PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera KONSTRUKTOR http://www.ppkonstruktor.pl Ruda ŚL. 41-710 ul. Kub...
1 downloads 7 Views 227KB Size
PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera KONSTRUKTOR

http://www.ppkonstruktor.pl Ruda ŚL. 41-710 ul. Kubiny 5/2 email: [email protected] tel: 503045952, 503014154 NIP 641-243-84-30 Nr konta bankowego 18 7999-9995-0651-1074-3304-0001

Inwestycja:

Projekt zamienny do projektu ciepłej sieni dla karetek na rozbudowę istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz wyburzenie części schodów zewnętrznych Decyzja nr 163/09 z 18 lutego 2009r.

Inwestor:

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Bronisława Hagera ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry

Lokalizacja: nr ewid. działki 1241/12 ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Obręb: Stare Tarnowice

Branża - ARCHITEKTURA

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Pindur Projektował:mgr inż. arch. Grzegorz Porembski Uprawnienia Nr 106/02

Ruda Śląska, styczeń 2014

2 OŚWIADCZENIE O ZMIANACH POMIĘDZY PROJEKTEM PIERWOTNYM A PROJEKTEM ZAMIENNYM PROJEKT PIERWOTNY: Tytuł Projektu: Ciepła sień dla karetek pogotowia oraz przebudowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi Nr Projektu: K-18/087 Pow. Zabudowy: 99,7 m² Pow. Użytkowa: 86,2 m² Kubatura: 335 m³ Dł. budynku 12,35 m Szerokość budynku 8,10 m Wysokość 4,4 m Technologia: tradycyjna, murowana z dociepleniem. Budowa nowej platformy dla parkowania samochodów PROJEKT ZAMIENNY: Tytuł projektu: Projekt zamienny do projektu ciepłej sieni dla karetek na rozbudowę istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz wyburzenie części schodów zewnętrznych Nr Projektu: 14-03 Powierzchnia zabudowy 91,30 m² Powierzchnia użytkowa 86,03 m² Kubatura budynku 344,12 m³ Dł. budynku 17,03 m Szerokość budynku 4,63 m Wysokość 5,75 m Technologia: szkieletowa, metalowa, ściany z płyt warstwowych. Wykorzystanie istniejącej rampy dla samochodów transport sanitarnego LOKALIZACJA: nr ewid. działki 1241/12 ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Obręb: Stare Tarnowice INWESTOR: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Bronisława Hagera ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Część projektu dotycząca przebudowy parkingu oraz dróg dojazdowych nie ulega zmianie. Istniejące ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. Inwestor zrezygnował ze zmian wprowadzonych decyzją nr 163/09 z 18 lutego 2009 r

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW ( i osób sprawdzających projekt budowlany )

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: Pt:

Projekt zamienny do projektu ciepłej sieni dla karetek na rozbudowę istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz wyburzenie części schodów zewnętrznych Decyzja nr 163/09 z 18 lutego 2009r.

zlokalizowany: nr ewid. działki 1241/12 ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Obręb: Stare Tarnowice sporządzony w miesiącu styczeń 2014 r. dla Inwestora: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Bronisława Hagera ul. Pyskowicka 47-51 45-612 Tarnowskie Góry został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:mgr inż. arch. Grzegorz Porembski Uprawnienia Nr 106/02

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

4 mgr inż. arch. Grzegorz Porembski Uprawnienia Nr 106/02

Ruda Śląska 25.01.2014r

OPINIA TECHNICZNA Niniejszym oświadczam, że rozbudowa istniejącego budynku szpitala w ramach inwestycji pod nazwą: Projekt zamienny do projektu ciepłej sieni dla karetek na rozbudowę istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz wyburzenie części schodów zewnętrznych Decyzja nr 163/09 z 18 lutego 2009r zlokalizowanego: nr ewid. działki 1241/12 ul. Pyskowicka 47-51 45-612 Tarnowskie Góry Obręb: Stare Tarnowice dla Inwestora: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Bronisława Hagera ul. Pyskowicka 47-51 45-612 Tarnowskie Góry znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym przeprowadzenie zaprojektowanych zmian i robót budowlanych oraz zmiany te będą w dopuszczalnych granicach wpływać na układ obciążeń obiektu przy planowanym sposobie użytkowania. Budynek pochodzi z lat '70-'80 ubiegłego wieku. Zaprojektowany jako szpital wielospecjalistyczny i tak też obecnie wykorzystywany. Stan techniczny części budynku objętej opracowaniem jest dobry.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

5

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

6 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wykaz zmian w projekcie zamiennym ..........................................................2 Oświadczenie projektantów ….............................................................................3 Zaświadczenie o wypisie do izb/ uprawnienia …...........................................4 Opis techniczny inwestycji ….............................................................................6 Warunki ochrony przeciw pożarowej …................................................................13 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia ….........................................17 Rysunki: Oryginalna Mapa Do Celów Projektowych ….........................................21 Zagospodarowanie terenu Z-01 …....................................................22 INWENTARYZACJA Rzut rampy dla samochodów transportu sanitarnego I-01 .....................23 PROJEKT Rzut fundamentów R-01 ...................................................................24 Rzut parteru R-02 ...............................................................................25 Rzut dachu R-03 …...........................................................................26 Przekrój A-A P-01 ...............................................................................27 Przekrój B-B P-02 ...............................................................................28 Elewacja boczne E-01 ...................................................................29 Elewacje frontowa E-02 ........................................................30 Instalacja elektryczna EL-01 ........................................................31

8.

Załączniki formalno-prawne Decyzja Nr 163/09 z dnia 18.02.2009 ............................................32 Decyzja Nr 1255/09 z dnia 13.10.2009 ............................................33 Decyzja - przeniesienie z dnia 31.01.2012 ............................................34 Decyzja Nr 167/12 z dnia 17.02.2012 ............................................35 Decyzja Nr 513/12 z dnia 30.04.2012 ............................................36 Potwierdzenie braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...............................................................................37 Decyzja z dnia 06.02.2009 ...................................................................38 Uzgodnienia Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach ............................................39 Vattenfall ..........................................................................................40 GSG ..........................................................................................41 GPW s.a. ..........................................................................................42 Telekomunikacja Polska ...................................................................43 GAZ system s.a. ..............................................................................44 MPEC ..........................................................................................45 Umowy o media Tauron ..........................................................................................46 PWiK (Veolia) ..........................................................................................49 Dokumenty Inwestora NIP...........................................................................................................53 KRS .......................................................................................................

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

7 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku szpitala wielospecjalistycznego o przedsionek dla karetek pogotowia ratunkowego nad istniejącym podjazdem/ rampą dla samochodów. Wymiary przedsionka dla karetek: 17,03 x 46,30 wys. 5,75 m. Dach jednospadowy, płaski, nachylenie połaci 5%. Powierzchnia użytkowa (netto) Powierzchnia zabudowy Kubatura budynku

86,03 m² 91,30 m² 344,12 m³

2. Podstawa opracowania -

-

umowa z inwestorem głównego wykonawcy ustalenia koncepcji z inwestorem Plan Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nr 47/08 z dnia 08.08.2008 r ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r., Nr 75, poz.690. Z późn. zmianami, w tym z dnia 6 listopad 2008r. Dz.U. Z dnia 13 listopada 2008r. Oraz z dnia 12 marca 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 461) Stan Prawny na 1 stycznia 2014. ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm., w tym z dnia 27 sierpnia 2009r.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr.120, poz.1133), zmiany z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U. 201, poz.1239 z 11.2008r.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. PN-ISO 9836 do obliczeń powierzchni w opracowaniu wykorzystano inwentaryzację wykonaną przez Tomasza Siekierę, Radosława Lnianego i Sebastiana Pietrasa

3. Zakres opracowania Projekt architektoniczno-budowlany dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem oraz rozbiórkę fragmentu istniejących żelbetowych schodów oraz demontaż masztu z latarnią. 4. Stan istniejący budynku Podjazd dla karetek pogotowia jest istniejący, pochodzi z okresu budowy szpitala. Konstrukcja podjazdu żelbetowa z nawierzchnią asfaltową w pasie jezdni i betonową na obrzeżach. Podjazd wyposażony w obustronne barierki metalowe wysokości 110 cm. Obecnie podjazd posiada jedynie miejscowe zadaszenie w strefie wejściowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z dachem żelbetowym, który pozostaje nie naruszony. Obecne wejście dla ratowników i pacjentów SOR przywiezionych karetkami nie jest wejściem i wyjściem dla pacjentów szpitala.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

8 5. Istniejące zagospodarowanie terenu Obecnie działka zabudowana budynkiem szpitala oraz innymi budynkami powiązanymi z działalnością szpitala z układem drogowym, parkingiem i podjazdem dla karetek pogotowia ratunkowego. Na działkę prowadzi zjazd z drogi publicznej - ul. Pyskowickiej. 6. Projektowane zagospodarowanie terenu Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu, układ drogowy czy organizację ruchu. Projekt dotyczy tylko rozbudowy istniejącego budynku o przedsionek dla karetek pogotowia nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego. DEMONTAŻ I ROZBIÓRKA Projektuje się usunięcie betonowego słupa, masztu z latarnią oraz fragmentu istniejących żelbetowych schodów. Elementy te koliduje z projektowanym budynkiem. Przy demontażu słupa należy najpierw odłączyć zasilanie latarni zamontowanej na słupie i upewnić się iż instalacja została odłączona. Pozostały przewód elektryczny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy wykonywaniu fundamentów pod projektowany budynek i ułożyć zgodnie z warunkami technicznymi w gruncie. Przy rozbiórce należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić zdrowia i mienia. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. W sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Z 1995r. Nr 10 poz. 47). Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Użytkowników terenu przyległego do budynków w granicy należy powiadomić o zamierzeniach rozbiórki aby uszkodzeniu nie uległo niczyje zdrowie i mienie. Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektów należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu budowy wytworzone następujące rodzaje odpadów: - gruz betonowy - gruz ceglany Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. UWAGA Jednostka projektowa nie odpowiada za naruszenie,uszkodzenie kabli, przewodów, rur i innych instalacji, które mogą być uszkodzone podczas wykonywania przedmiotu projektu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

9 ODDZIAŁYWANIE Projektowany budynek nie wpływa na zwiększenie oddziaływania na otoczenie ponieważ nie zmienia się funkcja oraz przeznaczenie budynku. Projektowana sień znajduje się co najmniej 50,0 m od granicy działki. Zgodnie z pismem z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2009r przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Bilans terenu: pow. działki pow. zabudowy istniejącej pow. utwardzona pow. biologicznie czynna

55 276 m² 6047 m² 1106 m² 36802 m²

100 % 32 % 41 % 66 %

7. Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne Projektowany przedsionek będzie służył do obsługi karetek pogotowia i transportu chorych. Przedsionek ma formę przejazdową – jednokierunkową. Wyposażony jest w dwie bramy wyposażone w automatykę otwierania i zamykania się. Brama wjazdowa na początku rampy wjazdowej będzie wyposażona w czujnik ruchu, tak aby wjeżdżający na podjazd samochód uruchamiał mechanizm otwierania bramy. Dodatkowy włącznik otwierający bramę będzie zainstalowany na ścianie wewnątrz i na zewnątrz przedsionka obok bramy. Bramy wyjazdowa będzie wyposażona w czujnik ruchowy uruchamiającą otwierania bramy. Zostanie ona zainstalowana w odległości 0,5 m przed bramą wyjazdową. Będzie też osobny włącznik do obsługi automatyki bramy wyjazdowej zamontowany na słupie w osi D,1 na wysokości 1,2 aby kierowca samochodu mógł otworzyć lub zamknąć bramę. Projektowany budynek nie będzie służył jako garaż. Nie jest to miejsce na pobyt stały ludzi. Istniejące okna z pomieszczeń rejestracji, dyżurki lekarskiej, dyżurki pielęgniarki oraz pomieszczenia socjalnego zostaną zdemontowane i zamurowane aby spełniały wymóg przeciw-pożarowy Ei60. Pomieszczenia te nie są przeznaczone na pobyt stały ludzi i nie wymagają doświetlenia światłem dziennym. Funkcjonalnie przedsionek jest ściśle powiązany z działalnością Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jest wymagany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projektowany przedsionek jest częścią całego budynku szpitala. Bryła budynku prosta o formie prostopadłościanu dostosowana do formy istniejącego budynku. Istniejący dach żelbetowy będzie wystawał z frontowej ściany projektowanego budynku – posłuży to do zamocowania kasetonu świetlnego, jako czytelnej i prostej informacji dla kierowców karetek pogotowia. 8. Instalacja wod-kan. Obecnie budynek jest wyposażony w przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestor posiada umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Umowę Nr 5069/149-053/2005 o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków dołączono do projektu. Projektowana przebudowa nie zwiększa zapotrzebowania na wodę oraz odprowadzanych ścieków. Projektuje się odprowadzenie wody deszczowej z dachu przedsionka do istniejącej kanalizacji deszczowej bez nowego podłączenia a wpięcie się do istniejącej rury spustowej przebiegającej w pobliżu projektowanej rozbudowy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

10 9. Przyłącze energetyczne Obecnie budynek jest wyposażony w przyłącze energetyczne. Inwestor posiada umowę na dostawę energii elektrycznej Nr EWO/K/P/58251 z Tauron Polska Energia dołączono do projektu. Planowana przebudowa nie zwiększa zapotrzebowania na energię elektryczną. 10. Ogrzewanie budynku Projektowany przedsionek nie będzie wyposażony w ogrzewanie. 11. Wentylacja Projektowany przedsionek będzie wyposażony w wentylatory dachowe nawiewnowywiewne np.: WD II 250 160W/230V prod. DOSPEL lub równoważny. Wentylatory nawiewno-wywiewne zlokalizowano 3 m od najbliższego okna i 40 cm nad powierzchnią dachu. Zgodnie z § 152 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 12. Instalacja elektryczna W projektowanym budynku przedsionka dla karetek projektuje się zabudować rozdzielnicę 400/230V R1 zasilającą urządzenia elektryczne w nim zainstalowane. Projektuje się oprawy oświetleniowe typu Philips Pacific TCW 216 2xTL-D58W/230 lub równoważne połączone z obwodem wentylatorów nawiewno-wywiewnych typu: WD II 250 160W/230V prod. DOSPEL lub równoważny załączane poprzez przekaźnik pomocniczy bramy wjazdowej. Lampy będą również uruchamiane czujnikiem ruchowym zlokalizowanym wewnątrz budynku jak również przełącznikiem zlokalizowanym na ścianie wewnątrz budynku. Lampy zewnętrzne - do oświetlenia terenu w zamian usuniętej latarni projektuje się oprawę zamocowaną na elewacji budynku Philips QVF416 HAL-TDL1000W BK lub równoważny. Do oświetlenia logo szpitala zamocowanego na elewacji projektowanego budynku projektuje się lampę Philips QVF415 HAL-TDL1000W BK lub równoważne. Na istniejącym żelbetowym dachu, który będzie wystawał z projektowanego budynku na jego frontowej elewacji projektuje się kaseton świetlny zasilany światłem LEDowm. Wszystkie lampy zewnętrzne będą uruchamiane za pomocą czujnika zmierzchowego zamocowanego na elewacji projektowanego budynku. Silnik bramy wjazdowej i silnik bramy wyjazdowej zgodny ze specyfikacją producenta bramy. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Instalacje będzie zabezpieczona przez porażeniem prądem poprzez zastosowanie obudów i osłon elementów będących pod napięciem, oraz samoczynne wyłączanie zasilania w odpowiednim czasie realizowane wyłącznikami różnicoprądowymi. Sieć zasilająca prowadzona jest w układzie TN-C. Wewnątrz budynku sieć będzie pracować w układzie TN-S, obwody będą posiadać oddzielny przewód neutralny N i ochronny PE. Wszystkie części przewodzące powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za pomocą przewodów ochrony PE o zielono-żółtej barwie izolacji. Przed oddaniem zasilania do ruchu, należy wykonać wymagane przepisami pomiary kontrolne i skuteczności ochrony dodatkowej. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA Z uwagi na stosowanie w projektowanym przedsionku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci bram ze sterownikami, instalacje należy zabezpieczyć w rozdzielnicy R1 ochronnikiem przeciwprzepięciowym klasy C (wysoki poziom ochrony od wyładowań bezpośrednich w obiekt). ZABEZPIECZNIE PRZECIWPOŻAROWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

11 Przejścia kabli i przewodów przez ściany należy uszczelnić materiałem niepalnym i niehigroskopijnym lub wykonać w termokurczliwych przepustach kablowych o odpowiednich średnicach. Przewody i kable należy prowadzić w rurach PCV lub metalowych. STEROWANIE BRAMAMI OŚWIETLENIEM I WENTYLACJĄ Sterowanie otwieraniem bram będzie zrealizowane poprzez odpowiednie skonfigurowanie sterownika zgodnie z instrukcją obsługi. Sterownik bramy Nr 1 wjazdowej będzie otwierał i zamykał bramę automatycznie po otrzymaniu sygnału z czujki zewnętrznej (czujnik ruchu magnetyczny) zamontowanej na początku podjazdu dla karetek jeżeli w polu jej działania znajdzie się karetka. Dodatkowy włącznik otwierający bramę wjazdową będzie zainstalowany na ścianie wewnątrz i na zewnątrz przedsionka w bezpośrednim sąsiedztwie bramy (ze stosownym oznaczeniem). Brama będzie się zamykała po wjechaniu karetki do wewnątrz - czasowy włącznik wyregulowany podczas eksploatacji budynku. Brama z czujnikiem obiektu w świetle bramy aby nie uszkodzić samochodu stojącego w bramie Brama Nr 2 wyjazdowa otwierana będzie za pomocą sterownika który będzie otwierał i zamykał bramę po otrzymaniu sygnału z czujki zewnętrznej (czujnik ruchu magnetyczny) zamontowanej 0,1 m przed bramą wyjazdową na wys. 0,5 m. Będą też osobne włączniki do obsługi automatyki bramy wyjazdowej zamontowany na słupie w osi D,1 na wysokości 1,2 aby kierowca karetki mógł otworzyć lub zamknąć bramę, oraz na zewnątrz przed bramą wyjazdową na wys. 1,2 m. Otwieranie bram będzie sprzęgnięte z załączaniem się wentylatorów nawiewno wywiewnych. Brama będzie się zamykała po wyjechaniu karetki na zewnątrz - czasowy włącznik wyregulowany podczas eksploatacji budynku. Brama z czujnikiem obiektu w świetle bramy aby nie uszkodzić samochodu stojącego w bramie 13. Dojazd do działki Skomunikowanie budynku odbędzie się przez istniejący układ drogowy oraz istniejący zjazd z drogi publicznej ul. Pyskowickiej oraz istniejący układ dróg wewnętrznych. 14. Charakterystyka ekologiczna budynku. Oddziaływanie projektowanej inwestycji ograniczone jest do przedmiotowej działki i nie oddziałuje na działki sąsiednie. Planowana inwestycja nie ma wpływu na stosunki wodne działek sąsiadujących. Inwestycja nie wymaga głębokich wykopów rozszczelniających górotwór. Inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń gruntu, zmian w chemii wód przesiąkowych. Przebudowę zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym. Odbiór ścieków pozostaje bez zmian do szczelnej sieci kanalizacji deszczowej 15. Warunki dotyczące przyjętych rozwiązań materiałowych Wszystkie materiały zastosowane na budowie powinny odpowiadać aktualnym normom i odnośnym przepisom ich zastosowania jak i wykorzystania. Powinny być stosowane zgodnie z dokumentacją - warunki dopuszczenia z art. 10 Prawa budowlanego z 07.07.1994 r. Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Podane materiały konkretnych firm są jedynie propozycją, można stosować materiały innych producentów o tych samych właściwościach. 16. Warunki geotechniczne posadowienia budynku Dla określenia warunków geotechnicznych posadowienia fundamentu projektowanego przedsionka wykonano wykop kontrolny gł. 2 m, stwierdzono piasek, piasek warstwowany gliną. Oraz ruchome lustro wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku. Na podstawie wykopu przyjęto I kategorię geotechniczną. Warunki posadowienia budynku proste. Jeżeli podczas budowy wystąpią inne niż przyjęte warunki gruntowe należy zaadoptować fundamenty do zaistniałych warunków. PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

12 Ad 1) Ze względu na wielkość i wysokość, obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej Ad 2) Nie projektuje się odwodnień budynku. Ad 3) Nie projektuje się budowli ziemnych tj. nasypów, skarp, zboczy. Ad 4) Płytkie posadowienie budynku na płaskim terenie nie wymaga projektów barier, i ekranów uszczelniających Ad 5) Na podstawie wykopu ustalono warunki posadowienia budynku na proste Ad 6) Ze względu iż projektowany budynek nie wymaga głębokich wykopów oraz identyczną głębokość posadowienia szybu windowego z istniejącym budynkiem oddziaływanie na grunt i budynki sąsiednie stwierdza się za znikome. Ad 7) W projekcie nie przewiduje się zboczy, skarp i wykopów i nasypów Ad 8) Przy przyjętych warunkach gruntowych nie przewiduje się wzmocnień i zagęszczeń podłoża gruntowego. Ad 9) Projektowany obiekt nie oddziałuje na wody gruntowe. Ad 10) Projekt posadowienia budynku nie przewiduje zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 17. Elementy konstrukcyjne Konstrukcja obiektu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi w odrębnym zeszycie, opracowaniu konstrukcji budowlanych. Główna konstrukcja nośna zabezpieczona p.poż. do uzyskania nośności ogniowej R120 poprzez obłożenie profili metalowych szczelnie wełną mineralną skalną oraz obudowa ze ścianki szkieletowej w oparciu o profile stalowe U50 i C50 w rozstawie max. co 20 cm. Całość obłożyć 3 warstwami płyty ognioodpornej GKF gr. 12,5 mm. Konstrukcja dachu zabezpieczona p.poż do uzyskania nośności ogniowej R30 poprzez pomalowanie farbą pęczniejącą z odpowiednim certyfikatem. 18. Przegrody budowlane Ściany zewnętrzne na konstrukcji szkieletowej. Ściana wykonana z płyt warstwowych gr. 100 mm z rdzeniem z wełny mineralnej o dużej gęstości oraz poszyciem z blachy o grubości z zew. 0,6 mm i wew. 0,5 mm. Ściana powinna spełniać warunek szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej Ei 60. Dobrano płytę warstwowa Kingspan KS 1000 FH lub równoważna. Dach na konstrukcji metalowej. Pokrycie wykonane z płyt warstwowych gr. 100 mm z rdzeniem z płyty poliuretanowej i poszyciem z blachy grubości z zew. 0,5 mm i wew. 0,4 mm. Dach powinien spełniać warunek nośności i szczelności ogniowej RE 30. Dobrano płytę warstwową Kingspan KS 1000 RW, spełnia warunek RE60 lub równoważną. Istniejące okna w obecnej zewnętrznej ścianie szpitala należy wymontować i zabudować ścianą szkieletową z profili stalowych U100 i C100 z wypełnieniem wełna mineralną skalną gr. 10 cm. Zabudować obustronnie dwoma warstwami płyty gipsowej ogniochronnej GKF gr. 12,5 mm. Wnęki od strony projektowanego przedsionka uzupełnić płytami styropianowymi EPS-70 montowanymi na klej do zlicowania z istniejącą warstwą ocieplenia. Pola po oknach otynkować tynkiem identycznym z istniejącym. Całą ścianę wewnątrz projektowanego przedsionka pomalować na kolor jasnopopielaty. Powstała przegroda powinna spełniać warunek szczelności i izolacyjności ogniowej Ei 60. 19. Obróbki blacharskie

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

13 Przewiduje je się wykonać z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zbliżonym do elementu na którym będzie montowana (jasno szary lub antracyt). 20. Rynny i rury spustowe Projektuje się rynny i rury spustowe metalowe, ocynkowane. Rynny ⌀100, rury spustowe ⌀ 80 mm. Wpięcie pod istniejącym podjazdem do istniejącej rury spustowej. Wpust do rury spustowej należy wyposażyć w kosz do filtrowania zabrudzeń. Rynna ułożona ze spadkiem 0,5 % w kierunku rury spustowej. Kolor rynny i rury spustowej -jasno szary. 21. Stolarka otworowa BRAMA WJAZDOWA – brama z paneli izolowanych PU, rolowana, przemysłowa. Brama wyposażona w silnik (napęd automatyczny) oraz mechanizm łańcuchowy. Szerokość 3,2 i wysokości 3,1 m. Brama uruchamiana czujnikiem ruchu zamontowanym na początku podjazdu dla karetek oraz dwoma włącznikami ręcznymi na zewnątrz i wewnątrz budynku. BRAMA WYJAZDOWA – brama przemysłowa, segmentowa z paneli stalowych z ociepleniem pianką PU, wyposażone w doświetlenie. Brama wyposażona w silnik (napęd automatyczny) oraz mechanizm łańcuchowy. System otwierania bramy – brama wjeżdża pod sufit na prowadnicach. Brama wyposażona w napęd sterowany czujnikiem ruchu zlokalizowanym 0,5 m od bramy wyjazdowej oraz ręcznym włącznikiem zlokalizowanym na słupie wewnątrz pomieszczenia na wys. 1,2 m od poziomu posadzki. OKNA z PVC, zaleca się wybór okien o współczynniku poniżej U=1,1 [W/m²K]. Okna w kolorze ciemno szarym, antracytowym

!!! przed zamawianiem stolarki sprawdzić wymiary otworów na budowie !!! 22. Parapety Projektowane parapety zewnętrzne wykonane będą z blachy stalowej lub aluminium, zakończone zaślepkami z tworzywa. 23. Odboje osłony p/uderzeniowe (narożniki ochronne). W celu ochrony powierzchni ścian i krawędzi narożnych przed uszkodzeniem w projekcie zaproponowano zastosowanie produktów firmy CS Polska lub równoważne. Osłony przeciw-uderzeniowe ze stali nierdzewnej (LRS lub CRS 100 lub równoważne) przewiduje się montować w przejściu na oddział ratunkowy z projektowanego przedsionka. 24. Kolorystyka Ściany zewnętrzne – jasnoszare oraz antracytowe – podział zgodny z rysunkiem elewacji. Dach - antracyt Obróbki blacharskie zgodne z elementem na którym będą montowane (jasnoszare i antracytowe). Rynny i rury spustowe – jasnoszare Okna - antracytowe PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

14 Brama wjazdowa – antracytowe Brama wyjazdowa – jasnoszara Logo wykonane z plexi gr. 3 mm w kolorze białym z połyskiem przyklejane do elewacji Kaseton świetlny – czerwony z białymi literami Słupy murowane z bloczków betonowych ponad poziomem terenu wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze ciemno szarym 25. Warunki ochrony przeciw pożarowej Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej. − Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. Cały budynek jest siedmio-kondygnacyjnym, przedsionek który jest przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny. Podstawowe dane: • powierzchnia użytkowa – 86,03 m2, • powierzchnia zabudowy – 91,3 m2, • kubatura – 344,12m3, • wysokość – 5,7 m (niski – „W”), • wysokość całego budynku – powyżej 12 m mniej niż 55 m(wysoki „SW”) • ilość kondygnacji nadziemnych całego budynku nadziemnych – 7, obiekt posiada nadbudówki nieprzeznaczone na pobyt ludzi, przeznaczone na pomieszczenia techniczne, • ilość kondygnacji podziemnych – 0. 2. Odległość od obiektów sąsiadujących – usytuowanie budynku. Obiekt wolno-stojący spełniający wymagania wynikające z §271 warunków technicznych w zakresie odległości od obiektów sąsiednich. Obiekt usytuowany jest w odległości ≥4m od granicy działki budowlanej. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Nie określa się dla pomieszczeń ZL. Gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m2. 5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie z „warunkami technicznymi” budynek klasyfikujemy do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. W obiekcie brak pomieszczeń dla ponad 50 osób. W projektowanej wiacie będzie przebywać w tym samym czasie do 6 osób na czas do 10 min. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

15 7. Podział obiektu na strefy pożarowe. Część objęta opracowaniem nie będzie stanowić oddzielnej strefy pożarowej. Projektowany przedsionek jest funkcjonalnie powiązany z działalnością Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Obiekt spełniać musi wymagania jak dla klasy „B” odporności pożarowej. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „B”: • główna konstrukcja nośna – R120 (NRO), • ściany zewnętrzne – EI60 (NRO), • ściany wewnętrzne – EI30 (NRO), • główna konstrukcja nośna - R120 • konstrukcja dachu – R30 (NRO), • przekrycie dachu – RE30 (NRO), • zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez w/w elementy do klasy EI60 i EI120 Podane powyżej klasy odporności ogniowej dotyczą elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. Obecnie wyjście ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na podjazd dla karetek nie jest wyjściem ewakuacyjnym. Budynek ma zapewnione inne drogi ewakuacji poza zakresem opracowania projektu. Dojście dla ruchu pieszego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostało już opracowane i jest wydana prawomocna decyzja na pozwolenie na budowę. Normatywna długość przejść ewakuacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach tj. 40 m nie może być przekroczona. Szerokość dojścia ewakuacyjnego nie może wynosić mniej niż 1,4 m i 1,2 m (ewakuacja do 20 osób) Obiekt zostanie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy oświetlenia ewakuacyjnego z funkcją auto-test. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego min. 60min., natężenie min. 1Lux i 5Lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych. Należy zastosować oprawy certyfikowane. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposób dostarczający niezbędnych informacji o ewakuacji. 8. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy. Okładziny sufitów oraz sufity powieszone wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

16 Dobudowany przedsionek zostanie połączony z istniejącą instalacją instalację odgromową zgodnie z PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” oraz zostanie połączona z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umiejscowiony w pobliżu wejścia głównego do obiektu – oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przewody wentylacji zostaną wykonane z materiałów niepalnych. Przewody wentylacji zostaną wykonane i poprowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych zostaną wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje. 10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiekt szpitala który rozbudowujemy o przedsionek powinien być wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: ciągi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji zostaną wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) – natężenie 1Lux i 5Lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych, czas działania 60min. – lampy posiadać będą funkcję auto-test. 11. Wyposażenie w gaśnice. Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe cztero-kilogramowe do gaszenia pożarów grupy ABC. Długość dojścia do gaśnicy nie powinna przekroczyć 30m. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3dm3 zastosowanego w gaśnicach przypadać będzie na 100m2 powierzchni. Miejsce lokalizacji gaśnicy przenośnej należy oznakować zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 12. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Projektowana rozbudowa o przedsionek dla karetek nie zwiększa zapotrzebowania na wodę do gaszenia pożaru, dla całego budynku. 13. Drogi pożarowe. Zapewniony jest dojazd do budynku poprzez istniejący układ drogowy i zjazd z drogi publicznej ul. Pyskowickiej oraz wewnętrzny układ drogowy. Uwaga: wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

17 Inwestycja:

Projekt zamienny do projektu ciepłej sieni dla karetek na rozbudowę istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz wyburzenie części schodów zewnętrznych Decyzja nr 163/09 z 18 lutego 2009r.

Inwestor:

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Bronisława Hagera ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry

Lokalizacja: nr ewid. działki 1241/12 ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Obręb: Stare Tarnowice

Branża – INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Pindur Projektował:mgr inż. arch. Grzegorz Porembski Uprawnienia Nr 106/02

Ruda Śląska, syczeń 2014

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

18 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia sporządzono dla inwestycji pt: Projekt zamienny do projektu ciepłej sieni dla karetek na rozbudowę istniejącego budynku szpitala o przedsionek dla karetek nad istniejącym podjazdem dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz wyburzenie części schodów zewnętrznych Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku szpitala wielospecjalistycznego o przedsionek dla karetek pogotowia ratunkowego nad istniejącym podjazdem/ rampą dla samochodów. Wymiary przedsionka dla karetek: 17,03 x 46,30 wys. 5,75 m. Dach jednospadowy, płaski, nachylenie połaci 5%.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy związane z: a) doprowadzenie wody i prądu na miejsce przebudowy b) urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych c) zainstalowanie tablicy informującej o budowie c) zabezpieczeniem terenu budowy - wykonanie przedmiotu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlano-montażowej i wiedzy technicznej, - wykonanie zakresu robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, oraz przeszkolonych w odpowiednim zakresie, - ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako: Szkolenia wstępne; Szkolenia okresowe Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o program poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenie wstępne ogólne („instruktaż ogólny” przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż 3lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowiązków. Wskazanie środków PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

19 technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby dozoru budowlanego (z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu obiektu przez inwestora. Czas trwania, oraz instruktaż z podziałem czynności dla poszczególnych pracowników brygady ustali dozór wykonawcy. Prace prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Transport, załadunek i wyładunek elementów konstrukcyjnych powinien być wykonywany za pomocą linek atestacyjnych oraz zawiesi jedno-cięgnowych i dwu-cięgnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-84734) oraz uchwytów przeznaczonych do tego celu. Przed przystąpieniem do prac brygada musi być zapoznana z warunkami pracy i niniejszym projektem. Należy przestrzegać w zakresie swych obowiązków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych z dnia 6 lutego (Dz.U. Nr47 poz.401). Teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieścić tablice informacyjną, tablicę wjazdu na teren budowy Na placu budowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp pracowników do szatni, ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umieścić apteczkę pierwszej pomocy. Każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia (sytuacji awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w bezpieczne miejsce oraz powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej bezpośrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunięciu zagrożeń Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. RODZAJE ZAWODÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA BUDOWIE kopacze, betoniarze, murarze, zbrojarze, operatorzy węzła betoniarskiego, operator dźwigu, operatorzy maszyn do robót ziemnych, operatorzy urządzeń zmechanizowanych, tynkarze, malarze, ślusarze, stolarze, elektrycy, hydraulicy, cieśle, blacharze, dekarze, kierowcy,dozorcy ODPOWIEDZIALNOŚĆ Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z generalnym wykonawcą. Organizuje pracę w taki sposób aby była ona bezpieczną. Kierownik budowy ma obowiązek wskazać, każdemu wykonawcy na określony czas, miejsce do składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych. Wykonawca jak i przedstawiciele podwykonawcy, przed podjęciem robót, podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami „bioz” na budowie i i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: a) na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - np.:IP1.01/10 b) przeciwpożarową dla zaplecza budowy - np.: IPB 1.01/11 c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach np.: IPP10.02/34 d) wykonania prac szczególnie niebezpiecznych np.: IPN 12.05/21 do 27 tzn: - z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi - praca w wykopach - praca mechanicznych środków transportu PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

20 - praca na wysokości – sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. PRACE NIEBEZPIECZNE L.p.

Rodzaj zagrożenia

Czas występowania

1

Wpadnięcie do wykopu

Wykonywanie przyłączy

2

Zasypanie ziemią w wykopie

Wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych i układanie instalacji

3

Potknięcie się na tym samym poziomie

Przez cały okres budowy

4

Poślizgnięcie się na tym samym poziomie

Przez cały okres budowy

5

Kontakt z przedmiotami będącymi Przez cały okres budowy w ruchu

6

Rozerwanie się części narzędzi ręcznych

Przez cały okres budowy

7

Najechanie przez środki transportu drogowego

Przez cały okres budowy

8

Uderzenie przez części ruchome i Przez cały okres budowy wirujące

9

Uderzenie o nieruchome przedmioty

Przez cały okres budowy

10

Porażenie prądem

Przez cały okres budowy

11

Hałas

W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy robotach rozbiórkowych

12

Spadające przedmioty

W czasie załadunku i rozładunku oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętów

13

Zachlapanie oczu

W czasie betonowania i malowania

14

Zaprószenie oczu

W czasie rozkuwania betonu

15

Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne

16

Wibracje

Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej

17

Upadek z wysokości

Przy betonowaniu stropów i wznoszeniu ścian

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie z instrukcją IPP10.02/34 INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w postaci: PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera

21 Oznakowanie taśmami ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. W miejscu ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi i zaopatrzyć je w napis”osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. W miejscu przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki zabezpieczone barierkami ochronnymi. Dla robót wykonywanych w pasie drogowym wykonać projekt organizacji ruchu drogowego. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBZPIECZNYCH, W TYM: a) określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia -instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: stosowanie hełmów ochronnych,stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych,stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby- Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy - Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne: preparaty izolacyjne - przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. Na budowie występują odpady: grunt z wykopów - wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce wskazane przez inwestora, puste opakowania po zamontowanych i zużytych materiałach- wywożone ostatecznie na wysypisko Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu - sposób ochrony: I barierki ochronne o wysokości 1,1m, II barierka o wysokości 0,55m i krawężnik ochronny 0,15 m; wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem i materiałami budowlanymi Zagrożenie związane z zasypaniem; Sposobu ochrony: Zastosowanie odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej głębokości prowadzenia wykopów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s . c . Sebastian Pietras, Tomasz Siekiera