PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 34 W SZCZECINIE

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie miał, a więc przez to ws...
Author: Kamila Maj
2 downloads 0 Views 431KB Size
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie miał, a więc przez to wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem(…)” Jan Paweł II

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 34 W SZCZECINIE 2015-2018

Spis treści: I. Podstawowe akty prawne; II. Wstęp; III. Misja szkoły; IV. Model absolwenta i cele wychowania; V. Główne priorytety programu wychowawczego; VI. Osoby i instytucje wspierające działalność programową; VII. Wydarzenia i uroczystości szkolne o charakterze wychowawczym; VIII. Kierunki pracy szkoły realizujące główne priorytety programu wychowawczego w latach 2015-2018; VIII. Wykorzystanie zapisów z monitoringu wizyjnego; IX. Ewaluacja programu.

WSTĘP Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają jedynie rodziców

w dziedzinie wychowania,

wynika z tego, że nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie

możliwe

zadania

wychowawcze

oraz

to,

że

kierunek

działalności

wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców. Za cel wychowania szkolnego uznaje

się

kształtowanie

człowieka

kulturalnego

i

ogólnie

wykształconego,

przygotowanego do życia we współczesnym świecie. Program wychowawczy został zmodyfikowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r., analizę aktualnego stanu sytuacji wychowawczej szkoły, analizę ankiet badających oczekiwania rodziców wobec szkoły w zakresie działań wychowawczych i edukacyjnych oraz wnioski wynikające z systematycznej diagnozy potrzeb środowiska.

MISJA SZKOŁY Gimnazjum nr 34 jest szkołą:  wpierającą wszechstronny rozwój ucznia, pełny rozwój jego talentów i zainteresowań,  prowadzącą szeroki zakres dobrze zorganizowanych działań lekcyjnych, pozalekcyjnych i sportowych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,  umożliwiającą uczniom podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalna i szkołą,  udzielającą uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z instytucjami zajmującymi się problemami opieki i wychowania młodzieży,  prowadzącą

działalność informacyjną

rodziców/opiekunów.

i

szkoleniową

dla

uczniów i

ich

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 34 opisuje treści i działania o charakterze wychowawczym i

jest

realizowany

przez

wszystkich

nauczycieli

szkoły

przy

współudziale i aprobacie rodziców oraz uczniów szkoły. Obejmuje on cele i zadania oraz sposoby kształtowania osobowości ucznia, tak aby przygotować go do dorosłego życia. Głównym celem Programu Wychowawczego Gimnazjum Nr 34 jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, rozwijanie poczucia

odpowiedzialności,

poszanowania

polskiego

dziedzictwa

kulturowego,

kształcenie i wychowanie w duchu humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o kulturze i środowisku naturalnym.

MODEL ABSOLWENTA Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 34 ma kreować przyszłego absolwenta szkoły gimnazjalnej, który: W SFERZE ROZWOJU SPOŁECZNEGO 1. Zaznajamia się z historią i kulturą swojego narodu, szanuje i pielęgnuje tradycje i symbole

narodowe, regionalne (nadając szczególną wartość tradycji szkolnej).

Dostrzega związek kultury i tradycji polskiej z kulturą europejską. 2. Widzi sens zaangażowania w życie społeczne i potrzebę działania na rzecz innych. 3. Wpływa pozytywnie na rozwój klasy lub szkoły. 4. Szanuje różnorodność poglądów, religii, przekonań, wartości. 5. Potrafi zachować się w sytuacjach konfliktowych, szanując postawę innych i broniąc własnej niezależności. 6. Odnajduje swoje miejsce w grupie, rodzinie szanując normy i zasady w nich obowiązujące.

W SFERZE KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI 1. Potrafi organizować pracę własną. 2. Troszczy się o środowisko naturalne. 3. Potrafi czynnie uczestniczyć w działaniach na rzecz szkoły. 4. Wykazuje się empatią, udziela pomocy koleżeńskiej. 5. Jest człowiekiem odpowiedzialnym za siebie, za własną przyszłość. 6. Potrafi podjąć decyzję o dalszym kształceniu. 7. Potrafi znaleźć swoje miejsce w zmieniającym się świecie, z otwartością podchodzi do wszelkich przemian. 8. Potrafi dokonywać właściwych wyborów w trosce o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

W SFERZE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MORALNOŚCI 1. Jest uczciwym człowiekiem. 2. Cechuje go pracowitość, systematyczność, obowiązkowość. 3. Jest człowiekiem wrażliwym na krzywdę, reaguje na przejawy zła. 4. Ma poczucie własnej godności, szanuje godność każdego człowieka. 5. Przestrzega norm etycznych i zasad kultury dobrego zachowania. 6. Szanuje i dba o własne zdrowie i życie.

W SFERZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO I KULTUROWEGO 1. Przygotował się do zdania egzaminu gimnazjalisty. 2. Odkrył i rozwinął swoje zdolności. 3. Nabył umiejętność obsługi komputera osobistego i korzysta z Internetu. 4. Dba o rozwój intelektualny.

5. Posługuje się poprawną polszczyzną, dba o kulturę języka. 6. Potrafi czytać ze zrozumieniem. 7. Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji. 8. Jest świadomym uczestnikiem życia kulturalnego. 9. Jest wrażliwy na piękno.

GŁÓWNE PRIORYTETY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO GIMNAZJUM NR 34 W SZCZECINIE

1. Przestrzeganie norm współżycia społecznego na terenie klasy, szkoły i środowiska. 2. Przygotowanie ucznia do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w życiu codziennym. 3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 4. Wychowanie patriotyczne i regionalne, związek z kulturą innych narodów.

OSOBY

I

INSTYTUCJE

WSPIERAJĄCE

GIMNAZJUM NR 34 W SZCZECINIE 1. Rodzice 2. Rada Rodziców 3. Nauczyciele, wychowawcy, tutorzy, pedagog 4. Pielęgniarka szkolna 4. Rada Młodzieży

DZIAŁALNOŚĆ

PROGRAMOWĄ

5. Rada Osiedla 6. Organizacje i instytucje zajmujące się wspomaganiem procesów wychowawczych (w tym Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, Katedra Filologii

Angielskiej, Zakład

Fizjologii Żywienia Człowieka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Polskie Towarzystwo Informatyczne ) 7. Zespół ds. Nieletnich Komendy Wojewódzkiej Policji.

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM 1. Obchody rocznicowe, święta oraz wydarzenia związane z obyczajami szkoły: Miesiąc

Uroczystości

Wydarzenia

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wybory do Rady Młodzieży i Samorządów Klasowych Akcja Sprzątanie Świata

Październik Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na gimnazjalistę Dzień Papieski 16 X

Listopad

Święto Odzyskania Niepodległości

Grudzień

Tradycje wigilijne i świąteczne

Styczeń ________________

________________________ Jasełka szkolne Wigilie klasowe Podsumowanie pracy wychowawczej w I semestrze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Luty Marzec Kwiecień Maj

Walentynki Tradycje wielkanocne _________________

Dzień Kobiet Dzień Ziemi

Święto Pracy Dzień Flagi 2 Maja

_________________________

Święto Konstytucji 3 Maja Czerwiec

Bal Gimnazjalny

Dzień Dziecka

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dzień sportu Pożegnanie klas III Podsumowanie pracy w II semestrze

2. Konkursy: a) przedmiotowe międzyszkolne, rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie (wg dostarczonego harmonogramu); b) tematyczne, wewnątrzszkolne; 3. Wystawy propagujące osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach; 4. Gazetki klasowe, szkolne, prezentacje twórczości uczniów; 5. Udział w wolontariacie; 6. Wycieczki, rajdy, wyjścia do placówek kulturalnych.

Kierunki pracy szkoły realizujące główne priorytety Programu Wychowawczego w latach 2015- 2018

Kierunek pracy szkoły: Przestrzeganie norm współżycia społecznego na terenie klasy, szkoły i środowiska Zadania szkoły

Zadania wychowawcy -nauczyciela 

Tworzeniei egzekwowanie prawa wewnątrzszkolnego

Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej, efektywnego w niej działania, nauczanie stosowania zasad i norm panujących w grupie. Zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem szkoły innymi regulaminami, szczególnie z WSO, PW, PP, Regulaminem Ucznia oraz zwrócenie uwagi na wynikające z nich prawa i obowiązki uczniów, kształtowanie nawyku pomocy koleżeńskiej, wspólne realizowanie projektów edukacyjnych przez uczniów nauczycieli i rodziców.Włączanie Radę Młodzieży do realizacji, uwzględnić ich uwagi, potrzeby i oczekiwania.Zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z Obowiązkami i Prawami uczniów.

Formy realizacji

Odpowiedzialni nauczyciele,

1.Współtworzenie regulaminów Szkoły i ich ewaluacja.

wychowawcy, pedagog, rodzice,

2. Spotkania z rodzicami, zgłaszanie przez nich nowych propozycji.

uczniowie

 Tworzenie właściwych relacji z otoczeniem

Budzenie odpowiedzialności za zachowanie i kształtowanie zasad dobrego wychowania

Wdrażanie do koleżeńskich kontaktów z rówieśnikami, współdziałania, zrozumienia dla innych, wdrażanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Uczestniczenie w pracy zespołowej, - pomoc koleżeńska - organizowanie ,grup wsparcia w nauce.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice,Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania różnego typu zadań i decyzji.Kształtowanie wśród uczniów postaw aktywnych i odpowiedzialnych.

5. Prezentacja osiągnięć swojego dorobku rodzicom oraz współpracującym ze szkołą instytucjom.Kształtowanie u uczniów postaw poszanowania wartości moralnych zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów wobec zachowania swojego i innych.

1. Lekcje wychowawcze.

nauczyciele,

2.Reagowanie na pozytywne i negatywne zachowania uczniów (nagradzanie i karanie) zgodnie z Regulaminem Ucznia.

wychowawcy,

3. Samoocena zachowania uczniów.

uczniowie,Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych i właściwe zachowanie w miejscach publicznych.Utrwalanie podstawowych reguł i zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich (przeciwdziałanie agresji).Wspomaganie w rozpoznawaniu własnych mocnych i słabych stron: wad i zalet.

4. Przydzielanie zadań w ramach akcji pomocy dla potrzebujących.

uczniowie

pedagog, rodzice, pracownicy

Wzmacnianie integracji społeczności szkolnej i poczucia przynależności do niejBudzenie aktywności.Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania czasu.

1.Organizowanie okolicznościowych imprez, apeli, wycieczek, spotkań dla rodziców i uczniów,

nauczyciele,

2.Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły.

rodzice,

1.Lekcje wychowawcze.

nauczyciele,

2.Dyskusje.

wychowawcy,

3. Imprezy szkolne.

pedagog,Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, klasowej.

Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz znajdowania sposobów rozwiązywania konfliktówZwracanie uwagi na podstawowe wartości w życiu człowieka, uczenie szacunku dla drugiego człowieka.Krzewienie postawy doceniania i szanowania pracy oraz poświęcenia innych osób (rodziców, członków rodziny, pracowników szkoły, przyjaciół itd.).

Kształtowanie nawyków efektywnego komunikowania się i współpracy z rówieśnikami.Powierzanie uczniom zadań, w których 1.Praca w grupach na lekcjach. muszą podjąć współpracę. 2. Praca Rady Młodzieży. Zwracanie uwagi na różnice w 3. Udział w organizacji imprez.. komunikowaniu się z rówieśnikami i 4. Reprezentowanie naszego dorosłymi, uczenie umiejętności gimnazjum poza szkołą. odpowiedniej oceny własnych reakcji, pełnienie zadań i ról społecznych, 5. Organizowanie zajęć współpraca z innymi uczniami, pozalekcyjnych.

Zwracanie uwagi na prawidłowe reakcje uczniów w sytuacjach spornych i konfliktowych.

wychowawcy, pedagog, uczniowie

rodzice, uczniowie

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, uczniowie

kreowanie własnego wizerunku.

Kształtowanie wrażliwości na krzywdę ludzką.Uświadomienie wagi samokontroli i samodyscypliny.Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie innych.

6. Dyżurów nauczycieli i pracowników szkoły podczas przerw. Wolontariat.

Nauczyciele oraz klasa z wolontariatem

Kierunek pracy szkoły: Przygotowanie do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w życiu codziennym Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i urządzeń medialnych

Kształtowanie umiejętności korzystania 1.Praca na lekcjach z mapami, map, atlasów, encyklopedii, rozwijanie atlasami, korzystanie z Internetu. umiejętności czytania tekstu ze 2. Praca z podręcznikiem. zrozumieniem. 3.Lekcje w pracowni Kształcenie umiejętności obsługi komputerowej. komputera i urządzeń peryferyjnych. 4.Lekcje biblioteczne.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, uczniowie

5.Lekcje poza terenem szkoły, np. w planetarium lub muzeum… 

 Rozwój osobowościĆwiczenia zachowań asertywnych, 1.Praca w Radzie Młodzieży, kształcenie umiejętności aktywnego 2. Praca w ramach zajęć słuchania, pozytywne i zrównoważone, pozalekcyjnych. reagowanie w sytuacjach trudnych. 3. Aktywny udział w lekcjach. Promowanie kreatywnego i 4.Indywidualne rozmowy z samodzielnego myślenia. wychowawcą i pedagogiem Pomoc w uświadamianiu własnych szkolnym. możliwości i wypracowania osobistych sposobów radzenia sobie w sytuacjach 5. Trening asertywności. trudnych. 6. Zajęcia warsztatowe.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, uczniowie

 Zdobywanie umiejętności praktycznych przydatnych w życiu oraz stwarzanie możliwości ich wykorzystania i weryfikacji

Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata

Zachęcanie do wyrażania swoich 7. Udział w uroczystościach i poglądów, pobudzanie pozytywnych imprezach szkolnych. emocji. 8.Realizacja projektów Kształtowanie twórczych postaw, edukacyjnych. rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Rozwijanie zdolności myślenia 1.Korzystanie z przewodników, informatorów turystycznych. analitycznego i syntetycznego.

Stwarzanie możliwości wykorzystania zdobytej.Uwrażliwienie na cywilizacyjne, pierwsza nagłych wypadkach.wychowawcy,

Wyposażenie ucznia w informacje i 2. Poruszanie się po szlakach pedagog, umiejętności na temat techniki i turystycznych. rodzice, narzędzi szybkiego uczenia się, 3. Udział w konkursach i poznanie zasad gier zespołowych. olimpiadach przedmiotowych oraz uczniowie sportowych Ukazywanie praktycznej strony zawodach zdobywanych wiadomości przez organizowanych w szkole i poza realizowane zadania na lekcji, w nią. zadaniach domowych oraz przez 4.Realizacja projektów wskazywanie na lekcji praktycznych edukacyjnych zastosowań zdobywanej wiedzy.

nauczyciele,

prezentacji

i

zagrożenia 1. Lekcje wychowawcze, pomoc w 2. Spotkania ze specjalistami, pielęgniarką szkolną. Kształcenie właściwych postaw wobec 3.Organizowanie oraz włączanie zagrożeń środowiskowych. się w różnego rodzaju akcje na Przygotowanie do rozpoznawania terenie szkoły, osiedla, miasta i wartości moralnych, ich hierarchizacji. kraju.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, pielęgniarka, rodzice, uczniowie

 Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Zachęcanie do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Kształtowanie postawy proekologicznej. Uświadamianie zagrożeń we współczesnym świecie. Zwracanie uwagi na zasady bezpieczeństwa i ich przestrzeganie na terenie szkoły i poza nią. Zaznajamianie z zasadami zdrowego żywienia i kształtowanie nawyku ich stosowania.

   

1.Lekcje biologii, geografii, chemii, nauczyciele, wychowania fizycznego. wychowawcy, 2. Warsztaty i konkursy rodzice, ekologiczne. uczniowie, 3. Udział w akcjach "Sprzątania sklepik szkolny. świata". 4.Udział w zawodach sportowych, rywalizacja międzyklasowa i międzyszkolna. 5.Zajęcia sportowe i turystyczne, współpraca szkolnym.

ze

sklepikiem

Kierunek pracy szkoły: Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  Aktywowanie Rodziców do współpracy ze szkołą.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce uczniów.

1. Współtworzenie regulaminów szkolnych.

nauczyciele, wychowawcy,Wspólne rozwiązanie problemów w zakresie kształcenia i wychowania.

2. Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, godziny konsultacji, pedagogizacja rodziców.

pedagog,Uświadomienie rodzicom zagrożeń współczesnego życia.

3. Organizowanie imprez, pokaz dorobku uczniów.

uczniowieWspółpraca z Radą Rodziców przy tworzeniu i ewaluacji prawa szkolnego.

4. Informowanie rodziców o ich prawach i obowiązkach.Zaprosić i włączyć rodziców do organizowania wydarzeń szkolnych o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym i wychowawczym.

5. Opracowanie ankiet dla rodziców dotyczących i potrzeb i oczekiwań.

rodzice,

Budzenie poczucia związku ze społecznością lokalnąUświadamianie Rodzicom ich roli, obowiązków i odpowiedzialności.Ukazywanie elementów historii i kultury społeczności lokalnej.

1.Spotkania z ciekawymi ludźmi.

nauczyciele,

2. Lekcje wychowawcze.

wychowawcy,Poznawanie stanu środowiska i przyrody w najbliższej okolicy.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

pedagog,Współudział w życiu społecznokulturalnym środowiska.

4. Rajdy wycieczki wyjścia do muzeów, teatrów…

uczniowiePoznawanie potrzeb okolicznych instytucji społecznych.

5. Zorganizowanie pomocy dla potrzebujących dzieci w ramach wolontariatu.

rodzice,

6. Współpraca z Radą Osiedla. Współpraca z innymi szkołami

Pomoc rodzicom mającym trudności wychowawcze i materialne ze szczególnym uwzględnieniem problemu eurosieroctwaNawiązywanie kontaktów z innymi szkołami, możliwość prezentowania dorobku szkoły.

Udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych,

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie,Prezentacja uzdolnionych uczniów.Rozpoznawanie sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia.

1.Pogadanki, prelekcje specjalistów,

dyrektor szkoły,Pokazywanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach stresowych, ukazywanie pozytywnych wzorców życia.

godziny wychowawcze,

wychowawcy,

zebrania z rodzicami.

nauczyciele,Pomoc rodzicom w nawianiu kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę.

rodzice

2.Współpraca z instytucjami zajmującymi się diagnozowaniem i specjalistyczną pomocą dla dzieci z problemami.

pedagog,

rodzice

Kierunek pracy szkoły: Wychowanie patriotyczne i regionalne   Budzenie więzi z regionem i krajem oraz uczuć patriotycznych

         

Dyrektor, Zapoznanie uczniów z obrzędami i tradycjami rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi, kulturowymi i szkolnymi. Wzbudzanie chęci do uczestnictwa w obchodach świąt państwowych. Kształtowanie nawyku posługiwania się poprawnym i czystym językiem polskim, unikanie wulgaryzmów. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i regionalnych. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej. Kształtowanie postawy patriotyzmu. Zachęcanie do dbania o estetykę otoczenia i swojego wyglądu. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych. Poznawanie swoich praw obywatelskich. Poznawanie mechanizmów wyborów demokratycznych. Rozwijanie wiedzy o regionie w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.

1. Godziny wychowawcze. nauczyciele, 2. Apele, akademie szkolne. wychowawcy, 3. Realizacja programów projakościowych i projektów edukacyjnych.

pedagog, rodzice,

4. Organizowanie i dokumentowanie okolicznościowych akademii i apeli w związku z ważnymi wydarzeniami historycznymi. 5. Wspólne wykonywanie hymnu narodowy podczas uroczystości szkolnych. 6. Wycieczki do miejsc pamięci. 7.Przypominanie i uwrażliwianie uczniów na znaczenie symboli narodowych. 8. Wycieczki, wyjścia do muzeów, teatrów… 9. Lekcje historii, WOS-u, 10. Wybory do Rady Młodzieży, do samorządów klasowych.

uczniowie

11. Organizowanie wycieczek do miejsc ważnych dla kazdego szczecinianina w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych (np. muzeum miasta Szczecina, Cmentarz Centralny i inne). Kierunek pracy szkoły: Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu uczniów i zapewnienie im rozwoju sfer osobowości 1. Zapoznanie uczniów i ich Dyrektor, rodziców ze statutem Szkoły oraz regulaminami i dokumentami pedagog,  Upowszechnianie wiedzy o prawach obowiązującymi naszym obywatelskich i dziecka. Przestrzeganie gimnazjum. wychowawcy  Pomoc uczniom w adaptacji do przez całą 2.Przeprowadzenie zajęć nowych warunków. społeczność praw: integracyjnych.  Orientacja zawodowa i planowanie obywatelskich, 3. Poznanie sytuacji rodzinnej kariery. dziecka uczniów.  Wspieranie rozwoju społeczno4.Zapoznanie uczniów z moralnego wychowanków. dokumentami określającymi: prawa człowieka, dziecka, ucznia. 5. Udostępnienie informatorów i innych materiałów o szkołach ponadgimnazjalnych. 6. Zajęcia wspomagające w wyborze kierunków kształcenia. 7.Zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej. 8. Angażowanie wychowanków w życie szkoły i środowiska lokalnego.

WYKORZYSTANIE ZAPISÓW Z MONITORINGU WIZYJNEGO Kamery umieszczone w szkole mają za zadanie wspomagać pracę wychowawczą i profilaktyczną poprzez pomoc w zapobieganiu zachowaniom niepożądanym oraz pomoc w ustaleniu sprawców takich zachowań na terenie szkoły. W przypadku zaistnienia zachowania niepożądanego dyrekcja ma możliwość wglądu w archiwum monitoringu i posiłkując się materiałem filmowym może udowodnić sprawcy lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) jego zachowanie. Materiał filmowy nie może być wykorzystany do innych celów i dostępny osobom nieupoważnionym, kopiowany na życzenie osób trzecich na zewnętrzne nośniki oraz publikowany poza szkołą.

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Ewaluacja dokonywana jest zarówno na bieżąco w trakcie roku szkolnego oraz na zakończenie każdego roku szkolnego tak, aby wszystkie cele zostały zrealizowane w

trzyletnim

cyklu

kształcenia

w

gimnazjum.

Ewaluacja

podjętych

działań

wychowawczych dokonana zostanie poprzez analizę:  wyników ankiet i sondaży przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,  sprawozdań z realizacji planów pracy, pedagoga, zespołu ds. promocji zdrowia, Rady Młodzieży,  sprawozdania z realizacji programu profilaktycznego szkoły, 

wykazu wycieczek zrealizowanych w szkole,wykazu zrealizowanych uroczystości szkolnych.

Poza tym dowodem realizacji zadań wychowawczych będą zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

PODSTAWY PRAWNE: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.; 2.

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach

z dnia 4 listopada 1950 r.; 3. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.; 4. Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.; 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) ; 6. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. (art. 1,5,33, 34a, 40) ; 7. Statut Publicznego Gimnazjum nr 34 w Szczecinie; 8. Podstawa Programowa kształcenia ogólnego; 9. Diagnozy stanu problematyki wychowawczej w szkole; 10. Priorytety wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Opracowali: Koleta Juryś-Pietraszko Katarzyna Dydymska Kamila Kozłowska Katarzyna Matraszek- Szaniawska Przemysław Landowski