan pengkaji disebabkan kelebihannya dari segi kepada keputusan pengkaji. memuaskan yang eksperimen memberi Namun begitu, seringkali timbul masalah dalam menjalankan penyelidikan dalam kesukaran disebabkan fungsi dengan berkaitan merekabentuk otak yang imej berbentuk keputusan dan paparan mampu untuk memberi mesin yang sesuai itu, dalam di Selain berlaku adalah otak. yang menggambarkan proses-proses yang sukar dalam memastikan kriteria-kriteria

bagi dikehendaki eksperimen yang yang 7

dijalankan memenuhi objektif kajian. Sebagai contoh kesukaran dalam membuat kekurangan kos tinggi, penyelidikan yang pemilihan subjek ujikaji yang sesuai, kepakaran dalam aspek-aspek tertentu penyelidikan dan sebagainya. Walaubagaimanapun, kelemahan ini telah dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan adanya kemajuan dalarn bidang teknologi dari sehari ke sehari berbanding ketika penyelidikan tentang penggambaran otak bermula suatu ketika dahulu. Seiring dengan perkembangan teknologi

sains perubatan telah menghasilkan

penemuan-penemuan baru tentang otak manusia. Lantaran itu, penyelidikan tentang penggambaran otak manusia semasa sesuatu proses kognitif berlaku turut berkembang dan mendapat perhatian saintis-saintis bidang sains kognitif. Sehubungan dengan perkembangan kajian tentang penggambaran otak telah dan kesimpulan. hasil dapatan Ini pelbagai mengeluarkan membuat para pengkaji di kalangan kekeliruan timbul pembaca yang serba sedikit akan menyebabkan berminat untuk mengetahui tentang penggambaran otak semasa proses kognitif berlaku. Hal ini dernikian kerana terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan bagi menjalankan penyelidikan

berkenaan. Oleh sebab itu, kajian ini akan

berfokus kepada kaedah penyelidikan yang mengaplikasikan teknik hemodinamik functional dan (PET) tomography seperti positron emission imaging (fMRI).

magnetic resonance

Ini disebabkan teknik hemodinamik mempunyai kemampuan

beberapa dalam baik milimeter sebagaimana yang resolusi ruang sedalam yang dinyatakan oleh Cabeza dan Nyberg (2000, ms.2). Di samping itu, kedua-dua teknik ini juga tidak meninggalkan sebarang implikasi buruk ke atas subjek yang diuji. Menurut Buckner dan Logan (dalarn penerbitan), "PET dan fMRI dikenali sebagai teknik hemodinamik kerana kedua-duanya mengenalpasti aktiviti neuroný 3

& Cabeza darah" dalam (cf. dengan pengaliran mengukur perubahan neuron Nyberg, 2000, ms.2).

PET dan fMRI

1.1 Teknik Hemodinamik:

Penyelidikan

mengenai

1950-an.

penghujung mengenalpasti struktur

tersebut

sekeliling

mereka.

dalam

penggambaran

Penyelidikan

struktur-struktur

otak telah lama bermula dijalankan

yang

otak di samping

memahami

manusia

membolehkan

iaitu pada

adalah

bertujuan

fungsi

bagi setiap

berinteraksi

dengan

alam

Kajian mengenai otak bermula apabila Rene Descartes memodelkan tingkah laku refleks yang berlaku kepada manusia dengan membuat andaian bagaimana berlaku dan proses penghantaran seterusnya pancaindera menerima rangsangan impuls melalui saraf tunjang ke otak yang akhirnya menghasilkan tindak balas terhadap rangsangan tersebut (Posner &

Raichle,

1997, ms.2-3).

Evolusi

lain. dari balas saintis-saintis penyelidikan tentang otak mula mendapat maklum "Pada tahun 1950-an dan 1960-an, saintis mula merekod tindakan elektrik yang berlaku ke atas sel-sel otak haiwan yang berjaga dan bertingkah laku seperti biasa" (Posner & Raichle, 1997, ms. 8). Seterusnya, menurut Posner dan Raichle (1997), "pada awal tahun 1970-an, dunia perubatan telah diperkenalkan kepada teknik gambaran istimewa yang dulunya dikenali sebagai tomografi berkomputer sinaran x atau kini lebih dikenali implikasi-implikasi dari Lantaran CT x". sinaran sebagai

baik ke tidak atas yang

bertindak kelengkapan diuji merekacipta mi, saintis menggunakan pesakit yang

4

teknik

baru yang bercirikan

penggambaran

teknologi

terkini

di

samping

juga hasilnya. begitu lebih baik memastikan perubahan yang Idea mengenai pengaliran darah dalam otak berkait rapat dengan fungsi otak bukanlah sesuatu yang baru kerana terdapat penemuan yang tidak disengajakan berlaku ke atas pemerhatian yang dijalankan oleh Angelo Mosso seorang ahli fisiologi

Itali (Posner & Raichle, 1997, ms. 54-55). Beliau telah menjalankan

kajian mengenai denyutan yang wujud dalam otak manusia di mana ia turut merangsang kadar

Semasa melakukan

denyutan jantung.

ujikaji

terhadap

denyutan kadar Mosso terdapat telah yang peningkatan subjeknya, memerhatikan berlaku secara tiba-tiba di lobus frontal. Lantaran itu, beliau menyuruh subjek dengan didarab hasil 8 iaitu tersebut melakukan satu aktiviti mental menghitung 12 dan hasilnya memperlihatkan

berlaku peningkatan kadar denyutan dalam

jawapan. dan darah memberi mengira otak apabila subjeknya mula pengaliran Kini

bagi tujuan penyelidikan otak penggambaran

dan mengenalpasti

bahagian otak yang mengalami kerosakan lebih bertumpu kepada penggunaan ini. Teknik kedua-dua kelebihan disebabkan teknik fMRI juga dan teknik PET bahagian mental proses digunakan semasa aktif otak yang mengukur untuk yang berlaku adalah positron

functional dan (PET) tomography emission

magnetic

(PET) tomography Teknik (fMRI). imaging emission positron pertama, resonance dalam ke disuntik kimia bahan radioaktif yang akan mengukur emissions, suatu dari keputusan diperolehi data tersebut itu, Setelah darah. suntikan yang saluran bahan dimensi dua imej tiga digabung taburan atau untuk menghasilkan akan kimia tersebut yang melalui saluran dalam menggunakan hanya

otak.

Penggambaran dengan PET

kimia bahan kecil radioaktif sejumlah 5

untuk mengukur

bahagian otak yang aktif. metabolismaoksigen telah menyebabkan

PET juga mampu menunjukkan

pengaliran

darah dan

dan glukosa yang berlaku dalam tisu otak. Kemajuan resolusi teknik

aktif semasa melakukan

PET berupaya mengesan bahagian otak tertentu yang

Am

in tertentu.

Rajah 1.0 Sinar gamma. Rajah menunjukkan sinar gamma terhasil apabila positron dan elektron bertindak balas dengan nukleus fluorin- 18. (Sumber: TRIUMF, 1998)

Nukleus Fluorin 18 ý O

4

--

`y

f

__ _

Positron -ý

\

ý

ý ýý T.v-ýý-W- Elektron ,

---ýº,) ---

{ý ýý

fr--.

Sinar gamma

Manakala teknik kedua adalah functional

magnetic resonance imaging

(fMRI) yang bergantung kepada pergerakan magnetik darah sewaktu pengaliran darah berlaku bagi memerhatikan imej bahagian otak yang aktif. Teknik ini lebih dengan imej ia disebabkan PET berbanding otak menghasilkan mampu efektif lebih cepat dalam beberapa saat dan juga membantu pengkaji mengenalpasti bahagian otak yang aktif dengan lebih berkesan. fMRI juga mampu membezakan bahagian dan ini berlainan mengetahui membantu pengkaji struktur otak yang otak yang aktif semasa aktiviti

tertentu mahupun proses kognitif

dengan lebih tepat lagi.

6

yang berlaku

Rajah

1.1 Positron

Emission

penggambaran Practice, n. d.)

Tomography.

Rajah menunjukkan satu hasil otak normal menggunakan PET. (Sumber: MRI

Lobus insular 4

Korpus Callosumgenu

Klaustnun -ý_ Putamen

V entrikal Lateral

-ý---ý--

Kapsul dalam -

Palidum

Kortikal jirim kelabu Talamus

Cabangcerebral anterior

Bahagianatasnukleus caudrte

V entrikallateral retikular Penggabungan struktur

teknik

otak yang lebih

aktiviti

tepat dalam

dipercayai

mengenalpasti

tertentu berlaku. Imej-imej

kognitif proses sewaktu yang berlaku

PET dan fMRI

dalam reseptor

bahagian

gabungan

imej

otak yang aktif

ini adalah hasil gabungan imej

atau molekular

teknik PET dan imej struktur otak yang terperinci

memberi

otak yang diperolehi

darf

hasil darf fMRI.

1.2 Sorotan Kajian 1.2.1 Pengenalan

Menurut

Roland

(1993,

ms. 1) di

dalam

bukunya

bertajuk

Activation ", otak akan aktif apabila ia mula melakukan sesuatu aktiviti

"Brain yang

menyebabkan berlaku perubahan pantas dalam sistem saraf akibat tindakan biokimia dan biofizikal dalam neuron sehingga menghasilkan proses lazim seperti

7

pemikiran,

itu, Justeru dan isyarat percakapan. saraf pergerakkan persepsi,

bersesuaian telah bahagian teknik-teknik yang otak menggunakan penggambaran dilakukan ke atas subjek-subjek yang di pilih bagi mendapatkan gambaran jelas kognitif proses-proses mengenai

yang berlaku.

Berikut

akan dibincangkan

berdasarkan berlaku kognitif beberapa penemuan melalui yang proses mengenai dan 1.3 1.2 Manakala Rajah hemodinamik teknik pula ringkas. secara aplikasi dari dilihat fungsi-fungsi dan bahagian sudut pandangan yang otak menunjukkan berlainan. Rajah 1.2 Pandangan permukaan. Rajah di bawah menunjukkan otak darf sudut fungsi dan bahagian-bahagiannya di samping pandangan permukaan Organization, 2002) TBI dijalankan. (Sumber : yang

otak Kiri Pengadilan,pemikiran

Kawasan Bahasa Otak kann Kemal-Aran tangan, sensori, membaca, rnenulis, angka

ab strak awal

Lobus Parietal Rangsangan badan,

Lobos Frontal Motor, kreativiti, emosi

orientasi, persepsi

penglihatan& spatial

Lobus Temporal Pendengarar4 muxik, memahami ucapan, me mo ri p eristiwa bukan

Pangkal Otak (Regulasi)

Saraf Tmtjang

Tekanan darah, denyutanjantung, respirasi

1.2.2 Perhatian

Proses kognitif pertama yang akan dikaji adalah perhatian. Menurut Matlin

8

Rajah 1.3 Pandangan garis tengah. Rajah di bawah menunjukkan otak dari sudut fungsi dan bahagian-bahagiannya di tengah samping pandangan garis yang dijalankan. (Sumber: TBI Organization, 2002)

Korpus Calloswn M engfnibungkan hemisfera kiri & hemisfera kanan

Hip o talamusTalamus Rangsangan

wr,

Kelenjar Pituitari

,

Serebelum

"ýýiýiý

Formasi Retikular Perhatiar-4 mengantuk, coraktidur, makan, kesedaran

Pangkal Otak Saraf Tunjang

(1994, ms.43), perhatian adalah penumpuan yang berlaku dalam proses mental lain yang mengganggu rangsangan yang mana manusia cuba untuk mengenepikan bererti lainnya kata terhadap dengan sesuatu objek atau penumpuan ataupun berkenaan. lain tidak dengan yang mengabaikan objek situasi Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan oleh Beauchamp, Cox dan De Yoe (1997), perhatian telah menunjukkan bahagian korteks occipito-temporal (1998) dan Friston Price Buchel, pula aktif apabila melihat pergerakan manakala kepada ini dengan perhatian terhadap menyatakan proses penemuan menambah melihat pergerakan turut meningkatkan aktiviti

beberapa bahagian otak yang

berperanan dalam proses kognitif tahap tinggi membabitkan bahagian extrastriate. Namun begitu, wujud bantahan berhubung aktiviti di bahagian extrastriate yang berkemungkinan

dimodulasi

oleh bahagian prefrontal,

parietal

dan thalamic

(Cabeza & Nyberg, 2000, ms. 8). Selain itu, kajian neuropenggambaran juga

9

berjaya menunjukkan penglibatan anterior

dorsolateral dan cingulate cortex

dan dual-task performance prefrontal cortex sebagai asas pemusatan neuron untuk Stroop-task performance (Kondo, Osaka & Osaka, 2004).

1.2.3 Penglihatan

Proses kognitif kedua dalam kajian ini adalah penglihatan yang melibatkan dan diri dalam manusia untuk mengumpul penggunaan pengetahuan sedia ada berlaku deria didaftarkan semasa penglihatan oleh menakrifkan rangsangan yang (Matlin, 1994, ms.26). la juga boleh ditafsirkan sebagai satu proses pemerolehan, dari diperolehi informasi dan sensori yang penyusunan penakrifan, pemilihan berlaku. sewaktu proses penglihatan Didapati

sistem

penglihatan

manusia

adalah

sangat efektif

dalam

dan Thorpe (2001), VanRullen Misalannya, suatu menurut pengecaman objek. dilihat yang objek

dapat dikategorikan

jenis, mengikut

fungsi, warna dan

dan 20 dalam dilihat hanya dengan milisaat masa tepat walaupun sebagainya bagi 150 dalam dilakukan dapat lengkap milisaat masa proses penglihatan yang dilihat. objek yang setiap

Namun

begitu, telah dibuktikan

bahawa sistem

hirarki berfungsi kortikal bahagian beberapa secara yang penglihatan melibatkan dan/atau iteratif semasa proses tersebut berlaku (Bullier, 2001; Felleman & Van Essen, 1991). Selain itu, konsep sistem penglihatan pada waktu

ini telah

iaitu dua kepada kortikal bahagian beberapa sistem occipitosistem memisahkan parietal

"di mana" yang cepat dan sistem occipito-temporal

(Bullier, 2001; Mishkin, Ungerleider & Macko, 1983).

10

"apa" yang lambat

Selain itu, kajian terkini neuropenggambaran menggunakan PET atau fMRI telah menjalankan penyelidikan

berhubung kedudukan komponen kognitif

ini

dengan berlandaskan paradigma seperti object decision, pengecaman objek dan penamaan objek. Hasilnya didapati cerebral loci yang berbeza diaktifkan oleh fungsi dijalankan bahagian berlainan otak oleh rangsangan yang mengikut yang tersebut. Misalannya, wajah akan melibatkan bahagian fusiform face, tempat akan membabitkan kawasan parahippocampal kawasan badan

extrastriate

place, tubuh badan akan menjanakan

dan perkataan

akan melibatkan

kawasan

pembentukan perkataan penglihatan (Pernet, Franceries, Basan, Cassol, Demonet & Celsis, 2004). Manakala penyelidikan mengenai penglihatan terhadap objek, Aguirre dan D'Esposito (1997) menjumpai pengaktifan di bahagian lingual gyrus dan/atau inferior fusiform gyrus apabila subjek membuat pertimbangan tentang objek yang dilihat berbanding lokasi objek tersebut, dan ini memberi sokongan tambahan bahawa pengecaman objek mengaktifkan bahagian otak di saluran ventral. Kraut, Hart, Soher dan Gordon (1997) pula menemui pengaktifan bahagian ventral dan dorsal semasa pengecaman objek shape-based dan mencadangkan proses semasa dorsal & dan (Cabeza kedua-dua ventral saluran melihat objek melibatkan Nyberg, 2000, ms. 10).

1.2.4 Gambaran

Seterusnya adalah gambaran di mana menurut Matlin

(1994, ms. 173),

gambaran adalah satu representasi mental bagi suatu objek yang tidak secara

11

fizikal wujud ketika proses kognitif tersebut berlaku. Satu siri eksperimen yang dijalankan oleh Kosslyn dan rakan-rakannya telah bahawa

menyokong

kesamaan antara

wujud

penglihatan dengan menunjukkan semasa berlaku

occipital

penglihatan

dan

gambaran

di bahagian darah pengaliran peningkatan

proses gambaran

(Kosslyn,

Alpert,

Thompson,

Weise, Chabris, et al., 1993; cf. Cabeza & Nyberg, 2000, ms. 12).

Maljkovic,

Bagaimanapun dalam suatu kajian yang lain telah mencadangkan primary visual dan Roland Menurut tidak aktif semasa gambaran penglihatan. cortex adalah Gulyas (1995), mereka tidak menjumpai bukti yang menunjukkan peningkatan sepertimana yang ditunjukkan

aktiviti

oleh PET, di bahagian occipital

cortex

dikaji kembali telah yang corak penglihatan semasa subjek cuba mengingat (Cabeza & Nyberg, 2000, ms. 12). Kajian fMRI

yang

dijalankan

untuk mengkaji

oleh Shepard

dan Mtezler

adalah imej

mereka

telah

Nyberg,

2000,

dan rakan-rakannya

gambaran mental telah menggunakan

subjek perlu memberitahu tertentu

oleh

Cohen

(1971)

atau normal.

sebagai putaran

pengaktifan

ms. 12). Manakala

Dan berdasarkan

di superior

Alivisatos

mental

(1997)

iaitu

pada sudut

penemuan

lobus parietal

dan Petrides

dengan

tugasan yang direka

dipamerkan dan yang angka abjad sama ada

cermin

mengecam

dikenali yang

(1996)

tersebut

(Cabeza

&

menjalankan

kajian dengan PET untuk tugasan putaran mental yang sama menemui pengaktifan di bahagian kiri korteks parietal

(Cabeza & Nyberg, 2000, ms. 12).

12

1.2.5 Bahasa

Proses kognitif terakhir yang akan dikaji adalah bahasa iaitu proses yang membolehkan manusia berkomunikasi atau berinteraksi antara satu sama lain. la boleh

dikategorikan

kepada pemahaman bahasa dan penghasilan

Pemahaman bahasa melibatkan

aktiviti

bahasa.

seperti mendengar dan membaca,

manakala penghasilan bahasa pula melibatkan aktiviti seperti bercakap, menulis dan kebolehan bertutur dalam dua bahasa (Matlin, 1994, ms. 261). Penemuan fungsi otak berkaitan bahasa juga merupakan antara penemuan pertama yang menunjukkan lokasi spesifik pengaktifan sel dalam otak manusia. Model klasik penemuan fungsi bahasa berdasarkan pemerhatian terhadap pesakit aphasia telah menunjukkan kawasan kiri inferior frontal gyrus berperanan dalam perancangan dan pelaksaanaan ucapan dan penulisan yang dikenalpasti selepas penemuan Broca pada tahun 1861. Manakala kajian yang dijalankan dengan fMRI telah mengesahkan dan memperluaskan pengetahuan mengenai peranan korteks frontal

dalam proses bahasa. Selain itu, fMRI turut menunjukkan penglibatan

beberapa bahagian korteks lain terutama di korteks premotor

clan prefi, ontal.

Kedua-dua bahagian yang aktif ini dikenalpasti dan disahkan berdasarkan tugas dan leksikon komponen fonologikal, sintaktik, ortografik meliputi semantik, yang (Juch, Zimine, Seghier, Lazeyras, & Fasel, dalam artikel). Dalam satu kajian

lain pula, menunjukkan

penglibatan bahagian kiri

superior temporal gyrus/kawasan Wernicke dalam pengecaman perkataan seiring dengan pendapat tradisi yang mengesan bahagian tersebut turut berperanan dalam pemahaman. Namun

begitu, terdapat bantahan yang mengatakan bahagian

13

Wernicke bukan kawasan utama berlaku pemahaman bahasa sebaliknya bahagian kiri

temporal parietal

sepertimana

pendengaran

linguistik-semantik

lebih

adalah

kritikal terhadap

penglihatan

berlaku

untuk

perkataan

pemahaman peringkat

pada

(Binder, Frost, Hammeke, Cox, & et al., 1997; cf. Cabeza &

Nyberg, 2000, ms. 14). Selain itu, terdapat beberapa isu yang timbul apabila neuropenggambaran dan dari kekangan kognitif dilakukan. Ini termasuklah masa ruang segi proses dan berkaitan limitasi dan paling utama statistik otak, sampel seluruh resolusi dalam merumuskan basil dapatan kajian yang berbeza-beza bagi menghasilkan 1). & Nyberg, 2000, (Cabeza hasil ms. penyelidikan yang seragam satu

1.3 Kenyataan Masalah

Penyelidikan pendekatan

penggambaran

dan kaedah telah menghasilkan

yang diperoleh ideologi

tentang

oleh para pengkaji.

mereka

tersendiri,

kajian yang berlainan

objektif

banyak

Memandangkan kajian

yang

berbeza. Namun yang akan mewujudkan menyokong

penemuan-penemuan setiap pengkaji

berbeza,

dan beberapa lagi ciri mahupun

lain akan menghasilkan satu sama antara serupa

penemuan

tersebut ataupun sebaliknya.

yang Apabila

teknik

konsep kajian yang tidak

kajian keputusan penemuan atau

dapatan hasil pengkaji antara perkaitan akan

baru

mempunyai

penggunaan

begitu, ada kalanya penemuan-penemuan

kajian

pelbagai

menggunakan

yang

otak

yang diperolehi

berbeza mahupun yang

mengukuhkan

lagi

hasil

penemuan

berlaku penemuan yang bercanggah antara

satu sama lain, ini secara tidak langsung telah menimbulkan

14

kekeliruan

terhadap

hasil-hasil penemuan tersebut dan akan menjadi masalah kepada mereka yang berminat dalam mendalami ilmu neurosains kognitif mahupun pengkaji-pengkaji baru dalam membuat rujukan.

1.4 Objektif

kajian

Objektif bagi kajian tentang penggambaran otak semasa proses kognitif iaitu perhatian, penglihatan, gambaran dan bahasa berlaku adalah seperti berikut: 1. Mengumpul

hasil penemuan pengkaji-pengkaji

tentang penggambaran

proses kognitif otak yang melibatkan perhatian, penglihatan, gambaran dan bahasa 2. Mengetahui sejauh mana kekangan yang dihadapi oleh pengkaji dalam menjalankan

penyelidikan

mereka

mempengaruhi

hasil

penemuan

penggambaran proses kognitif otak bagi perhatian, penglihatan, gambaran dan bahasa 3.

Menganalisis

dan mensintesis

perhatian, penglihatan,

hasil penemuan

penggambaran

otak iaitu

gambaran dan bahasa

1.5 Pengkaedahan kajian 1.5.1 Pengenalan

Pengkaedahan kajian merupakan satu aplikasi bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan. Ini adalah penting supaya kajian yang dijalankan mencapai objektif dan matlarnat kajian malah mengikut prosedur seperti yang dirancangkan. Dengan berpandukan pengkaedahan yang betul dapat memastikan hasil akhir kajian yang 15

memuaskan malah menyumbang kepada perkembangan bidang penggambaran otak umumnya.

1.5.2 Rekabentuk kajian

Suatu

laporan

sumber-sumber kajian

rujukan

kepakaran

tanpa

terutamanya

yang

Adalah yang

suatu kajian kualitatif

buku yang berkaitan inilah

yang

penggambaran

hash

sukar

untuk

tinggi

mengenai

berlaku.

penyelidikan struktur

dalam menghasilkan pengkaji-pengkaji

kedua dari bahan jurnal

otak yang aktif ini merupakan

buku-

sumber utama rujukan.

Buku-

menjalankan

kajian satu ulasan sedia ada. Oleh dilakukan

sedia

sorotan kajian,

Bagi tujuan

untuk

yang dibuat

yang

dapatan kajian pengkaji-pengkaji

maklumat.

ruang

utama

objektif

Oleh sebab itu, kajian

dengan topik kajian menjadi membuka

menitikberatkan

suatu kajian

menjalankan

bahagian otak yang aktif semasa proses kognitif

penernuan

rujukan

apabila

supaya dapat memenuhi

yang bersumberkan

ada sebagai sumber pengumpulan

mencukupi

terhasil

akan

bidang yang abstrak seperti penggambaran

semasa sesuatu proses kognitif

buku

baik

yang dirujuk

dijalankan.

yang

teknikal

kajian

kajian

berlaku. Ini tidak

yang merangkumi itu,

penambahan

bagi mengukuhkan

tentang

pelbagai sumber

lagi ulasan kajian

kemajuan kurang dari Lantaran dibuat. mantap, masih sumber rujukan yang yang teknologi

dunia tanpa sempadan digunakan

maklumat-maklumat

terkini dengan melayari

16

sebaik mungkin Internet.

dalam mendapatkan

1.6 Masalah

dan limitasi

kajian

Dalam proses menyiapkan kajian ini terdapat beberapa masalah dan limitasi sehingga ia siap sepenuhnya. Komitmen

yang dihadapi

yang tinggi

amat

diperlukan agar kajian ini dapat disiapkan sebagaimana yang diharapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Antara masalah dan limitasi yang dihadapi dan dari kekangan memahami mengumpul seberapa segi masa untuk adalah banyak maklumat terperinci yang relevan dan bertepatan dengan objektif kajian. Selain itu, sumber rujukan yang agak terhad di Pusat Khidmat dan Maklumat Akademik (PKMA)

turut menyumbang kepada limitasi kajian. Malahan, adalah

khidmat nasihat atau melakukan perbincangan terbuka mendapatkan sukar untuk bersaina pakar-pakar mahupun saintis-saintis bidang kajian bagi memperoleh kognitif jelas lebih dan penyelidikan proses mengenai gambaran yang pemahaman dan penggambaran otak mahupun penyelidikan yang menggabungkan keduanya.

1.7 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, membolehkan

dalam berlaku jelas lebih yang mengenai proses pemahaman yang

juga dan pengaktifan otak dikaji. yang penggambaran

otak yang melibatkan

penggambaran

proses kognitif

Perbincangan

kognitif dalam bahagian terlibat proses otak yang pada lanjut

otak yang dipilih,

penemuan penggambaran

mengenai

kelebihan

dan keberkesanan

teknik

kekangan yang dihadapi oleh pengkaji dan basil

proses kognitif

otak akan dibincangkan

seterusnya.

17

dalam bab-bab

Suggest Documents