Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

(1) Nazwa przedmiotu (2) Nazwa jednostki przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Położnictwo Diagnostyka prenatalna prowadzącej In...
3 downloads 3 Views 180KB Size
(1) Nazwa przedmiotu (2) Nazwa jednostki przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów

Położnictwo

Diagnostyka prenatalna

prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Katedra: Położnictwa -

Poziom kształcenia

Forma studiów

Studia II stopnia

Stacjonarne/ niestacjonarne

(5) Rodzaj przedmiotu Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (6) Rok i semestr studiów II rok, IV sem., (7) Imię i nazwisko koordynatora Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu (9)Cele zajęć z przedmiotu Celem zajęć jest:

Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: - nowoczesnych trendów w diagnostyce przedimplantacyjnej i prenatalnej - istoty, celu, zasad dokonywania badań prenatalnych - ukazania korzyści stosowanych metod prenatalnych w edukacji pacjentek Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: - podejmowania działań zmierzających do przygotowania pacjenki do badań prenatalnych i opieki nad pacjentką po ich wykonaniu - posługiwania się specjalistycznym nazewnictwem w diagnostyce prenatalnej - dokonywania kwalifikacji kobiety do dalszego postepowania diagnostycznoleczniczego Kształtowanie postawy studenta do: - aktywnego pogłębienia wiedzy z zakresu metod podejmowania działań opiekuńczych wobec pacjentki poddawanej badaniom przesiewowym - podejmowania współpracy z zespołem interdyscyplinarnym - przejawiania odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece podczas diagnostyki prenatalnej - okazywania szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych (10) Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę z zakresu programu kształcenia na studiach I stopnia, kierunek Położnictwo z przedmiotu Położnictwo, Opieka Położnicza, Promocja zdrowia. Wiedza: - B_W14. zna cele i zasady diagnostyki, profilaktyki i

(11) Efekty kształcenia

leczenia chorób genetycznych oraz organizację opieki genetycznej w Polsce i na świecie, - B_W45. określa istotę, cel, wskazania i przeciwwskazania do badań przedimplantacyjnych,

Umiejętności:

- B_U09. wykonuje i interpretuje profil biofizyczny płodu oraz podejmuje właściwe działania w zależności od dobrostanu płodu - B_U10. rozpoznaje wczesną ciążę i jej umiejscowienie oraz ocenie prawidłowość rozwoju pęcherzyka ciążowego, a także wiek ciążowy, masę,

dojrzałość płodu i jego położenie - B_U13. rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych danych oraz ustala plan postępowania wobec podopiecznej i jej dziecka - B_U23. proponuje wykonanie określonych badań w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa, macierzyństwa oraz pokrewieństwa dalszego stopnia, - B_U66. potrafi interpretować i dokonywać kwalifikacji do dalszego postępowania diagnostyczno – leczniczego) Kompetencje społeczne:

- B_K01. przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych, - B_K05. przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece, - B_K06. przestrzega -zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej, - B_K07. dba o wizerunek własnego zawodu - B_K08. wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej),

Wykłady - 20 godz. Ćwiczenia -10 godz.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin

(13) Treści programowe Treści merytoryczne wykładów

Trendy w przed urodzeniowej diagnostyce chorób genetycznych. Prenatalna diagnostyka molekularna chorób i zespołów genetycznych Diagnostyka przedimplantacyjna i prenatalna Diagnostyka biochemiczna w I, II i III trymestrze ciąży Badania przesiewowe i diagnostyka zagrażającego porodu przedwczesnego SDA, IUGR Konflikt serologiczny i choroba hemolityczna płodu. Wybrane zagadnienia terapii płodu. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i regulacje prawne zakresie diagnostyki prenatalnej Razem

Lp. Treści merytoryczne ćwiczeń Trendy w przed urodzeniowej diagnostyce chorób genetycznych. Badania 1. przesiewowe i ich diagnostyka. Prenatalna diagnostyka molekularna chorób i zespołów genetycznych. 2.

Czas 2 2 2 4 4 3 3

20

Czas 5 5

Razem

10

Wykład: wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: praca indywidualna, ćwiczenia z instruktażem, dyskusja dydaktyczna, próba pracy. forma(y) Egzamin: II rok, IV sem. Wykład: student generuje/ rozpoznaje odpowiedź: test jednokrotnego wyboru, test dopasowania, Ćwiczenia: realizacja zleconego zadania, projekt, prezentacja, próba pracy

(14) Metody dydaktyczne

(15) Sposób(y) zaliczenia

i

Numer efektu kształcenia

B_W14. B_W45

B_U23. B_U09, B_U10, B_U13 B_U66

(16) Metody i kryteria oceny

Forma zajęć dydaktycznych - odniesienie do treści kształcenia

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia W 1,2,4,7 Egzamin CW1,2 pisemny (test) W 1,3,2,7 CW Egzamin 2 pisemny (test)

Wykład, Cwiczenia Wykład, Cwiczenia

W 3,7

Wykład,

Egzamin pisemny (test) W 4,7 Egzamin pisemny (test) W4 Egzamin pisemny (test) W4 Egzamin pisemny (test) W 6,5,4,7ĆW Egzamin 1,2 pisemny (test) ĆW 2 Samoocena ĆW2 Samoocena ĆW 1,2 Samoocena ĆW 1,2 Samoocena CW 1,2 Samoocena

Metody i narzędzia dydaktyczne

Wykład, Wykład, Wykład, Wykład,

B_K01 Cwiczenia B_K05. Cwiczenia B_K06. Cwiczenia B_K07 Cwiczenia B_K08. Cwiczenia Egzamin: Egzamin testowy: − odbywa się po zakończeniu tematyki wykładowej −

przewidziane przedmiotukolokwium składa się z 20 pytań

jedno

kolokwium

w

czasie

trwania

− Egzamin poprawkowy ma analogiczną formę do egzaminu w pierwszym terminie Wykłady, ćwiczenia: 1. pełne uczestnictwo i aktywność w wykładach

2. zaliczenia pisemne i/ lub cząstkowe Zakres ocen: 2,0 – 5,0 Wykłady, ćwiczenia: 1. zaliczenie testowe oraz pytania otwarte: A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania; B: Pytania z zakresu wiadomości do rozumienia; C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego; D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego; - za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0 - za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0 Ocena wiedzy: Kolokwium pisemne 5.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90%-100% 4.5 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89% 4.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79% 3.5 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 60%-69% 3.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 50%-59% 2.0 – wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50% Ocena umiejętności 5.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze przygotowany, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki prenatalnej organizując profesjonalną opiekę położniczą

4.5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi

wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki prenatalnej organizując profesjonalną opiekę położniczą

4.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym stopniu potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki prenatalnej organizując profesjonalną opiekę położniczą

3.5 – student uczestniczy w zajęciach, jego zakres przygotowania nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy z pacjentem w stopniu dobrym, potrafi wykorzystać wiedzę z

zakresu diagnostyki prenatalnej organizując profesjonalną opiekę położniczą

3.0 – student uczestniczy w zajęciach, na poziomie dostatecznym potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki

prenatalnej organizując profesjonalną opiekę położniczą

2.0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie, nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu diagnostyki prenatalnej

(17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

(18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe ramach przedmiotu (20) Literatura

Aktywność wykład ćwiczenia przygotowanie do ćwiczeń udział w konsultacjach przygotowanie do egzaminu udział w egzaminie SUMA GODZIN LICZBA PUNKTÓW ECTS Polski

Liczba godzin/nakład pracy studenta 20 godz. 10 godz. 20 godz. 10 godz. 30 godz. 1 godz. 91 godz. 3

w -------

Literatura podstawowa: 1. Wielgoś M. : Diagnostyka prenatalna z elementami perinatologii. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010. 2. Kubicka K., Kawalec W..: Pediatria. Wyd. lek. PZWL, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca: 1. Kornas-Biela D. Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej Lublin : TN KUL, 1996. 2. Michael Entezami [i in.] ; with contributions by U. Knoll, L. Schmitz, R. D. Wegner ; red. nauk. wyd. pol. Romuald Dębski ; przekł. [z ang.] Marzena Dębska Diagnostyka ultrasonograficzna wad płodu Warszawa : "MediPage", cop. 2008. 3. red. nauk. Stadnicka G. Opieka przedkoncepcyjna. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. 4. Kornas-Biela D.; Pedagogika prenatalna : nowy obszar nauk o wychowaniuKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych ; Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. 5. Michael Entezami [i in.] ; with contributions by U. Knoll, L. Schmitz, R. D. Wegner ; red. nauk. wyd. pol. Romuald Dębski .Diagnostyka ultrasonograficzna wad płodu. - Warszawa :

"MediPage", cop. 2008. 6. red. nauk. Stadnicka G..Opieka przedkoncepcyjna Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. 7. red. nauk. t. 4. Grzegorz H. Bręborowicz, Wielgoś M. Położnictwo. T. 4, Diagnostyka biofizyczna i biochemiczna w medycynie perinatalnej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012 Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki