Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera

Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera laryngologia kierownik Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapi...
51 downloads 1 Views 425KB Size
Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera laryngologia kierownik Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Urodziła się 25 listopada 1954 roku w Bytowie woj. słupskie w rodzinie inteligenckiej Jerzego Morawca i Ireny z domu Szutowicz. Rodzice byli nauczycielami. Ma brata Zbigniewa (ur. 2 II 1951) prof. dr hab. med, który jest chirurgiem onkologiem. Od roku 1980 zamężna z Tomaszem Antonim Bajdą, inżynierem elektrykiem (przyjęła nazwisko Morawiec-Bajda), w 2008 roku ponownie zawarła związek małżeński z Andrzejem Sztanderą , dr n. tech. inżynierem budownictwa, przyjmując nazwisko Morawiec-Sztandera. Ma dwoje dzieci: syna Marcina (ur. 23 XI 1981), mgr ekonometrii, i córkę Katarzynę (ur. 16 VIII 1993), uczennicę liceum. Do Szkoły Podstawowej Nr 147 w Łodzi uczęszczała w latach 1961-1969, następnie kontynuowała naukę w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Łodzi (1969-1973), które ukończyła z wyróżnieniem i promocją na studia bez egzaminu. Studiowała (1973- 1979) - dyplom i tytuł zawodowy lekarza (27 IX 1979) - na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Doktoryzowała się (17 V 1988) na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi i habilitowała się (1 XII 1998) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Napisała rozprawę doktorską: Badania nad zachowaniem się zmysłu równowagi u chorych z otosklerozą i po stapedektomiach, której promotorem był prof. dr hab. Bożydar Latkowski i habilitacyjną: Obiektywna ocena sprawności narządów przedsionkowych uzyskiwana na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW) - recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Janczewski, prof. dr hab. Janusza Kubiczkowa, prof. dr hab. Lucyna Pośpiech. Odbyła staże naukowe, szkoleniowe i uczestniczyła w kursach w akademiach medycznych: Warszawa (1988,1991), Lublin (1989), Poznań (1990) oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i innych. Wielokrotnie przebywała za granicą w celu pogłębienia umiejętności naukowych i zawodowych pod kierunkiem znakomitych uczonych. Uzyskała specjalizację z otolaryngologii I° (1984) i II° (1988). Odbyła naukowe wyjazdy zagraniczne: Uniwersytet w Nijmegen - Holandia (1992), Baden Baden - Niemcy (1995), Uniwersytet w Würzburgu - Niemcy (1995), Uniwersytet w Parmie - Włochy (1998), Maastricht - Holandia (2001, 2002). Dnia 11 lutego 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał jej tytuł naukowy profesora medycyny. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: Akademia Medyczna w Łodzi. Zakład Fizjologii - asystent-stażysta (1979-1980), młodszy asystent (1980-1981); Wojskowa Akademia Medyczna im gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego: Klinika Otolaryngologiczna - asystent (1981-1984), Konsultacyjna Poradnia Leczenia Uszkodzeń Słuchu i Układu Równowagi w Łodzi (1984-1986), Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Oddział Otiatrii i Laryngologii - starszy asystent (19861990), następnie zastępca ordynatora (1990); Akademia Medyczna w Łodzi: Katedra i Klinika Otolaryngologii - adiunkt (1990- 2000), kierownik Samodzielnej Pracowni Audiologii i Foniatrii Katedry Otolaryngologii (2000-2003), następnie kierownik Zakładu Audiologii i Foniatrii (2003-2004); Uniwersytet Medyczny w Łodzi: profesor nadzwyczajny (2003-), p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi (2004-2008), kierownik Kliniki Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  337 

Nowotworów Głowy i Szyi II Katedry Otolaryngologii (2008-), prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii (2008-2009), prodziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego ds. nauki Oddziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009–2012). Działalność dydaktyczna - promotor 4 rozpraw doktorskich (3 w toku) i 15 prac magisterskich. Recenzent 13 doktoratów i 2 magisteriów. Kierownik 4 lekarzy, którzy uzyskali specjalizacje Io i IIo z otolaryngologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z otolaryngologii, audiologii, otoneurologii, rehabilitacji przedsionkowej, onkologii laryngologicznej, medycyny paliatywnej i metodologii pisania prac naukowych oraz zajęcia praktyczne na kursach. Współuczestniczyła w prowadzeniu szkolenia podyplomowego (kierownictwo administracyjne, naukowe, wykłady). Organizator i współorganizator licznych cyklicznych kursów szkoleniowych z audiologii, foniatrii i otoneurologii dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie otolaryngologii oraz techników audiometrycznych i protetyków słuchu. Opracowała programy ćwiczeń i wykładów w języku angielskim z otolaryngologii dla studentów stomatologii. Jest współautorką 41 rozdziałów w podręcznikach i skryptach dla studentów. Sprawuje opiekę nad lekarzami rodzinnymi. Wchodziła w skład 10 komitetów naukowych, krajowych i zagranicznych kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, przewodniczyła w 15 sesjach głównych, plenarnych i plakatowych, a w ponad 80 czynnie uczestniczyła z referatami i prezentacjami, przedstawiając wyniki badań. Chronologicznie wymieniając, reprezentowała Uczelnię w następujących miejscowościach: Gdańsk (1989, 2003, 2005), Kraków (1991, 1995, 2000), Bydgoszcz (1992, 1999, 2000-2002, 2004), Warszawa (1993-1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2010, 2011), Łódź (1994, 2000-2007), Szczecin (1994, 2003, 2006), Würzburg - Niemcy (1995), Białystok (1996, 2002), Budapeszt - Węgry (1996), Katowice (1996, 1998, 2009), Wrocław (1996, 2001, 2003, 2005, 2007), Białowieża (1997, 2003), Cetniewo (1997), Uniejów (1997), Poznań (1998, 2004-2006), Elbląg (1999), Książ k. Wałbrzycha (1999), Mikołajki (1992, 2002), Zakopane (1999, 2003), Baden Baden - Niemcy (2000), Kaprun - Austria (2000), Toruń (2001), Szczawnica Zdrój (2001), Bad Kissingen - Niemcy (2002), Kazimierz n. Wisłą (2002), Amsterdam - Holandia (2003, 2011), Hradec Kralove - Czechy (2003, 2007), Kajetany (2003), Kreta - Grecja (2003), Spała (2003), Ciechocinek (2004), Lublin (2004, 2007), Rodos - Grecja (2004), Świnoujście (2006), Ustroń (2006), Tuluza - Francja (2007), Codzi - India (2009), Sao Paulo - Brazylia (2009), Praha Czechy (2010). Praca naukowa - podejmuje problematykę badawczą z zakresu audiologii, otochirurgii, otoneurologii, laryngologii i onkologii laryngologicznej. Prowadzi badania elektrofizjologiczne oraz videostroboskopowe. Zajmuje się m. in. nowymi technikami operacyjnymi, rehabilitacją głosu, farmakologicznym leczeniem zawrotów głowy, opracowaniem metody badania narządów przedsionkowych-miogennych potencjałów wywołanych, diagnostyczną i terapeutyczną metodą fotodynamiczną w nowotworach głowy i szyi, diagnostyczną biopsją węzła wartowniczego w nowotworach głowy i szyi, zabiegami rekonstrukcyjnymi w onkologii, laseroterapią w otolaryngologii, operacyjnym leczeniem bezdechów sennych i uporczywego chrapania, fizykoterapią w onkologii i medycynie paliatywnej. Ogłosiła drukiem 290 publikacji, w tym na łamach 37 czasopism. W bibliografii podmiotowej zarejestrowano 285 pozycji, w tym 100 prac oryginalnych, 5 kazuistycznych, 65 poglądowych, 120 streszczeń ze zjazdów naukowych. Uzyskała łącznie 649,5 punktów KBN, 31,707 Impact Factor. Była kierownikiem 4 grantów i współwykonawcą trzech. Ponad 6 jej prac badawczo-naukowych znalazło zastosowanie w praktyce. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1984-), Komisja Rewizyjna (2003-2007), Zarządu Oddziału Łódzkiego (2007-), Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi (1980-), Sekcja Audiologiczna (2000-), Komisji ds. Nadawania Tytułu Honorowego Członkostwa (2004), Klubu Akademickiego Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi (2000-), Rady Wydziałów: Lekarskiego AM (1991-2001), Lekarsko-Dentystycznego UM (2002-2004), Fizjoterapii UM (2004-), Senackiej Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego (2003–2006), KoKronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 338 

misji Dyscyplinarnej UM, wiceprzewodnicząca (2007-), Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2008-2012), członek Komisji ds. Rozwoju Naukowego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii (2009-2012), członek Komisji Kadrowej Wydziału WojskowoLekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii (2009-2012), członek Komisji ds. Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009-2012). Była członkiem sekretarzem naukowym rad naukowych i redakcyjnych czasopism: Medycyna Biologiczna (1998-2002) - sekretarz naukowy, Vertigo Profil : neurologia i laryngologia (2007-), Otorynolaryngologia – Przegląd Kliniczny, recenzent czasopisma International Journal of Otolaryngology (USA). W czasach studenckich należała do SZSP (1973-1979) i uczestniczyła w obozach społeczno-naukowych. Otrzymała Medal „65 lecie Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi” (2010) i nagrody: JM Rektora AM/UM - zespołowe dydaktyczne IIo (1991, 1997), indywidualną naukową Io (2000) - za habilitację, zespołowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1993, 1996, 1999) oraz Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgii Głowy i Szyi (2010). Hobby: sport, podróże, film i teatr, muzyka współczesna.

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  339 

Spis publikacji 1984 1. Leczenie elektrostymulacjami szumów usznych o  etiologii związanej z toksycznymi uszkodzeniami słuchu. Otolaryng. Pol. 1984 suppl. s. 237-240 Współaut.: Bożydar Latkowski, C. Zini, M. Sanna, Piotr Zalewski, Krzysztof Buczyłko, Ireneusz Czyżewski, M. Siniarski, W. Konopka, ..., G. Bazydło, J. Puzio

2. Zawroty głowy po stapedektomii. Mat. VI Konfer. Naukowo-Szkoleniowej Laryngol. WP. WIML Warszawa 1984 s. 6-9 Współaut.: Bożydar Latkowski, Piotr Zalewski, R. Baj, ...

1985 3. Przeszczepy auto- i homogenne w myringoplastyce. Biul. WAM 1985 T. 28 nr 4 s. 352-356 Współaut.: Krzysztof Buczyłko, ...

4. Przydatność zmodyfikowanego setonu do tamponad nosa. Lek. Wojsk. 1985 nr 3/4 s. 210-215 Współaut.: Krzysztof Buczyłko, ..., S. Markucki, B. Bednarski

1986 5. Farmakologiczne leczenie niektórych odbiorczych uszkodzeń słuchu. Otolaryn. Pol. 1986 T. 2 suppl. s. 355-358

Współaut.: Bożydar Latkowski, Piotr Zalewski, Ireneusz Czyżewski, Jadwiga Jóźwiak, Andrzej Makowski, S. Markucki, ..., Jurek Olszewski, Jolanta Pietrzak

1988 6. Badania nad zachowaniem się zmysłu równowagi u chorych z otosklerozą i po stapedektomiach. WAM Łódź 1988 Praca doktorska

1989 7. Niektóre aspekty mechaniczne urazów głowy. Otolar. Pol. 1989 T. 43 Supl. s. 56-57, bibliogr., Sum.

Współaut.: Bożydar Latkowski, Andrzej Makowski, ..., Agnieszka Krajewska

8. Operacja uszu w Klinice Otolaryngologicznej Instytutu Chirurgii WAM w latach 1975-1986. Biul. WAM 1989 R. 32 nr 3 s. 229-240, tab., wykr., bibliogr., Rez., Sum. Współaut.: Bożydar Latkowski, Piotr Zalewski, Ireneusz Czyżewski, ..., Jolanta Pietrzak, Ewa Spałek

1990 9. Podstawy techniki badania narządu słuchu i układu równowagi : przewodnik dla studentów oraz osób zajmujących się badaniem słuchu i równowagi. – Łódź : AM, 1990 (Łódź : PPAM). – 133 s. : il., tab., wykr. ; 21 cm – Akademia Medyczna w Łodzi, Katedra i Klinika Otolaryngologii, T. 181 Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, Jadwiga Jóźwiak, ...

1991

of auditory tract. Otorinolaringologia Minerva Medica 1991 T. 41 s. 1-4

Współaut.: Bożydar Latkowski, Maciej Gryczyński, Jadwiga Jóźwiak, ..., W. Sidor

1992 14. Niepowodzenia i powikłania po stapedektomiach. Otolar. Pol. 1992 supl. 14 s. 230-233, tab., bibliogr., Sum. Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, Anna Pajor, ..., Tomasz Kornatowski, Halina Modrzewska

15. Plastyka tchawicy po laryngektomii umożliwiająca oddychanie bez rurki tracheotomijnej. Otolar. Pol. 1992 T. 46 nr 1 s. 24-27, ryc., bibliogr. Współaut.: Bożydar Latkowski, Cezary Jakubik, ...

16. Przyczyny niepowodzeń i powikłań po tumpanoplastykach zamkniętych. Otolar. Pol. 1992 supl. 14 s. 159-162, tab., bibliogr. Współaut.: Tomasz Durko, Bożydar Latkowski, Halina Modrzewska, ..., Jadwiga Jóźwiak, Tomasz Kornatowski

17. Przypadek wrodzonego niedorozwoju ucha środkowego typu Siebenmanna. Otol. Pol. 1992 [druk 1993] T. 46 nr 6 s. 622-624, bibliogr., Sum. Współaut.: Jadwiga Jóźwiak, ...

18. Technika podstawowych zabiegów i operacji w otolaryngologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. - Łódź : Lars, 1992 (Łódź : DWN SA).- 211, [1] s. : ryc., bibliogr. ; 24 cm ISBN 83-85642-00-5 Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, Maciej Gryczyński, Marek Łukomski, ...

19. Wpływ zakłóceń czynności układu równowagi po stapedektomiach na pooperacyjną poprawę słuchu. Otolar. Pol. 1992 T. 46 nr 4 s. 392-396, tab., bibliogr., Sum. 20. Zawroty głowy u chorych na otosklerozę i po stapedektomiach. Otolar. Pol. 1992 T. 46 nr 1 s. 62-67, tab., bibliogr., Sum. 1993 21. The clinical efficacy of vertigoheel in the treatment of vertigo of various etiology. Panmin. Med. 1993 Vol. 35 nr 2 s. 101-104, tab., bibliogr. Współaut.: ..., M[arek] Łukomski, B[ożydar] Latkowski

22. Die klinische Wirksamkeit von Vertigoheel bei der Behandlung von Schwindel verschiedener Ursachen. Biol. Med. 1993 Jg 22 H. 5 s. 263-266, tab., bibliogr. Współaut.: ..., M[arek] Łukomski, B[ożydar] Latkowski

23. Modyfikacja protezek typu SHEA do rekonstrukcji układu transmisyjnego. Otolar. Pol. 1993 T. 47 nr 6 s. 521-524, ryc., bibliogr., Sum. Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, ..., Tadeusz Klamka

10. Plastyka tracheostomy umożliwiająca oddychanie bez rurki trachoestomijnej. Mat. Sympozjum NaukowoSzkoleniowego Sekcji Onkologicznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w dniach 20-21.09.1991. Kraków 1991

24. Prostheses PORP and TORP prepared by the author’s method. Panmin. Med. 1993 Vol. 35 nr 1 s. 33-35, ryc., bibliogr. Współaut.: ..., T[omasz] Durko, M[arek] Łukomski, J[adwiga] Jóźwiak, D. Krupa

1994

Współaut.: Bożydar Latkowski, C. Jakubik, ....

11. Protezki typu PORP i TORP wykonywane we własnym zakresie. Otolar. Pol. 1991 T. 45 nr 6 s. 452-454, ryc., bibliogr., Sum.

25. Modyfikacja protezek typu Shea do rekonstrukcji układu transmisyjnego. Otolar. Pol. 1994 T. 57 nr 6 s. 521524, il., bibliogr., Sum.

Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, ..., Jadwiga Jóźwiak

Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, ..., Tadeusz Klamka

12. Technika „podwójnego płata” w stabilizacji protezek typu PORP i TORP. Otolar. Pol. 1991 T. 45 nr 2 s. 119-121, ryc., bibliogr.

26. Odmienny sposób zakładania drenu do odżywiania u laryngektomowanych. Otolar. Pol. 1994 T. 57 nr 6 s. 586589, il., bibliogr., Sum.

Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, ..., Halina Modrzewska

Współaut.: Bożydar Latkowski, Marek Łukomski, ...

13. Treatment of tinnitus with selective electrostimulation

27.

Przedoperacyjna radioizotopowa diagnostyka raka

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 340 

sutka. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak gruczołu piersiowego u schyłku XX wieku”. Gdańsk 28-30 kwietnia 1994. Gdańsk 1994 s. 32-33 Współaut.: J[an] Młodkowski, ..., Janusz Alwasiak, E[wa] Młodkowska

28. Zastosowanie homeopatycznego preparatu Vertigoheel w leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego i ośrodkowego. Med. Biol. 1994 nr 1 supl. s. 2-5, tab., bibliogr., Sum. ...

Współaut.: Bożydar Latkowski, M[aciej] Gryczyński, M[arek] Łukomski,

1995

i szumów usznych. Nowa Medycyna 1996 nr 5 s. 48-59 Współaut.: Bożydar Latkowski, ...,

43. Wartość kliniczna miogennych wywołanych potencjałów przedsionkowych. Neurol. Neurochir. Pol. 1996 supl. 3 s. 195 - XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Katowice 26-29 września 1996 : streszczenia Współaut.: ..., Małgorzata Zielińska

44. Znaczenie niektórych prób obrotowych w diagnostyce narządów przedsionkowych i otolitowych. Otolar. Pol. 1996 T 50 nr 5 s. 528-535, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: Bożydar Latkowski, Marek Łukomski, ..., Andrzej Jankowski

29. Anatomia i fizjologia jamy ustnej i gardła. W: Otolaryngologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1995 s. 163-168, il. 30. Anatomia i fizjologia krtani. W: Otolaryngologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1995 s. 190-193, il. 31. Anatomia i fizjologia nosa i zatok przynosowych. W: Otolaryngologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1995 s. 118-122, il. 32. Ocena kliniczna i elektronystagmagraficzna rehabilitacji uszkodzeń narządu przed sionkowego. Otolar. Pol. 1995 T. 49 supl. 19 s. 268-273, wykr., bibliogr.

Współaut.: Bożydar Latkowski, Marek Łukomski, ..., Tomasz Kornatowski

33. Otolaryngologia. W: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Warszawa 1995 s. 176-195, il. Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

34. Plastyka tchawicy po laryngektomii. Otolar. Pol. 1995 T. 49 supl. 20 s. 257-261, ryc., bibliogr., Sum. Współaut.: Bożydar Latkowski, Marek Łukomski, ..., Tomasz Durko, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Wielisław Papierz

35. Podstawy anatomii i fizjologii zmysłu słuchu i równowagi. W: Otolaryngologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 995 s . 48-57, il. 36. Postępowanie terapeutyczne w zawrotach głowy. W: Leczenie zachowawcze zawrotów głowy / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1995 s. 40-56, tab., wykr.

1997 45. Badania narządu słuchu i układu równowagi : podstawowe metody. - Warszawa : Wydaw. Lek., 1997 (Warszawa : KrisMark). - 116 s. : ryc., tab., wykr. ; 21 cm ISBN 83-2002077-8 Współaut.: Bożydar Latkowski, ..., Jadwiga Jóźwiak

46. Komputerowa analiza ENG-gramów chorych z zawrotami głowy leczonych preparatem Vertigoheel w okresie półrocznej obserwacji. Med. Biol. 1997 nr 1 s. 1-5, wykr., bibliogr., Streszcz., Sum. Współaut.: ..., Bożydar Latkowski

47. Komputerowa analiza ENG-gramów u osób starszych po stymulacji kalorycznej. Otolar. Pol. 1997 T. 51 supl. nr 24 s. 73-77, wykr., bibliogr., Sum. - XXXVII Zjazd PTORL Wrocław 18-21 wrzesień 1996 : materiały naukowe Współaut.: Bożydar Latkowski, Marek Łukomski, ...

48. Rejestracja uśrednionych potencjałów z mięśni szyi po stymulacji narządu przedsionkowego bodźcem akustycznym u pacjentów z uszkodzeniem ucha wewnętrznego oraz u zdrowych ochotników. Otolar. Pol. 1997 T. 51 supl. nr 25 s. 240-244, wykr., bibliogr., Sum. 49. Sprawność narządów przedsionkowych określana testem fotela wahadłowego u osób po 60 roku życia. Otolar. Pol. 1997 T. 51 supl. nr 24 s. 83-87, wykr., bibliogr., Sum. - XXXVII Zjazd PTORL Wrocław 18-21 wrzesień 1996 : materiały naukowe Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

1998

37. Rehabilitacja słuchu u osób z otosklerozą. Otolar. Pol. 1995 T. 49 supl. 19 s. 379-382, bibliogr., Sum.

50. Angina. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 129-130

38. W sprawie odżywiania chorych po laryngektomii. Otolar. Pol. 1995 T. 49 supl. 20 s. 262-264

51. Badania uśrednionych potencjałów z mięśni szyi po stymulacji narządu przedsionkowego bodźcem akustycznym. Otolar. Pol. 1998 T. 52 nr 5 s. 571-578, wykr., bibliogr., Sum.

39. Wybrane zagadnienia z fizjologii układu równowagi.: Leczenie zachowawcze zawrotów głowy / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1995 s. 6-17, il.

52. Choroba Meniere’a. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 147-149

Współaut.: Bożydar Latkowski, Tomasz Durko, Leszek Białaczewski, Jadwiga Jóźwiak, ...

Współaut.: Bożydar Latkowski, Marek Łukomski, Tomasz Durko, ..., Anna Murlewska, Wielisław Papierz

1996 40. ABC anatomii i fizjologii narządów otolaryngologicznych. W: Otorynolaryngologia praktyczna / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1996 s. 13-44, ryc. 41. Different manner of nutritive drain’s insertion at laryngectomy patients. W: 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies EUFOS Budapest (Hungary), June 9-14, 1996 / eds.: Otto Ribári, Andor Hirschberg. Budapest 1996 s. 355-357, ryc., bibliogr., Sum. Współaut.: B[ożydar] Latkowski, M[arek] Łukomski, E[wa] NiebudekBogusz, ...

42. Leki antyhomotoksyczne w leczeniu zawrotów głowy

53. Dławiec rzekomy. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 161-162 54. Fizjologia narządu przedsionkowego. W: Otoneurologia / pod red. Grzegorza Janczewskiego, Bożydara Latkowskiego. T. 1. Warszawa 1998 s. 91-120, wykr., bibliogr. Współaut.: Zbigniew Bochenek, ...

55. Głuchota starcza. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 168-169

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  341 

56. Kupulometria i kliniczna westybulografia. W: Otoneurologia / pod red. Grzegorza Janczewskiego, ... . T. 1. Warszawa 1998 s. 229-238, ryc., wykr., bibliogr. Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

57. Leczenie chorób uszu, nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani. W: Farmakoterapia w otorynolaryngologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1998 s. 75109, bibliogr. Współaut.: Andrzej Makowski, ..., Piotr Kurnatowski

58. Leczenie szumów usznych preparatem Vertigoheel. Med. Biol. 1998 z. 2 s. 41-45, wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Bożydar Latkowski, Bohdan Wasilewski

59. Mononukleoza zakaźna. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 191-192 60. Nieżyt nosa. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 207-208 61. Obiektywna ocena sprawności narządów przedsionkowych uzyskiwana na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych. - Katedra i Klinika Otolaryngologii. Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Janczewski, prof. dr hab. Janusza Kubiczkowa, prof. dr hab. Lucyna Pośpiech - 1 XII 1998 Rozprawa habilitacyjna

62. Obiektywna ocena sprawności narządów przedsionkowych uzyskiwana na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych. W: I Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacja w otologii Poznań 8-10 października 1998 r. : streszczenia. Poznań 1998 poz. 63 63. Otoskleroza. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 215-216 64. Ozena. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 217-218

silewskiego. Baden Baden 1998 s. 237-238 70. Szumy uszne. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 245-246 71. W sprawie częstości występowania choroby Meniere’a. Otolar. Pol. 1998 T. 52 nr 3 s. 355-339, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Jadwiga Jóźwiak, Anna Pajor

72. Zapalenie gardła. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 280-281 73. Zapalenie języka. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 283-284 74. Zapalenie krtani. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 284-286 75. Zapalenie tchawicy. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 292-293 76. Zapalenie ucha. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 294-297 77. Zarys anatomii i fizjologii ucha, jamy ustnej, gardła i krtani. W: Farmakoterapia w otorynolaryngologii / pod red. Bożydara Latkowskiego. Warszawa 1998 s. 13-23, bibliogr. 78. Zawroty głowy. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 303-305 79. Zawroty głowy w otosklerozie. W: I Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacja w otologii Poznań 8-10 października 1998 r. : streszczenia. Poznań 1998 poz. 54 Współaut.: ..., Tomasz Durko

65. Płonica. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 219-221

1999 80. Badanie otoneurologiczne. W: Vertigo : serwis dla lekarzy neurologów / pod red. nauk. Antoniego Prusińskiego. Nr 1. Warszawa 1999 s. 9-24, ryc., wykr., bibliogr.

66. Porażenie nerwu twarzowego. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 224-225

81. Die Bedeutung vestibular evozierter myogener Potentiale als Methode zur Beurteilung Pharmakologischer Effekte. Biol. Med. 1999 Bd 28 H. 2 s. 69-75, tab., bibliogr., Sum. Zsfg

67. Przerost migdałka gardłowego. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego. Baden Baden 1998 s. 229-230 68. Repetytorium z anatomii i fizjologii. W: Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii : podręcznik / pod red. Bożydara Latkowskiego. Nowe wyd. Warszawa 1998 s. 48-76, ryc. 69. Róża. W: Homotoksykologia kliniczna : podstawy teoretyczne, terapia, odniesienie do medycyny ogólnej / pod red. Franza Schmidta, Bożydara Latkowskiego, Bohdana Wa-

Współ.: Bożydar Latkowski, ...

82. Obiektywna ocena sprawności układu transmisyjnego po stapedektomiach. Otolar. Pol. 1999 T. 53 supl. 30 s. 302307, tab., wykr., bibliogr., Sum. 83. Ocena czuciowo-nerwowego niedosłuchu przy pomocy późnej odpowiedzi miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW). W: 7 Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne i Europejska Konferencja PAN’99 Ototoksyczność, hałas, związki chemiczne uszkadzające słuch Zakopane, 20-23 marca, 1999 : program i streszczenia. Zakopane 1999 s. 41 Współaut.: ..., M[aciej] Gryczyński Toż. w jęz. ang.: Estimation of sensorineural hearing loss (SNHL) by later response of VEMP‘s. Tamże s. 41

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 342 

84. Rejestracja miogennych przedsionkowych potenciałów wywołanych (VEMPs) u osób z zakłóceniami czynności ucha wewnętrznego. Neurol. Neurochir. Pol. 1999 T. 33 nr 5 s. 1053-1062, wykr., bibliogr., Sum.

stawie parametrów późnego komponentu klikiem wzbudzonych miogennych potencjałów (KWMP). W: XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Kraków 13-16 września 2000. Kraków 2000 s. 249

85. Resultados clinicos del tratamiento biológico del vertigo. Medicina Biol. 1999 Vol. 2 s. 44-46, tab., bibliogr., Res., Sum.

98. Sprawność czynności odruchowej układu równowagi u osób starszych na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (m.p.p.w). Otolar. Pol. 2000 T. 54 nr 6 s. 685-689, tab., wykr., bibliogr., Sum.

Współaut.: ..., Małgorzata Zielińska

86. Vestibular evoked myogenic potentials - genesis, technique and diagnostic value. Neurootol. Newslett. 1999 suppl. 2 s. 30-40, tab, wykr., bibliogr. - Czech-Polish-Hungarian Otoneurological Meeting 607 May 1999, Bydgoszcz Poland 2000 87. Czy i jak należy leczyć zawroty głowy? Med. Biol. 2000 wyd. spec. 1 s. 16-20, bibliogr. 88. Diagnostyka alergologiczna w chorobie Meniere‘a doniesienie wstępne. Alergia Astma Immunol. 2000 T. 5 supl. 2 s. 279 - VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Łódź 27-30 sierpnia 2000 : materiały naukowe Współaut.: H[anna] Zielińska-Bliźniewska, ...

89. Earlier and later components of vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs) used to make diagnose of Meniere‘s disease. VNG Ulmer Synaps 2000 s. 27-34, tab., wykr., bibliogr., Sum. - First scientific conference of the Polish VNG - Ulmer Association Poland, Bydgoszcz April 27, 2000 Współaut.: ..., Maciej Gryczyński

90. Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane zastosowane jako obiektywna ocena skuteczności leków o działaniu ośrodkowym. Otolar. Pol. 2000 T. 54 nr 6 s. 327-336, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Bohdan Wasilewski

91. Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane MPPW. W: Biblioteczka Propsera Meniere‘a / pod red. nauk. Grzegorza Janczewskiego. Warszawa 2000 s. 29-53, ryc., wykr., bibliogr. 92. Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane. W: Solvay Pharm GmbH. Warszawa 2000 T. 4 nr 2 s. 27-53 93. Ocena czuciowo-nerwowego niedosłuchu za pomocą późnej odpowiedzi miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych. Otolar. Pol. 2000, T. 54, 6 s. 691-696, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Maciej Gryczyński

94. Pooperacyjna poprawa słuchu po tympanoplastykach i stapedektomiach oceniania objektywnie w badaniu MPPW. W: X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu” Łódź, 9-11 listopada 2000 r. : streszczenia. Łódź 2000 s. 45-46 Współaut.: ..., M[ałgorzata] Król-Czajkowska, M[aciej] Gryczyński

95. Późny komponent klikiem wzbudzonych miogennych potencjałów (KWMP) pomocny w różnicowaniu odbiorczych uszkodzeń słuchu. W: X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu” Łódź, 9-11 listopada 2000 r. : streszczenia. Łódź 2000 s. 48-49 Współaut.: ..., T[omasz] Misztela, T[omasz] Durko

96. Próba zastosowania miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW) w określeniu wielkości pooperacyjnej poprawy słuchu po operacjach tympanoplastycznych. W: XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Kraków. 13-16 września 2000 r. Kraków 2000 s. 222 Współaut.: ..., M[ałgorzata] Król-Czajkowska, M[aciej] Gryczyński

Współaut.: ..., T[omasz] Misztela, T[omasz] Durko

Współaut.: ..., Maciej Gryczyński

99. Terapia zawrotów głowy lekiem Vertigoheel w grupie 1031 ankietowanych chorych. Med. Biol. 2000 wyd. spec. 1 s. 1-15, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Bożydar Latkowski

100. Wybrane przykłady metod badania narządu przedsionkowego. W: Biblioteczka Propsera Meniere‘a / pod red. nauk. Grzegorza Janczewskiego. Warszawa 2000 s. 5-25, ryc. Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

101. Wykorzystanie badań obiektywnych w lokalizowaniu uszkodzeń narządu przedsionkowego. W: XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Kraków. 13-16 września 2000 r. Kraków 2000 s. 113 Współaut.: ..., K[atarzyna] Starska

102. Występowanie przetok gardłowo-skórnych po laryngektomii w zależności od sposobu zakładania drenu do odżywiania. Otolar. Pol. 2000 T. 54 nr 6 s. 663-667, tab.,bibliogr., Sum. Współaut.: Bożydar Latkowski, Maciej Gryczyński, ..., Wioletta Pietruszewska, Anna Pajor

103. Zabiegi w otorynolaryngologii. W: Technika zabiegów i operacji w otorynolaryngologii / pod red. ... . Warszawa 2000 s. 98-149, ryc. Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

104. Zawroty głowy i obiektywne objawy przedsionkowe w komputerowej ocenie ENG u chorych na otosklerozę i po operacjach strzemiączka. Otolar. Pol. 2000 T. 54 nr 4 s. 415421, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Tomasz Durko

2001 105. Ocena czynności przedsionkowej i ślimakowej w chorobie Meniere’a na podstawie badania miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW). Aktual. Neurol. 2001 Vol. 1 nr 2 s. 128-138, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Maciej Gryczyński

106. Odruch trójdzielno-szyjny i miogenne przedsionkowe potencjały wywołane w diagnostyce SM. Łódz. Biul. Neurol. 2001 supl. 1 s. 84 - VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej Łódź, 27-29 września 2001 : program : streszczenia Współaut.: M[ałgorzata] Zielińska, ...

107. Polipy nosa - choroba czy objaw? Med. Biol. 2001 nr 3 s. 69-72, bibliogr. Współaut.: Zbigniew Kozłowski, ..., Maciej Gryczyński

108. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego - ocena pooperacyjnego efektu czynnościowego po tympanoplastykach. W: Bibliot. Prosper Meniere’a, Kangur, Warszawa 2001 s. 5-17 109. Struktura uszkodzeń słuchu w zależności od wieku, płci, czynnika etiologicznego i chorób ogólnoustrojowych pacjentów badanych w Samodzielnej Pracowni Audiologii i Foniatrii AM w Łodzi w latach 1995-2000. W: XI Sympozjum Audiologiczne pod patronatem JM Rektora Akademii

97. Różnicowanie odbiorczych uszkodzeń słuchu na pod-

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  343 

Medycznej prof. Leszka Paradowskiego 10-12 czerwca 2001 Wrocław : streszczenia. Wrocław 2001 s. 99 Współaut.: M[aciej] Gryczyński, M[arcin] Mazerant, ...

110. Stwardnienie rozsiane - czy zakłóca sprawność krótkolatencyjnych przedsionkowo-szyjnych reakcji odruchowych? W: XI Sympozjum Audiologiczne pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej prof. Leszka Paradowskiego 10-12 czerwca 2001 Wrocław : streszczenia. Wrocław 2001 s. 52 Współaut.: ..., M[ałgorzata] Zielińska, S[alah] Moqbil

111. Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane (MPPW) w następstwie stymulacji wibratorem kostnym. W: XII Sympozjum Audiologiczne 8-10 listopada 2001 r. Toruń : streszczenia. Toruń 2001 s. 10 Toż w jęz. ang.: Vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs) in result of bone-conducted stimulation. Tamże s. 10

112. Osłoniak przedsionkowy - prezentacja własnych przypadków z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych. W: XII Sympozjum Audiologiczne 8-10 listopada 2001 r. Toruń : streszczenia. Toruń 2001 s. 8

Współaut.: … , Maciej Gryczyński, Anna Murlewska Toż w jęz. ang.: Vestibular schwannoma - presentation own cases with using of midern diagnostic methods. Tamże s. 8

2002 113. Anatomia i fizjologia narządu słuchu. W: Narząd słuchu, jego funkcjonowanie i możliwości percepcji elementów muzycznych : materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej Łódź, 29-30 listopada 2001. Łódź 2002 s. 11-24, ryc. 114. Badania audiometryczne. W: Poradnik dla protetyków słuchu / pod. red. Jana Bożydara Latkowskiego. Łódź 2002 s. 80-122, ryc., tab., wykr. Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

115. Błędnikowe zawroty głowy. W: Zawroty głowy / pod red. Antoniego Prusińskiego. Warszawa 2002 s. 118-158 116. Bóle głowy pochodzenia laryngologicznego - etiologia, diagnostyka i leczenie. Migrena 2002 R. 4 nr 4 s. 8-19, bibliogr. Współaut.: ..., Bożydar Latkowski

117. Choroba lokomocyjna - występowanie, patomechanizm i leczenie. Vertigo 2002 nr 1 s. 35-43, bibliogr. 118. Diagnosis of vestibular schwannoma based on audiological tests, radiological investigations and vestibular evoked myogenic potentials. Ann. AM Lodz. 2002 Vol. 43 nr 4 s. 17-24, ryc., tab., wykr., bibliogr.

Współaut.: ..., Marek Olszycki, Wioletta Pietruszewska, Bożena Góraj, Maciej Gryczyński

119. Fizjologia układu równowagi. W: Zawroty głowy / pod red. Antoniego Prusińskiego. Warszawa 2002 s.40-52 439

120. Komentarz. Neurol. Prakt. 2002 T. 2 nr 5 s. 437-

Dotyczy artykułu: Postępowanie lekarskie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy. Oprac. przez M. von Breverna, F. Lezius, K. Tiel-Wilk, T. Lempert

121. Krótkolatencyjne reakcje woreczkowo-szyjne i trójdzielno-szyjne - testy oceny sprawności odruchowej w stwardnieniu rozsianym. W: XL Kongres Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów. Białystok 2002 s. 137-138 Współaut.: ..., M[ałgorzata] Zielińska

122. Obiektywne badania narządu przedsionkowego w różnicowaniu lokalizacji uszkodzenia. W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : streszczenia. [Br. M. wyd.] 2002 s. 63 Współaut.: ..., Katarzyna Starska, Maciej Gryczyński

123. Podstawowe sposoby badania narządu słuchu. W: Poradnik dla protetyków słuchu / pod. red. Jana Bożydara Latkowskiego. Łódź 2002 s. 71-79, ryc., tab. Współaut.: Bożydar Latkowski, ...

124. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego - ocena pooperacyjnego efektu czynnościowego po tympanoplastykach. Bibl. Prospera Meniere’a 2002 Vol. 5 nr 4 s. 5-17, wykr., bibliogr. 125. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Neurootologicznego i Vestibulometrycznego. (XXIX NES Congress, 14-17.-3.2002 r., Bad Kissingen). Med. Biol. 2002 z. 3 s. 50-51 126. Subiektywna i obiektywna ocena skuteczności leczenia szumów usznych po zastosowaniu farmakoterapii i selektywnej elektrostymulacji terapeutycznej(SET). W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : streszczenia. [Br.m.wyd.] 2002 s. 101 Współaut.: ..., Joanna Sułkowska, Andrzej Jankowski

127. Wpływ preparatu Euphorbium compositum aerozol na stan i czynność rzęsek błony śluzowej nosa. W: XL Kongres Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów. Białystok 2002 s. 136-137 Współaut.: ..., A[ndrzej] Jankowski, M[aciej] Gryczyński

128. Wykrywanie symulacji narządu słuchu. W: Poradnik dla protetyków słuchu / pod. red. Jana Bożydara Latkowskiego. Łódź 2002 s. 141-143 129. Wywiad i badanie ucha zewnętrznego. W: Poradnik dla protetyków słuchu / pod. red. Jana Bożydara Latkowskiego. Łódź 2002 s. 64-70, ryc. 130. Zarys anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu. W: Poradnik dla protetyków słuchu / pod. red. Jana Bożydara Latkowskiego. Łódź 2002 s. 18-42, ryc., tab., wykr. 2003 131. Acoustic evoced myogenic potentials (AEMPs) as a method to differentiate sensorineural hearing loss. W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne WrocławHradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia. Wrocław 2003 s. 23 Współaut.: T[omasz] Misztela, ..., M[aciej] Gryczyński

132. Can we use acoustic evoked myogenic potentials (AEMPS) to establish of type of perceptive hearing loss? W: 24th Politzer Society Meeting 31 August - 4 September 2003 Amsterdam, The Netherlands. Amsterdam 2003 s. 144 Współaut.: ..., T[omasz] Misztela, M[aciej] Gryczyński

133. Diagnosis of acoustic neuroma based on results of audiological tests, radiological investigations and VEMPs. W: 24th Politzer Society Meeting 31 August - 4 September 2003 Amsterdam, The Netherlands. Amsterdam 2003 s. 146 Współaut.: ..., M[aciej] Gryczyński

134. Diagnosis of acoustic neuroma mainly on based electrophysiological tests. W: 6th EFAS Congress European Federation of Audiology Societies 28-31 May 2003 Crete, Greece : abstract book. [B.m.wyd.] 2003 s. 51 Współaut.: ..., M[aciej] Gryczyński

135. Early and late components of vestibular evoked myogenic potentials(VEMPs) in Meniere’s disease. W: 6th EFAS Congress European Federation of Audiology Societies 28-31 May 2003 Crete, Greece : abstract book. [B.m.wyd.] 2003 s. 46 Współaut.: ..., M[aciej] Gryczyński

136. Electrophysiological tests and short-latency reflexes in location of dymyelinating foci in multiple sclerosis (MS).

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 344 

W: 6th EFAS Congress European Federation of Audiology Societies 28-31 May 2003 Crete, Greece : abstract book. [B.m.wyd.] 2003 s. 47 Współaut.: ..., M[ałgorzata] Zielińska, M[aciej] Gryczyński

137. Objective estimation of poststapedectomy improvement of hearing. W: 24th Politzer Society Meeting 31 August - 4 September 2003 Amsterdam, The Netherlands. Amsterdam 2003 s. 143

of vestibular schwannoma. Neurootol. Newslett. 2003 Vol. 7 nr 1 s. 43-51, ryc., tab., wykr., bibliogr. Współaut.: ..., Wioletta Pietruszewska, Maciej Gryczyński

148. Wound healing after total laryngectomy depending on the way of nutritive drain insertion. Otorinolaringologia 2003 Vol. 53 nr 3 s. 55-59, tab., bibliogr. Współaut.: M[aciej] Gryczyński, ..., W[ioletta] Pietruszewska, A[nna] Pajor

138. Ocena morfometryczna nabłonka błony śluzowej nosa po zastosowaniu areozolu donorowego - Euphorbium compositum S. Med. Biol. 2003 z. 3/4 s. 73-75, wykr., bibliogr.

149. Wykorzystanie testu head-shaking nystagmus (HSN) jako badania przesiewowego dla oceny sprawności funkcjonowania narządu przedsionkowego. W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne Spała 08-10.05.2003 : streszczenia. Łódź 2003 s. 55

139. Ocena poprawy oddychania przez nos, oczyszczania łzowo-rzęskowego oraz stanu nabłonka migawkowego po selektywnej kriomukotomii dolnej. W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia. Wrocław 2003 poz. 15

150. Zaburzenia organiczne i czynnościowe u osób pracujących głosem z regionu łódzkiego, ubiegających się o rozpoznanie choroby zawodowej. W: V Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003. Zakopane 2003 s. 117

Współaut.: ..., A[ndrzej] Jankowski

Współaut.: G[rażyna] Bazydło-Golińska, ...

Współaut.: ..., Anna Bartczak

Współaut.: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski, ... Toż. w jęz. ang.: Estimation of nose breathing, mucociliary clearence and ciliated epithelium condition after selective inferior crioconchotomy. Tamże poz. 15

140. Ocena skuteczności Euphorium compositum S u pacjentów z nieżytami nosa o różnej etiologii. Med. Biol. 2003 z. 3/4 s. 67-72, tab., wykr., bibliogr. Współaut.: ..., Andrzej Jankowski

141. Rare case of granuloma annulare placed along face media line. Mag. Otorynolaryngol. 2003 supl. 2 s. 21 - Międzynarodowa Konferencja „Postępy w rynologii” Warszawa, 12-14 czerwca 2003 : streszczenia referatów Współaut.: Z[bigniew] Kozłowski, E[wa] Robak, ...

142. Rehabilitacja ruchowa jest najbardziej skuteczną metodą leczenia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego - Przeciw. Otorynolaryngologia 2003 T. 2 supl. 1 s. 62-65, bibliogr. - II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne, Wrocław 02-04 X 2003 143. Rejestracja otoemisji akustycznych po leczeniu selektywną elektrostymulacją terapeutyczną (SET) u pacjentów z szumami usznymi. Otorynolaryngologia 2003 T. 2 supl. 1 s. 112 - II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne, Wrocław 02-04 X 2003 Współaut.: ..., J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński

144. Różnicowanie niedosłuchów odbiorczych na podstawie zapisów akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów. Otorynolaryngologia 2003 T. 2 supl. 1 s. 91 - II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne, Wrocław 02-04 X 2003 Współaut.: ..., T[omasz] Misztela, M[aciej] Gryczyński

145. Rzadki przypadek głębokiego ziarniniaka obrączkowego zlokalizowanego w okolicy nasady nosa i prawej zatoki czołowej. W: V Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003. Zakopane 2003 s. 74 Współaut.: Zbigniew Kozłowski, Ewa Robak, ..., Maciej Gryczyński

146. Selektywna elektrostymulacja terapeutyczna (SET) w leczeniu szumów usznych z zastosowaniem obiektywnych metod oceny skuteczności leczenia. Otorynolaryngologia 2003 T. 2 supl. 1 s. 98 - II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne, Wrocław 02-04 X 2003 Współaut.: ..., J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński

147. Vestibular evoked myogenic potentials in diagnosis

Współaut.: Barbara Radwan, ..., Magdalena Rembek, Maciej Gryczyński

151. Zakresy norm, częstość występowania oraz zależność parametrów późnego komponentu akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów (AWMP) od wieku, płci i wielkości niedosłuchu. W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne Spała 08-10.05.2003 : streszczenia. Łódź 2003 s. 75 Współaut.: ..., T[omasz] Misztela, M[aciej] Gryczyński

152. Zastosowanie Euphorbium comp. w leczeniu nieżytów nosa z oceną czynnościową, cytologiczną i histopatologiczną. W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia. Wrocław 2003 poz. 16

Współaut.: ..., A[ndrzej] Jankowski, D[ariusz] Kaczmarczyk, A[nna] Bartczak Toż w jęz. ang.: Using Euphorbium compositum in tratment of rhinitis with functional estimation, cytology and histopathology. Tamże poz. 16

153. Zastosowanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW) do diagnozowania uszkodzenia narządu przedsionkowego i monitorowania rezultatów leczenia zawrotów głowy. Med. Biol. 2003 z. 1 s. 9-14, wykr., bibliogr., Sum. 154. Zastosowanie selektywnej elektrostymulacji terapeutycznej (SET) w leczeniu szumów usznych z obiektywną oceną wyników. W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne Spała 08-10.05.2003 : streszczenia. Łódź 2003 s. 70 Współaut.: ..., J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński

155. Ziarniniak obrączkowy jako efekt urazu twarzoczaszki. W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia. Wrocław 2003 s. 51 s. 51

Współaut.: Z[bigniew] Kozłowski, E[wa] Robak, ... Toż. w jęz. ang.: Granuloma anulare as consequence of head injury. Tamże

156. Znaczenie diagnostyczne badań BERA i akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów (AWMPs) u pacjentów z niedosłuchem odbiorczym. W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne Spała 08-10.05.2003 : streszczenia. Łódź 2003 s. 17 Współaut.: ..., T[omasz] Misztela, M[aciej] Gryczyński

2004 157. Badania immunohistochemiczne w przewlekłym przerostowym zapaleniu krtani. Ann. AM Bialostoc. 2004 Vol. 49 suppl. 2 s. 79 - XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  345 

Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, ..., M[arcin] Mazerant, M[aciej] Kowman

158. Badanie ucha. W: Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. J. Bożydara Latkowskiego. Wyd. 3 zmien. i uaktual. Warszawa 2004 s. 79-107, ryc., tab. 159. Badanie układu równowagi. W: Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. J. Bożydara Latkowskiego. Wyd. 3 zmien. i uaktual. Warszawa 2004 s. 108-126, ryc., tab., wykr. 160. Efficacy of selective therapeutic electrostimulation (SET) in treatment of tinnitus patients estimated with objective measurements (BERA, AEMP, TOAE and DPOAE). W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 / ed.: Spyros Papaspyrou. Rodos 2004 s. 93-97, bibliogr. Współaut.: ..., J[oanna] Sułkowska, M[aciej] Gryczyński

161. Efficacy of selective therapeutic electrostimulation (SET) in treatment of tinnitus patients estimated by objective measurements (BERA, AEMP, TOAE and DPOAE). W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 : abstract book. Rodos 2004 s. 142 Współaut.: ..., Joanna Sułkowska, Maciej Gryczyński

162. [Komentarz]. Neurol. Prakt. 2004 T. 4 nr 1 s. 41

Dotyczy artykułu: Naczyniopochodne zawroty głowy. Oprac. przez Marianne Dietrich

163. Leczenie farmakologiczne zawrotów głowy - aktualne trendy. Otorynolaryngologia 2004 T. 3 nr 2 s. 55-60, ryc., bibliogr., Sum. 164. Leczenie farmakologiczne zawrotów głowy - aktualne trendy. Otorynolaryngologia 2004 T. 3 supl. 1 s. 26-27, bibliogr. 165. s. 1-5

Metody wykrywania symulacji. Słuch 2004 nr 3

166. Metody badania poszczególnych narządów. W: Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. J. Bożydara Latkowskiego. Wyd. 3 zmien. i uaktual. Warszawa 2004 s. 79-126 167. Ocena efektywności selektywnej kriomukotomii dolnej na podstawie wyników aktywnej rynomanometrii przedniej, testu sacharynowego oraz badań cytologicznych. W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia. Lublin 2004 s. 376 Współaut.: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski, ..., M[arcin] Mazerant

168. Repetytorium z anatomii i fizjologii. W: Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii / pod red. J. Bożydara Latkowskiego. Wyd. 3 zmien. i uaktual. Warszawa 2004 s. 47-78, ryc. 169. Results of audiological tests,radiological investigations and VEMP’s in acoustic neuroma. W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 / ed.: Spyros Papaspyrou. Rodos 2004 s. 99-102, ryc., wykr., bibliogr. 170. Sposoby ambulatoryjnej oceny sprawności części przedsionkowej układu równowagi. W: Medycyna rodzinna / red. nauk. J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas. Warszawa 2004 s. 864-870 171. Sposoby ambulatoryjnej oceny sprawności zmysłu słuchu. W: Medycyna rodzinna / red. nauk. J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas. Warszawa 2004 s. 870-874, tab. 172. Struktura, leczenie i przebieg pooperacyjny guzów

szyi u pacjentów Kliniki Otolaryngologii w Łodzi. W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia. Lublin 2004 s. 398

Współaut.: M[arcin] Mazerant, M[aciej] Gryczyński, ..., J[oanna] Sułkowska

173. Zapalenie zatok przynosowych. Lek. Rodzin. 2004 R. 9 nr 11 s. 1230-1247, ryc., bibliogr. 2005 174. Choroba Meniere’a. W: Audiologia kliniczna / pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej. Łódź 2005 s. 253-262, tab., wykr., bibliogr. 175. Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek. W: XI Sympozjum Onkologia w otorynolaryngologii,Gdańsk, 8-10 września 2005 r. : streszczenia. Gdańsk 2005 s. 102 Współaut.: ..., M[agdalena] Łabieniec, D[ariusz] Kaczmarczyk

176. Nowe możliwości rehabilitacji chorych po laryngektomii całkowitej z powodu raka krtani z wszczepionymi protezami głosowymi Provox. Mat. XI Sympozjum „Onkologia otolaryngologii” Gdańsk 8-10 września 2005 s. 21 Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, ...

177. Nowe perspektywy rehabilitacji głosowej chorych po laryngektomiach całkowitych z powodu raka krtani. Acta Clin. Morphol. 2005 Vol. 3 s. 24-29 Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, ...

178. Obiektywne badanie narządu przedsionkowego w różnicowaniu lokalizacji uszkodzenia. Otolaryngol. Pol. 2005 T. 59 nr 3 s. 391-397 Współaut.: … , Katarzyna Starska

179. Personal experiences with vestibular evoked myogenic potentials as a modern metod of diagnosing vestibular organ lesion and monitoring treatmed. Int. Tinnitus J. 2005 Vol. 11 nr 2 s. 150-157, tab., wykr., bibliogr. 180. Protezy głosowe i inne metody wytwarzania głosu u chorych po operacjach usunięcia krtani. Otorynolaryngologia 2005 supl. 1 s. 44-47, ryc., bibliogr. 181. Przedsionkowe potencjały wywołane, metody rejestracji ich znaczenie diagnostyczne. W: Międzynarodowa Konferencja Diagnostyka i leczenie chorób ucha wewnętrznego IV Konferencja Otolaryngologów Polskich i Francuskich Warszawa, 18-19 listopada 2005. Warszawa 2005 s. 19 182. Szum uszny. Lek. Rodzin. 2005 nr 1 s. 95, bibliogr. 183. Trudności diagnostyczne w przypadku raka gardła - opis przypadku. W: XI Sympozjum Onkologia w otorynolaryngologii,Gdańsk, 8-10 września 2005 r. : streszczenia. Gdańsk 2005 s. 89 Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, J[oanna] Zimmer-Nowicka, M[agdalena] Łabieniec, ...

184. Wodniak błędnika. W: Audiologia kliniczna / pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej. Łódź 2005 s. 85-88, ryc., tab., bibliogr. 185. Zaburzenia foniatryczne typu phononoponosis u osób posługujących się głosem zawodowo. Acta Clin. Morphol. 2005 T. 8 nr 3 s. 19-23, tab., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., M[agdalena] Rembek, Barbara Radwan

2006 186. BCR/ABL stimulates nucleotide excision repair in leukemic cells. W: DNA Repair 2006 9th Biennial Meeting of the DGDR (German Society for Research on DNA Repair) Hamburg, Germany September 12th - 15th 2006. Hamburg 2006 s. 68 Współaut.: Tomasz Śliwiński, Agnieszka Czechowska, Janusz Szemraj, Tomasz Skorski, Zbigniew Morawiec, ..., Janusz Błasiak

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 346 

187. Choroby nowotworowe a alergia. Acta Clin. Morphol. 2006 T. 9 nr 4 s. 30-31, bibliogr., Sum.

Współaut.: Barbara Korzycka-Zaborowska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Izabela Niedźwiecka, ...

188. Diagnostyka różnicowa i postępowanie w nowotworach ślinianek. Otorynolaryngologia 2006 T. 5 supl. 1 s. 8-14, ryc., bibliogr., Sum. 189. Diagnozowanie i leczenie metodą fotodynamiczną nowotworów głowy i szyi ? doniesienie wstępne. W: XLI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Stare Jabłonki 14-15 wrzesień 2006 : streszczenia. Stare Jabłonki 2006 s. 47

Współaut.: Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka, Izabela Niedźwiecka, ...

190. Diagnozowanie i leczenie metodą fotodynamiczną nowotworów głowy i szyi. W: Jubileusz 20-lecia wznowienia lecznictwa uzdrowiskowego w Ustroniu i uruchomienia Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej Ustroń, 3-4 listopada 2006 roku : pamiętnik. Ustroń 2006 s. 97 Współaut.: ..., Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka, Izabela Niedźwiecka, Andrzej Edward Zieliński, Cezary Peszyński-Drews

191. DNA damage and repair in gastric cancer ? A correlation with the hOGG1 and RAD51 genes polymorphisms. Mutat. Res. 2006 Vol. 601 nr 1 s. 83-91, tab., wykr., bibliogr. Współaut.: Tomasz Popławski, Michał Arabski, Dorota Kozirowska, Maria Błasińska-Morawiec, Zbigniew Morawiec, ..., Grażyna Klupińska, Arkadiusz Jeziorski, Jan Chojnacki, Janusz Błasiak

192. G-C transversion in the Rad51 gene in gastric cancer - a genotype-phenotype correlation. W: 6th Australasian Mutation Detection Meeting 2006 Methods, cancer gene analysis & diagnostic applications South Stradbroke Island, Queensland 2-5 August, 2006. Queensland 2006 s. [1] Współaut.: T[omasz] Popławski, M[ichał] Arabski, D[orota] Kozirowska, M[aria] Błasińska-Morawiec, Z[bigniew] Morawiec, ..., G[rażyna] Klupińska, A[rkadiusz] Jeziorski, J[an] Chojnacki, J[anusz] Błasiak

193. Helicobacter pylori infection can modulate the susceptibility of gastric mucosa cells to MNNG. Cell. Mol. Biol. Lett. 2006 Vol. 11 nr 4 s. 570-578, wykr., bibliogr.

Współaut.: Michał Arabski, Paweł Kazmierczak, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Zbigniew Morawiec, … , Grażyna Klupińska, Józef Drzewoski, Jan Chojnacki, Janusz Błasiak

194. Imatinib (STI571) inhibitis DNA repair in human leukemia oncogenic tyrosine kinase-expressing cells. Z. Naturforsch. C 2006 Bd 61 H. 11/12 s. 896-902, tab., wykr., bibliogr. Współaut.: Ireneusz Majsterek, Michał Arabski, Agnieszka Czechowska, Dariusz Pytel, Zbigniew Morawiec, ..., Janusz Błasiak

195. Izolowana sarkoidoza szyi - pierwszy objaw choroby. W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia. Poznań 2006 s. 151

Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, I[zabela] Niedźwiecka, J[oanna] Zimmer-Nowicka, M[agdalena] Łabieniec, D[orota] Jesionek-Kupnicka, ...

196. La importancia de los potenciales evocados migénicos vestibulares como metodo de valoración de efe3ctos farmacológicos. Med. Biológica 2006 Vol. 19 nr 3 s, 100-106 197. Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek. Acta Clin. Morphol. 2006 T. 9 nr 2 s. 12-19, ryc., tab., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Magdalena Maria Łabieniec, Dariusz Kaczmarczyk

198. Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek. Biul. Onkol. 2006 R. 6 nr 6 s. 61-64, ryc., tab., bibliogr., Współaut.: ..., Magdalena Maria Łabieniec, Dariusz Kaczmarczyk

199. Leczenie operacyjne guzów nowotworowych ślinia-

nek. W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia. Poznań 2006 s. 142 Współaut.: ..., M[agdalena] M[aria] Łabieniec, D[ariusz] Kaczmarczyk

200. Leczenie zawrotów głowy i szumów usznych lekiem betahisthine dihydrochloride w dawkach standardowych aplikowanych dwa razy dziennie. Acta Clin. Morphol. 2006 T. 9 nr 3 s. 12-19, tab., bibliogr., Sum. 201. Rehabilitacja głosu i jakości życia po laryngektomii całkowitej z wszczepionymi proterami głosowymi Provox. Otorynolaryngologia 2006 T. 5 supl. 1 s. 103 - IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódź 15-18 listopada 2006 Współaut.: J[oanna] Zimmer-Nowicka, ...

202. Rehabilitacja głosu u chorych po operacjach usunięcia krtani. Biul. Onkol. 2006 R. 6 nr 6 s. 73-76, ryc., bibliogr., 203. Rola psychologa w rehabilitacji pacjentów po laryngektomii całkowitej z powodu raka krtani z zastosowaniem protez głosowych. Otolaryngol. Pol. 2006 T. 60 nr 3 s. 343-347, tab., bibliogr., Sum.

Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, Elżbieta Narzekalak, Dariusz Kaczmarczyk, Izabella Niedźwiecka, ...

204. Test szybkich półobrotów głową (HSN - Head Shaking Test) zastosowany w rozpoznawaniu uszkodzeń narządu przedsionkowego. Otolaryngol. Pol. 2006 T. 60 nr 3 s .407-413, tab., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Grażyna Brzydło-Golińska

205. Trudności diagnostyczne grzybicy gardła w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej. W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia. Poznań 2006 s. 142 Współaut.: I[zabela] Niedźwiecka, J[oanna] Zimmer-Nowicka, D[ariusz] Kaczmarczyk, ...

206. Zapalenie tkanki chłonnej. Lek. Rodzin. 2006 nr 2 s. 170-183 207. Zastosowanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie narządu przedsionkowego. Otorynolaryngologia 2006 T. 5 nr 1 s. 41-45, tab., wykr., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Katarzyna Starska

2007 208. Analiza psychologiczna przystosowania do choroby nowotworowej w grupie pacjentów zrzeszonych w łódzkim stowarzyszeniu laryngektomowanych. Otorynolaryngologia 2007 T. 6 supl. 1 s. 88 Współaut.: E[lżbieta] Narzekalak, J[oanna] Zimmer-Nowicka, D[ariusz] Kaczmarczyk, I[zabela] Niedźwiecka, ...

209. Cele i zadania Łódzkiego Stowarzyszenia Chorych Laryngektomowanych. Otorynolaryngologia 2007 T. 6 nr 3 s. 159-162, ryc., bibliogr., Sum.

Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, Elżbieta Narzekalak, Dariusz Kaczmarczyk, Izabella Niedźwiecka, ...

210. Diagnozowanie i leczenie metodą fotodynamiczną (PDD) nowotworów głowy i szyi - nowe perspektywy. Biul. Onkol. 2007 R. 7 z. 7 s. 90-92, bibliogr. Współaut.: I[zabela] Niedźwiecka, J[oanna] Zimmer-Nowicka, D[ariusz] Kaczmarczyk, ...

211. DNA damage and repair in head and neck squamous cell carcinoma. W: 12th World Congress on Advances in Oncology and 10th International Symposium on Molecular Medicine October 11-13, 2007 Hersonissos, Crete, Greece. [Hersonissos] 2007 s. 54 Współaut.: Ireneusz Majsterek, Paweł Rusin, Anita Zwierzchlejska, Aleksandra Golińska, Dariusz Kaczmarczyk, Jurek Olszewski, ..., Janusz Błasiak

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  347 

212. Focus primarius ignotus - opis przypadków i zasady postępowania. W: XII Sympozjum Onkologia w otolaryngologii 7-9 czerwca 2007 Lublin : program : streszczenia. Lublin 2007 s. 135

Współaut.: Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka, Izabela Niedźwiecka, ...

213. Nowoczesne metody rehabilitacji i oceny głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Post. Rehabilit. 2007 T. 21 supl. nr 5 s. 96-97 - VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, ... Tekst równol. pol. i ang.

214. Postępowanie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy (ŁNPZ). Vertigoprofil Neurol. Laryngol. 2007 Vol. 1 nr 3/4 s. 15-20, ryc., bibliogr., Sum. 215. Prewalencja grzybów na protezach głosowych. W: XII Sympozjum Onkologia w otolaryngologii 7-9 czerwca Lublin 2007 : program : streszczenia. Lublin 2007 s. 165 Współaut.: Piotr Kurnatowski, Magdalena Borek, ..., Joanna ZimmerNowicka

216. Protective action of melatonin against oxidative DNA damage - chemical inactvation versus base-excision repair. Mutat. Res. 2007 Vol. 634 nr 1/2 s. 220-227, tab., wykr., bibliogr. Współaut.: Tomasz Śliwiński, Wioletta Rozej, ..., Zbigniew Morawiec, Russel Reiter, Janusz Błasiak

217. Rehabilitacja głosu i jakość życia chorych po laryngektomii całkowitej z wszczepionymi protezami głosowymi Provox. Otorynolaryngologia 2007 T. 6 nr 1 s. 39-44, tab., bibliogr., Sum. Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, ...

218. Role of homologous recombination repair and nonhomologous end joining in therapeutic resistance of BCR/ ABL-expressing leukemia cells. Gene Ther. Mol. Biol. 2007 Vol. 11 nr 3 s. 289-298, ryc., wykr., bibliogr.

Współaut.: Dariusz Pytel, Paweł Rusin, Agnieszka Śliwińska, ..., Józef Drzewoski, Ireneusz Majsterek

219. The DNA-damaging potential of tamoxifen in breast cancer and normal cells. Arch. Toxicol. 2007 Vol. 81 nr 7 s. 519-527, tab., wykr., bibliogr.

Współaut.: Katarzyna Woźniak, Agnieszka Kołacińska, Maria BłasińskaMorawiec, ..., Zbigniew Morawiec, Marek Zadrożny, Janusz Błasiak

220. Zakażenia swoiste w otolaryngologii. Otorynolaryngologia 2007 T. 6 supl. 1 s. 43-49, bibliogr. 2008

Toż: Mat. zjazdowe XLIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź s. 202

225. DNA damage and repair in children with Down’s syndrome. Mutat. Res. 2008 Vol. 637 nr 1/2 s. 118-123, wykr., bibliogr. Współaut.: Zbigniew Morawiec, Katarzyna Janik, Michał Kowalski, Tomasz Stetkiewicz, Jerzy Szaflik, ..., Anna Sobczuk, Janusz Błasiak

226. DNA damage and repair in head and neck cancer after radio- and chemiotherapy treatment. W: BIT’s 6th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology. One World, One Hope October 18-22, 2008 Beijing, China. Beijing 2008 s. 209 Współaut.: Ireneusz Majsterek, Paweł Rusin, ..., Dariusz Kaczmarczyk, Jurek Olszewski

227. DNA damage and repair in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) after radiation treatment. Acta Bioch. Pol. 2008 Vol. 55 supl. 3 s. 299 - The Congress of Biochemistry and Cell Biology the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society Olsztyn, September 7th - 11th, 2008

Współaut.: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Golińska, Ireneusz Majsterek

228. Fizjologia układu równowagi. Vertigoprofil 2008 Vol. 2 nr 3 s. 18-27, ryc., bibliogr., Sum. 229. Izolowana sarkoidoza szyi - opis dwóch przypadków. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 4 s. 492-495, ryc., bibliogr., Sum.

Współaut.: Izabela Niedźwiecka, Dariusz Kaczmarczyk, Joanna ZimmerNowicka, Dorota Jesionek-Kupnicka, ... Toż: Mat. zjazdowe XLIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź s. 205

230. Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 5 s. 567-573, ryc., tab., bibliogr., Sum. ...

Współaut.: Marcin Kubiak, Magdalena Łapienis, Dariusz Kaczmarczyk,

Toż: Mat. zjazdowe XLIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź s. 48

231. Leczenie zawrotów głowy i szumów usznych lekiem Batahistidine dihydrochloride w dawkach standardowych aplikowanych dwa razy dziennie. Vertigoprofil 2008 Vol. 2 nr 3 s. 39-46, tab., bibliogr., Sum. 232. Nutritive drain atypically lead out from esophagus during total laryngectomy. W: 1st Lithuanian-Polish ENT and Skull Base Surgery Congress May 8-10. 2008 Druskininkai, Lithuania : program and abstract book. Druskininkai 2008 s. 65 Współaut.: ..., Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka, Bożydar Latkowski

221. Application of a tissue adhesive for closing a wound after operation of ear concha carcinoma - a case report. W: 1st Lithuanian-Polish ENT and Skull Base Surgery Congress May 8-10. 2008 Druskininkai, Lithuania : program and abstract book. Druskininkai 2008 s. 66

233. Postępowanie z chorymi po całkowitym usunięciu krtani i metody ich rehabilitacji. Otorynolaryngologia 2008 T. 7 supl. 1 s. 4-10, bibliogr.

222. Atypical lipomatous tumor of the cheek - a case report. W: 1st Lithuanian-Polish ENT and Skull Base Surgery Congress May 8-10. 2008 Druskininkai, Lithuania : program and abstract book. Druskininkai 2008 s. 63

Współaut.: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Golińska, Ireneusz Majsterek Wersja drukowana 2009 Vol. 25 s. 489-497

Współaut.: ..., Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk

Współaut.: Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka, Dorota Jesionek-Kupnicka, Izabela Niedźwiecka, ...

223. Autofluorescencja tkankowa w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia nowotworów głowy i szyi. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 5 s. 540-544, ryc., bibliogr., Sum. Współaut.: ..., Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk, Izabela Niedźwiecka

224. Choroba Castlemana - opis przypadku. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 5 s. 621-624, ryc., bibliogr., Sum.

Współaut.: Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka, Dorota Jesionek-Kupnicka, Izabela Niedźwiecka, Aleksandra Golińska, ...

234. Role of impaired DNA repair in genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol. (online) 2008 September, s. [1-9], wykr., bibliogr.

235. Szkliwiak zatoki szczękowej - opis przypadku. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 6 s. 784-786, ryc., bibliogr., Sum. Współaut.: Magdalena Łapienis, Dariusz Kaczmarczyk, Joanna ZimmerNowicka, Izabela Niedźwiecka, Dorota Jesionek-Kupnicka, ... Toż: Mat. zjazdowe XLIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź s. 162

236. Trudności diagnostyczne w przypadku raka zachyłka gruszkowatego u mężczyzny. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 4 s. 442-445, ryc., bibliogr., Sum. Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk, Cezary Chudobiński, Robert Kubiak, Izabela Niedźwiecka, ...

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 348 

Toż: Mat. zjazdowe XLIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź s. 170

M. Kowalski, K[arolina] Przybyłowska, D[ariusz] Kaczmarczyk, K[rzysztof] Kuśmierczyk, I[reneusz] Majsterek

237. Wpływ ćwiczeń wymuszających przepływ powietrza przez jamę nosową na funkcję zmysłu węchu u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Otorynolaryngologia 2008 T. 7 nr 3 s. 133-138, wykr., bibliogr., Sum.

248. Free radicals-mediated cytotoxicity and genatoxicity of capecitabine in normal and head and neck cancer cells. W: Free radicals, health and lifestyle contributions from the Europe Meeting of the Society for Free Radical Research Rome, Italy, August 26-29, 2009 / eds.: Daniela Caporossi, Fabio Pigozzi, Stefania Sabatini. Bologna : Medimond S.r.l. 2009 s. 157-162, wykr., bibliogr.

Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, Tomasz Błaszczyk, Dariusz Kaczmarczyk, ...

238. Zastosowanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW) w diagnostyce otolaryngologicznej. Vertigoprofil 2008 Vol. 2 nr 1 s. 14-20, ryc., wykr., bibliogr., Sum. 2009 239. Analiza psychologiczna przystosowania do choroby nowotworowej w grupie pacjentów zrzeszonych w łódzkim Stowarzyszeniu Laryngektomowanych. Biul. Onkol. 2009 R. 9 nr 1 s. 105-107, ryc., tab., bibliogr.

Współaut.: Elżbieta Narzekalak, Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk, ...

240. Aplication of photodynamic method and autofluorescence in head and neck cancer diagnostics. W: XIX ENT World Congress IFOS 2009 Brazil June 1-5, 2009 Sao Paulo, Brazil : final program. Sao Paulo 2009 s. [1-2] Współaut.: ..., Izabela Niedźwiecka, Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk

241. Biopsja węzła wartowniczego w raku głowy i szyi : doniesienie wstępne. W: XIII Sympozjum „Onkologia w  laryngologii”, Katowice, 24-26 wrzesień 2009. Katowice 2009 s. [1] Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, ...

242. Comparative study of DNA damage and repair in head and neck cancer after radiation treatment. Cell. Biol. Int. 2009 Vol. 33 nr 3 s. 357-363, wykr., bibliogr.

Współaut.: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Aleksandra Golińska, Ireneusz Majsterek

243. Cytotoxicity and genotoxicity of capecitabine in head and neck czncer and normal cells. W: XIX ENT World Congress IFOS 2009 Brazil June 1-5, 2009 Sao Paulo, Brazil : final program. Sao Paulo 2009 s. [1-2] Współaut.: ..., Janusz Błasiak, Dariusz Kaczmarczyk

Współaut.: ..., T[omasz] Śliwiński, K[inga] Bloch, D[ariusz] Kaczmarzczyk, D[ominika] Książek, J[anusz] Błasiak

249. Genetic polymorphisms in DNA base excision repair gene XRCCI and the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2009 Vol. 28 nr 37 s. 1-7, tab., bibliogr. Współaut.: Michał Kowalski, Katarzyna Przybyłowska, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Anna Bielecka-Kowalska, Wioletta Pietruszewska, Wojciech Młynarski, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek

250. Kierunki rozwoju rehabilitacji u pacjentów po laryngektomii całkowitej. Acta Clin. Morphol. 2009 T. 1 nr 12 s. 24-27, bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Błaszczyk, ...

251. Nużyca skóry twarzy - opis przypadku. W: XIII Sympozjum „Onkologia w laryngologii”, Katowice, 24-26 wrzesień 2009. Katowice 2009 s, [1]

Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, M[arcin] Kubiak, J[oanna] ZimmerNowicka, R[obert] Kubiak, ...

252. Ocena efektywności naprawy DNA w genotoksycznej podatności chorych z nowotworami głowy i szyi. W: XIII Sympozjum „Onkologia w otorynolaryngologii” 24-26 września 2009 r. Katowice : Medicus, 2009 s. 28 Współaut.: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Małgorzata Stańczyk, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Ireneusz Majsterek

253. Ocena efektywności naprawy dwuniciowych pęknięć DNA u chorych po leczeniu radioterapią i chemioterapią z powodu nowotworu głowy i szyi. W: XIII Sympozjum „Onkologia w otorynolaryngologii” 24-26 września 2009 r. Katowice : Medicus, 2009 s. 28 Współaut.: Jurek Olszewski, Paweł Rusin, Małgorzata Stańczyk, ..., Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Ireneusz Majsterek

244. Detection of the cyto- and genotoxicity of capecitabine in head and neck cancer and normal cells, using comet assay and flow cytometry. W: Mutation Detection MMIX 10th International Symposium on Mutations in the Genome 28th May - 1st June2009 Paphos, Cyprus. Paphos 2009 poz. 19

254. Ocena uszkodzeń i efektywności naprawy DNA u chorych w nowotworach płaskokomórkowych głowy i szyi (HNSCC) po radioterepii - doświadczenia własne. W: XIII Sympozjum „Onkologia w otorynolaryngologii” 24-26 września 2009 r. Katowice : Medicus, 2009 s. 27

Współaut.: T[omasz] Śliwiński, ..., K[arolina] Błoch, D[ominika] Książek, M[arcin] Kubiak, Z[bigniew] Morawiec, M[aria] Wiśniewska-Jarosińska, J[acek] Kasznicki, J[ózef] Drzewoski, J[anusz] Błasiak

Współaut.: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Małgorzata Stańczyk, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Halina Zielińska-Bliźniewska, Ireneusz Majsterek, Krzysztof Kuśmierczyk

245. DNA damage and repair in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) after radiation treatment: Clinical aplications. W: Czech-Polish otorhinolaryngological congress Glacensis 2009, Masarykovo 11.10.2009 - 13.10.2009. Masarykovo 2009 s. [1],

255. Oxidative DNA damage and repair after genotoxic treatment of head and neck cancer cells. Clin. Exp. Med. Lett. 2009 Vol. 50 nr 1 s. 5-10, wykr., bibliogr.

Współaut.: J[urek] Olszewski, ..., W[ojciech] Kluch, A[nna] Kuśmierczyk, I[reneusz] Majsterek

246. DNA damage and repair of head and neck cells after radio- and chemiotherapy. Z. Naturforsch. C 2009 Bd 64c H. 7/8 s. 601-610, tab., wykr., bibliogr.

Współaut.: Paweł Rusin, Anna Walczak, Anita Zwierzchlejska, Jurek Olszewski, ..., Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Paweł Garncarek, Dariusz Pytel, Tomasz Śliwiński, Ireneusz Majsterek

247. DNA double strand break repair and apoptosis induction in peripheral blood lymphocytes of head and neck cancer patients. Exp. Oncol. 2009 Vol. 31 nr 3 s. 168-173, wykr., bibliogr. Współaut.: P[aweł] Rusin, Ł[ukasz] Markiewicz, J[urek] Olszewski, ...,

Współaut.: Michał Kowalski, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Andrzej Fortak, Anna Bielecka-Kowalska, Jan Błaszczyk, Ireneusz Majsterek

256. Polymorphisms of DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck cancer. Exp. Oncol. 2009 Vol. 31 nr 1 s. 57-59, ryc., tab., bibliogr.

Współaut.: T[omasz] Śliwinski, Ł[ukasz] Markiewicz, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, ..., W[ojciech] Młynarski, I[reneusz] Majsterek

257. Polymorphisms of the DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck cancer. W: XIX ENT World Congress IFOS 2009 Brazil June 1-5, 2009 Sao Paulo, Brazil : final program. Sau Paulo 2009 s. [1-2] Współaut.: Dariusz Kaczmarczyk, ..., Tomasz Śliwiński, Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Ireneusz Majsterek

258. Polymorphisms of the DNA base excision repair gene

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  349 

mutyh in head and neck cancer. Exp. Oncol. 2009 Vol. 31 nr 1 s. 57-59, ryc., tab., bibliogr.

system biology, bioinformatics April 20-21, 2009. Łodź : University Press, 2009 s. 97

Współaut.: T[omasz] Śliwiński, Ł[ukasz] Majsterek, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, ..., W[ojciech] Młynarski, I[reneusz] Majsterek

Współaut.: Łukasz Markiewicz, Tomasz Śliwiński, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Krzysztof Kuśmierczyk, Dariusz Kaczmarczyk, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek

259. RAD51 and XRCC3 single nucleotide polymorphism association with risk of head and neck squamous cell carcinoma. W: Konferencja Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka Łódź, 20-21 kwietnia, 2009. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009 s. 88

268. The Tyr165Cys polymorphism of MUTYH glycosylase in head and neck cancer. W: Indian Head & Neck Cancer Congress 9th Annual National Conference of Fundation for Head & Neck Oncology 23-25 October 2009, India, Kerala Branch. Kerala Branch 2009

Współaut.: A. Walczak, T[omasz] Śliwiński, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, ..., W[ojciech] Młynarski, I[reneusz] Majsterek

260. Role of HRR and NHEJ repair in head and neck cancer cells susceptibility to genotoxic treatment. W: The Confernce to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubille The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics April 20-21, 2009. Łódź : University Press, 2009 s. 98 Współaut.: P[aweł] Rusin, A[nna] Walczak, Ł[ukasz] Markiewicz, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, ..., W[ojciech] Młynarski, I[reneusz] Majsterek

261. Role of impaired DNA repair in genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell Biol. Toxicol. 2009 Vol. 25 nr 5 s. 489-497 Współaut.: Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, A. Golińska, Ireneusz Majsterek

262. Sentinel Lymph node biopsy in the head and neck cancer - a pilot report. W: Indian Head & Neck Cancer Congress 9th Annual National Conference of Fundation for Head & Neck Oncology 23-25 October 2009, India, Kerala Branch. Kerala Branch 2009 s. [1] Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, ...

263. The Cys326 allele of the 8-oxoguanine DNA Nglycosylase 1 gene as a risk Factor in smoking- and drinkingassociated larynx cancer. Tohoku J. Exp. Med. 2009 Vol. 219 nr 4 s. 269-275, ryc., tab., bibliogr.

Współaut.: Elżbieta Pawłowska, Katarzyna Janik-Papis, Małgorzata Rydzanicz, Karolina Zuk, Dariusz Kaczmarczyk, Jurek Olszewski, Krzysztof Szyfter, Janusz Błasiak, ...

264. The efficiency of DNA repair by BER pathway in head and neck cancer patients. Acta Bioch. Pol. 2009 Vol. 56 suppl. 3 s. 62 - XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009 : abstracts Współaut.: Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Tomasz Śliwinski, Jurek Olszewski, ..., Jacek Kabziński, Janusz Szemraj, Ireneusz Majsterek

265. The role of BER and NER pathways in the DNA recovery of head and neck squamous cell carcinoma. W: 10th International Conference on Environmental Mutagens (ICEM) 39th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society 18th Annual Meeting of the Italian Environmental Mutagen Society (SIMA) The Renaissance of environmetal mutagenesis Firenze, Italy 20-25 August 2009. Firenze 2009 s. 177 Współaut.: P[aweł] Rusin, Ł[ukasz] Markiewicz, T[omasz] Śliwinski, J[urek] Olszewski, ..., J[anusz] Szemraj, I[reneusz] Majsterek

266. The role of NER pathway in DNA recovery of head and neck squamous cell carcinomas. W: 59-th Annual Meeting Honolulu, Hawaii October 20-24, 2009 : program quide. Honolulu : Am. Soc. Human Genet., 2009 s. 141 Współaut.: I[reneusz] Majsterek, D[ariusz] Pytel, M[ichał] Markiewicz, T[omasz] Śliwinski, P[aweł] Rusin, J[urek] Olszewski, ..., J[anusz] Szemraj

267. The role of NER pathway in DNA recovery of head and neck squamous cell carcinomas. W: The Confernce to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubille The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics,

Współaut.: Dariusz Kaczmarczyk, Tomasz Śliwinski, Łukasz Markiewicz, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Ireneusz Majsterek

269. Use of the acoustic voice analysis for the assessment of the results of voice rehabilitation in patients after total laryngectomy and PROVOX II voice prosthesis insertion. W: Indian Head & Neck Cancer Congress 9th Annual National Conference of Fundation for Head & Neck Oncology 23-25 October 2009 Kochi, Kerala. Kochi 2009 s. [1]

Współaut.: J[oanna] Zimmer-Nowicka, M[arcin] Just, D[ariusz] Kaczmarczyk, ...

270. Zastosowanie autofluorescencji tkankowej w ocenie podejrzanych zmian u pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Otorynolaryngologia 2009 T. 8 nr 1 s. 18-22, tab., bibliogr., Sum. Współaut.: Izabela Niedźwiecka, Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk, ...

271. Związek polimorfizmów genu MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad (BER) z ryzykiem występowania nowotworów głowy i szyi. W: XIII Sympozjum „Onkologia w otorynolaryngologii” 24-26 września 2009 r. Katowice : Medicus, 2009 s. 30

Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, T[omasz] Śliwinski, Ł[ukasz] Markiewicz, P[aweł] Rusin, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, ..., W[ojciech] Młynarski, I[reneusz] Majsterek

272. Związek polimorfizmu genu XRCC1 DNA naprawy przez wycinanie zasad (BER) z ryzykiem występowania nowotworu płaskokomórkowego głowy i szyi. W: XIII Sympozjum „Onkologia w otorynolaryngologii” 24-26 września 2009 r. Katowice : Medicus, 2009 s. 27 Współaut.: Karolina Przybyłowska, Małgorzata Stańczyk, Paweł Rusin, Jurek Olszewski, ..., Halina Zielińska-Bliźniewska, Krzysztof Kuśmierczyk, Ireneusz Majsterek

2010 273. Analiza efektywności naprawy uszkodzeń oksydacyjnych DNA po działaniu czynników genotoksycznie aktywnych na komórki pacjentów z nowotworami głowy i szyi. W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa. Warszawa 2010 s. 12 Współaut.: J[urek] Olszewski, M[arcin] Kowalski, P[aweł] Rusin, ..., A. Fartak, A[nna] Bielecka-Kowalska, J[arosław] Miłoński, I[reneusz] Majsterek

274. Analiza wskazań oraz ocena częstości wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych krtani i gardła w wybranych gabinetach rehabilitacyjnych. Otorynolaryngologia 2010 T. 9 nr 3 s. 127-133, tab., bibliogr., Sum. Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, Monika Zasada, Dariusz Kaczmarczyk, ...

275. Biopsja węzła wartowniczego w raku głowy i szyi. W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgii Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa. Warszawa 2010 s. 9 Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, J[oanna] Zimmer-Nowicka, ...

276. Cytotoxicity and genotoxicity of capecitabine in head and neck cancer and normal cells. Mol. Biol. Rep. 2010, ryc., tab., bibliogr.

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14 350 

Współaut.: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Tomasz Śliwiński, Jacek Kasznicki, Dariusz Kaczmarczyk, Renata Krupa, Karolina Błoch, Józef Drzewoski, Jan Chojnacki, Janusz Błasiak, ...

277. Diagnozowanie metodą fotodynamiczną nowotworów głowy i szyi. W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgii Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa. Warszawa 2010 s. 101-102 Współaut.: I[zabela] Niedźwiecka, J[oanna] Zimmer-Nowicka, D[ariusz] Kaczmarczyk, ...

278. Leczenie farmakologiczne zawrotów głowy. W: Standardy rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy / pod red. Andrzeja Obrębowskiego. Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o.o. 2010 s. 138-150 279. Obustronny rak przerzutowy do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego. W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgii Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa. Warszawa 2010 s. 186 Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, M[arcin] Kubiak, J[oanna] ZimmerNowicka, I[zabela] Niedźwiecka, ...

280. Polymorphism in metabolizing enzymes and the risk of head and neck squamous cell carcinoma in the Slavic population of the central Europe. Neoplasma 2010 Vol. 57 nr 5 s. 415-421, tab., bibliogr. Współaut.: P Soucek, S Susova, B Mohelnikova-Duchonova, J[olanta] Gromadzińska, ... , P Vodicka, L Vodickova

281. Polymorphisms of the C722T XRCC3, Tyr165Cys MUTYH and the Ser326Cys OGG1 genes and the risk of head and neck cancer in Polish population. Sepsis 2010 T. 3 nr 4 s.

285 - MiKROBIOT 2010 - The 2nd Workshop on Microbiology in Health and Enviroment Protection

Współaut.: P[aweł] Rusin, A[nna] Walczak, Ł[ukasz] Markiewicz, T[omasz] Śliwiński, K[arolina] Przybyłowska, W[ioletta] Pietruszewska, J[urek] Olszewski, ... , I[reneusz] Majsterek

282. Polymorphisms of the XRCC3 C722T and the RAD51 G135C genes and the risk of head and neck cancer in a Polish population. Exp. Mol. Pathol. 2010 Vol. 89 nr 3 s. 358-366, ryc., tab., bibliogr. Współaut.: Tomasz Śliwiński, Anna Walczak, Karolina Przybyłowska, Paweł Rusin, Wioletta Pietruszewska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, ... , Sławomir Jendrzejczyk, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek

283. Szpiczak plazmocytowy w obrębie głowy i szyi. W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgii Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa. Warszawa 2010 s. 186 Współaut.: D[ariusz] Kaczmarczyk, M[arcin] Kubiak, J[oanna] ZimmerNowicka, I[zabela] Niedźwiecka, ...

284. The schools of otosurgery in Poland. Probl. Med. Rodzin. 2010 Vol. 12 nr 3 s. 21-29, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.

Współaut.: Katarzyna Kosiek, ... , Bożydar Latkowski, Maciej GodyckiĆwirko

285. Wyniki rehabilitacji foniatrycznej i psychospołecznej chorych po laryngektomii z powodu raka krtani. Post. Rehabilit. 2010 suppl. 8 s. 138 - VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 23-25 września 2010, Łódź Współaut.: Joanna Zimmer-Nowicka, Elżbieta Narzekalak, Paulina Pędzik, Tomasz Błaszczyk, Izabela Niedźwiecka, Dariusz Kaczmarczyk, Marcin Kubiak, ...

I n f o r m a t o r Nauki Łódzkiej 1999; I n f o r m a t o r Nauki Polskiej 2000-2010; Andrzej K u r n a t o w s k i : Kolejni profesorowie i doktorzy habilitowani Akademii Medycznej w Łodzi 1995-2002. Łódź 2004 s. 112-113, portr.; U n i w e r s y t e t Medyczny w Łodzi : Skład osobowy: kadencja 2003[-2008]. Łódź 2006, 2008; B i b l i o g r a f i a publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rok 2002-[2009] / pod red. Ryszarda Żmudy. Łódź 2003-[2010]; //Akta osobowe UM; //http://www. umed.lodz.pl; http://bazy.opi.org.pl; http://nauka-polska.pl; M a t e r i a ł y i informacje przekazane przez prof. dr hab. Alinę Morawiec-Sztanderę redaktorowi Kronikarza. Ryszard Żmuda

Kronikarz 2009/2010 R. 8 nr 14

  351