Poparzona. 58-latka w szpitalu

Ponad cztery miliony na trzynastki V BOJANOWO RAWICZ MIEJSKA GÓRKA ZGINk’ 46-LATEK „Gruszka” Wykryto trzy „dziuple”, wylÈdowaïa abwbnich auta ...
Author: Antonina Skiba
9 downloads 0 Views 6MB Size
Ponad cztery miliony na trzynastki V

BOJANOWO

RAWICZ

MIEJSKA GÓRKA

ZGINk’ 46-LATEK

„Gruszka” Wykryto trzy „dziuple”, wylÈdowaïa abwbnich auta za 700 tys. zï w rowie Policjanci

w pomieszczeniach znaleěli kilkaset czÚĂci pochodzÈcych z aut, skradzionych na terenie caïej Polski i za granicÈ.

 Zwïoki

46-letniego mÚĝczyzny zbBojanowa znaleziono przy torowisku V wbKaczkowie (gmina Rydzyna).

V

V

2 * à 2 6 = ( 1 , (

Nr 13 (693) 28 marca 2014

ISSN 1641-4802

ZZZ]\FLHUDZLF]DSO

Cena 2,80 zï

(w tym 5 % VAT)

Poparzona PO¿AR MIESZKANIA W PODRAWICKIM SIERAKOWIE

58-latka w szpitalu Zbrozlegïymi poparzeniami do szpitala trağïa kobieta, która ucierpiaïa wbpoĝarze mieszkania wbSierakowie. RawiczankÚ uratowali przypadkowi przechodnie. p &]\WDMQDVWU

RAWICZ

ZmieniÈ sygnalizacjÚ w centrum miasta?

MIEJSKA GÓRKA

.RSDOQLD Z]EXG]D PAKOS’AW GXĝH Gmina chce wybudowaÊ HPRFMH M

mieszkania socjalne Wójt

chciaïby, aby w Chojnie powstaïy mieszkania socjalne. Od kogo na ten cel chce nabyÊ dziaïkÚ? Szczegóïy na str. 9.

V

 WbSobiaïkowie

ibChwaïkowie odbyïy siÚ spotkania wbsprawie odwiertów. V

RAWICZ

Roboty pod nadzorem archeologa

DziĂ z gazetÈ! BEZP’ATNY V

JUTROSIN

Co na miejscu wysypiska?

V

Lubisz gotowaÊ? Weě udziaï w Konkursie Wielkanocnym „¿ycia”. V¿YCIE RAWICZA

13 (693) 28 marca 2014

ZZZ]\FLHUDZLF]DSO Planowe wyïÈczenia prÈdu w

CZEKAMY NA ZG’OSZENIA! DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY

Wielkanocny Konkurs Kulinarny Masz pomysï na ciekawe danie z jajek, saïatkÚ czy potrawÚ z miÚsa, chcesz pokazaÊ innym ciekawy przepis? ZgïoĂ siÚ do naszego Wielkanocnego Konkursu Kulinarnego i wygraj atrakcyjne nagrody, m.in. robota kuchennego i zestaw garnków. Zasady konkursu sÈ proste. Wystarczy zadzwoniÊ do redakcji „¿ycia Rawicza”, pod numer 65/546-52-52, podaÊ swoje imiÚ ibnazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz danie, jakie zostanie przygotowane na konkurs. Moĝna równieĝ wysïaÊ kartkÚ pocztowÈ ze zgïoszeniem lub e-maila. Wbkonkursie mogÈ wziÈÊ udziaï peïnoletni mieszkañcy powiatu rawickiego, abtakĝe 2- lub 3-osobowe reprezentacje Kóï Gospodyñ Wiejskich zb terenu powiatu. Na zgïoszenia czekamy do 28 marca, do godz. 16.00. Przewidujemy dwie kategorie: pierwsza - danie „na zimno” zb jajek lub saïatka, druga - potrawa „na zimno” zb miÚsa. Uwaga! WystartowaÊ

moĝna tylko wbjednej kategorii. To dlatego, ĝe osoby startujÈce wb pierwszej kategorii oceniÈ dania wb drugiej ib odwrotnie. Krótko mówiÈc, sami uczestnicy bÚdÈ jurorami konkursu. Konkurs odbÚdzie siÚ 8 kwietnia wb Païacu wb Pakosïawiu. Wb tym dniu uczestnicy ze swoimi daniami przyjeĝdĝajÈ do païacu na godz. 15.30. Ocena potraw rozpocznie siÚ póï godziny póěniej. Uczestnicy zobowiÈzani sÈ takĝe dostarczyÊ organizatorom przepis na przygotowane przez siebie danie. Najciekawsze receptury zostanÈ opublikowane wb ĂwiÈtecznym wydaniu „¿ycia Rawicza”. Z regulaminem konkursu moĝna zapoznaÊ siÚ w redakcji „¿ycia” oraz na portalu www.zycie.rawicza.pl. (red)

ORGANIZATORZY:

w okresie 25-31.03.2014: 2

25.03.2014 ľJRG]LQ\ JPLQD5DZLF] 6LHUDNRZRXO/HĂQDXO=LHORQDGRQLHSDU]\VWH XO:]JöU]HXO3RGJöUQDGRQLHSDU]\VWHQU 26.03.2014 ľJRG]LQ\ 5DZLF] XO.RZDOVNLHJRGRXO6LPRQLHJRGRSDU]\VWHXO %HUOLQJDGRQLHSDU]\VWHXO/HĂQDG]LDïNDXO 3RGJöUQDG]LDïNL ľJRG]LQ\ -XWURVLQ XO0LFNLHZLF]DXO:URFïDZVNDGRSDU]\VWH 27.03.2014 ľJRG]LQ\ JPLQD-XWURVLQ %DUWRV]HZLFH3ïDF]NRZR*UÈENRZR5RJRĝHZRGR 5ROPDVWJP0LHMVND*öUND'ïRñ0HODQöZ2F]NRZLFH :RV]F]NRZR 28.03.2014 ľJRG]LQ\ JPLQD%RMDQRZR .DUROHZR ľJRG]LQ\ JPLQD5DZLF] 6ïXSLD.DSLWXOQDEGRGR 29.03.2014 ľJRG]LQ\ JPLQD%RMDQRZR *ROLQND*ROLQD:LHONDGR6.5SU]HSRPSRZQLD 3 31.03.2014 ľJRG]LQ\ JPLQD5DZLF] )ROZDUN.ÈW\GRG]LDïNL ½UöGïRZZZHQHDSO2SUDF .&

RAWICZ

%ÚG]LHSU]HWDUJQDRJUöGHNSU]\UDWXV]X - :bW\PURNXJPLQD]DPLHU]DRJïRVLÊSU]H WDUJ QLHRJUDQLF]RQ\ powiedziaïa „¿yciu” Julita Augustyniak, rzecznik prasowy rawickiego magistratu, pytana ob to, czy i,b na jakich zasadach zostanie wynajÚta czÚĂÊ Rynku pod ogródek wiedeñski. Najprawdopodobniej, przetarg zostanie ogïoszony wbkwietniu. Julita Augustyniak potwierdziïa, ĝe trwa opracowywanie jego specyğkacji. Przed rokiem, zbpowodu braku zainteresowania przedsiÚbiorców, ogródka wiedeñskiego na rynku nie byïo. SamorzÈd nie organizowaï przetargu. ChÚtni mogli jednak ogródek uruchomiÊ, wystarczyïo zïoĝyÊ wniosek wburzÚdzie ibuzyskaÊ

Tañsze przedszkola dla dzieci z rodzin wielodzietnych

WOX[HPZ\QRVLïD]ïEUXWWR]DPHWUNZDGUD WRZ\]DMHGHQG]LHñprzypomina rzecznik prasowy rawickiego magistratu. Temat ogródków wiedeñskich wywoïano na lutowej sesji rady miejskiej. Burmistrz Tadeusz Pawïowski podkreĂliï wtedy, ĝe gmina nie bÚdzie wb ĝaden sposób promowaÊ tego typu dziaïalnoĂci. - 7R MHVW EL]QHV NWöU\ SRZLQLHQ VLÚ QDNUÚ FDÊVDPLbWXWDMJPLQDQLHSRZLQQDPLHÊLQWHUH VXĝHE\SURPRZDÊRJUöGNLZLHGHñVNLH:V]HONÈ LQQÈG]LDïDOQRĂÊWDNDOHKDQGHOSLZHPWRFK\ED QLH stwierdziï wïodarz. (kp)

Czy wbRawiczu, wbsezonie wiosenno-letnim, powinny stanÈÊ ogródki wiedeñskie?DO 20 MARCA ODDANO

Tak, na rynku 239 gïosówG’OSY.

 Nie 113 gïosów

 Nie mam zdania 49 gïosów

6RQGDSRFKRG]L]SRUWDOXZZZ]\FLHUDZLF]DSO

SONDA

decyzjÚ administracyjnÈ na zajÚcie pasa drogowego. To uïatwienie oraz decyzja radnych obobniĝeniu opïaty za zajÚcie pasa ruchu drogowego pod ogródki wiedeñskie zb 2 zï (za metr kwadratowy, za kaĝdy dzieñ) do 60 groszy nie wzbudziïy zainteresowania wĂród potencjalnych oferentów. Ostatni raz, ogródek piwny przy ratuszu postawiono wb 2012 roku. Wówczas - wb drugim przetargu nieograniczonym - ofertÚ zïoĝyïa tylko ğrma Granitlux zbRawicza ibto ona od 26 maja do 9 wrzeĂnia prowadziïa sezonowÈ dziaïalnoĂÊ handlowÈ na Rynku. Wbpierwszym przetargu nie byïo chÚtnych. .ZRWD ]DSLVDQD Zb XPRZLH ]b *UDQL

 Tak, na deptakach 121 gïosów

JUTROSIN WAKAT W URZ}DZIE MIEJSKIM

%XUPLVWU]V]XNDQRZHJRSUDFRZQLND

Burmistrz Miasta ib Gminy Jutrosin ogïosiï nabór na stanowisko ds. budownictwa ibplanowania przestrzennego. Do objÚcia jest caïy etat, który obecnie zajmuje Ryszard W. UrzÚdnik wb lutym tego roku zostaï skazany przez rawicki sÈd za jazdÚ pod wpïywem alkoholu. 14 marca jego peïnomocnik zïoĝyï apelacjÚ od wyroku ze wzglÚdu na zbyt wysokÈ karÚ. Kiedy orzeczenie siÚ uprawomocni, zgodnie zb przepisami, jutrosinianin - jako osoba karana - nie bÚdzie mógï byÊ pracownikiem samorzÈdowym. -6ÈGX]QDïJRZLQQ\P LbWRVLÚQLH]PLHQL1LHZLDGRPRMHG\

QLHMDNZ\VRNDEÚG]LHNDUD1LHF]HND P\MHGQDNQDGHF\]MÚVÈGXLbUR]SRF]Ú OLĂP\ SURFHGXUÚ :V]\VWNR GODWHJR ĝH PDP\EDUG]RGXĝRSUDF\DbZbXU]ÚG]LH QLHPDRVRE\NWöUDPRJïDE\SU]HMÈÊWH ZV]\VWNLH]DGDQLD wyjaĂnia burmistrz Zbigniew Koszarek. - =ZROQLHQLHFKR URERZH XU]ÚGQLND NRñF]\VLÚZbNZLHW QLX 3URFHGXUD ]ZLÈ]DQD ]H ]QDOH]LH QLHPQRZHMRVRE\WHĝWURFKÚSRWUZD Od kandydata, który przejmie obowiÈzki Ryszarda W., wymaga siÚ, m.in. posiadania wyksztaïcenia wyĝszego technicznego nab kierunkach: budownictwo, gospodarka przestrzenna lub architektura oraz

ADRES REDAKCJI: 63-900 Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: 65 546 52 52, fax: 65 546 52 51 e-mail: [email protected] REDAKTOR NACZELNY: Anna Gauza [email protected]

Nakïad: 6.400 egz.

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO GMINA RAWICZ: Kacper Kwiatkowski [email protected]

znajomoĂci przepisów prawa wbzakresie zadañ wykonywanych na danym stanowisku. - 0LOHZLG]LDQHMHVW NLHUXQNRZH GRĂZLDGF]HQLH ]DZRGR ZH XPLHMÚWQRĂÊ REVïXJL NRPSXWHUD RUD]SURJUDPöZXĝ\WNRZ\FKLbLQQ\FK DSOLNDFML ELXURZ\FK Db WDNĝH XPLHMÚW QRĂÊ SUDF\ Zb ]HVSROH NRPXQLNDW\Z QRĂÊ zaznacza burmistrz. Do obowiÈzków pracownika naleĝeÊ bÚdzie, m.in. przygotowanie decyzji ob warunkach zabudowy ib zagospodarowania terenu oraz organizowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych, prowadzenie spraw zwiÈzanych zbuĝytkowaniem wieczy-

stym dziaïek budowlanych, zbwyznaczeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usïugowe ibrzemieĂlnicze, wykonywanie zadañ zb zakresu nadawania nazw ulicom ibplacom oraz prowadzenie ewidencji numeracji porzÈdkowej nieruchomoĂci. Zainteresowani mogÈ skïadaÊ dokumenty do 7 kwietnia wbsekretariacie UrzÚdu Miasta ibGminy wbJutrosinie (pokój nr 5, ul. Rynek 26) lub pocztÈ. - .RQNXUV RGEÚG]LH VLÚ Zb GZöFK HWDSDFK 3LHUZV]\P EÚG]LH DQDOL]D]ïRĝRQ\FKGRNXPHQWöZDbGUX JLP UR]PRZD NZDOLğNDF\MQD - informuje Zbigniew Koszarek. (JM)

POWIAT, ZDROWIE Joanna MiĂkowiak [email protected]

GMINA MIEJSKA GÓRKA Karol Pospiech [email protected]

DZIA’ REKLAMY: Maïgorzata Wieczorek - tel. 516 131 104 [email protected]

GMINA BOJANOWO Karolina Ciemniak [email protected]

DZIA’ SPORTOWY Weronika Waresiak [email protected]

BIURO OG’OSZE”: Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: 65 546 52 52, fax: 65 546 52 51

Artur Krawczyk [email protected]

KOLPORTA¿, PRENUMERATA: Agnieszka ¥witaïa, [email protected]

GMINA JUTROSIN, PAKOS’AW, ROLNICTWO Honorata Dmyterko [email protected]

KULTURA Wïodzimierz JÚdrzejczak [email protected]

Dawid Bela, [email protected]

GRAFIKA I SK’AD: Waldemar Stañko [email protected] Karolina Ciemniak [email protected] DYREKTOR ODDZIA’U: Anna Legowicz-Gogoïkiewicz [email protected] DRUK: Drukarnia AGORA S.A. 64-920 Piïa, ul. Krzywa 35

80 groszy, abnie zïotówkÚ bÚdzie kosztowaïa dodatkowa godzina pobytu dziecka wbprzedszkolu publicznym na terenie gminie Rawicz. TakÈ decyzjÚ podjÚli na ostatniej sesji radni. Kaĝda gmina zapewnia piÚÊ godzin dziennie bezpïatnego nauczania, wychowania ib opieki wb przedszkolu publicznym. Od ubiegïego roku, za kaĝdÈ kolejnÈ godzinÚ rodzic musi zapïaciÊ zïotówkÚ. WprowadzajÈc takie zmiany, ministerstwo argumentowaïo, ĝe chodzi przede wszystkim ob dostÚpnoĂÊ wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom - wbwieku od 3 do 5 lat - miejsca wb róĝnych formach wychowania przedszkolnego. Rawiccy radni jednogïoĂnie zdecydowali, ĝe rodziny wielodzietne bÚdÈ mogïy skorzystaÊ zb ulgi wbopïatach za przedszkole.ķ:bSU]\ SDGNXJG\]bXVïXJSXEOLF]QHJRSU]HG V]NRODNRU]\VWDG]LHFNR]bURG]LQ\ZLH ORG]LHWQHM ZSURZDG]D VLÚ F]ÚĂFLRZH ]ZROQLHQLH]bRSïDW\ZbZ\VRNRĂFLĵ - czytamy wb uchwale. To oznacza, ĝe zamiast zïotówki za kaĝdÈ dodatkowÈ godzinÚ, rodziny wielodzietne zapïacÈ 80 groszy. Jak poinformowaïa nas Julita Augustyniak, rzecznik prasowy rawickiego urzÚdu, ulga dla rodzin wielodzietnych ma obowiÈzywaÊ od wrzeĂnia ibna razie nie wiadomo, ile dzieci zb niej bÚdzie mogïo skorzystaÊ. =bLQIRUPDFMLNWöUHSRVLDGDP\ Z\QLNDĝHZbWUZDMÈF\PURNXV]NROQ\P PRJïRE\QLÈ]RVWDÊREMÚW\FKG]LHFL zaznacza Julita Augustyniak. (kp)

WYDAWCA: Poïudniowa Oğcyna Wydawnicza Sp. zbo.o. 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a tel./fax: 62 747 15 31 PREZES WYDAWNICTWA: Piotr Piotrowicz

'\ĝXU G]LHQQLNDUVNLRedakcja nie odpowiada za treĂÊ reklam, ogïoszeñ ib rubrykÚ „Listy”. Anonimów nie publikujemy. Materiaïów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania ib adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytuïów. Wykorzystanie ib rozpowszechnianie redakcyjnych materiaïów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

RAWICZ

5RERW\SRG QDG]RUHP DUFKHRORJD *PLQD 5DZLF] PXVLDïD ]ZLÚNV]\Ê Z\GDWNL QD EXGR ZÚRGFLQNDGURJLSURZDG]È FHM RG URQGD LP 5RWPLVWU]D :LWROGD3LOHFNLHJRGRXO.D OLFNLHJRZb6LHUDNRZLH.RV]W\ Z]URVï\Rb]ïZb]ZLÈ]NX ]bNRQLHF]QRĂFLÈ]DWUXGQLHQLD LQVSHNWRUD QDG]RUX DUFKH RORJLF]QHJR .LOND GQL SR UR]SRF]Ú FLXSUDFGRXU]ÚGXZSï\QÚïR SLVPR RG QDF]HOQHJR UDELQD 3ROVNL NWöU\ ]ZUöFLï XU]ÚG QLNRP XZDJÚ ĝH Zb PLHMVFX SURZDG]HQLD LQZHVW\FML LVW QLDï GDZQLHM FPHQWDU] ĝ\ GRZVNL &R SUDZGD SR FKöZNL SURZDG]RQH E\ï\ QD ]QDMGXMÈF\P VLÚ QLHRSRGDO Z]QLHVLHQLX Db JR WHUD] QLH ]DKDF]DP\ 1LHPQLHM WHUHQ FPHQWDU]D GRFKRG]Lï QDURĝ QLNLHP GR SDUNLQJX SU]\ XOL F\ .DOLFNLHJR Lb SODFX ]DEDZ 3RGREQR ZïDĂQLH Zb WHM F]ÚĂFL SRïXGQLRZR]DFKRGQLHM FKR ZDQHE\ï\G]LHFLWDNSU]\QDM PQLHMZ\QLND]bUHODFMLMHGQHJR ]HVWDUV]\FKPLHV]NDñFöZ6LH UDNRZD Z\MDĂQLï 6WDQLVïDZ .PLQD 1DF]HOQLN :\G]LDïX ,QZHVW\F\MQR7HFKQLF]QHJR 8U]ÚGX 0LHMVNLHJR *PLQ\ 5DZLF] SRGF]DV SU]HGVH V\MQHJR SRVLHG]HQLD NRPL VML UR]ZRMX JRVSRGDUF]HJR :b]ZLÈ]NX]bSLVPHPUDELQD XU]ÈG PXVLDï ]DWUXGQLÊ DU FKHRORJD -DN ]DSHZQLD QDF]HOQLN SöNL FR QLH RGNU\WR IUDJ PHQWöZ V]F]ÈWNöZ OXG]NLFK F]\ WDEOLF QDJUREQ\FK 6È MHGQDN ĂODG\ SR F]HUZRQHM FHJOH NWöUD SRFKRG]L SUDZ GRSRGREQLH ]b IUDJPHQWöZ PXUöZ RNDODMÈF\FK FPHQ WDU]:bW\PPLHMVFXMXĝZF]H ĂQLHM W\OH VLÚ G]LDïR FKRFLDĝ E\ HQHUJHW\ND NïDGïD NDEOH 3RGF]DV QDV]\FK SUDF VWDUD OLĂP\ VLÚ E\Ê EDUG]R RVWURĝQL SRVWÚSXMHP\ MDN ]b MDMNLHP SU]\]QDMH 6WDQLVïDZ .PL WD GRGDMÈF 6WDUDP\ VLÚ ER SöěQLHM QLH ZLDGRPR FR VLÚRGNU\MHLbSöěQLHMPRĝHE\Ê SUREOHP7U]HED]RUJDQL]RZDÊ HNVKXPDFMH SRFKöZHN Lb WDN GDOHM 7R MHVW SUREOHP WR VÈ NRV]W\ERP\WXQLJG]LHFPHQ WDU]DQLHPDP\ZLÚFPRĝH3R ]QDñ OXE :URFïDZ ZFKRG]LïE\ Zb UDFKXEÚ 1DMZLÚFHM SUDF\ E\ïR SRGF]DV SURZDG]HQLD UREöW]ZLÈ]DQ\FK]bNDQDOL]D FMÈ GHV]F]RZÈ Lb XVXQLÚFLHP NROL]ML HQHUJHW\F]QHM =DS\ WDOLĂP\ 6WDQLVïDZD .PLWÚ F]\ Zb ]ZLÈ]NX ]b SUDFÈ DU FKHRORJDWHUPLQRGGDQLDGR Xĝ\WNXQRZHMGURJLPRĝHVLÚ SU]HGïXĝ\Ê"7HQ]DSHZQLïĝH QLHPDWDNLHJR]DJURĝHQLD ,QZHVW\FMDMHVWMXĝZb]D DZDQVRZDQ\PHWDSLHDbJR WRZD PD E\Ê GR SRïRZ\ WHJR URNX 2EHFQLH XNïD GDQD MHVW SRGEXGRZD SRG GURJÚ 5RERW\ Z\NRQXMH ILUPD '52* %8' ]b *R VW\QLD NWöUD ]D UHDOL]DFMÚ WHJR ]DGDQLD PD RWU]\PDÊ RNRïRW\V]ï NDF

¿YCIE RAWICZA

13 (693) 28 marca 2014

ZZZ]\FLHUDZLF]DSO7U]\QDVWNLZ\SïDFRQH Ile samorzÈdy z naszego powiatu wydaïy na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników urzÚdów i placówek oĂwiatowych?

owo

i

k Powiat Rawic

Gmina Bojan

238.889 zï 843.328 zï

ynastÈ pensjÚ wydano na trz trudnionych za ób os dla 74 ie stw wbstaro tkowe wyniosïo doda roczne dla wynagrodzenie oĂwiaty ów nik ow 295 prac

a Górka

zï pczak - 8.955

- 10.138 zï* gmunt Wolny

zï starosta Zy noracki - 9.076 sta Krzysztof Sy rnowska - 7.272 zï wicestaro Sa la be Iza powiatu zï sekretarz a Noga - 7.113 powiatu Barbar skarbnik

Gmina Miejsk

Karol Skrzy burmistrz ura - 6.146 zï iny Adam Band gm z tar kre 6.184 zï se a rsk pe m Dorota La skarbnik

ia informacji wie udzielen arca. Pismo w spra ïaliĂmy 11 m do urzÚdu wys aÊ st do y am m Odpowiedě iu. w tym tygodn

93.188 zï 569.554 zï

ynastÈ pensjÚ wydano na trz trudnionych dla 40 osób za wburzÚdzie tkowe wyniosïo doda roczne dla wynagrodzenie ów oĂwiaty 183 pracownik

’Ècznie: 4 mln 394 tys. zï z

Gmina Rawic

4 zï wïowski - 11.09

Tadeusz Pa 3 zï burmistrz aniecki - 10.22 istrz Piotr Dom zï 70 wiceburm 8.1 ak Sïawomir Figisi sekretarz na - 8.441 zï Arleta Przydroĝ skarbnik

325.032 zï 1.402.323 zï

aw

Gmina Pakosï

n

Gmina Jutrosi

ynastÈ pensjÚ wydano na trz trudnionych za dla 90 osób wburzÚdzie tkowe wyniosïo doda roczne dla wynagrodzenie ów oĂwiaty 491 pracownik 92 zï ierz Chudy - 5.5

Z peïniÈcej obowiÈzki na dyrektora Znamy juĝ nowego dyrektora Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej „Maïy Dworek” wb ’aszczynie. Ob tÚ funkcjÚ wb konkursie zorganizowanym przez starostwo powiatowe staraïy siÚ trzy osoby. - =DU]ÈGSRZLDWX SRVWDQRZLï]DWUXGQLÊ0DïJRU]DWÚ3RVSLHFK NWöUD Zb SRVWÚSRZDQLX NRQNXUVRZ\P X]\ VNDïD Zb JïRVRZDQLX WDMQ\P QDMZLÚNV]È LORĂÊJïRVöZ - informuje Izabela Sarnowska, sekretarz powiatu. Maïgorzata Pospiech jest dobrze znana wbïaszczyñskim oĂrodku. Przez 8 lat byïa wb nim wychowawcÈ, ab nastÚpnie pedagogiem. Peïniïa teĝ obowiÈzki szefowej placówki po przejĂciu na emeryturÚ wieloletniej dyrektor Graĝyny KoĂmider. Jak przekazaïa nam sekretarz powiatu, Maïgorzata Pospiech ukoñczyïa studia pedagogiczne obspecjalnoĂci psychologia spoïeczna wb edukacji. Oğcjalnie nowe stanowisko obejmie 1 kwietnia. NDF

 wójt Kazm icz - 4.147 zï ’ukasz Burkiew wicewójt a - 3.286 zï pk no Ko a ar Barb sekretarz 3.917 zï nik ier M Teresa skarbnik

68.273 zï 288.654 zï

ynastÈ pensjÚ wydano na trz trudnionych za ób os 21 dla ie dz zÚ wbur tkowe wyniosïo doda roczne dla ie en dz gro na wy oĂwiaty ów nik ow ac pr 104

55 zï Koszarek - 6.1

Zbigniew burmistrz my - 2.867 zï iny Zenon ’ako gm z tar kre se 3.977 zï ïa ba ed Graĝyna Ni skarbnik astÈ pensjÚ

61.835 zï

502.949 zï

yn wydano na trz trudnionych dla 27 osób za wburzÚdzie tkowe wyniosïo doda roczne dla wynagrodzenie ów oĂwiaty 219 pracownik

* Wszystkie kwoty brutto. OG ’OS Z E N I E

32¿

Suggest Documents