Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego

1. Na „ostatnim” (alfabetycznie – np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŜeli nie – proszę go utworzyć); - w folderze Geomat utworzyć własny folder roboczy (swoje nazwisko); w tym folderze roboczym będziemy zapisywać wszystkie własne pliki; 2. Do folderu roboczego ściągnąć potrzebne pliki z internetu: W folderze roboczym winny znaleźć się następujące pliki: 3punkty.txt; 3numery.txt; mapka6.bmp; geomat1.bat; Power Draft cz.1 .pdf znaki1_500.cel; Pliki te moŜna skopiować ze strony internetowej www.ar.krakow.pl/~aborowiecki Skrypty i materiały do zajęć z rachunku i informatyki dla geodetów Materiały do ćwiczeń z programem Power Draft Wektoryzacja obrazu rastrowego mapy

Zawierają one odpowiednio – współrzędne punktów osnowy 3punkty.txt: 616.86 336.53 588.87 407.23 670.11 442.55 - numery tych trzech punktów osnowy 3numery.txt: 1008 1009 1010

616.86 588.87 670.11

336.53 407.23 442.55

- plik startowy geomat1.bat – plik ten naleŜy uruchomić przed startem programu PowerDraft 1

- obraz zeskanowanej mapy mapka6.bmp, na której znajdują się trzy wymienione punkty:

2

II. Przygotowanie pliku projektowego *.dgn

1. Utworzyć własny plik projektowy .dgn w programie MicroStation:

- uruchomić program startowy geomat1.bat (z własnego folderu roboczego) - uruchomić program Power Draft (nie(!) najwyŜsza ochrona); - Plik >

Nowy >

Wybierz seed2d.dgn

> Pliki: (np. mapa1) >

Dyski (np. D) > Foldery (np. D:\ Geomat\Nazwisko ) >Ok > Nie

- Ustawienia > Plik projektowy > Jednostki robocze > Jednostki główne : metry Jednostki podrzędne: centymetry Ok

- Element > Style tekstu > Wysokość

1

Szerokość

1

Wyrównanie > Pojedyncza linia > Lewo-dół > x

- Plik > Zapisz ustawienia

(Ctrl F)

3

III. Opracowanie mapy cyfrowej w oparciu o plik rastrowy 1. Wczytanie punktów osnowy geodezyjnej:

Palety > Adnotacja > Tekst XYZ > NaleŜy wczytać dwa pliki (3punkty.txt);

importuj współrzędne

– plik zawierający tylko współrzędne punktów -

Dane z pliku wczytujemy jako Element punktu , wiersz: YXZ . Po ustawieniu parametrów i wprowadzeniu nazwy pliku – wystarczy kliknąć myszą na Przetwórz. - plik zawierający numery punktów – (3numery.txt) ;

Dane z pliku wczytujemy jako Tekst , wiersz: TYXZ . Po ustawieniu parametrów i wprowadzeniu nazwy pliku – wystarczy kliknąć myszą na Przetwórz.

4

2. Wyświetlenie wczytanych punktów: NaleŜy kliknąć myszą na ikonkę dopasuj widok zostaną trzy wczytane punkty:

i w oknie programu wyświetlone

Po powiększeniu wybranego fragmentu moŜemy zobaczyć numer punktu:

5

Wstawić w miejscu wczytanych punktów symbol 123-punktXYH

3. Wczytanie przykładowych znaków topograficznych: - Element > Komórki > Plik > Dołącz > Dyski (np. D) Foldery ( np. Geomat, własny folder) Pliki > znaki1_500.cel OK Z listy znaków (Element > Komórki) wybieramy znak 123-punktXYH. Kliknąć na Umieszczanie Z Głównej palety wybierz ikonę Umieść aktywną komórkę, skala X i Y znaku =1:

Wstawić znak klikając myszą na naniesionym punkcie.

6

4. Wczytanie z własnego folderu roboczego pliku rastrowego (MAPKA6.BMP) zawierającego obraz zeskanowanej mapy:

Plik > MenedŜer plików rastrowych > Plik > Dołącz

Po kliknięciu na OK trzeba wskazać myszą lewy górny naroŜnik wstawianego rastra, a następnie prawy dolny.

7

Po wstawieniu obrazu rastrowego naleŜy ustawić jego parametry: MenadŜer plików rastrowych > Ustawienia > Dołączenie Kolor zabarwienia 9 Przezroczystość Inwersja

8

5. Kalibracja (przeskalowanie) rastra: Po powiększeniu obrazu, na ekranie widoczne jest przesunięcie punktów naniesionych ze współrzędnych i odpowiadających im obrazów punktów wczytanych wraz z plikiem rastrowym.

W celu doprowadzenia obrazu rastrowego do właściwej skali naleŜy przeprowadzić tak zwaną kalibrację rastra: MenedŜer plików rastrowych > Edycja > Dopasuj > Pochylenie Dla kaŜdej pary punktów naleŜy wskazać klikając myszą obraz punktu na rastrze, a następnie odpowiadający mu punkt naniesiony ze współrzędnych:

9

Po wskazaniu wszystkich par punktów, naleŜy kliknąć prawym przyciskiem myszy – wtedy następuje kalibracja rastra i pary punktów powinny się pokryć na obrazie. Skalibrowany raster moŜna teraz zapisać w folderze roboczym dodając na przykład literkę k w nazwie: MAPKA6k.BMP MenadŜer plików rastrowych >Plik > Zapisz jako Zapisując raster naleŜy w Opcjach zaznaczyć ponowne próbkowanie:

Skalibrowany raster moŜna odłączyć i ponownie dołączyć do pliku projektowego, ale juŜ nie interaktywnie. JeŜeli wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo - raster po ponownym wczytaniu zostanie dołączony dokładnie na właściwym miejscu.

10

6. Wektoryzacja obrazu rastrowego:

Czynność ta polega na rysowaniu widocznych na rastrze obiektów, za pomocą narzędzi kreślarskich programu PowerDraft: - linie - znaki umowne - napisy. Tworząc mapę cyfrową naleŜy wprowadzić na rysunku warstwy o określonej treści. Np. budynki – warstwa nr 1 granice działek – warstwa nr 2 drzewa – warstwa nr 3 drogi i chodniki – warstwa nr 4 itd. Tworzenie warstw: Na dolnym pasku programu wyświetlana jest nazwa aktywnej warstwy rysunku ( początkowo o nazwie Domyślna). Podwójne kliknięcie myszą na tę nazwę powoduje uruchomienie menedŜera warstw:

11

Kliknięcie myszą na ikonę Nowa warstwa wybranej nazwie i określonych cechach:

pozwala utworzyć nową warstwę o

Podwójne kliknięcie myszą na wybraną warstwę powoduje, Ŝe staje się ona warstwą aktywną, na której moŜna rysować. Jest bardzo istotne aby pilnować porządku na warstwach.

7. Wczytanie przykładowych znaków topograficznych: - Element > Komórki > Plik > Dołącz > Dyski (np. D) Foldery ( np. Geomat, własny folder) Pliki > znaki1_500.cel OK

8. Wstawianie znaków topograficznych: (na przykładzie drzewa liściastego)

12

Z listy znaków (Element > Komórki) wybieramy znak drzewa liściastego. Kliknąć na UmieszczanieZ głównej palety wybierz ikonę Umieść aktywną komórkę, zmień skalę X i Y znaku na 2:

Znaki wstawiamy za pomocą myszki (oczywiście na odpowiedniej warstwie np.: drzewa liściaste, drzewa iglaste ) – ustawiamy znak w odpowiednim punkcie i klikamy lewym klawiszem:

13