PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomuni...
Author: Julian Zalewski
3 downloads 6 Views 483KB Size
[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) TEKST USTAWY DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY 21.01.2013

PRZEDMIOT ZMIAN

Zmiany dotyczą retencji danych, zawierania umów oraz plików cookies. 22.03.2013 Dozwolenie przechowywania informacji o abonencie lub użytkowniku końcowym, ale po uprzednim uzyskaniu jego zgody. 2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675 z późn. zm.) TEKST USTAWY 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.5651956 z późn. zm.) TEKST USTAWY

PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH DATA PROPONOWANE ZMIANY 13.02.2013 Zmiany dotyczą między innymi ułatwienia obywatelom i przedsiębiorcom kontaktu z administracją publiczną i sądami administracyjnymi drogą elektroniczną oraz poszerzenia możliwości realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną. WIĘCEJ INFORMACJI

UWAGI Status: druga konsultacja publiczna - do 8 marca MAC czeka na opinie i uwagi: PISMO DO KONSULTACJI

4.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) TEKST USTAWY 5.Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U.2002.126.1068) TEKST USTAWY

1

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 6.Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U.2005.267.2258 z późn. zm.) TEKST USTAWY 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. Nr 153, poz. 903) TEKST USTAWY 8. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ( Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34) TEKST USTAWY DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY 28.02.2013

PRZEDMIOT ZMIAN Wprowadzenie regulacji dotyczących audiowizualnych usług medialnych na żądanie, w tym kwestii dotyczących obowiązków dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie, kompetencji KRRiT w zakresie tych usług oraz środków ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami oraz promocji audycji europejskich w tych usługach TEKST USTAWY ZMIENIAJĄCEJ

9. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz.U.2005.267.2258) TEKST USTAWY

ROZPORZĄDZENIA 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nim dokumentacji (Dz.U.2003.83.765) TEKST ROZPORZĄDZENIA 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U.2004.226.2291) TEKST ROZPORZĄDZENIA 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 (Dz.U.2004.232.2335) TEKST ROZPORZĄDZENIA

2

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz.U.2004.242.2420) TEKST ROZPORZĄDZENIA 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz.U.2004.281.2794) TEKST ROZPORZĄDZENIA 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz.U.2004.283.2832) TEKST ROZPORZĄDZENIA 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz.U.2004.285.2857) TEKST ROZPORZĄDZENIA 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U.2005.24.196) TEKST ROZPORZĄDZENIA 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz.U.2005.68.592 ) TEKST ROZPORZADZENIA 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz.U.2005.106.886) TEKST ROZPORZĄDZENIA 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U.2005.134.1127) TEKST ROZPORZĄDZENIA 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.2005.129.1082) TEKST ROZPORZĄDZENIA 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (Dz.U.2005.160.1351) TEKST ROZPORZĄDZENIA

3

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu (Dz.U.2005.168.1406) TEKST ROZPORZĄDZENIA 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.U.2005.187.1568) TEKST ROZPORZĄDZENIA 16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej (Dz.U.2005.207.1736 z późn. zm.) TEKST ROZPORZĄDZENIA 17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej (Dz.U.2005.255.2141) TEKST ROZPORZĄDZENIA 18. Rozporządzenie Ministra Transportu i budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz.U.2005.255.2140) TEKST ROZPORZĄDZENIA 19. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz.U.2006.173.1245) TEKST ROZPORZĄDZENIA 20. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz.U.2007.52.350) TEKST ROZPORZĄDZENIA 21. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U.2007.138.972) TEKST ROZPORZĄDZENIA 22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz.U.2007.175.1227) TEKST ROZPORZĄDZENIA 23. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U.2007.181.1298) TEKST ROZPORZĄDZENIA 4

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Dz.U.2008.14.84) TEKST ROZPORZĄDZENIA 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych(Dz.U.2008.52.307) TEKST ROZPORZĄDZENIA 26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz.U.2008.130.830) TEKST ROZPORZĄDZENIA 27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (Dz.U.2008.145.919) TEKST ROZPORZĄDZENIA 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (Dz.U.2008.138.866) TEKST ROZPORZĄDZENIA 29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U.2008.206.1290) TEKST ROZPORZĄDZENIA 30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U.2008.223.1472) TEKST ROZPORZĄDZENIA 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych (Dz.U.2008.236.1620) TEKST ROZPORZĄDZENIA 32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz.U.2009.5.22) TEKST ROZPORZĄDZENIA 33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U.2009.118.990) TEKST ROZPORZĄDZENIA 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych (Dz.U.2009.221.1742) TEKST ROZPORZĄDZENIA

5

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz.U.2009.226.1828) TEKST ROZPORZĄDZENIA 36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych (Dz.U.2010.3.15) TEKST ROZPORZĄDZENIA 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U.2010.15.77) TEKST ROZPORZĄDZENIA 38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.48.281) TEKST ROZPORZĄDZENIA 39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r.w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji (Dz.U.2010.118.796) TEKST ROZPORZĄDZENIA 40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (Dz.U.2010.130.875) TEKST ROZPORZĄDZENIA 41. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej (Dz.U.2010.177.1192 z późn. zm.) TEKST ROZPORZĄDZENIA 42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U.2010.196.1302) TEKST ROZPORZĄDZENIA 43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.2010.249.1670) TEKST ROZPORZĄDZENIA 44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz.U.2011.131.765) TEKST ROZPORZĄDZENIA 6

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 45. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. 2011. 248.1479) TEKST ROZPORZĄDZENIA 46. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012 Nr 4, poz. 12) TEKST ROZPORZĄDZENIA 47. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. Nr 23, poz. 125) TEKST ROZPORZĄDZENIA 48. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz.U.2012.47.242) TEKST ROZPORZĄDZENIA 49. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 309) TEKST ROZPORZĄDZENIA 50. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352) TEKST ROZPORZĄDZENIA 51. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2012. poz.1526) TEKST ROZPORZĄDZENIA 52. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289) TEKST ROZPORZĄDZENIA 53. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 (Dz.U.2013.264) TEKST ROZPORZĄDZENIA 54. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 2013 poz. 200) TEKST ROZPORZĄDZENIA

7

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 55. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. z dnia 21 marca 2013 r.) TEKST ROZPORZĄDZENIA 56. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013 poz. 423) TEKST ROZPORZĄDZENIA 57. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych TEKST ROZPORZĄDZENIA 58. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492) TEKST ROZPORZĄDZENIA 59. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym TEKST ROZPORZĄDZENIA 60. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. TEKST ROZPORZĄDZENIA 61. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych TEKST ROZPORZĄDZENIA 62. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi TEKST ROZPORZĄDZENIA 63. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej TEKST ROZPORZĄDZENIA

8

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014 64. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 TEKST ROZPORZĄDZENIA

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ 1. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej DATA PROPONOWANE ZMIANY 27.02.2013 Zmiany dotyczą uporządkowania numeracji pozwoleń radiowych, ich ujednolicenia, wprowadzenia dokładnych definicji radiostacji i możliwości przedłużenia ważności pozwolenia. WIĘCEJ INFORMACJI

UWAGI Status: konsultacja społeczna do 12 marca MAC czeka na opinie i uwagi: PROJEKT ORAZ PISMO DO KONSULTACJI

2. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakimi powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. DATA PROPONOWANE ZMIANY UWAGI 05.03.2013 Zmiany dotyczą umożliwienia abonentowi Status: konsultacja społeczna dokonania wyboru, czy w związku z do 26 marca MAC czeka na postępowaniem reklamacyjnym chce opinie i uwagi: PROJEKT ORAZ otrzymywać korespondencję na piśmie czy w PISMO DO KONSULTACJI formie elektronicznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

9

[LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH] 15 stycznia 2014

PRAWO Unii Europejskiej 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz.UrzUEL.2009.337.1) TEKST ROZPORZĄDZENIA 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.UrzUEL.2010.276.11) TEKST ROZPORZĄDZENIA 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 67/2010 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (Dz.UrzUEL.2010.27.20) TEKST ROZPORZĄDZENIA 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (Dz.UrzUEL.2008.196.1) TEKST ROZPORZĄDZENIA 5. Rozporządzenie (WE) NR 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty (Dz.UrzUEL.2007.171.32) TEKST ROZPORZĄDZENIA

10