Przygotował: Jacek Sroka

1

Programowanie obiektowe

Wykład 4 – Java podstawy c.d.

(w tym pakiety, polimorfizm, modyfikatory, klasy abstrakcyjne, interfejsy)

Przygotował: Jacek Sroka

2

Kolokwium planujemy na 10 kwietnia w trakcie wykładu!!!

Przygotował: Jacek Sroka

Kapsułkowanie przypomnienie/zagadka ●

Czy w poniższym zawsze left == right/3 class Foo { public int left = 12; public int right = 4; public void setLeft(int l) { left = l; right = l/3; } // reszta skomplikowanego kodu }

3

Przygotował: Jacek Sroka

Zasięg deklaracji lokalnych Pracownik prac1 = new Pracownik("Jacek", 10000f); //tylko prac1 { Pracownik prac2 = new Pracownik("Placek", 8000f); //prac1 i prac2 //zmiennych lokalnych nie wolno przesłaniać //źle: Pracownik prac1 = new Pracownik("Jacek", 10000d);

} //tylko prac1

4

Przygotował: Jacek Sroka

5

Zagadka public class ScopeTest { int x; void test1() { x = x + 2; int x = 1; x = x++; System.out.println(x); } void test2(int x) { System.out.println(x); }

}

System.out.println(this.x);

System.out.println(this.x);

public static void main (String[] args) { ScopeTest st = new ScopeTest(); st.test1(); st.test2(1); }

Przygotował: Jacek Sroka

6

!!!

Przygotował: Jacek Sroka

Dziedziczenie i polimorfizm ●

Dziedziczenie class Osoba { String imię = "Jan"; String nazwisko; }

void idźNaImprezę() {}

class Student extends Osoba { boolean niewyspany = false; void idźNaImprezę() { niewyspany = true; super.idźNaImprezę(); } } ●

void idźNaWykład() { niewyspany = false; }

Polimorfizm Osoba o = new Student(); o.idźNaImprezę();

7

Przygotował: Jacek Sroka

Dziedziczenie, Interfejsy, Pakiety ●Dziedziczenie to nowy dla OO sposób na ponowne wykorzystanie kodu –

nadklasy są zazwyczaj bardziej ogólne/abstrakcyjnenie widzą nic o swoich podklasachmetody z nadklasy są automatycznie dostępne w podklasach, ale można je przesłonić (z dokładnością do modyfikatorów dostępu)

Nadklasy abstrakcyjne mogą nie definiować wszystkich metod –Interfejsy nie definiują żadnych metod –wtedy nie można tworzyć egzemplarzy

namiastka wielodziedziczenia

Klasy są grupowane w pakiety –

przestrzenie nazwsposób dystrybucji

8

Przygotował: Jacek Sroka

9

Wielokrotne użycie kodu ●Agregacja całkowita (ang. composition) – związek całość część –

Czas życia część ograniczony przez czas życia całościCzęść należy tylko do jednej całościKlasa tworzy i używa obiekty innych klas

Uogólnienie (ang. generalization) – związek między nadklasą i podklasą –

Podklasa jest szczególnym przypadkiem nadklasyPodklasy można używać wszędzie tam gdzie nadklasyNie zależy od implementacji klas (to że w tej chwili są podobnie zaimplementowane nie ma znaczenia)Dziedziczenie i przedefiniowywanie metodPrzykłady: Owoc-Gruszka, Ptak-Wrona, Figura-Kwadrat

Okienko

Ramka

Okienko

Dialog

Przygotował: Jacek Sroka

10

Polimorfizm ●

Sprzeczne tendencje w programowaniu –

Oprogramowanie ma być zamknięte: żeby inni nie zepsuli tego co już działaOprogramowanie ma być otwarte: żeby mogło się rozwijać jak się sprawdzi

Możemy rozszerzać program/zrąb dodając nowe klasy i korzystając z zasady podstawialności Zachowujemy kontrolę typów przez kompilator Kod rozpoznający metody, których klas wykonać dostajemy za darmo i nie trzeba go uaktualniać Przykład Figura.rysuj(), Object.toString()

Przygotował: Jacek Sroka

Przykład toString() i super class Osoba { private String imię, nazwisko; // ... @Override public String toString() { return "imię = " + imię + ", nazwisko = " + nazwisko; } } class Student extends Osoba { //String, aby numer mógł zawierać nie tylko cyfry (np. I-123456) private String nrIndeksu; //...

}

@Override public String toString() { return super.toString() + ", nr indeksu = " + nrIndeksu; }

11

Przygotował: Jacek Sroka

12

super w konstruktorach class Osoba { public Osoba(String imię, String nazwisko){ this.imię = imię; this.nazwisko = nazwisko; } } class Student extends Osoba { public Student(String imię, String nazwisko, String nrIndeksu){ super(imię, nazwisko); this.nrIndeksu = nrIndeksu; } } class StudStypend extends Student { private int stypendium; public StudStypend(String imię, String nazwisko, String nrIndeksu, int stypedium){ super(imię, nazwisko, nrIndeksu); this.stypendium = stypedium; }

}

@Override public String toString(){ return super.toString() + ", stypendium = " + stypendium; }

Przygotował: Jacek Sroka

13

instanceof ●Dynamiczne sprawdzanie typów jest niewygodne, bo błędy pojawiają się w trakcie uruchomienia, a nie kompilacji, ale można się trochę zabezpieczyć operator instanceof if (o instanceof Student) { Student s = (Student) o; s.idźNaWykład(); //lub ((Student) o).idźNaWykład(); }Dla każdej referencji do obiektu spełnione jest ??? instanceof Objectnull nie jest egzemplarzem żadnej klasy (null instanceof Object) == falseTablice też są obiektami (new int[5] instanceof Object) == truePrzemieszanie hierarchii klas da się wykryć w czasie kompilacji class Cat {} class Dog {} Dog d = new Dog(); System.out.println(d instanceof Cat);

Przygotował: Jacek Sroka

14

Wzorce projektowe ●Pewne wypróbowane i poprawne rozwiązania problemów projektowych mogą być (i były) wyrażane jako dobre praktyki, heurystyki lub wzorce – nazwane przepisy zadanie-rozwiązanie. (na podstawie "Applying UML And Patterns" Craiga Larmana). Sam termin „wzorzec” ma sugerować coś powtarzalnego. To nie są nowe pomysły! Dwa istotne zbiory wzorców to wzorce GoF i GRASP. GRASP to metodyczne podejście do uczenia się podstaw projektowania obiektowego. GRASP: Wysoka spójność, Luźne sprzężenie, Polimorfizm, Rzeczoznawca, Twórca, Zarządca, Pośrednictwo, Czysty wymysł, Kapsułkowanie zmienności GoF (23 ogólnie uznane wzorce): Fabryka, Singleton, Adapter, Strategia, Kompozyt, Fasada, Obserwator (Delegowanie, Wydawca-Prenumerator)

Przygotował: Jacek Sroka

15

Adapter ●Kontekst/Problem: Jak poradzić sobie z niekompatybilnymi interfejsami lub dostarczyć stabilny interfejs dla podobnych komponentów posiadających różniące się interfejsy? Rozwiązanie: Używając pośredniego obiektu adaptera przekształć oryginalny interfejs komponentu na inny.

Dodajemy poziom pośredni składający się z obiektów, które przystosowują różnorodne zewnętrzne interfejsy do spójnego interfejsu używanego w aplikacji! Konwencja nazewnicza: nazwę wzorca wbudowujemy w nazwę typu Adaptery są Fasadami (opakowują dostęp do podsystemu lub systemu w pojedynczym obiekcie).

Przygotował: Jacek Sroka

16

Fabryka Kto powinien tworzyć obiekty, np. obiekty (adaptery) reprezentujące zewnętrzne usługi (mogące mieć różne interfejsy, np. AdapterKartyVisa). Chcemy utrzymać rozdzielenie zagadnień – obiekty dziedzinowe odpowiadają jedynie za logikę aplikacji (chcemy zachować wysoką spójność). (Nie zawsze jest to możliwe – programowanie aspektowe).

public NaszaFabryka { ... public AdapterKarty getAdapterKarty() { //odczytaj z pliku konfiguracyjnego jakiego adaptera użyć

}

}

//utwórz odpowiedni i zwróć go

Przygotował: Jacek Sroka

17

Singleton ● ● ● ●

Jak uzyskać dostęp do fabryki z poprzedniego przykładu? Kto ją tworzy? Zazwyczaj potrzeba tylko jednej fabryki? Możemy przekazywać fabrykę jako parametr, ale możemy użyć wzorca Singleton

public static synchronized NaszaFabryka getEgzemplarz() { // sekcja krytyczna, jeżeli aplikacja jest wielowątkowa if ( egzemplarz == null ) { egzemplarz = new FabrykaUsług(); } return egzemplarz; } //czyli fabryka staje się dostępna globalnie! ●

egzemplarz jest atrybutem statycznym, a konstruktor fabryki jest prywatny

Przygotował: Jacek Sroka

18

Przygotował: Jacek Sroka

19

Pakiety przykład package mój.pierwszy.pakiet; import java.util.Date; public class MojeUtils { public static void main(String[] args) { System.out.println("Witaj Świecie!"); } }

javac ./mój/pierwszy/pakiet/MojeUtils.java java mój.pierwszy.pakiet.MojeUtils

Przygotował: Jacek Sroka

20

Pakiety ●

Pomiędzy deklaracją pakietu i deklaracjami klas i interfejsów możemy wskazać jakich klas i interfejsów chcemy używać bez kwalifikowania ich nazw nazwą pakietu: import pak1.pak2.Klasa; import pak1.Interfejs; import pak1.*; //nie obejmuje podpakietów //java.lang.* jest importowane domyślnieJVM ładuje potrzebne klasy w chwili pierwszego odwołania, a odnajduje je dzięki wartości CLASSPATH (zmienna środowiska lub parametr wywołania) –

java -cp … HelloWorldJeżeli CLASSPATH=/java:. to poszukiwany będzie plik /java/pak1/pak2/Klasa.classjeżeli taki nie istniej to ./pak1/pak2/Klasa.class

W CLASSPATH można też wskazać archiwum (jar lub zip) Nie znalezienie importowanej klasy/interfejsu powoduje błąd podczas kompilacji

Przygotował: Jacek Sroka

21

Przygotował: Jacek Sroka

22

Pakiety c.d. Jeżeli pakiety pak1 i pak2 zawierają klasę A to:import pak1.A; import pak2.A; spowoduje błąd podczas kompilacji import pak1.*; import pak2.A; będzie poprawne i używana będzie A z pak2, chyba że A jest również definiowana w aktualnym pakiecie import pak1.*; import pak2.*; będzie poprawne, o ile nigdzie nie próbujemy odwoływać się do A lub definiujemy tą klasy w aktualnym pakiecie

Przygotował: Jacek Sroka

Import składowych statycznych ●

Przykład dla stałych (można też metody) double r = Math.cos(Math.PI * theta); import static java.lang.Math.PI; import static java.lang.Math.*;//też mogą wystąpić konflikty nazw //np. MAX_VALUE z Integer i Long double r = cos(PI * theta);Przydaje się z java.util.Arrays i java.util.CollectionsStosować oszczędnie żeby nie zaśmiecić przestrzeni nazw –

jeszcze gorzej Constant Interface Antipattern, bo zaśmieca publiczne API

23

Przygotował: Jacek Sroka

Niektóre standardowe pakiety ●java.lang (Object, String, Integer, ..., System, Math, Throwable, Thread) java.io (File, Reader, Writer, InputStream, OutputStream)java.net (Socket, ServerSocket, URL)java.util (Collection, List, Set, Map, Iterator)javax.swing...

24

Przygotował: Jacek Sroka

25

Modyfikatory dostępu ●

Dla atrybutów, metod, konstruktorów, klas i interfejsów –

public (dostęp publiczny) – bez ograniczeńprotected (dostęp chroniony) – z pakietu i podklas (nawet w innym pakiecie)brak modyfikatora (dostęp domyślny) – umożliwia dostęp z pakietuprivate (dostęp prywatny) – z klasy zadeklarowanej na najwyższym poziomie struktury programu, w której jest zawarta (nie koniecznie bezpośrednio) deklaracja opatrzona tym modyfikatorem dostępu

Dostęp do klasy pozwala: –

tworzyć egzemplarzerozszerzaćodwoływać się do atrybutów i metod, chyba że ich modyfikatory ograniczają

Typ tablicowy dostępny jest wtedy i tylko wtedy, gdy dostępny jest typ elementów tablicy

Przygotował: Jacek Sroka

26

Modyfikatory przykład ●

Import się nie uda, bo klasa jest niewidoczna package po.egzamin.czerwiec; class Zadanie {} package po.egzamin.wrzesień; import po.egzamin.czerwiec.Zadanie class NoweZadanie extends Zadanie {}A tu już tak package po.egzamin.czerwiec; public class Zadanie {} package po.egzamin.wrzesień; import po.egzamin.czerwiec.Zadanie class NoweZadanie extends Zadanie {}Jak oznaczymy final, to public nie pomoże (ale się zaimportuje)

Przygotował: Jacek Sroka

27

Klasy abstrakcyjne ●

Klasy z niekompletną implementacjąNie można tworzyć ich egzemplarzyPrzydają się jak chcemy wprowadzić wspólny kod do hierarchii

abstract class PartiaPolityczna { void dzielIZwyciężaj() { //... generujTematZastępczy(); } }

abstract String generujTematZastępczy();

class XYZ extends PartiaPolityczna { String generujTematZastępczy() { //... } }

Przygotował: Jacek Sroka

Klasy abstrakcyjne przykład abstract class Pojemnik { public abstract void dodaj(int elt); public void dodajTab(int[] tab){ for(int i: tab) dodaj(i); }

}

public abstract String toString(); //mimo że toString() było zdefiniowane w Object

28

Przygotował: Jacek Sroka

public class PojemnikTablicowy extends Pojemnik { private int[] tab; // Niezm.: dane są w tab[0..ile-1] private int ile=0; PojemnikTablicowy(){ tab = new int[1]; // 1024 byłoby bardziej naturalne } @Override public void dodaj(int elt){ if (ile >= tab.length){ int[] pom = new int[tab.length*2]; for (int i=0; i